Ordinace v anglikánské církvi

Autor:
Publikováno:

Liturgické texty ke kněžskému svěcení v anglikánské církvi podle Book of Common Prayer

Představení kandidátů

Arcijáhen: Důstojný Otče v Bohu, představuji vám tyto osoby k připuštění k řádu kněžskému.

Biskup (k lidu): Lide Boží, toto jsou ti, které hodláme, dá-li Bůh, tento den přijmout ke svatému úřadu kněžskému, neboť jsme po pečlivém zkoumání nenašli nic, co by bránilo, a byli právoplatně povoláni ke své funkci a službě a jsou pro to vhodnými osobami. Ovšem nyní, zná-li někdo z vás nějakou překážku či vážný zločin, pro kterou by kdokoliv z nich neměl být přijat do této posvátné služby, nechť ve jménu Božím přistoupí a ukáže na tuto překážku nebo zločin.

Vyskytne-li se nějaká vážná překážka nebo zločin, biskup by měl upustit od ordinace této osby do doby než bude obžalovaná strana shledána čistou od této překážky.

Pak by měl biskup (poté co poručí kandidáty modlitbám shromáždění) spolu s kleriky a lidem říkat nebo zpívat litanie:

Litanie

Bože Otče z nebes:
smiluj se nad námi, ubohými hříšníky.
Bože Synu, Vykupiteli světa:
smiluj se nad námi, ubohými hříšníky.
Bože, Duchu svatý, vycházející z Otce i Syna:
smiluj se nad námi, ubohými hříšníky.
Svatá, požehnaná a slavná Trojice, ve třech osobách jediný Bože:
smiluj se nad námi, ubohými hříšníky.
Nevzpomínej, Pane, na naše nepravosti,
ani na nepravosti našich praotců,
ani se nemsti za naše hříchy,
Ušetři nás, Pane, ušetři svůj lid,
který jsi vykoupil svojí nejdrahocennější krví
a nehněvej se na nás navěky.
Ušetři nás, dobrý Pane.

Ordinační slib

Biskup: Cítíš ve svém srdci, že jsi skutečně povolán, podle vůle našeho Pána Ježíše Krista, a podle kánonů této církve, k řádu a službě kněžské?

Odp. Ano, cítím.

Biskup: Jsi přesvědčen, že Písmo svaté obsahuje veškeré učení, které je nezbytné pro věčnou spásu skrze víru v Ježíše Krista?
Jsi rozhodnutý vyučovat lidi svěřené do tvé péče tomu, co říká Písmo, a jako nezbytné ke spáse neučit nic, o čem nebudeš přesvědčen, že lze vyvodit a dokázat z Písma?

Odp. Ano, jsem tak přesvědčen a tak rozhodnut, milostí Boží.

Biskup: Chceš pak stále věnovat svoji věrnou horlivost službě naukou, svátostmi a kázní Kristovou, jak to Pán přikázal a jak totéž přijala tato církev, podle přikázání Božích, abys mohl vyučovat lidi svěřené do tvé péče a starosti zachovávat a dodržovat totéž?

Odp. Ano, chci, s pomocí Boží.

Biskup: Jsi připraven s věrnou horlivostí, zabraňovat a odstraňovat z Církve všechny bludné nauky protivící se slovu Božímu a používat veřejné i soukromé napomínání a poučování zdravých i nemocných v tvé péči, jak budou vyžadovat potřeby a jak se naskytne příležitost?

Odp. Ano, jsem, Pán mi pomáhej.

Biskup: Chceš být horlivý v modlitbě a ve čtení Písma svatého a ve všem studiu pomáhajícím ti v jeho poznání a nezabývat se naukami světa a těla?

Odp. Ano, jsem hotov tak činit, Pán mi pomáhej.

Biskup: Chceš být horlivý i ve formaci sebe samého a svých blízkých  podle Kristova učení, v té míře jež záleží na tobě, abyste mohli dávat přiklad a vzor Kristovu stádci?

Odp. Ano, chci to vztáhnout i na sebe, Pán mi pomáhej.

Biskup: Chceš udržovat a předávat, v té míře jež záleží na tobě, mírnost, pokoj a lásku mezi vším křesťanským lidem a zvláště mezi těmi, kdo jsou svěřeni do tvé péče?

Odp. Ano, chci tak, Pán mi pomáhej.

Biskup: Chceš být v úctě poslušen svého biskupa i ostatních vedoucích služebníků církve, jimž jsi svěřen a podřízen, následovat s radostnou myslí jejich napomenutí a podřizovat se jejich soudům?

Odp. Ano, chci tak, Pán mi pomáhej.

Biskup: Všemohoucí Bůh, který ti dal touhu konat všechny tyto věci, kéž ti dá sílu a moc je také vykonávat, aby mohl dokonat své dílo, které v tobě započal, skrze Krista, našeho Pána.

Poté může být shromáždění požádáno o tiché prosby k Bohu za všechny tyto věci, a může následovat prostor pro tuto tichou modlitbu.

Poté kandidáti ordinace pokleknou a biskup intonuje nebo začne recitovat invokaci k Duchu svatému (Veni Creator, Veni sancte Spiritus reple apod.), kněží a všichni přítomní pokračují.

Pak se biskup modlí těmito slovy: