Ordinační slib

Autor:
Publikováno:

Ordinační slib podle ritu ELCA upravený Milošem Rejchrtem do znění v souladu s řády ČCE

Chci přijmout pověření ke službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické ve víře, že mne k této službě povolává sám Pán Ježíš Kristus.

Chci se řídit Slovem Božím jako normou víry a života Kristova lidu.

Chci zvěstovat, učit a vyznávat to co církev obecná zvěstuje, učí a vyznává slovy Apoštolského a Nicejského vyznání víry. Chci také další starokřesťanská vyznání víry a také Čtyři pražské artikuly, Augsburské, Bratrské, České a Helvetské vyznání přijmout jako platné vymezení toho, co církev vyznává dnes.

Chci se modlit za Boží lid, sytit jej slovem Božím a svátostmi a vést jej vlastním příkladem k věrné službě a svatému životu.

Chci uchovávat v tajnosti vše, co mi bude sděleno ve zpovědi nebo jiném důvěrném rozhovoru.

Chci přispívat k překonání rozdělení křesťanstva a usilovat o jednotu Kristovy církve.

Chci tomuto světu vydávat věrné svědectví o Kristu jenž blahoslaví chudé, plačící, tiché, hladovějící po spravedlnosti, milosrdné, lidi čistého srdce, tvůrce pokoje a pronásledované pro spravedlnost.