Autor: grombi
Publikováno: pátek, 11. duben 2008 @ 14:43:09

Texty k pohřebním shromážděním z různých lutherských církví.

Připomínka křtu

Ve svatém křtu byl N. oblečen do roucha Kristovy spravedlnosti, která přikryla všechny jeho hříchy. Sv. Pavel říká: Nevíte, že my všichni, kdo jsme byli pokřtěni v Ježíše Krista, byli jsme pokřtěni do jeho smrti? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. (Řím 6:3-5)
(podle materiálu LCMS)

Kolekty

Pane, náš Bože,
ty jsi zdrojem života.
V tobě žijeme, pohybujeme se a máme své bytí.
Zachovej nás ve své lásce v životě i ve smrti
a veď nás do svého království
skrze svého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Pečuj o nás Pane,
když tu stojíme na pokraji zoufalství
se svým smutkem a svými otázkami.
Buď s námi, když se rmoutíme,
abychom nebyli pokoušeni zavrhnout tě.
Kéž světlo věčného života svítí nad námi i nad N.
Dej nám sílu pokračovat v našem životě
v důvěře ve tvoji pomoc.
Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

(podle Švédské církve)

Pochování

Ve jménu Boha, milosrdného Otce odevzdáváme tělo N.
místu jeho posledního odpočinku v pokoji.
Bože, náš Otče, svěřujeme N. do tvých rukou.

(pastor hodí na rakev 3 hrsti hliny)


Ty jsi mu dal život, přijmi jej ve svém pokoji
a dej mu skrze Ježíše Krista vzkříšení do radosti.

nebo

Z prachu jsi povstal do prachu se vracíš.
Nš Spasitel Ježíš Kristus, vzkříšení a život,
tě z prachu vzbudí v poslední den.

(pastor pokračuje)

Pane Bože, náš Otče v nebesích,
Pane Bože, Synu a Spasiteli světa,
Pane Bože, Duchu svatý Utěšiteli,
smiluj se nad námi.
(v hodině smrti naší a v den soudu
zachraň nás, milosrdný Pane Bože).
(podle Švédské církve)