Průvod světla na Hromnice

Autor:
Publikováno:

Žehnání svící a průvod do kostela na den Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) - podle Thomase L. Weitzela

Žehnání svící (před kostelem)

Účastníci shromáždění se sejdou před vchodem do kostela, všichni, nebo alespoň někteří (děti, mládež, ...) mají svíce. Duchovní je uvítá a říká:

Před čtyřiceti dny jsme plni radosti slavili slavnost narození našeho Pána Ježíše Krista. Dnes si připomínáme posvátný den, kdy byl představen v chrámu, aby naplnil Mojžíšův zákon a setkal se s věrným Božím lidem. Pod vedením Ducha přišli do chrámu Simeon a Anna a radostně oznámili, že poznali Ježíše Krista jako svého Pána. Sjedoceni [týmž] Duchem vstupme nyní i my do domu Božího, abychom přivítali Pána. Tam jej poznáváme v lámání chleba, dokud znovu nepřijde ve své slávě.

Modleme se:
Bože, náš Otče, zdroji všeho světla,
dnes jsi zjevil Simeonovi své světlo k osvícení národů.
Požehnej + tyto svíce a posvěť je,
abychom my, kdo vneseme jejich světlo do tvého domu
mohli s radostí vstoupit do světla tvé slávy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Průvod se světlem do kostela

P: Vykročme v pokoji, abychom se setkali s Pánem.

Zapálí se svíce, poté se sformuje průvod a za zpěvu nějakého vhodného hymnu vstoupí do bohoslužebného prostoru.

P: Kristus je světlo národů
S: A sláva Izraele, svého lidu.
P: Pán s vámi
S: I s tebou
P: Modleme se:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože
protože jsi nám poslal svoji Spásu.
Osvěcuj nás svým Duchem,
abychom i my viděli svýma očima toho,
který je slávou Izraele a světlem všech národů
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
S: Amen

Následuje obvyklá služba slova a, pokud možno, eucharistie.