Poslední články

Setkání Coeny v Semaníně 2019

úterý, 5. únor 2019 @ 09:54:53

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 zveme na setkání s tématem nové bohoslužebné agendy ČCE v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část na útulné faře v Semaníně u České Třebové (http://www.smyckovi.cz/) v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Přihlášky na konference@coena.cz.Setkání liturgické iniciativy Coena 15.-16. 9. 2017

čtvrtek, 21. září 2017 @ 17:18:08

Společný zpěv žalmů, eucharistie i diskuse o liturgickém životě církveVzpomínka na prof. Pavla Filipiho

čtvrtek, 18. únor 2016 @ 15:00:36

Několik myšlenek spojených se vzpomínkami na nedávno zemřelého prof. ThDr. Pavla Filipiho (26. 5. 1936 - 28. 12. 2015), předního českého praktického teologa, ekumenika a liturgika.Unio mystica v lutherské orthodoxii

sobota, 1. srpen 2015 @ 09:42:32

Tématem příspěvku je „locus theologicus“ čili bohovědné téma, De unione fidelium mystica cum Deo, to jest „o mystickém sjednocení věřících s Bohem“ – tak, jak bylo rozpracováno v prostředí poreformační lutherské orthodoxie. Tím se myslí oficiální teologická „scéna“ rozpracovávající témata Augsburské konfese a na ni navazujících vyznání (Kniha svornosti) v období od 2. poloviny 16. století (smrt Luthera a Melanchthona, Tridentský koncil, Formule svornosti) do cca poloviny 18. století (nástup osvícenství a racionalismu).Manželství z lutherské perspektivy

pátek, 23. leden 2015 @ 19:34:17

Referát o manželství z pohledu lutherské teologie. Dovoluji si jej v přepracované podobě nabídnout i čtenářům, jako malý námět k zamyšlení nad tématem, které v církvi pokládáme za samozřejmé, ale např. při předsvatebních přípravách snoubenců pozorujeme, jak málo mu často rozumíme. Věřím, že text může poskytnout i určité vodítko v ekumenických rozhovorech o problematice manželství, které vyvstávají zejména v situacích smíšených sňatků.Manželství v Novém Zákoně

pátek, 23. leden 2015 @ 18:43:30

Abychom lépe pochopili, jak je manželství v NZ chápáno, a proč tomu tak je, je nutné začít ve SZ potažmo v judaismu. Právě na tomto pozadí totiž zřetelně vynikne, jak velký rozdíl mezi židovským a křesťanským pojetím manželství vlastně je. A jak se proces zduchovňování náboženské víry v křesťanství uplatňoval stále více (viz Chrám z kamene vs. Chrám Ducha; tělesná obřízka vs. obřízka srdce, Zákon vs. Pouhé dvojpřikázání lásky apod.), pochopitelně se nevyhnul ani tak důležitému tématu lidského života, jakým je manželství.Lék nezdrženlivosti

pátek, 23. leden 2015 @ 17:16:33

Předmětem přednášky je pojetí manželství v základních textech reformovaného křesťanství. Ve svých zdrojích se přednáška omezuje na třetí edici Instituce Jana Kalvína a na Druhé helvetské vyznání.Žehnání nesezdaným párům

pátek, 23. leden 2015 @ 17:09:42

Autorova zkušenost z praxe s žehnáním soužití páru v třetím věku.Svatební slib – historie, význam a variabilita

pátek, 23. leden 2015 @ 16:54:57

„Svatební slib a požehnání jsou nejdůležitějšími částmi svatebního obřadu… V detailu mohou snoubenci sami slib dotvořit tak, aby jej považovali za upřímný. Farář by měl být tím, kdo vymezí hranice, které by změna neměla překročit,“ stojí v publikaci „Manželství – jeho podoba, proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě“. Kde však leží tyto hranice? Společná tvorba slibu se ukazuje jako dobrý základ rozhovoru o křesťanském pochopení manželství. Slova faráře nad Biblí snoubenci často odkývají, ale při hledání vlastních formulací se rychle ukáže, jakou představu o manželství mají, v čem odpovídá a v čem se liší od biblického obrazu.Možnosti připomínky křtu

pondělí, 1. září 2014 @ 15:16:32

Položme si nad uvedeným tématem několik základních otázek.