Litanie k Bohu Otci

Autor:
Publikováno:

Litanie neznámého autora z počátku třicetileté války. Pro bohatství biblických motivů a absenci vzývání svatých široce ekumenicky použitelná. Zdroj: http://www.preces-latinae.org/, mírně upraveno.

Litanie k Bohu Otci

Pane, smiluj se,
Pane, smiluj se,

Kriste smiluj se,
Kriste smiluj se,

Pane smiluj se.
Pane smiluj se.

Otče svatý
Uslyš nás

Otče spravedlivý
Vyslyš nás

Otče v nebi, Bože
smiluj se nad námi

Synu, vykupiteli světa, Bože
smiluj se nad námi

Duchu svatý, Bože
smiluj se nad námi

Svatá Trojice, jeden Bože
smiluj se nad námi

Otče nás, jenž jsi na nebesích
smiluj se nad námi

Otče našeho Pána Ježíše Krista
smiluj se nad námi

Otče milosrdenství, Bože vší útěchy
smiluj se nad námi

Otče, zhřešili jsme proti nebi i proti tobě
smiluj se nad námi

Otče, Bože požehnaný navěky
smiluj se nad námi

Otče uctívaný v Duchu a pravdě
smiluj se nad námi

Otče bez kterého nikdo nepřichází k Synu
smiluj se nad námi

Otče slávy a Pane nebe i země
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi poslal Syna na svět
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nás vyvolil v Synu před založením světa
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nás předurčil k přijetí za své děti
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi svá tajemství skryl před moudrými a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým
smiluj se nad námi

[Otče,] který nás žehnáš vším duchovním požehnáním v nebi
smiluj se nad námi

[Otče,] který odpouštíš naše hříchy
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nás vyvolil, abychom byli v tvých očích svatí a neposkvrnění
smiluj se nad námi

[Otče,] který dáváš svého dobrého Ducha těm, kdo tě prosí
smiluj se nad námi

Otče světel, od kterého vše dobré přichází
smiluj se nad námi

Otče, který dáváš život a křísíš mrtvé
smiluj se nad námi

Otče vidící v skrytosti
smiluj se nad námi

Otče který stále pracuješ
smiluj se nad námi

[Otče,] který dáváš slunci svítit na dobré i na zlé
smiluj se nad námi

[Otče,] který sesíláš déšť na spravedlivé i nespravedlivé
smiluj se nad námi

[Otče,] který máš spočítány všechny vlasy na našich hlavách
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi neušetřil svého Syna, ale za nás za všechny ho vydal
smiluj se nad námi

[Otče,] který nás povoláváš do společenství svého Syna
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nás ve svém milovaném Synu omilostnil
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi vydal Syna abys vykoupil služebníky
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nám dal takovou lásku, že můžeme být nazývání tvými syny
smiluj se nad námi

[Otče,] který nás chceš přetvořit k obrazu svého Syna
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi svým vyvoleným připravil království před založením světa
smiluj se nad námi

[Otče,] na jehož tvář hledí andělé v nebi
smiluj se nad námi

[Otče,] který jsi nade vším, skrze všechno a v nás ve všech
smiluj se nad námi

Otče sirotků a zastánce vdov
smiluj se nad námi

Otče, který soudíš podle skutků a nepřijímáš osoby
smiluj se nad námi

Otče, v jehož domě je mnoho příbytků
smiluj se nad námi

Otče dobrotivý, trpělivý a plný milosrdenství
smiluj se nad námi

Ve svém milosrdenství
Vyslyš nás, Pane

Ve svém milosrdenství
Ušetři nás, Pane

Ve svém milosrdenství
Vysvoboď nás, Pane

Ode všeho zlého
Vysvoboď nás, Pane

Ode všeho hříchu
Vysvoboď nás, Pane

Ode všeho pokušení
Vysvoboď nás, Pane

Od moci ďábla
Vysvoboď nás, Pane

Od nástrah nepřátel
Vysvoboď nás, Pane

Od hněvu, nenávisti a zlé vůle
Vysvoboď nás, Pane

Od neštěstí a protivenství těla i duše
Vysvoboď nás, Pane

Od věčného zahynutí
Vysvoboď nás, Pane

Svou nezměrnou moudrostí pronikající hlubiny
Vysvoboď nás, Pane

Svou nezměrnou mocí, která tvoří z ničeho
Vysvoboď nás, Pane

Svou věčnou láskou, kterou jsi miloval svět
Vysvoboď nás, Pane

Svou milostivou prozřetelností, kterou vše spravuješ
Vysvoboď nás, Pane

Svou nekonečnou dobrotou, kterou vše naplňuješ
Vysvoboď nás, Pane

V den soudu
Vysvoboď nás, Pane

I když jsme hříšníci
Prosíme tě, vyslyš nás

Aby tvé jméno bylo posvěceno vždy a všude
Prosíme tě, vyslyš nás

Aby přišlo tvé království
Prosíme tě, vyslyš nás

Aby se vždy děla tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi
Prosíme tě, vyslyš nás

Abys nám dával náš chléb vezdejší
Prosíme tě, vyslyš nás

Abys nám milostivě odpouštěl naše viny
Prosíme tě, vyslyš nás

Abys nás ukryl ve stínu svých křídel a vytrhl nás ze všech zkoušek
Prosíme tě, vyslyš nás

Abys nás zbavil zlého
Prosíme tě, vyslyš nás

Abychom dostali to, o co tě s důvěrou prosíme
Prosíme tě, vyslyš nás

Otče, ve jménu tvého Syna
Prosíme tě, vyslyš nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Usmiř nás s Otcem.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Ukaž nám Otce

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Dej nám přijít k Otci

Otče svatý
Uslyš nás

Otče spravedlivý
Vyslyš nás

Pane, smiluj se,
Pane, smiluj se,

Kriste smiluj se,
Kriste smiluj se,

Pane smiluj se.
Pane smiluj se.

(Otče náš...)

Záštito naše, Bože, pohleď
a shlédni na tvář svého Krista

Pamatuj na nás, Pane, ve své dobrotě
Navštiv nás svojí spásou

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství
a dej nám svoji spásu

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás
Ukaž nám svou tvář a budeme zachráněni

Pane, vyslyš mou modlitbu
A mé volání ať přijde k tobě.

Bože, od kterého pochází všechno dobré,
osvěť naši mysl,
abychom věděli co je správné a také to dělali.
Skrze Krista, Tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.

Pane, vyslyš mou modlitbu.
A mé volání ať přijde k tobě.

Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.