1. neděle adventní A

Autor:
Publikováno:

Adventní období čtyř neděl vzniklo jako příprava na Vánoce. Kající charakter (fialová mešní roucha, odpadá Gloria a Aleluja) této době dali v Galii irští misionáři.

Liturgická barva: fialová.

 

Biblická čtení:

  • Iz 2,1 - 5
  • Ř 13,11 - 14
  • Mt 24,36 - 44

Žalm:

  • 122

 

Pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Hle, přichází k tobě tvůj král, říká prorok Zacharjáš, spravedlivý a spásu nesoucí.

 

Vyznání vin

Na začátku adventu chceme vyznat, že jsme hříšní lidé: že se mnohdy vzdalujeme od Boha, odcizujeme bližním a že nerozumíme ani sami sobě.

Před Tebou, Bože, vyznáváme každý / každá z nás svůj hřích. ---

Potvrďme to svým hlasitým: Vyznáváme.

Vyznáváme.

A přece před Tebe, Bože, předstupujeme s nadějí v odpuštění. Věříme, že Tvůj Syn Ježíš Kristus se pro nás narodil a pro nás žil, za nás zemřel a pro nás vstal z mrtvých a žije navěky. Potvrďte to hlasitým: Věříme.

Věříme.

Jako ti, kterým se dostalo odpuštění, chceme i my odpustit všem, kdo se proti nám provinili. Pokud na nás je, chceme žít se všemi lidmi v pokoji. Vyznejme to společně slovy: Odpouštíme.

Odpouštíme.

Přijměte slovo odpuštění: Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen

 

Kolekta

Pane, ty jediný jsi naším králem. Přicházíš k nám v Ježíši Kristu, svém Synu, beze zbraně a přesto silnější než všechna moc světa.
Proto slavíme tvůj advent. Prosíme tě: Ať nám tvé slovo a svátosti dodávají sílu a odvahu v adventní době.Ty jsi naše pomoc nyní i navěky.

 

Přímluvy

Moudrosti Boží, Slovo, které vycházíš od Nejvyššího, zahrnuješ počátek i konec a vládneš všemu s mocí a mírností, přijď a nauč nás pravé cestě, abychom nalezli moudrost. Přijď a neotálej.

Přijď, Pane Ježíši.
Pane, vévodo svého lidu, ty, který ses ukázal v hořícím keři a mluvil jsi ústy svých svatých proroků,
přijď a vykup nás svou mocnou paží. Přijď a neotálej.

Přijď, Pane Ježíši.
Hvězdo jitřní, znamení vztyčené přede všemi národy,
před tebou se sklánějí králové a po tobě se ptají pohané. Přijď a vykup nás. Přijď a neotálej.

Přijď, Pane Ježíši.
Klíči nebeského království
a žezlo Božího domu, ty, který otevřeš a nikdo nemůže zavřít, ty, který zavřeš a nikdo neotevře.
Přijď a vyveď zajatce ze žalářů. Přijď a neotálej.

Přijď, Pane Ježíši.
Záři věčné slávy, Slunce spravedlnosti, přijď a osviť ty, kdo sedí v temnotě a stínu smrti. Přijď a neotálej.

Přijď, Pane Ježíši.
Králi národů a útěcho všech, kameni úhelný, který je pevně založen. Přijď a přines spásu svým tvorům,
které jsi utvořil z prachu země. Přijď a neotálej.
Přijď, Pane Ježíši.
Kníže vítězný, Králi náš a Mistře, ty jenž jsi touhou i vykupitelem národů, přijď k naší spáse, Pane, náš Bože. Přijď a neotálej.
Přijď, Pane Ježíši.
Pane, prosíme tě, pomoz svému lidu, aby s bdělostí očekával, až se zjeví tvůj Syn, až povstane a navštíví zemi svou spravedlností, Ať nás nenalezne spící ve svých hříších, ale pilné ve tvé službě a radostně tě chválící. Ať s ním vejdeme k nebeské svatební hostině. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků navěky.

Preface

K: Pán s vámi.

I s tebou.

K: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

K: Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Ano, je správné ti děkovat, a je dobré tě oslavovat, svatý Bože, Otče života. Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista. Ty jsi jej poslal do světa, který leží ve tmách. A On je světlo, počátek nového života. On je ten kníže pokoje, který nastolí spravedlnost a právo od tohoto času až navěky. To On rozlomí jho otroctví. To On v nás probouzí radost a zve nás ke svému stolu. A my se dělíme o dary, které nám dává: Chléb života a kalich spásy. Se všemi, kdo patří k tvému lidu, se všemi živými a mrtvými, se všemi dobrými silami a s celým stvořením ti vzdáváme díky, oslavujeme tě a vyznáváme: Svatý...

Nad dary

Bože, náš Otče, všechno co jsme a co máme pochází od tebe. Přijmi naše modlitby a dary jako znamení toho, že ti patříme skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože, ty jsi živý a tvoříš život. Děkujeme, že jsi nás znovu posilnil u stolu svého Syna. Dej nám, ať v síle tohoto pokrmu vyjdeme vstříc tvému Synu, který nás pak povede k tobě.

Za volného použití Agendy ČCE, starokatolického misálu a Erneunte Agende připravil Marek P. Lukášek