Tradiční pořady sv. týdne

Autor:
Publikováno:

Ukázky liturgických textů tradičních bohoslužeb Sv. týdne

Katolické "předkoncilní" texty

Květná neděle

Svěcení ratolestí (po Asperges)

Antifona Hosanna filio David
Hosana * synu Davidovu! Požehnaný jenž přichází ve jménu Páně. Králi Izraele: Hosana na výsostech!
Modlitba
Bože,
jehož milovati a míti v lásce jest spravedlivo,
rozhojňuj v nás svoji nepomíjející milost.
Čtení ze SZ
Ex 15:27-16:6
Responsorium Collegerunt pontifices
Velekněží a farizeové svolali radu a řekli:
Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.
Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří,
R: a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.
V: Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, vyřkl prororctví a řekl:
Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.
Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.
R: a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.
(J 11:47nn)
Responsorium In monte Oliveti
Na hoře Olivetské se modlil k Otci:
Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich;
R: duch je sice ochotný, ale tělo slabé: buď vůle tvá.
V: Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.
R: duch je sice ochotný, ale tělo slabé: buď vůle tvá.
(Mt 26:39nn)
Evangelium před průvodem
Mt 21:1-9
Žehnání ratolestí

Průvod

Antifony Pueri Hebraeorum
Židovské děti nesly olivové ratolesti,
mávaly Pánu, volaly a říkaly
Hosana na výsostech.
Židovské děti pokládaly šaty na cestu
a volaly: Hosana synu Davidovu,
požehnaný jenž přichází ve jménu Páně.

Velikonoční vigilie

Pro bohoslužbu podle staršího pořadu je třeba mít vedle paškálu a ohniště připraven ještě trojramenný svícen se třemi svícemi a křesadlo s kamenem.

Žehnání nového ohně

V žehnací modlitbě se připomíná souvislost mezi ohněm vykřesaným z kamene a Kristem jako "úhelným kamenem", ze kterého byl "vykřesán" oheň nového života.

Bože, který jsi skrze svého Syna,
vpravdě úhelný kámen,
poskytnul věřícím oheň své jasnosti,
+ posvěť tento nový oheň [vykřesaný] z křemene,
aby nám byl k užitku:
dej, ať jsme během tohoto velikonočního svátku zažehnuti nebeskou touhou,
abychom vstoupili s čistou myslí do slávy věčeného jasu.
Skrze téhož Krista, našeho Pána.
Amen

Žehnání světla

Pane Bože, Otče všemohoucí,
nehasnoucí Světlo, jež jsi Tvůrcem všech světel:
požehnej + toto světlo,
které je posvěceno od tebe jenž osvěcuješ celý svět,
abychom mohli být tímto světlem zažehnuti
a osvíceni ohněm tvé jasnosti;
a tak jako jsi dal světlo Mojžíšovi vycházejícímu z Egypta,
tak osvěť i naše srdce i smysly,
abychom byli hodni vstoupit do světla a života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Žehnání pěti zrn kadidla

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
ať na toto kadidlo přijde hojné vylití tvého + požehnání,
a ty, neviditelný Obnoviteli, zažehni tuto noční záři,
aby nejen oběť, která je přinášena tuto noc,
zářila skrytým přimíšením tvého světla,
ale i na kterémkoliv místě,
kam bude cokoliv z tohoto tajemného posvěcení přineseno,
ať je přítomna  moc tvé velebnosti
a zlé lsti ďáblovy mohou být poraženy.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Pokropení zrn i ohně

za recitace Asperges me (bez zpěvu a žalmu):
Pokrop mne izopem a budu čistý, umyj mne a budu bělejší než sníh.

Zapálení 3 svící

Nejprve se zapalují postupně 3 svíce na trojramenném svícnu, při zapálení každé z nich se zpívá (pokaždé o tón výše):
Světlo Kristovo.
Bohu díky

Exsultet

(po pravici jáhna je podjáhen s křížem, a turiferář s kadidlem, po levici přisluhující s trojramenným svícnem a s táckem se zrny kadidla)
Při slovech "curvat imperia" se zabodne pět zrn do svíce do tvaru kříže.
Při slovech "rutilans ignis accendit" zapálí jáhen paškál od jedné ze svící na trojramenném svícnu.
Při slovech "apis mater eduxit" se zapálí lampy.

"Proroctví" (Čtení ze SZ)

1. Gn 1:1-2:2
2. Gn 5:32-8:21a
3. Gn 22:1-19
4. Ex 14:24-15:1a
Tractus Cantemus Domino (Ex 15:1b-3)
Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, *
smetl do moře koně i s jezdcem.

Hospodin je má záštita a píseň, *
stal se mou spásou.

V: On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji.
V: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

5. Iz 54:17b-55:11
6. Baruch 3
7. Ez 7:1-14
8. Iz 4:1-6
Tractus Vinea facta est (Iz 5:1b-3.7a)
Můj milý měl vinici na úrodném svahu.

V:
Zkypřil ji, kameny z ní vybral
a vysadil ušlechtilou révu.
Uprostřed ní vystavěl věž.

