12. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Texty:
1 Kr 19, 1-4.(5-7).8-15a nebo Iz 65, 1-9
Ž 42 a 43 neboŽ 22, 19-28
Ga 3, 23-29
Lk 8, 23-29

1. Kontext

Téma neděle:
Setkání s Bohem

Kontext čtení:
Ve všech čteních této neděle se objevuje podobný motiv: člověk v těžké situaci, bezradný, smýkaný, ovládaný apod. Následuje popis jeho setkání s Bohem a důsledky, které toto setkání mělo pro jeho život.

2. Text

* 1 Kr 19, 1-4.(5-7).8-15a
Hospodinův prorok Eliáš zvítězil nad velkou početní převahou Baalových proroků a všechny je pobil. Nyní prchá před hrdelním ortelem, který nad ním vyřkla královna Jezábel. Dostává se za hranici svých sil. Chce zemřít. V situaci mezi životem a smrtí je "zvednut" ze svého stavu Hospodinovým poslem. Dostává chléb a vodu. Ne snad proto, aby měl znovu upadnout do, ale aby vykročil na dlouhou cestu. Teprve po čtyřicetidenním a nočním putování u Hospodinovy hory Chorébu, smí své "věci" probrat s Hospodinem. Hospodinova "vstupní otázka" zní: "Co tu chceš, Elijáši?" Odpovědí nejsou argumenty, ale prožitek Hospodinovy přítomnosti. To je odpověď na lidské nahoru a dolu v životě: Hospodinova přítomnost.

* Ž 42 a 43
Žalm 43 patří k Ž 42 jako jeho hlavní část i zakončení. Prosebník je daleko od chrámu, žije mezi bezbožnými nepřáteli a velmi touží po Boží blízkosti. Bůh je mu zdrojem života a pevným útočištěm. A to i přes to, že se nepřátelé vysmívají jeho zbožnosti a že on sám se cítí být Bohem opuštěn. Žalmista ví, že má čekat, že jej Bůh vyslyší. Zdrojem útěchy je mu vzpomínka na dřívější šťastné doby.Žalm je poutní písní života: touha po Siónu, tj. po našem Pánu Ježíši Kristu, je uskutečněna ve křtu a sv. večeři Páně. Jako hříšní lidé však plně v jistotě budeme teprve při "hostině Beránkově". Zatím žijeme ve stesku po definitivní záchraně, současně s odhodlaností k cestě do Boží přítomnosti. Co je nám posilou na této cestě?

* Ga 3, 23-29
Dokud jsme nezačli sedět u Kristových nohou, byli jsme jako zajatci. Spoutáni a pod dozorem. Víra způsobila naše osvobození. Křest smyl naše otroctví. Žijeme tak nyní ve svobodě Božích dětí. Apoštol Pavel zde vychází ze zcela konkrétního obrazu dějin, které jsou rozděleny na dvě období: tím prvním je čas ještě nerealizovaných zaslíbení, druhé začalo příchodem Krista. Tento druhý čas je dobou konce, dobou, ve které Duch umožňuje volat Abba (Ga 4,6). Zákon v tomto schématu patří jen k již překonané době.

* Lk 8, 26-39

26 Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji.
27 Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.
28 Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil."
29 Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst.
30 Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů.
31 A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti.
32 Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil.
33 Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo se.
34 Když pasáci viděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic.
35 Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se.
36 Ti, kteří viděli, jak byl ten posedlý vysvobozen, jim o tom pověděli.
37 A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil.
38 Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět a řekl mu:
39 "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

V kontextu Lukášova evangelia jde o dosvědčení Ježíšovy moci nad bouří (Lk 8, 22-25), démony (Lk 8, 26-39) a smrtí (Lk 8, 40-56).

Vyprávění o uzdravení posedlého v Gerase je zdůvodněním pozdější církevní misie pohanů tím, že ukazuje Ježíšovu moc i na pohanském území. I pohané jsou Ježíšem osvobozováni.

