Keltská večerní liturgie z Iony

Autor:
Publikováno:

Ionská komunita sídlí na nevelkém ostrově s bohatou duchovní tradicí u západního pobřeží Skotska. V roce 543 se zde vylodil irský misionář Kolumbán, aby zde založil mnišskou komunitu. Ve 13.století zde začali působit benediktini a augustiniáni.

Ve 30.letech 20.stol. přilákal ostrov George MacLeoda, duchovního Skotské národní církve (církev presbyteriánského typu), který zde začal organizovat rekonstrukci rozpadlých budov bývalého benediktinského opatství a založil křesťanské hnutí, inspirované odkazem ionské tradice : keltským křesťanstvím s jeho důrazem na inkarnaci Krista v přírodě a v lidech, spojeným s benediktinskou spiritualitou, zdůrazňující jednotu modlitby a práce.

 Komunita, která postupem času zcela překročila hranice svého mateřského církevního společenství, klade vedle denní modlitby také velký důkaz na ekumenický sociální a politický roměr křesťanské bohoslužby.

Zapalování svící:

1L: Zapaluji světlo ve jménu Tvůrce.
Bůh osvítil svět a vdechl mi dech života.
(zapálí svíčku)

2L: Zapaluji světlo ve jménu Ježíše Krista.
Ježíš zachránil svět a svou ruku vztáhl ke mně.
(zapálí svíčku)

3L: Zapaluji světlo ve jménu Ducha.
Boží Duch objímá svět a žehná touhou můj život.
(zapálí svíčku)

L: Zapalujeme tři světla za trojici lásky:
Bůh nad námi,
Bůh vedle nás,
Bůh pod námi:
Počátek, konec, Bůh navěky.

Píseň
Modlitba:

P: Poklekněme ve svém srdci.

L: Před tváří Boha, který nás stvořil,
před tváří Syna, který za nás zemřel,
před tváří Ducha, který nám pomáhá v přátelství a náklonnosti.

P: Skrze tvého vlastního Syna, Stvořiteli všech věcí, daruj nám plnost toho, po čem touží náš život:

L: Lásku k Bohu, Lásku od Boha,
Boží úsměv, Boží milost,
Boží moudrost, Bázeň Boží,
Boží fantazii a Boží záměr ve všech věcech.

P: Tak budeme moci žít v tomto světě jako svatí a andělé v nebi.

L: Ve stínu a světle, ve dne i v noci, každý okamžik v laskavosti, dej nám svého Ducha. Amen.

Boží slovo:

P: Bože slabých, Bože maličkých, Bože spravedlivých, Ochránce našeho lidu,

L: zavolej nás nyní hlasem slávy, ústy milosrdenství, slovem svého Syna:

přečte se biblický oddíl, krátké ticho

Večerní modlitby
(aktuální modlitby a přímluvy, zakončené slovy Pane, vyslyš mou modlitbu)

P: Bože nade všechny bohy,
dej nám světlo této noci,
tvoji milost v našem spánku,
tvoji radost zrána
a očisti nás v prameni tvé spásy.

L: Zbav nás každého zoufalství,
odejmi od nás marnou pýchu,
osvěť naše nitro světlem tvé lásky.

P: Ježíši Kriste, Synu Mariin,
Duchu svatý, světlo života,
ochraňuj a zachovej nás a všechny naše milé
této noci a každé noci.

L: Amen.

Večerní píseň

Požehnání P: Požehnej nám, Bože,

L: měsíc nad námi, zemi pod námi,
přátele kolem nás, tvůj obraz hluboko v nás,
odpočinutí před námi.
Amen.