Křestní obřad podle tradice syrské pravoslavné církve Antiochie

Autor:
Publikováno:

Z paralelního aramejsko-německého vydání převedl Jaroslav Vokoun. Výrazně kráceno.

Kněz:      Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu
Diakoni:  a s námi slabými hříšníky jeho milosrdenství a soucit v tomto i budoucím světě až navěky věků. Amen

Křtem z vody a Ducha jsme byli omyti ode všeho zla hříchů, které na nás uvrhl Nepřítel. Tím jsme byli uvedeni na cestu, která je stále nová a nikdy nezestárne, na duchovní cestu, která je ryzí a nezklame a žije v myšlení věřících, které miluje Bůh.  (toto je v liturgii až na závěr vstupu)

Všemohoucí Bože,  učiň nás hodnými, abychom k tvé slavné a božské svátosti přistupovali s ryzí vděčností tvých dětí. Dej nám, abychom se v nepomíjející radosti a blaženosti radovali s tebou, Otcem, Synem i Svatým Duchem, nyní i vždycky. Amen

Žalm 51 Diakoni: Bože, buď mi milostiv...

Hymnus:

Pane, svým křtem jsi posvětil křest, jímž jsme očišťováni od zavrženíhodného hříchu, Pane, buď nám milostiv.

Pane, ty jsi zářící světlo, vzešlé z Otce. Dej, aby tvé světlo zazářilo i v srdcích těch, kdo ti konají bohoslužbu; Pane, buď nám milostiv.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu. Sláva Otci, který nás stvořil, i Synu, který nás vykoupil svým křtem, i Svatému Duchu, který nás oživuje z prachu země; Pane, buď nám milostiv.

Žalm 29,1.3.4

Přinášejte Hospodinu, nebešťané, haleluja, přinášejte Pánu chválu a čest!

Hlas Hospodinův zní nad vodami, haleluja, Bůh slávy hromově burácí.

Hospodin nad mocnými vodami, haleluja, Hospodinův mocný hlas.


Kněz: Pane, Bože svatých zástupů, požehnej tohoto svého služebníka, který se připravuje ke křtu. Dej jeho rozumu moudrost a rozvážnost, aby porozuměl základu tohoto napomenutí. Sešli do jeho srdce bázeň; osvěť jeho mysl, aby rozpoznal marnost světa, vzdal se světské bezbožnosti a tužeb a byl hoden narodit se znovu zrozením, které pochází shůry, a je z vody a Ducha. Ať je připočten k ovcím pravého pastýře a zpečetěn znamením Svatého Ducha. Ať se stane váženou částí těla tvé svaté církve a hodným požehnané naděje nového příchodu našeho velkého Boha a Spasitele, Ježíše Krista, jemuž spolu s tebou a Svatým Duchem patří chvála, čest a klanění nyní i vždycky. Amen.

Ćtení - Ŕím 6,1-8 (při křtu dívek Gal 3,23-29)

Evangelium Jan 3,1-8 (při křtu dívek Jan 3,22-27)

Bože, ty ses stal člověkem, a nepochopitelným způsobem ses narodil v těle z Panny, abys z vody a Ducha  učinil lidi dětmi Boha Otce;
ty tvoříš v těle matky malé děti a sám ses stal malým dítětem, abys obnovil Adama, svůj obraz, který zestaral a vybledl hříchem; prosíme Tě, obnov jej očištěním křtu svatého;
ty jsi nepotřeboval křest, ale přišel ses nechat pokřtít, abys posvětil vody Jordánu svým křtem. Ve své synovské vznešenosti jsi sklonil hlavu pod ruce Jana Křtitele,  sestoupil Svatý Duch jako holubice a Otec zavolal z výsosti: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení. Nebeské zástupy stály přitom v bázni a třásly se;
Ty tedy, Pane, sám vlož svou ruku, plnou milosti, na tohoto svého služebníka, který je připraven přijmout svátost křtu. Posvěť, osvoboď a očisti jej yzopem, který vše posvěcuje. Požehnej svůj lid a ochraňuj své dědice. Svým milosrdenstvím jsi nás zakryl jako nádherným rouchem darů Svatého Ducha a křtem, druhým narozením, které posvěcuje hříšníky, jsi nám přiřkl milost být duchovními syny tvého Otce. I nyní, milostivý Bože, nám dej, abychom v důvěře a dobré naději byli hodni sloužit v tvé přítomnosti každý den našeho života a vzdávat  chválu a slávu Tobě i  Otci i Svatému Duchu nyní i vždycky. Amen.

