Autor: grombi
Publikováno: pátek, 22. únor 2013 @ 11:03:47

Svatební pořad Švédské evangelické církve (pozn. text pochází ještě z doby před přijetím legislativy nařizující rovnost tzv. "genderově neutrálních manželství", tj. vč. svazků osob stejného pohlaví).

Varhanní hudba, píseň

P: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

L: Amen

P: Podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, náš Bože, podivuhodně jsi stvořil člověka jako muže a ženu. Náš život pramení z Tvé lásky. Chválíme tě za dar života, který stále obnovuješ.

Uvedení

Kněz uvede bohoslužbu následujícími nebo podobnými slovy:

P: Sešli jsme se v přítomnosti Boží, abychom byli svědky uzavření vašeho manželství, XY a XX. Chceme zde prosit o Boží požehnání pro vaše manželství a sdílet s vámi vaši radost.

Kněz pak pokračuje jednou z těchto možností:

P: Manželství je Boží dar ustanovený pro udržování společenství a jako zdroj pomoci a radosti pro muže a ženu, pro jejich vzájemnou podporu a hlubší společenství v časech temných i světlých. Žít společně jako manžel a manželka znamená žít v důvěře a v lásce a převzít zodpovědnost jeden za druhého a za společný domov, (za společné přijetí a péči o děti) a za věrné setrvaní jeden druhému po boku.

nebo

Manželství je posvátná smlouva ustanovená a požehnaná Bohem, Stvořitelem nebe a země. Jeho záměrem je předávat dál Boží lásku. Vašim úkolem je tedy milovat a ctít jeden druhého. Máte převzít zodpovědnost za svůj společný domov a za křesťanskou výchovu svých dětí.  Manžel a manželka si mají věrně stát vzájemně po boku, v radosti i v trápení, v časech světlých i temných.  K tomu můžete hledat sílu v modlitbě i bohoslužbě, v Božím slovu a svátostech. Bohatství manželství je velké. Když manžel a manželka společně žijí v Božím odpuštění, přijímají pomoc rozumět a odpouštět jeden druhému. Tak má být manželství chápáno v souladu s Boží vůlí.

Biblická čtení

P: Naslouchejme nyní slovům Bible o daru a zodpovědnosti lásky:

Mt 19:4-6, Pís 8:6-7, Ef 5:1-2, Řím 12:9-10, Gal 6:2 nebo 1K 13:4-7.13

Otázky

Kněz se otáže ženicha:

P: V přítomnosti Boží a tohoto shromáždění / těchto svědků se tě ptám, XY: bereš si XX za svojí manželku? Chceš ji milovat v dobrém i zlém?

XY: Ano.

Kněz se otáže nevěsty:

P: V přítomnosti Boží a tohoto shromáždění / těchto svědků se tě ptám, XX: bereš si XY za svého manžela? Chceš ho milovat v dobrém i zlém?

XX: Ano.

Požehnání prstenů

Svatební pár podá prsteny knězi:

P: Bože, ty jsi Stvořitel a Pán všeho;
požehnej XY a XX v jejich manželství.
Kéž jim jsou tyto prsteny znamením
jejich slibu vzájemné lásky a věrnosti;
skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána.

L: Amen

Kněz vrátí prsteny.

Sliby a výměna prstenů

Sliby se vykonají bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou předříkány knězem. Alternativně může pár, po dohodě s knězem, vyslovit sliby neformálně. Znění by mělo vyjadřovat vůli ženicha a nevěsty milovat jeden druhého v dobrém i zlém, dokud je smrt nerozdělí.

Kněz předříká slib ženichovi:

Já, XY, beru si tebe, XX, za svoji manželku, abych s Tebou sdílel radost i trápení a byl Ti věrný, dokud nás smrt nerozdělí.

Kněz předříká slib nevěstě:

Já, XX, beru si tebe, XY, za svého manžela, abych s Tebou sdílela radost i trápení a byla Ti věrná, dokud nás smrt nerozdělí.

Následuje výměna prstenů.

Prohlášení

P: Nyní jste uzavřeli manželství a potvrdili jste ho v přítomnosti Boží a tohoto shromáždění / těchto svědků. Nyní jste muž a žena. Kéž je s vámi Pán a vede vás ve své pravdě nyní i navěky.

Může následovat píseň.

Přímluvy

Kněz nebo někdo ze svatebčanů pronáší tuto modlitbu nebo neformálně vyjádřenou přímluvnou modlitbu:

P: Modleme se:

(P:) Nebeský Otče, děkujeme Ti za tento den, za radost které se nám dostalo a za očekávání která se nám naplnila. Modlíme se za manželství, do kterého XY a XX před Tebou nyní vstoupili. Pomoz jim ve společném životě v důvěře a respektu k jedinečnosti druhého. Pomoz jim vytvořit otevřený a hřejivý domov, kde (budou jejich děti moci žít v bezpečí a) jejich přátelé naleznou přijetí. V čase těžkostí je přitáhni blíž k sobě i jednoho k druhému. Pomoz jim vzájemně si odpouštět a každodenně přijímat radost a sílu z tvé ruky. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

L: Amen

nebo

P: Svatý Pane, nebeský Otče, věčný Bože,
Stvořiteli nebe a země:

když jsi všechno stvořil, stvořil jsi člověka
a učinil jsi ho jako muže a ženu.
Dal jsi mu milost střežit veškeré stvoření
podle moudrosti tvé lásky.
Spojil jsi muže a ženu
a dal jsi jim své požehnání;

pohleď s láskou na tyto dva,
kteří teď stojí před Tebou
a o Tvé požehnání Tě prosí.
Pomoz jim žít v lásce a pokoji,
ve vzájemné věrnosti a přátelství
a v úctě jednoho k druhému.
Obklopuj je svou láskou a silou
(a dej, ať jsou jim jejich děti
zdrojem radosti a pomoci).
Když tento život skončí,
dej jim věčnou spásu.

Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

L: Amen

Následuje společná modlitba Páně (Otče náš).

Požehnání

P: Přijměte Boží požehnání:

Pán vám žehnej a opatruj vás.
Pán rozjasni svoji tvář nad vámi a buď vám milostiv.
Pán na vás s laskavostí pohleď a daruj vám pokoj;
ve jménu Otce, + Syna i Ducha svatého.

L: Amen

Následuje vydání potvrzení o manželství, případně promluva, závěrečná píseň a hudba k odchodu.