Ekumenická modlitba s texty z byzantské liturgie

Autor:
Publikováno:

Přeložil Jaroslav Vokoun.

Před královskou branou, tj. portálem chrámu, zvolá  kněz hlasitě s pozdviženým evangeliářem:

Království Otce i Syna i svatého Ducha budiž požehnáno
nyní i vždycky i na věky věků.

(A udělá evangeliářem kříž)
 

Lid:    Amen.

 

1. antifona - žalm 103 (celý):

 

Blahoslav, duše moje, Pána. / Blahoslaven jsi, Pane.

 
Blahoslav, duše moje, Pána. / celé mé nitro, chval jeho jméno.

Blahoslav, duše moje, Pána. / na žádné dobrodiní jeho nezapomeň.

On ti odpouští všechny nepravosti, /všechny tvé nemoci uzdravuje.

Zachraňuje tvůj život ze smrti, * korunuje  tě milostí a slitováním.

Dobrem tě sytí, co hrdlo ráčí, * jak orlu mládí se ti vrací.

Hospodin zjednává spravedlnost, * zjednává právo všem ukřivděným.

Své cesty oznámil Mojžíšovi, * své mocné skutky synům Izraele.

Slitovný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a nejvýš milosrdný.

Svůj spor až do konce nepovede, * nebude věčně živit svůj hněv.

Nejedná s námi podle našich hříchů *  ani nám neoplácí za naši nepravost.

Vysoko sklenul Hospodin nebe nad zemí, * mohutně milost svou nad těmi, kdo se ho bojí.

Jako je východ daleko od západu, * tak vzdálil od nás naše hříchy.

Jako se otec slitovává nad svými syny, * tak Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Neboť on ví, co my jsme za stvoření, * má na paměti, že jsme prach.

Dny člověka jsou jak tráva: * jak polní kvítí rozkvete.

Zaduje vítr a on zajde, * ani kde byl, nepoznáš.

Od věků na věky je zato Hospodinovo milosrdenství*

pro ty, kdo se ho bojí, a jeho spravedlnost pro syny jeho synů.

Pro ty, kdo smlouvy s ním se drží, *nezapomínají plnit jeho přikázání.

Hospodin na nebi trůn si postavil, * královskou mocí všemu vládne.

Blahoslavte Pána,  jeho andělé, * vy silní bohatýři, plnící poslušně jeho slova.

Blahoslavte Pána, všechny jeho zástupy, * jeho služebníci, plnící vše, co si přeje.

Blahoslavte Pána, všechna jeho díla * na každém místě, kde jen vládne.

Blahoslav, duše má, Pána.

 

Sláva Otci ....Amen.


Blahoslav, duše má, Pána, celé mé nitro, chval jeho jméno.

Blahoslaven jsi, Pane.

 

2. antifona - Blahoslavenství

 

Pamatuj, na nás,  Pane,

až přijdeš v své království. (sr. L 23,42)

 
Blahoslavení, kdo mají ducha chudoby, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení lkající, neboť se jim dostane útěchy.

Blahoslavení tiší, neboť dostanou zemi dědictvím.
Blahoslavení hladoví a žízniví po spravedlnosti, neboť se nasytí.

Blahoslavení milosrdní, neboť i jim se dostane slitování.
Blahoslavení s čistým srdcem, neboť uvidí Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť získají jméno synů Božích.
Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení jste, budou-li vás urážet a pronásledovat
a to nejhorší lživě proti vám mluvit kvůli mně.

Radujte se a veselte se,
hojná je v nebesích vaše odplata.


3. antifona -  Hagios ho theos

 

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi. (3x)

Žalm 80 Naslouchej, Pastýři Izraele
nebo   95 Pojďte, pokloňme se Hospodinu

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.


Kněz se modlí:
 

Pane, Bože náš, nesrovnatelná je tvá moc
a nepochopitelná je tvoje sláva,
nesmírné je však i tvé milosrdenství
a nevýslovná je tvá láska k lidem.
Ty sám tedy, svrchovaný Pane,
podle svého slitování shlédni
na nás a na tento svatý dům
a zahrň nás i všechny, kdo se s námi modlí,
hojností svého milosrdenství a slitování.
Neboť tobě přísluší
všeliká sláva, čest a klanění,
Otče i Synu i Duchu svatý,
nyní i vždycky i na věky věků.

