Autor: grombi
Publikováno: pátek, 6. říjen 2006 @ 01:32:51

Ritus pohřbu Evangelické luterské církve v Dánsku.

I. Delší verze

Varhanní preludium

Píseň

Pozdrav

P: Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce
a Pána Ježíše Krista
nebo
P: Pán s vámi

S: I s duchem tvým.
nebo
S: I s tebou.

Úvodní kolekta

P: Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože,
Otče milosrdenství a Bože všeho slitování,
slyš nás, kteří voláme k tobě
v zármutku a ztrátě
a dej nám útěchu a sílu v naší potřebě,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo

Všemohoucí věčný Bože, nebeský Otče,
děkujeme ti
že jsi tak miloval svět,
že jsi dal svého jediného Syna
aby žádný kdo v něho věří nezahynul,
ale měl život věčný.
Modlíme se k tobě
abys nás všechny utěšil a posílil v našem zármutku
a držel nás v živé víře v tvého jednorozeného Syna
abychom se všemi, které jsi zachránil
mohli nakonec přijít domů k tobě
a chválili tě a ctili navěky
skrze tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

nebo

Milosrdný Otče,
děkujeme ti za život, který jsi nám dal,
s jeho radostmi i trápeními;
děkujeme ti za to, že víme,
že všechny věci mohou být k dobrému těm, kteří tě milují.
Drž nás nyní v našem zármutku pevně u sebe;
připomeň nám,
že skrze smrt a vzkříšení tvého Syna
jsi nesl všechny naše bolesti
a obnovil jsi nás k živé naději.
Nedej, abychom zapoměli,
že v našem křtu jsi nás učinil svými
a slíbil's nám odpuštění hříchů a život věčný.
V této víře ti  děkujeme
za všechny dobré dary, ktreré jsi nám dal skrze toho/tu
který/á nás nyní opustil(a).
Pošli nám svoji pomoc, aby náš pocit ztráty mohl dojít klidu,
a posilni nás v naději tvého přicházejího království,
do kterého vedeš všechny své děti domů k sobě
aby tě chválily a ctily navěky.

nebo

Náš Stvořiteli a Otče v nebesích,
vidíš všechna naše trápení;
to víme od tvého milovaného Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který s námi sdílel život i smrt
abychom my mohli sdílet jeho život s tebou navěky.
Nyní tě prosíme,
dej nám svého svatého Ducha,
poskytni nám lásku ze své vlastní lásky,
život ze svého života
abychom sebrali odvahu
a věřili slovu tvého Syna
abychom odvrhli veškerý strach
a žili v radosti jeden s druhým na zemi
dokud nás neučiníš navždy šťastnými ve svém světle,
ty, který se Synem žiješ a a vládneš
v jednotě Ducha svatého
jako jeden pravý Bůh
po věky věků. Amen

Čtení

Pastor pokračuje jedním či dvěma čteními ze Starého a(nebo) Nového zákona.

Vyznání víry

Zříkáme se ďábla, všeho jeho díla i všech jeho cest.
Věříme v Boha, Otce všemohoucího, ...
...a život věčný. Amen

Píseň

Kázání

Píseň

Pochování (v kostele nebo kapli)

Závěrečná kolekta.

Modleme se:
Pane Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme ti z celého srdce,
že jsi nám dal žít v tomto požehnaném čase
kdy můlžeme slyšet tvé svaté evangelium,
poznat tvoji božskou a otcovskou vůli
a vidět tvého Syna, Ježíše Krista.
Modlíme se k tobě
v tvém překypujícím milosrdenství,
milostivě drž světlo svého slova mezi námi.
Veď a řiď naše srdce svým svatým Duchem,
abychom se nikdy neodchýlili od Tvého slova
ale pevně v něm setrvávali
tak abychom opustili raději všechno ostatní
a nakonec obdrželi věčný život skrze tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána
který žije a vládne s tebou v jednotě Ducha svatého
jako jeden pravý Bůh, nyní i navěky.

nebo

Náš Otče v nebesích,
děkujeme ti za to
že jsi přijal do svého království Pána Ježíše Krista
když vydal svůj život
aby zachránil svět.
Prosíme tě:
Přijmi také nás
kdo jsme pokřtěni do jeho smrti.
Ať nejsme ponecháni strachu a hněvu
v den zármutku
ale ať žijeme podle vůle Pána
plni naděje v jeho víře
dokud nebudeme navěky požehnáni
skrze tvého ukřižovaného a vzkříšeného Syna
který žije a vládne s tebou v jednotě Ducha svatého
jako jeden pravý Bůh, nyní i navěky.

nebo

Milující, spravedlivý Bože,
pomoci bezmocných
zachránče ztracených duší
soudče požehnaných,
dej nám, prosíme, svého svatého Ducha.
Udržuj živou naši naději
abychom si nezoufali v časech neštěstí;
udržuj živou naši víru
abychom pro tebe nebyli ztraceni;
udržuj živou naši lásku
abychom se neztratili jeden druhému v našem trápení,
ale abychom žili jak nejlépe můžeme
dokud se s tebou nesejdeme
v novém nebi a nové zemi
znovu narozeni skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Požehnání (aronské)

Píseň

Varhanní dohra

Pochování na hřbitově

Pastor začíná aklamací:
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista.
Ze svého velkého milosrdenství
nám dal nové narození do živé naděje
skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých.

Pastor třikrát hodí hlinu na rakev se slovy:
N.N. z prachu jsi povstal(a)
do prachu se navrátíš
z prachu vstaneš znovu.

Modleme se:
Otče náš, který jsi ...

Požehnání

- aronské nebo apoštolské ("Milost Pána...")