Konsekrace biskupa

Autor:
Vytvořeno:

Příklady konsekračních modliteb užívaných při biskupském svěcení.

a) Podle Apoštolské tradice (Hyppolyt Římský, 2.-3. stol.)
Když bylo vyhlášeno jméno [nového biskupa] a všichni souhlasí, shromáždí se v Den Páně lid spolu s presbyteriem a přítomnými biskupy. Když všichni přisvědčí, ať na něj biskupové vloží ruce, kněží potichu stojí. Všichni ať mlčí a modlí se v srdci za seslání Ducha. Pak ať jeden z přítomných biskupů na jejich žádost vloží na svěceného biskupa ruce, modlí se a říká:
 
Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Ty přebýváš na výsostech a shlížíš k nepatrným.
Ty znáš všechno dříve, než se to stane.
Ty jsi určil řády ve své církvi slovem své milosti.
Ty jsi znal od počátku spravedlivý rod Abrahamův
a ustanovil jsi mu vůdce a kněze.
Svou svatyni jsi nenechal bez posvátné služby.
Od počátku věků jsi nalezl zaslíbení ve svých vyvolených.
 
I nyní vylij sílu, která pochází od Tebe,
sílu svrchovaného Ducha,
kterého jsi dal svému milovanému Synu Ježíši Kristu
a kterého On dal Tvým svatým apoštolům.
Ti zbudovali církev na jednotlivých místech
jako Tvou svatyni
ke slávě a neutuchající chvále Tvého jména.
 
Otče, který znáš srdce všech,
dej tomuto svému služebníku,
kterého sis vyvolil k biskupské službě,
aby pásl Tvé svaté stádo,
vykonával pro Tebe velekněžskou službu bez pohany,
aby Ti sloužil ve dne i v noci,
bez ustání usmiřoval Tvou tvář
a přinášel Ti dary Tvé svaté církve.
 
Dej, aby měl velekněžského ducha,
moc odpouštět hříchy podle Tvého pověření,
aby uděloval služby v církvi podle Tvého příkazu
a rozvazoval všechno, co bylo svázáno,
mocí, kterou jsi dal apoštolům.
 
Dej mu, aby Ti byl příjemný mírností a čistotou srdce
a byl pro Tebe libou vůní
skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
V něm ti patří sláva, moc i čest
s Duchem svatým, nyní i na věky věků.
Amen.
b) ELCA
Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Tvůj Duch utváří a zachovává církev.
Mocí svého Ducha
povoláváš, shromažďuješ a posvěcuješ celou církev
abys posiloval a osvěcoval její službu.
 
Hlavní konsekrátor položí obě ruce na hlavu konsekrovaného (mohou tak učinit rovněž i oba jeho asistenti). Po chvíli tiché modlitby pokračuje:
 
Vylej nyní svého Ducha na bratra N.
jako na biskupa své církve.
 
Zachovej ho jako pastýře,
který vede své stádo s láskou a vlídností
a moudře dohlíží na službu služebníků církve.
 
Upevni jej jako věrného služebníka
svého svatého slova a životodárných svátostí
a jako mocné znamení smíření mezi všemi lidmi.
 
Dej mu odvahu a sílu,
aby zůstával věrný svému povolání.
 
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, Tvého Syna,
skrze kterého Ti v tvé svaté církvi
náleží všechna moc a sláva
nyní i navěky.
Amen.
 
konsekrátor ke konsekrovanému:
Úřad biskupa je Ti nyní předáván ve jménu + Otce, Syna i Ducha svatého.
Amen.
c) Švédská církev
Asistující biskupové, kteří se podílejí na vzkládání rukou, vstoupí do oltářního prostoru. Arcibiskup pokračuje:
 
Ve jménu Trojjediného Boha,
na základě jeho pověření
a ve společenství s jeho církví
posvěcujeme [bratra] N. k úřadu a službě biskupa.
Vzývejme Boha a modleme se:
 
konsekrovaný poklekne.
 