V:
I lis v ní vytesal.
Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský.
9. Ex 12:1-11
10. Jon 3
11. Dt 31
Tractus Attende caelum et loquar (Dt 32:1-4)
Naslouchejte, nebesa, budu mluvit, *
poslouchej, země, řeči mých úst.

V: Ať kane jako déšť mé naučení,
nechť se snáší má řeč jako rosa,
jako prška na mladou trávu.

V: Jako vlahé krůpěje na bylinu.
Hlásám Hospodinovo jméno.

V: Přiznejte velikost našemu Bohu!
On je Skála. Jeho dílo je dokonalé,
na všech jeho cestách je právo.

V: Bůh je věrný a bez podlosti,
je spravedlivý a přímý.
12. Dan 3:1-25 (+ apokryfní dodatky)
modlitba
Tractus Sicut cervus desiderat (Ž 42:2-4)
Jako laň dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě, Bože!

V: Po Bohu žízním, po živém Bohu.
Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

V: Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci,
když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?"
Svěcení vody

Eucharistie

Litanie ke všem svatým
Kyrie Paschale (Lux et origo lucis)
Gloria in excelsis Deo (za hlaholu zvonů).
Epištola Kol 3:1-4
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Alleluia. Confitemini Domino (Ž 118:1)
Alleluja!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, *
jeho milosrdenství je věčné!
Tractus Laudate Dominum (Ž 117).
Chvalte Hospodina, všechny národy, *
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,

neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. *
Hospodinova věrnost je věčná!
Ev Mt 28:1-7
Není Credo ani Offertorium, ani Agnus Dei. Po přijímání eucharistie se (místo postcommunia) zazpívá:
Alleluia Laudate Dominum (Ž 117).
Magnificat s antifonou Vespere autem sabbati (Mt 28:1)
Na skonání pak soboty,
když již svitalo na první den toho téhodne,
přišla Maria Magdaléna a druhá Maria,
aby pohleděly na hrob, alleluja!

Velebí má duše Hospodina atd.
Propuštění
Ite missa est, alleluia, alleluia.
Deo gratias, alleluia, alleluia

Texty z východní tradice

Liturgie světla

V době Jitřní kostelník rozdá věřícím svíce. Kněz a diakon oblečení v nejsvětlejší barvě vyjdou s věřícími v průvodu kolem chrámu, kněz nese evangeliář a diakon kaditelnici. Všichni zpívají se zapálenými svícemi:

Tvé vzkříšení, Kriste Spasiteli,
andělé opěvují v nebi
dej, abychom ti i my na zemi
s čistým srdcem vzdávali chválu.

V chrámu zůstává pouze osvětlovač, který rozsvítí všechny svíce a lampy, uprostřed chrámu rozdělá oheň a dá do něj kadidlo. V předsíni je připraveno místo, kam kněz položí evangeliář a čte evangelium o vzkříšení (Mk 16:1-8). Poté vezme kaditelnici a při okuřování zpívá:

Sláva svaté, jednopodstatné, životodárné a nedělitelné Trojici, vždy, nyní i napořád, až na věky věků.
Amen.

Poté následuje troparion Christos aneste ek nekron:

Troparion na začátku velikonoční bohoslužby

P: Kristus je vzkříšen z mrtvých,
smrtí smrt přemohl
a těm, kdo jsou v hrobě,
život daroval.

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých
smrtí smrt přemohl
a těm, kdo jsou v hrobě,
život daroval.

P: Ať povstane Bůh
a rozprchnou se jeho nepřátelé! (Ž 68:2)

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých...

P: Tak jako dým je odvanut
ať jsou odvanuti! (Ž 68:3)

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých...

P: Tak ať zahynou před Bohem svévolníci
a spravedliví ať se radují!

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých...

P: Toto je den, který učinil Hospodin
jásejme a radujme se z něho! (Ž 118:24)

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých...

P: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

S: Kristus je vzkříšen z mrtvých...

P: Kristus je vzkříšen z mrtvých,
smrtí smrt přemohl
S: a těm, kdo jsou v hrobě,
život daroval.

Během troparia kněz okuřuje evangeliář, ikonu Vzkříšení a lid. Poté vezme evangeliář a vstoupí do chrámu, následuje Velká ektenie a kánon sv. Jana z Damašku Anastaseos hemera (Den vzkříšení):

[Je] den vzkříšení,
rozzářeme se, lidé!
Pascha je, Hospodinova pascha,
neboť Kristus Bůh nás vyvedl ze smrti do života
a ze země k nebi,
nás, kteří zpíváme vítěznou píseň.
Sláva tvému svatému vzkříšení, Pane!

Texty v originálních jazycích

Velikonoční troparion
řecky:

Χριστός ανέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας,

και τοις εν τοις μνήμασι,

ζωὴν χαρισάμενος!


Christos anesté ek nekrón
thanató thanaton patésas
kai tois en tois mnémasi
zóén charisamenos!

staroslověnsky:

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех
живот даровав!

Christos vaskrjese iz mjertvych,
smjetiju smjerť poprav,
i suščim vo hrobich
život darovav!