26 Pouze zde je zmíněna tato pohanská krajina. Lukáš zpracoval toto vyprávění od Marka. Název "Dekapole", který uvádí Marek, se zde však již nevyskytuje.
27-28 Démon zde Ježíše nezapřísahá (tak jakov Mk 5,7), ale prosí.
29 Nutnost spoutávat nemocného je zmíněno proto, aby Ježíšova pomoc byla vzhledem k té nemoci ve větším kontrastu. Spoutávím je vykreslena síla onoho nečistého ducha: pouta roztrhá, smýká člověkem tak, že tento nebožák musí být vyhnán do pustých míst.
30 Ježíš se ptá na jméno. I zde jde o onu známou skutečnost tehdejší doby, že kdo zná jméno, má moc nad danou veličinou. Legie je římská vojenská jednotka o síle 6000 mužů.
31 Démoni nechtějí být odesláni do podsvětí. Radši by do státa vepřů. Má to znamenat, že v podsvětí by nemohli uplatnit svou destruktivní moc?
34 Pastýři zvěstují ve městě (ve městech- Dekapolis), co se stalo. Na základě jejich zprávy se lidé přišli na vlastní oči podívat na "místo činu".
35 Vidí uzdraveného, jak sedí u Ježíšových nohou… a je šťastný v jeho přítomnosti. Je to jistě odkaz na jeho ochotu učit se od mistra. Jediné, o čem jistě víme, že slyšel od mistra, byla slova: "Vrať se domů".
37 Obyvatelé se zděsili. Odmítli Ježíše. Toto odmítnutí je zdůrazněno tím, že celé obyvatelstvo té krajiny přichází s prosbou, aby odešel.
39 Uzdravený je poslán, aby zvěstoval Boží čin, který vykonal Ježíš. Má mluvit o tom, jak se setkal s Bohem.

3. Homiletické podněty:

Setkání s Bohem může, ale nemusí být provázeno obrovským větrem, ničivým zemětřesením nebo spalujícím ohněm. I když události kolem nás a v nás jsou lomcující, svazující a nezkrotné, nedokážeme jim rozumět, ovládla nás panika a strach, nechce se nám již žít …, přesto může setkání s Bohem být jako tichý a jemný hlas, který se zeptá: "Co tu chceš, Karle (Marto, Davide, Magdo, Dane…)?" Na takový dotaz přece často začneme vysvětlovat svou situaci, popisovat jak jsme se do ní dostali, a žadonit, abychom takovými otázkami nebyli trápeni.
Jako kdyby otázka po smyslu mohla být skutečně zodpovězena až setkáním se s Bohem. Žádný katechizmus, nachystané odpovědi nebo únik před tou otázkou, ale spočinutí v Boží blízkosti.
Již sama cesta k otázce po smyslu může být pro každého z nás jinak dlouhá (např. Eliáš- 40 dní a nocí). Ani způsob jejího položení není pro všechny stejný.
Co je stejné, je důsledek setkání se s Bohem: zbavení se strachu, klid a pokoj v duši. A v neposlední řadě slova: "Vrať se domů", "Vrať se na svou cestu". A pak poslání: vypravuj. Vypravuj, co jsi prožil.
Na jedné straně jsou hroby a stav blízko smrti, na druhé straně je domov a stav rozumného života.

Homileticky je také zajímavé srovnání zvěsti oněch pasáků, kteří v Dekapoli ohlašují, co se stalo s vepři a toho uzdraveného, který má zvěstovat to, co jemu učinil Bůh.

-td-

Starokatolická kolekta:

Náš svatý Otče,
v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném,
jsi nám dal veliké znamení své lásky.
V něm mizí všechna rozdělení mezi lidmi.
Pohleď na všechny, kdo trpí pod břemeny svých křížů.
Pomoz nám, abychom nehleděli jenom na sebe,
nýbrž pomáhali nosit břímě jiných.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.