3. neděle adventní B

Autor:
Publikováno:

Latinsky Gaudete (Radujte se). Texty: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-28. Evangelium odpovídá textu pro 4. neděli adventní dle starocírkevních perikop. Liturgická barva: fialová nebo růžová. Gloria odpadá.

Vstupní antifona

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, v tobě svítá den spásy
Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo, které přichází
Pane Ježíši Kriste, čekáme až přijdeš ve své slávě

Kolekta

Bože, náš Otče,
skrze Tvého Syna přichází do světa světlo a radost.
Pomoz nám, abychom toto světlo a radost dávali dál,
aby se všichni lidé dověděli o Tvé dobrotě.
O to prosíme Tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s Tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

nebo

Dobrý Otče,
radujeme se, že je naše spása blízko
stejně jako svátky Narození Tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou,
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho spásu.
Neboť On s Tebou a Duchem svatým žije v našem středu nyní i
navěky.

ze Starokatolického misálu

nebo

Pane, prosíme tě:
Vyslyš naše modlitby
a naplň temnotu našich srdcí
tvou milostiplnou přítomností.
Tobě buď sláva navěky.

nebo

Pane, náš Bože,
přijmi naši modlitbu a pomoz nám,
abychom uposlechli výzvu Jana Křtitele,
připravovali cestu tvému Synu
a přijali ho do svých srdcí.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

z Erneuerte Agende

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

Texty: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-28.

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 55 nebo 61

Nad dary

Bože, dárce všeho dobra,
přinášíme před Tebe tyto dary,
jak nás pověřil Tvůj Syn.
Obdaruj celý svět spásou, kterou jsi mu přislíbil,
v Kristu našem Pánu.

Preface

Děkujeme Ti, Otče na nebesích,
a chválíme Tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Jeho jsi ztracenému lidstvu přislíbil za vykupitele.
Jeho pravda září hledajícím,
jeho síla posiluje slabé,
jeho smilování přináší hříšníkům odpuštění.
Neboť On je Spasitelem světa,
kterého jsi poslal, protože jsi věrný.
Proto Tě chválíme se všemi sbory andělů
a z celým vesmírem zpíváme chvalozpěv Tvé slávy:

ze Starokatolického misálu

nebo

Ano, je správné ti děkovat,
a je dobré tě oslavovat,
svatý Bože, Otče života.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.

Ty jsi jej poslal do světa,
který leží ve tmách.
A On je světlo,
počátek nového života.
On je ten kníže pokoje,
který nastolí spravedlnost a právo
od tohoto času až navěky.
To On rozlomí jho otroctví.
To On v nás probouzí radost
a zve nás ke svému stolu.
A my se dělíme o dary, které nám dává:
Chléb života
a kalich spásy.

Se všemi, kdo patří k tvému lidu,
se všemi živými a mrtvými,
se všemi dobrými silami
a s celým stvořením
ti vzdáváme díky,
oslavujeme tě a vyznáváme:

Svatý, svatý, svatý...

z Erneuerte Agende

Po přijímání

Bože milosrdenství,
v této svaté hostin jsme ě poznali, jak jsi k nám laskavý.
Osvobozuješ nás od veškeré viny
a my můžeme jít s radostí vstříc nastávající slavnosti.
Děkujeme Ti a chválíme Tě,
skrze Krista, našeho Pána.

ze Starokatolického misálu

nebo

Všemohoucí Bože, laskavý nebeský Otče,
děkujeme ti za pokrm a nápoj
hostiny našeho Pána
a tvého milého Syna Ježíše Krista.
Jeho tělo a krev ať nás posílí a uchová až do dne,
kdy s ním budeme jíst a pít
v jeho království.
Tobě buď sláva navěky.

z Erneuerte Agende

Písně

Dávno je to DEZ 651
Jakož o tom proroci EZ 284,1+3.8-10
K chvále Pána Boha svého EZ 243,1-3 (před evangeliem)
Vítej Jezu Kriste EZ 262