4. neděle adventní A

Autor:
Publikováno:

Poslední neděle před Vánoci přináší v cyklu A pohled na vánoční příběh z matoušovské - Josefovy, "mužské" perspektivy. Nejen Marie, ale i Josef patří do příběhu Ježíšova příchodu. Marie svou "meditativní" otevřeností, Josef svým odvážným činem. Maria syna porodila, Josefovi připadla výsada dát mu jméno, které naplňuje touhu věků: Hospodin vysvobodí. V pravoslavné tradici se čte totéž evangelium i s Ježíšovým rodokmenem a neděle nese název Neděle svatých otců.

Vstupní antifona

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

Kolekta


Ukaž nám svou moc, náš Bože, a přijď!
Pomáhej nám svým smilováním,
abychom svou vlažností
nezamezili setkání s Tvým Synem.
O to Tě prosíme skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Zpěv před evangeliem


Aleluja. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená ”Bůh s námi”. Aleluja.

Texty


Iz 7, 10-16   Ž 80,1-7.17-19   Ř 1,1-7   Mt 1,18-25

Přímluvy


Jen krátký čas nás dělí od slavnosti Božího narození;
tím více prosme za církev,za svět i za sebe.

Pane,tebe prosíme:

- Za hlasatele tvého slova, aby svým úsilím šířili
radostnou zvěst evangelia.
- Za národy, aby žily v pokoji, který je tvým darem.
- Za děti, aby uslyšely, že vánoce jsou především
oslavou narození Ježíše Krista.
- Za rodiče, aby se nespokojili pouze s předáním
vánočních dárků, ale vedli své děti k živému Kristu a
darům, které on dává.
- Za ty, kdo budou svátky prožívat v samotě nebo upoutáni na lůžko, abys jim dal pocítit svou blízkost.

Bože, Marie přijala pokorně a s radostí poselství o
svém poslání a také Josef s odvahou přijal očekávané dítě s jeho matkou. Dej, abychom i my dokázali přijímat tvou vůli a věrně ji plnili. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

nebo


Agenda ČCE, díl II, str. 61

Nad dary


Bože, náš Otče na nebesích!
To, co přinášíme, jsme přijali od Tebe.
Přijmi tyto dary a požehnej je.
Chválíme tě skrze Krista, našeho Pána.

Preface


- starokatolická:


Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné
vždycky a všude ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on je náš Vykupitel, kterého zvěstovali proroci,
tvůj Syn, kterého s láskou čekala Matka a Panna Maria a kterého s odvahou přijal Josef,
tvůj Beránek, na nějž ukázal Předchůdce Jan.
Také my na něho čekáme, bdíme a modlíme se,
a chceme radostně slavit jeho příchod.
Proto tě, Otče, chválíme se všemi sbory andělů
a z celým vesmírem  zpíváme chvalozpěv tvé slávy...

-luterská:


Ano, je správné ti děkovat,
a je dobré tě oslavovat,
svatý Bože, Otče života.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.

Ty jsi jej poslal do světa,
který leží ve tmách.
A On je světlo,
počátek nového života.
On je ten kníže pokoje,
který nastolí spravedlnost a právo
od tohoto času až navěky.
To On rozlomí jho otroctví.
To On v nás probouzí radost
a zve nás ke svému stolu.
A my se dělíme o dary, které nám dává:
Chléb života
a kalich spásy.

Se všemi, kdo patří k tvému lidu,
se všemi živými a mrtvými,
se všemi dobrými silami
a s celým stvořením
ti vzdáváme díky,
oslavujeme tě a vyznáváme...

Po přijímání


- starokatolická:


Bože, původce veškeré radosti,
Ty jsi nám v této hostině
již nyní dal podíl na svém životě.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Dej, ať očekáváme příchod Tvého Syna s radostí
a učiň nás tím víc horlivými ve tvé službě,
čím více se přibližuje slavnost  jeho narození,
- jeho, Krista, našeho Pána.

- luterská:


Děkujeme ti, všemohoucí Pane Bože,
že jsi nás osvěžil tímto léčivým darem
a prosíme tě:
Připrav tímto darem ty sám naše srdce,
aby se stala příbytkem tvého Syna
a abychom tě radostnými ústy vždy chválili a oslavovali
skrze Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne
odvěků navěky.

Písně


EZ 264   Všichni věrní křesťané (vstupní píseň)
EZ 273   Zvedněte brány svrchků svých (po sz čtení)
EZ 276   Slávy Pán přichází opět (před evangeliem)
Svítá 57 Vzácný hosti, přijď již (před sv. večeří Páně)
DEZ 651  Dávno je to (na závěr)