Po požehnání = trojím označení čela křížem se kněz tiše modlí:

Vzývám tě, Pane, všemohoucí Bože, skrze tvého jednorozeného Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, abys zahnal všechny zlé duchy a všechna díla vzdorování Bohu a abys vzdálil to, co je skryto, aby duše, která se k tobě blíží, mohla v čistotě a svatosti přijmout sestoupení tvého Svatého Ducha. Pane, odhal a posilni své slovo víry, které zvěstujeme v tvém jménu, abychom neřečnili ústy nadarmo, ale mluvili ve tvé milosti a moci, která osvobozuje svět od zlého.  
  
Zkrácená verze exorcismu v syrské liturgii zní:

Ve tvém jménu, Pane, Bože, označuji pečetí tohoto tvora, a zaháním všechny zlé a nečisté duchy z tvého tvora a díla tvých rukou. Odejdi +++ převraceči a rozvraceči, služebník Hospodinův je očišťován od tvého podvodného ducha. Boj se +++, nečistý duchu, přicházejícího soudu. Nedotýkej se už tohoto Božího tvora, protože není sídlem démonů, ale chrámem Božím. Zapřísahám tě +++ ve jménu Otce, Syna i Svatého Ducha, buď vytržen a rozptýlen. Nečistý duchu, pospěš si a nezdržuj se.

Kmotr (směrem k západu) levou ruku drží na levici dítěte a jeho jménem se odříká Satana: Já, N., odříkám se Satana a všech jeho skutků, jeho služeb, jeho uctívání, jeho prázdné slávy, jeho světského klamu, a všech jeho následovníků a stoupenců. 
Kmotr (směrem k východu) drží svou pravici na pravici dítěte a jeho jménem vyznává víru: Já, N., se hlásím svým vyznáním k tobě, Kriste, náš Bože, věřím všemu učení, které bylo božským způsobem předáno prostřednictvím proroků, apoštolů a svatých otců. Vyznávám, věřím a budu pokřtěn ve tvém  jménu a ve jménu Otce i živého Svatého Ducha.

Vyznání víry: Věříme v jednoho Boha...

Zde po závěrečné děkovné modlitbě končí samostatná bohoslužba přijetí katechumena. Druhá bohoslužba začíná tím, že kněz, “podle roční doby“ smíchá teplou a studenou vodu ve křtitelnici a pozdraví stejně jako v předchozí bohoslužbě. Pak připravuje vodu.


Z modliteb nad vodou:

Svatý Otče, ty jsi dával svého Svatého Ducha těm, které pokřtili apoštolové. Nyní, když užíváš stínu mých rukou, tě, Pane, prosím, abys i nyní seslal svého Svatého Ducha tomuto člověku, který je připraven ke křtu, tak, aby naplněn Svatým Duchem a  tvými božskými dary přinášel užitek třicetinásobný, šedesátinásobný a stonásobný. Od tebe, Otce světla, přicházejí všechny dobré dary a všechna dokonalá obdarování, a tobě vzdáváme slávu, a tvému jednorozenému Synu a Svatému Duchu nyní i vždycky.
Pane, vštěp do tohoto člověka obraz tvého Krista. Postav jej na pevný základ apoštolů a proroků. Zasaď jej jako opravdovou rostlinu ve tvé jedné, svaté, obecné a apoštolské církvi. Až pak poroste v bázni, ať oslavuje tvé svaté jméno, které je všemi oslavováno, spolu se jménem tvého jednorozeného Syna a tvého Ducha, který je svatý, dobrý, hodný klanění, je dárcem života a jedné podstaty s tebou, nyní i vždycky a navěky.

Kněz si namočí palec pravé ruky v oleji a označí čelo dítěte:

N. je označován olejem radosti, aby tím byl vyzbrojen proti všem skutkům nepřítele a naroubován na pravý kmen tvé svaté, obecné a apoštolské církve.
Ve jménu Otce+, i Syna+ i Svatého Ducha+ k věčnému životu.

Modlitba kněze:
Kriste, náš Bože, ..., prosíme tě, učiň toto dítě hodným, aby přijalo milost tvého obnovujícího očištění. Vybav je k dobrým a správným skutkům po všechny dny jeho života, a až přijdeš znovu v poslední den, v den vzkříšení všech, přitáhni je k Otci, jak jsi slíbil. 

