19. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gen 37,1-4.12-28; Ž 105,1-6.16-22.45b; Ř 10,5-15; Mt 14,22-32

Gen 37,1-4.12-28

Josef a jeho bratři. Zlý počátek dobrého konce. Bůh skrze nenávist bratří připravuje záchranu Izraele. (Proč bratři Josefa tak nenáviděli? Žárlili na něj pouze nebo jim vadilo, že jejich zlé činy oznamuje otci? Je Josef žalobníčkem nebo strážcem svých bratří?)

 

Ž 105,1-6.16-22.45b

První oddílek – výzva k pravé a bohaté víře. Verše 16–22 jsou písňovým zpracováním Josefova příběhu.

 

Ř 10,5-15

Vyznání Krista jako Pána a pevná víra v něj vede k záchraně a ke spasení.

 

evangelium Mt 14,22-32

Evangelium jsou vlastně dva příběhy – do původního Mk oddílu o kráčení po moři je vložen jedinečný matoušovský pododdílek o Petrovi, který ve vlnách začne tonout. Tento oddíl přináší nové téma, avšak ústí do verbálního projevu toho, co zvěstuje předchozí oddíl příběhem: “Jistě jsi Boží Syn”.

Kontext perikopy mi pomáhá porozumět vlastnímu zázračnému příběhu – po sáhnutí na dno, po kontaktu se smrtí a zmarem, Ježíš smrt a zlo přemáhá, tiší, kráčí po jeho hladině. Událostem kolem jezera předcházelo naprosté nepochopení v Nazaretě, mezi známými a příbuznými. A následuje zpráva o smrti Jana Křtitele, která musela v Ježíši zanechat hlubokou ránu. Ztrácí přítele, předchůdce, zároveň se zlo objevuje v jeho těsné blízkosti – je jasné, že vyhnout se zlu není jednoduché, není možné. Celá čtrnáctá kapitola by mohla nést název “Střetnutí smrti se životem”, nedostatku s dostatkem, přízraků se živým, velkého nebezpečí a velkých zázraků.

22 – Ježíš chtěl být sám po tom, co se dozvěděl o smrti Jana Křtitele, ale do jeho rozhodnutí vstoupil zástup, nad kterým se smiloval a uzdravoval jejich nemocné. Málo, které bylo k dispozici, proměnil v hostinu, ze které se všichni nasytili. (Odeslání učedníků napřed můžeme snad vysvětlit tím, že věděli o původu množství jídla a tak by mohli v zástupu vyvolat mesiášské naděje, které Ježíš nechtěl připustit – srov. J6,14n).

23 – Avšak odložená modlitba, rozjímání se musí někdy uskutečnit. (Jistě by se dalo také navázat na tento motiv “dovolené”, která slouží k nabrání sil a rekreaci, znovuuspořádání Ježíšova poslání a cesty).

Vystoupil na horu, aby se tam o samotě modlil, byl večer, opravdu tam byl sám. 22.verš jako by nám chtěl naznačit, že do obsahu modlitby nám nic není, že je to důvěrný rozhovor mezi Ježíšem a jeho Otcem. Ale připadá mi, že je snad v něčem podobná pokušení na poušti a getsemanské modlitbě: Co to znamená, být Božím Synem? Jaká je cesta Božího Syna?

24 – Loď s učedníky je daleko na moři, zmítaná bouří. (Příznaky přítomnosti smrti jsou tu koncentrovány – noc, voda, bouře, přízrak, tonutí…).

25 – šel k nim, kráčeje po moři – prosté konstatování. Doba čtvrté noční hlídky, doba přízraků, nejhorší doba – noc už je dlouho, ale ještě nesvítá. (Loď s učedníky i doba, kdy Ježíš přichází by se dala velmi krásně vykládat obrazně – církev, která zmítaná dobou, očekává svého Pána a pak ho nepoznává).

Proč Ježíš kráčí po moři? (Jak to udělal?) Je to legenda, která se vykládá i o jiných světcích v jiných náboženstvích? Obraz, který má ilustrovat, že je Ježíš Syn Boží? Když vyznáváme dvojí přirozenost Kristovu, přijměme to prostou vírou – Ježíš jako Boží Syn kráčí po vodě. (Novozákonníci by asi řekli, že zde jde o výraz povelikonoční víry.)

26 – učedníci křičí strachem (řecký text je méně popis, více scénář s přímou řečí), nepoznávají Ježíše (je to naprosto nepravděpodobná událost, aby někdo chodil po vodě) – není to Ježíš, na kterého jsou zvyklí – toto je zjevení Božího Syna.

27 – Ježíš na ně ihned, přímo do křiku, promlouvá – nenechává je dlouho v nejistotě, jeho úmyslem není znejistit, postrašit ani vyzkoušet. “Já jsem” – to jsem já, jsem tady – nebojte se, vzchopte se, jsem s vámi. Jde o spolehnutí se na Ježíše, na vztah k němu (a není tak důležité poznání očima, není tak důležité, co vidí).

28 – 31 Vložený matoušovský příběh – Petr jako zástupce učedníků vstupuje do rozhovoru s Ježíšem. Oslovuje ho Kyrie – Pane, “jsi-li to ty” – to nejsou pochybnosti jako spíše vyjádření důvěry, že Ježíš mu může svým pokynem cestu v moři připravit. (V Ž 77,20 nebo v Iz 43,16 je to sám Hospodin, kdo “razí cestu mořem”, “jeho cesta šla mořem”). Moře, to jsou mocnosti zmaru, ztělesnění nepřátel, ničivých a smrtelných démonských sil. Mistr tedy dává svému učedníkovi podíl na své přemáhající moci. (Síla, která ho nese, je silnější než smrt, mocnosti zmaru). Pochybnosti ho však stahují pod vodu. Můžeme se v této situaci také poznat – věříme Bohu, v jeho moc a sílu, ale skutečnosti našeho světa nám připadají o mnoho “skutečnější”, silnější, mocnější. Ježíš ani zde nevyčkává, ihned podává svou ruku. Otázka k Petrovi není výčitkou, ale spíše povzbuzením k víře bez pochybností, s pohledem upřeným na Ježíše.

32 – Když vstoupili na loď, vítr se uklidnil – a v tichu je Ježíš uctíván jako Boží Syn. Tento závěr spojuje a uzavírá celou kapitolu. Ježíš je Synem Božím – i když ani on není ušetřen boje a pochybností, nebude ušetřen ani smrti. Chození po vodě je odpovědí na Ježíšovu modlitbu a příslibem poražení smrti. (V té souvislosti se mi vybavil obraz Mistra Třeboňského oltáře – Vzkříšení, kde vzkříšený Ježíš kráčí po hrobě, pošlapává tak smrt).

Starokatolická kolekta:

Bože, ty jsi s námi,
i když tě nevnímáme v mocných znameních.
Osvoboď nás z našich úzkostí a strachu
a pomoz naší malé víře,
abychom poznávali tvou blízkost
a chválili tě skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.