1. neděle adventní B

Autor:
Publikováno:

Texty - První čtení: Iz 64:1-9; mezizpěv: Ž 80:1-7.17-19; druhé čtení: 1K 1:3-9; evangelium: Mk 13:24-37 (začíná roční cyklus B, evangelium podle sv. Marka). Liturgická barva fialová

Předzpěv

schola: Noc odchází a svítá den.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém.

Uvedení se zapálení svíce na adventním věnci

Pěkně vás všechny vítám ke slavení 1. neděle adventní.

Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Modleme se: Pane a Bože náš, děkujeme ti za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti a na naší společné cestě adventním čekáním nás veď svým svatým Duchem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zapálení 1. svíce

Píseň

259 Navštiv nás Kriste žádoucí

Kající modlitba s vyznáním vin

Adventní doba je v církvi odpradávna časem přemýšlení, zpytování svědomí a příprav na příchod Krista. Proto i my se dnes ztišme před Pánem, který jest a který byl a kterýž přijíti má.

Vyznáváme, že hřešíme myšlenkami, slovy i skutky. Vlastními silami se nedokážeme osvobodit. Pro zásluhu Kristovu společně prosme: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Sbor: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Nebeský Otče, smiluj se nad námi, odejmi od nás naše viny a doveď nás do života věčného. Amen.

Kolekt

Modleme se.

Kriste Ježíši, na tebe s nadějí čekáme. Ty přicházíš, abys nás obdaroval svou blízkostí. Prosíme, dej nám připravit se, abychom v den tvého adventu ti vyšli vstříc. Vždyť tys náš ochránce, nyní i navěky.

1. Čtení

Iz 64,1 – 7

Žalm

Oslavovat tě přicházím: 9,1 kánon; pak 6. a 8. sloka všichni

 

2. Čtení

1K 1,3 – 9

Mezizpěv

267,1.3. Rosu dejte ó nebesa

Evangelium

Mk 13,24 – 37

Kázání

Credo

Milé sestry a milí bratři, jako odpověď na slyšené slovo vyznejme společně apoštolskou víru, k níž se hlásíme v jednotě s křesťany všech generací a národů:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

Přímluvy

Svatý Bože, jednou uzříme přicházet tvého Syna s mocí a slávou. V očekávání jeho příchodu a v upřímné pokoře říkejme společně: Slyš nás, Hospodine.

  • Buď stráží své církve. Posiluj naději, víru a lásku. Pomáhej jejím služebníkům.

Slyš nás, Hospodine

  • Veď ty, kdo stojí v čele států. Zachovej národům mír. Prosazuj spravedlnost.

Slyš nás, Hospodine

  • Uhas nepřátelství. Sklíčené potěšuj. Strádajícím pomoz.

Slyš nás, Hospodine

  • Zastaň se pronásledovaných. Vyhnancům vrať vlast. Zajatce vysvoboď.

Slyš nás, Hospodine

  • Pocestné provázej. Pokoušené posiluj. Nezkušené uč moudrosti.

Slyš nás, Hospodine

  • Ochraňuj slabé. Uzdrav nemocné. Stůj při umírajících.

Slyš nás, Hospodine

  • Chraň nás všeho zlého. Našim přátelům a blízkým žehnej. Všechny nás veď do svého království.

Píseň a přinášení darů

267,8.9 Rosu dejte ó nebesa

Nad dary

Bože, náš Otče, všechno co jsme a co máme, pochází od tebe. Přijmi naše modlitby a dary jako znamení toho, že ti patříme skrze Krista, našeho Pána.

Preface 

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Ano, je správné ti děkovat, a je dobré tě oslavovat, svatý Bože, Otče života. Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista. Ty jsi jej poslal do světa, který leží ve tmách. A On je světlo, počátek nového života. On je ten kníže pokoje, který přichází se spravedlností a právem. On rozlomí jho otroctví.

On v nás probouzí radost a zve nás ke svému stolu. Se všemi, kdo patří k tvému lidu, se všemi živými a mrtvými, se všemi dobrými silami a s celým stvořením ti vzdáváme díky, oslavujeme tě a vyznáváme:

Sanctus (zpěv EZ 159)

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

Ustanovení

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:

Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:

Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry

Kdykoli jíme tento chléb a pijeme tento kalich, tvou smrt zvěstujeme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

Otče náš

Pozdravení pokoje

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Beránek Boží (zpěv EZ 322)

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

Pane, nejsem hoden,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pozvání

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.

Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

Po přijímání

Živý Bože, děkujeme ti a chválíme tě, že jsi nás znovu posilnil u stolu svého Syna. Dej nám, ať v síle tohoto pokrmu

očekáváme tvého Syna, našeho Pána, který přichází.

Požehnání

Požehnej vás v lásce všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý.

Jděte v pokoji.

Ohlášení

 

Závěrečná píseň

schola: Zlatá když sluneční