Bože, vzdáváme Ti díky,
že jsi z velké lásky k nám lidem
seslal svého Syna Ježíše Krista,
aby byl naším Spasitelem,
pastýřem našich duší a naším Veleknězem.
Pro naši spásu se stal
poslušným až k smrti kříže.
Proto jsi ho vyvýšil
a dal jsi mu jméno nad každé jiné jméno.
Po celém světě pro Tebe shromažďuje lidi,
aby Ti sloužil a tak mohla být konána Tvá vůle
a Tvé jméno zachováváno ve svatosti.
Ustanovuješ mezi námi služebníky svého evangelia,
aby lidé docházeli víry,
a tvá církev se spolu s celým stvořením obnovovala.
Od tebe jsme také obdrželi toho,
kterého nyní ustanovujeme do úřadu biskupa.
 
Pane, posvěť [bratra] N. svým svatým Duchem
a přijmi jej do své služby jako biskupa své církve.
 
Bože, prosíme tě:
dej tomuto biskupovi vytrvalost ve službě evangeliu,
a věrnost a moudrost v péči o tvůj lid.
Dej mu potřebnou důvěru, sílu a trpělivost
a zachovej ho stále ve své blízkosti.
Prohlubuj jeho víru, naději a lásku.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který s Tebou a Duchem svatým žije a vládne
jako jediný Bůh nyní i na věky věků.
Amen.
d) Anglikánská církev
Chválíme a velebíme Tě, všemohoucí Otče,
protože jsi ve své nekonečné lásce ve světě
zformoval jako své vlastnictví svatý lid,
královské kněžstvo,
všeobecnou Církev.
 
Chválíme a oslavujeme Tě,
protože jsi nám dal svého jediného Syna Ježíše Krista,
obraz své věčné a neviditelné slávy,
prvorozeného všeho stvoření
a hlavu Církve.
 
Chválíme a oslavujeme Tě,
neboť On svou smrtí přemohl smrt
a když vystoupil na nebesa,
vylil svého svatého Ducha na své učedníky,
aby jim dal moc zvěstovat evangelium
do posledních končin země
a budovat v lásce Tvůj lid.
 
A nyní ti vzdáváme díky
že jsi povolal tohoto svého služebníka,
kterého ve tvém jménu ustanovujeme,
aby jako biskup [s námi] sdílel
službu evangelia Ježíše Krista
Apoštola a Velekněze naší víry
a Pastýře našich duší.
 
Proto Tě, Otče, skrze Krista našeho Pána prosíme:
 
Zde arcibiskup a ostatní biskupové vloží ruce na svěceného a arcibiskup říká:
 
Sešli svého svatého Ducha na svého služebníka N.
k úřadu a službě biskupa ve Tvé Církvi.
 
Arcibiskup pak pokračuje:
 
Nebeský Otče, skrze svého svatého Ducha
naplň tohoto svého služebníka milostí a silou
kterou jsi dal svým apoštolům,
aby jako pravý pastýř mohl živit a spravovat Tvé stádo
a vést jej zvěstováním evangelia Tvého spasení ve světě.
 
Upevni jej jako strážce víry a svátostí
a dej mu moudrost učitele
a věrnost v předsedání bohoslužbám svého lidu.
 
Skrze něj, spolu s ostatními spoluslužebníky v Kristu
rozšiřuj svou církev a obnovu její službu
a sjednocuj její členy ve svatém společenství pravdy a lásky.
 
Dej mu pokoru,
aby svoji autoritu užíval k uzdravování a ne ke zraňování,
k budování a ne k ničení.
Braň jej před vším zlým,
aby byl jako věrný služebník
bez poskvrny s celým svým domem
a nakonec vstoupil do Tvé věčné radosti
skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
kterému - spolu s Tebou a Duchem svatým -
náleží sláva a čest, úcta a chvála,
nyní i navěky.
Amen.