Nebo:

Svrchovaný Pane, příteli lidí,
zažehni v našich srdcích čisté světlo tvého božského poznání
a otevři náš duchovní zrak,
aby přijal tvou radostnou zvěst.
A vštěpuj nám bázeň z tvých blahoslavených přikázání,
ať potlačíme všechny sobecké  žádosti
a žijeme životem duchovním,
aby všechny naše myšlenky i skutky nalezly u tebe zalíbení.
Neboť ty jsi světlo naší duše i našeho těla, Kriste, náš Bože,
a my ti vzdáváme chválu,
tobě spolu s tvým věčným Otcem
i tvým přesvatým a dobrým a životodárným Duchem,
nyní i vždycky i na věky věků.
Amen.

Sbor:          Amen.

Kněz:

Pokoj všem!

Lid:    I duchu tvému.

Jáhen : Moudrost (Boží).

 

Čtení z Písma
 

Jednorozený Synu a Slovo Boží,
Nesmrtelný, jenž jsi pro spasení naše
neváhal na sebe vzít lidské tělo z Panny Marie
a stal se člověkem, aniž  ses změnil.
Byls za nás ukřižován Kriste, Bože náš,
svou smrtí jsi přemohl smrt.
Ty, jeden ze svaté Trojice,
s Otcem i Duchem stejně blahoslavený,
zachraň nás.


 Modlitba věřících
 

J:  V pokoji prosme Pána:   Pane, smiluj se.

     Prosme Pána za pokoj shůry a za spásu našich duší.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:   Prosme Pána za mír celého světa, za blaho a rozkvět

     svatých církví Božích a za sjednocení všech.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:    Prosme Pána za tento svatý dům a za všechny, kdo do něho

       přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:     Prosme Pána  za našeho (arci)biskupa N, , za ctihodné kněžstvo,

        za ty kdo v Kristu slouží jako jáhni, za všechno

        duchovenstvo a všechen lid.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:      Prosme Pána za náš národ a naši zem, za všechny, kdo

         nám vládnou a nás brání.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:      Prosme Pána  za toto město (za tuto obec)

         a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich s vírou 

         žijí.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:       Prosme Pána za příznivé počasí, hojnou úrodu a pokojné časy.

Sbor: Pane, smiluj se.

J:       Prosme Pána za ty, kdo plují po moři nebo jsou na cestách, za 

         nemocné a trpící, za všechny zbavené svobody a za jejich záchranu.

Lid:  Pane, smiluj se.

 

        (Zde se vkládají aktuální prosby)

J:       Prosme Pána za vysvobození od všeho zármutku, hněvu, 

         nebezpečí a nouze.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:       Zastaň se nás a spas nás,

          smiluj se nad námi a ochraňuj nás,

          Bože, svou milostí. Sbor: Pane, smiluj se.

J:       Připomeňme si přesvatou, přečistou, nad všechny blahoslavenou

          slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždy Pannu Marii

          i všechny svaté

          a odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život

          Kristu, našemu Bohu.

Lid:    Tobě, Pane.
 

Kněz:   

Ty, kterýs nám milostivě dopřál
takto se společně a jednomyslně modlit,
ty, kterýs nám slíbil, že vyslyšíš prosby,
když se dva nebo tři shromáždí ve tvém jménu,
ty sám teď splň prosby svých služebníků,
ať vedou k našemu dobru:
dej nám v tomto věku poznání tvé pravdy
a v budoucím život věčný.
Neboť tys dobrý Bůh a přítel lidí,
a my ti vzdáváme chválu,
Otče i Synu i Duchu svatý,
nyní i vždycky i na věky věků.

Lid:    Amen.

Liturgie  končí políbením pokoje. Jáhen vyzývá věřící:

Milujme se navzájem!

a věřící si udělují polibek, muži mužům, ženy ženám.