(Epikléze nad vodou:)
Pane, obrať svou tvář k této vodě a posvěť ji stálou přítomností tvého Svatého Ducha. Dej, aby toto dítě, které je připraveno ke křtu, bylo dokonale proměněno odložením starého života, pokaženého marnými tužbami, a obléklo nový život, obnovený obrazem svého Stvořitele.
Ty jsi ustanovil na zemi dar křtu, když byl pokřtěn tvůj jednorozený Syn. Seslal jsi svého Svatého Ducha jako holubici a posvětil jsi proudící vody Jordánu.
I nyní tě, Pane, prosíme: Sešli svého Svatého Ducha a vylej ho na svého služebníka. Potvrď jej jako člena společenství tvého Krista  tím, že jej očistíš svatým a spásným obmytím. A jako se tento tvůj služebník stane vítězem a bude obnoven k ryzímu a blahoslavenému životu, kéž je naplněn i rozmanitými dary milosrdenství a moci Svatého Ducha. Ať zachovává tvá přikázání. Dej mu účast na svých věčných požehnáních, která jsi zaslíbil těm, kdo tě milují. Skrze milost, milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna ke všem lidem a spolu s ním ti náleží všechna čest a sláva a klanění spolu s tvým Duchem, který je svatý, je hoden klanění a dává darem život a je stejné podstaty s tebou nyní i vždycky a navěky.  Amen

Požehnána buď tato voda, aby sloužila jako božské obmytí ke znovuzrození. Ve jménu živého Otce+ k věčnému životu. Amen. I živého Syna+ k věčnému životu. Amen. I živého Svatého Ducha k věčnému životu. Amen.

Křest

Kněz (obrácen k východu) položí dítě do křtitelnice. Pravou ruku vloží na jeho čelo a levicí lije křestní vodu na jeho hlavu, hruď, záda, pravý a levý bok a říká:

N. je křtěn k posvěcení, k záchraně, k bezúhonnému životu a k požehnanému zmrtvýchvstání
ve jménu Otce+ i Syna+ i Svatého Ducha+ k věčnému životu.

Kněz vyjme dítě z vody a dá je kmotrovi, zatímco diakoni zpívají:
Otevři náruč, svatá církvi, a přijmi tohoto nevinného beránka, nově zrozeného Duchem svatým ve křtitelnici. A ty, beránku, uchovej znamení své záchrany, a vstup do společenství křesťanů. Kristus Král se nad tebou zaraduje více než nad celým stádcem. Roh pomazaní vytekl na Davida, a na vás vody křtu, do něhož jste vstoupili jako hříšníci a z něhož jste vyšli čistí a neposkvrnění. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu od věků na věky.

Zde následuje mazání olejem - biřmování, jehož nejkratší verze zní:
N. je označen pečetí Svatého Ducha ve jménu Otce+ i Syna+ i Svatého Ducha+ k věčnému životu. Amen.
Poté se dítě obleče do bílého roucha.

Korunovace pokřtěného

Kněz: Bratři, zpívejte písně chvály Synu Všemohoucího, který vás korunoval korunou slávy.
Korunuj, Pane, tohoto svého služebníka korunou vítězství, cti  a slávy tvého svatého jména. Dej, aby jeho život byl chválou tvé božské vlády - Otče, Synu i Svatý Duchu nyní i navěky.

Otče náš...
(První přijímání pokřtěného)

Zapsání jména do knihy křtů (v syrské liturgii po čteních):

Pane plný smilování, prosíme tě, dej svému služebníku, který se křtem stal obrazem Kristovým, aby uchoval dar tvého Svatého Ducha a rostl v důvěře ve tvou milost a stal se Kristu podobným i ve vzkříšení; zapiš jeho jméno do své knihy života, připočti jej k prvorozeným, jejichž jména jsou zapsána v nebesích a dej, ať je na něm  patrná záře tvého obličeje a  kříž Kristův se vtiskne  do jeho srdce i do jeho rozumu.

Závěrečná modlitba
(upravena podle modlitby ze zkrácené křestní liturgie patriarchy Severia tak, aby se vztahovala na celé shromáždění)

Bože, Otče,
jsi veliký a vzbuzuješ bázeň. Znáš skryté myšlenky lidí. Jsi svatý a máš radost z našeho posvěcení. Jsi zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Daroval jsi nám poznání své pravdy a dal jsi nám právo stát se tvými dětmi obnovou z vody a Ducha. Naplň nás dary svého Svatého Ducha a posilni nás, abychom se stali tvým chrámem. Veď nás cestou následování po cestách spravedlnosti, abychom mohli s důvěrou stanout před soudem tvého Krista, jemuž spolu s tebou a tvým Svatým Duchem je přinášena oběť chvály, cti a vznešenosti nyní i navěky. Amen.