1. neděle v postu A

Autor:
Publikováno:

Gn 2,15-17 a 3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11

Gn 2,15-17; 3,1-7

Druhé (starší) biblické podání o stvoření chápe stvoření člověka jako zasazení do vztahů k Bohu a lidem. Člověk od Hospodina dostává prostor k životu, k němuž patří i hranice, svobodnou vůli, která zahrnuje možnost sebedestrukce.
Pokušení přichází v podobě stromu poznání dobrého a zlého, resp. v podobě ďábelského překroucení Božího zákazu z tohoto stromu jíst. Bezpochyby nejde o varování před intelektuálním poznáním, ale před touhou "všechno vyzkoušet" a vposledku stanovovat, co je dobré a co zlé, tj hrát Boží roli, obejít se v životě bez spolehnutí na Hospodina.
Ďábelský recept působí stále spolehlivě: Vytrhnout z kontextu pár biblických veršů, proložit několika zaručeně logickými (a zbožnými!) úvahami a nakonec přihoďit jednu malou lež...

Ř 5, 12-19

Nad hříchem a pokušením máme uvažovat jako ospravedlnění - jinak bychom propadli zoufalství. Pavlovo učení o ospravedlnění je důrazným protijedem ke svědectví Genesis o hříchu, jak ho všichni vnímáme působit ve svém životě. Boží milost je hojná a štědrá, nepočítá, nekalkuluje - rozdává zcela bez naší počtářské přízemní logiky. Jedno provinění přineslo odsouzení všech, ale všichni jsou ospravedlněni činem jediného spravedlivého.


Mt 4,1-11

Oproti Markovi, u něhož v obdobném oddíle Ježíš vystupuje jako nový Adam, u Matouše odkazuje Ježíšovo pokušení především k Mojžíšovi a cestě Izraele pouští. Evangelista chce svým  židovským posluchačům naznačit: V pokušení, v němž Boží lid selhal, Ježíš obstál. Je obrazem pravého Izraele podle Božího přání, který shromažďuje nový Boží lid.

Ježíšův odchod na poušť je v režii Ducha. Tradice tak vědomě navazuje na událost Ježíšova křtu v Jordáně, při němž Duch na Ježíše sestupuje. Obě tajemství spojuje Ježíšova pokora a přijetí svěřeného poslání. Jako v Jordáně se Ježíš solidarizuje s námi hříšníky a sklání se před Janem Křtitelem, tak zde tváří v tvář ďábelskému lákání odolává falešné - na sebe orientované -  cti božího synovství.

Trojí pokušení láká k zobecňujícím výkladům. Např. biblickým (žádost těla, žádost očí a pýcha života - 1J 2,16), starocírkevním (nestřídmost, slávychtivost a bohatství) nebo moderním (materialismus, senzace a moc). Naznačené výklady jsou bezpochyby inspirující stejně jako obdobná triáda pádu z ignaciánských duchovních cvičení (majetek, čest a pýcha), ale biblický příběh přece jen vychází spíše z dějin spásy Božího lidu než z katalogů ctností a neřestí.

A tak v prvním pokušení - oproti Izraeli na poušti - Ježíš nepodléhá pochybnosti tváří v tvář nedostatku a nouzi. Ve druhém pokušení obstojí Ježíš pomocí slova z Dt 6,16: "Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse." Při třetím pokušení ďábel Ježíši ukáže z vrcholku hory všechny království světa (jak tradice vypovídá i o Mojžíšovi na hoře Nébo) s nabídkou bohatství a moci. I zde Ježíš vítězí slovem Božím, rozpomenutím na deuteronomistickou tradici. Příběh vrcholí klaněním Hospodinu a proklamací jeho skutečné vlády nad světem a darem Boží blízkosti - bezpochyby liturgická inspirace: při bohoslužbě (at už se modlíme, zpíváme, posloucháme Boží slovo...) je mezi nám Bůh skutečně přítomen, vše, co konáme má být projevem "důstojné a spravedlivé" úcty - a Hospodin se k nám sklání a nabízí svou blízkost.

Šermování biblickými citáty v rozhovorech mezi pokušitelem a Ježíšem by nás nejen mělo varovat před vytrháváním veršů z jejich kontextu, ale mělo by nás především inspirovat k hledání hermeneutického klíče chápání biblického svědectví, který teprve dal Ježíši v jeho odpovědích do úst správné slovo ve správnou chvíli. Tímto klíčem k chápání Ježíšova příběhu je jeho důvěra v Boha blízkého, věrného a spolehlivého, Boha s otcovskou a mateřskou tváří. Tato důvěrá dává pokoru a pomáhá vzdorovat pokušení pýchy, slávy a bohatství.

Ten, který přijal plnost Ducha, je tím, kdo ho také vylévá na své učedníky. Proto i nás vede Duch svatý na poušť. Není to útěk ze světa, k němuž jsme takto voláni. Poušť (samoty, odříkání, řádu, služby...) je místem, kde svět s jeho nabídkami a nároky doléhá nejintenzivněji a nejbolestněji. Vítězit nad ďábelskou mocí vposledku nejde bez postu - ať už chápaného jako odřeknutí se něčeho, nač mám "právo" nebo tak, že udělám víc, než musím. Pro ty, kdo si nic neodřeknou a neudělají v životě víc, než že jím proplují - možná aniž by porušili Boží, církevní i společenská přikázání - , není potřeba vymýšlet zvláštních pokušení, protože pro ďábelskou moc nepředstavují žádné nebezpečí.

-kš-

Starokatolická kolekta:

Pane, Ježíši Kriste,
modlil jsi se a postil čtyřicet dní na poušti
a překonal jsi pokušení.
Prosíme tě:
buď s námi, když jsme slabí
a sešli nám svého Ducha,
abychom poznali a překonali,
co nás od tebe odděluje,
ty, který jsi s námi,
s Otcem a ve společenství Ducha svatého
po všechny dny a navěky.