Evangelický zpěvník v bohoslužbě

Autor:
Publikováno:

Že nosíme dříví do lesa? Že z Evangelického zpěvníku samozřejmě zpíváme a dokonce ho máme pečlivě tematicky rozčleněný? Samozřejmě, v obsahu najdeme členění podle denních dob, liturgického roku a životních situací. Přece jen ale chybí rozdělení podle částí bohoslužby.

Řada zahraničních evangelických zpěvníků (např. nedávno vydaný polský evangelický zpěvník) obsahuje písně také k jednotlivým bohoslužebným částem. V evangelické liturgické praxi v Čechách a na Moravě převládá tematický výběr písní (vzhledem ke kázání nebo liturgickému roku) bez ohledu na strukturu bohoslužby.

Bohoslužba má svoji vnitřní logiku a gradaci. Je liturgií - dynamickým dialogem mezi Hospodinem a jeho lidem. Určité místo tu má chvála i vyznání vin, zvěstování Božího slova i odpověď na ně ve vyznání víry a přímluvách, slavení stolu Páně i dobrořečení za ně, pozdrav i požehnání. Pro řadu těchto bohoslužebných částí nemusíme vymýšlet zvláštní texty, ale stačí otevřít zpěvník na správném místě (postačí zazpívat jen jeden nebo několik veršů vhodné písně). Výhodou tohoto způsobu je, že lidé tyto písně znají a mohou se tak ke zpěvu ordinaria všichni připojit.

Jako inspiraci vám zde nabízíme možný výběr písní z EZ užitých jako ordinarium.


Kyrie:

251,1-4
286,1.4.5
310,1-3 (půst, pašije)
578
333 (velikonoce)
357,1
420
494,1-3 (kající)
498 (kající)

Gloria:

157
158
169
177 (Gloria minor)
236
238
289 (advent)
295 (vánoce)
390
445,1
520


Credo:

603

Přinášení darů:

473

Sanctus:

166
159
169,1

Epikleze:

365
366

Agnus Dei:

318
322


V bohoslužbách s připomínkou významných svědků víry (sanctorale) nebo communia sanctorum je možné využít následující písně.

Svatí (svatých obcování) obecně:

242 Prozpěvujme všichni k chvále
399 V sjití tomto pravme sobě
401 Církev svatou obecnou
169 Pánu novou píseň zpívejte
576 (4-5) Všichni lidé zemřít musí
 
Panna Maria, matka Páně

283 (1-5) Slunce z hvězdy již vyšlo
295 (1-3) Kriste, světa spasiteli
 
Učitelé víry:

397 (1-6.11-13) Radujme se vždy společně
 
Apoštolové:

351 (1-6) Chvalme všichni krále nebeského
431 (1-3) Nejvyšší kníže pastýřů
 
Mučedníci (a apoštolové):

159 Tě Boha chválíme
469 Kdož by chtěl erbován býti
 
Andělé:

161 Tebe Bože chválíme
166 Pán Bůh je přítomen


Pokud se vám osvědčilo použití jiných písní, neváhejte a formou komentáře (pro jeho vložení je třeba se zaregistrovat) se o svou zkušenost podělte.