Liturgie Jana Zlatoústého

Autor:
Publikováno:

Rekonstruovaná verze podle Šmemana, Afanasjeva, Tafta aj. Připravil Jaroslav Vokoun.

Shromáždění církve a  vstup do chrámu:

 

(Tato část není ještě součástí původní liturgie)

Před královskou branou, tj. portálem chrámu, zvolá  kněz hlasitě s pozdviženým evangeliářem:

 

Království Otce i Syna i svatého Ducha budiž požehnáno

nyní i vždycky i na věky věků. (A udělá evangeliářem kříž)

 

Lid:    Amen.

 

Pamatuj, na nás,  Pane,

až přijdeš v své království. (sr. L 23,42)

 

Blahoslavení, kdo mají ducha chudoby, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení lkající, neboť se jim dostane útěchy.

 

Blahoslavení tiší, neboť dostanou zemi dědictvím.

Blahoslavení hladoví a žízniví po spravedlnosti, neboť se nasytí.

 

Blahoslavení milosrdní, neboť i jim se dostane slitování.

Blahoslavení s čistým srdcem, neboť uvidí Boha.

 

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť získají jméno synů Božích.

Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

 

Blahoslavení jste, budou-li vás urážet a pronásledovat

a to nejhorší lživě proti vám mluvit kvůli mně.

Radujte se a veselte se,

hojná je v nebesích vaše odplata.

 

Lid zpívá:

 

Jednorozený Synu a Slovo Boží,

Nesmrtelný, jenž jsi pro spasení naše

neváhal na sebe vzít lidské tělo z Panny Marie

a stal se člověkem, aniž  ses změnil.

Byls za nás ukřižován Kriste, Bože náš,

svou smrtí jsi přemohl smrt.

Ty, jeden ze svaté Trojice,

s Otcem i Duchem stejně blahoslavený,

zachraň nás.

 

(v některých verzích liturgie sv. Jakuba je Unigenitus až po epištole, což se zdá vhodné jako odpověď na slovo)

 

Kněz se modlí:

 

Svrchovaný Pane, Bože náš,

tys na nebesích postavil sbory a zástupy andělů a archandělů,

aby sloužily tvé slávě.

Přikaž tedy, ať spolu s naším vstupem vejdou i svatí andělé,

aby s námi konali tuto službu

a spolu s námi oslavovali tvou dobrotu.

Neboť tobě přísluší všechna sláva, čest a klanění,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

K:  Blahoslaven  budiž (+) vstup do tvé svatyně v každé době,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

A všichni vstupují do chrámu.

Lid  zpívá  vstupní hymnus

 

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,

smiluj se nad námi. (3x)

 

Žalm 80 Naslouchej, Pastýři Izraele  nebo   95 Pojďte, pokloňme se Hospodinu

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

 

Po vstupu  do chrámu:

Kněz se modlí obrácen k oltáři:

 

Bože svatý,

ve svatosti přebývající,

třikrát svatý k tvé chvále zpívají serafové,

oslavují tě cherubové

a klanějí se ti všecky mocnosti na nebi.

Tys všechno z nebytí přivedl do bytí,

stvořils člověka  k svému obrazu a své podobě

a ozdobil jej veškerými svými dary,

ty každému, kdo prosí, dáváš moudrost a rozum

a ani hříšníka nepřehlížíš,

ale dáváš mu možnost pokání, aby byl spasen.

Tys nám svým poníženým a nehodným služebníkům dopřál,

abychom právě nyní stanuli před slávou tvého svatého oltáře

a náležitě se ti klaněli a tebe slavili.

I z našich hříšných úst proto přijmi, svrchovaný Pane, chvalozpěv,

i my ti zpíváme třikrát svatý.

A ve své dobrotě na nás shlédni:

Odpusť nám všechen hřích,

ať jsme jej spáchali ze zloby nebo ze slabosti,

a posvěť naši duši i tělo,

ať ti ve svatosti sloužíme po všechny dni svého života.

Dopřej nám to na přímluvu svaté Bohorodičky

a všech svatých, v nichž se ti od věčnosti zalíbilo.

 

Nebo:

 

Pane, Bože náš, nesrovnatelná je tvá moc

a nepochopitelná je tvoje sláva,

nesmírné je však i tvé milosrdenství

a nevýslovná je tvá láska k lidem.

Ty sám tedy, svrchovaný Pane,

podle svého slitování shlédni

na nás a na tento svatý dům

a zahrň nás i všechny, kdo se s námi modlí,

hojností svého milosrdenství a slitování.

Neboť tobě přísluší

všeliká sláva, čest a klanění,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků.

 

Sbor:          Amen.

 

 

I. Počátek liturgie a  bohoslužba katechumenů

 

Koná se v  centru chrámového prostoru.

 

Kněz se obrátí od oltáře a zahájí bohoslužbu pozdravem:

 

Pokoj všem! (původnější: Pokoj vám!)

 

Lid:    I duchu tvému.

 

Jáhen : Moudrost (Boží).

 

II. Starozákonní čtení

 

Prokimen - žalm 103 (celý):

 

Blahoslav, duše moje, Pána. / Blahoslaven jsi, Pane.

Blahoslav, duše moje, Pána. / celé mé nitro, chval jeho jméno.

Blahoslav, duše moje, Pána. / na žádné dobrodiní jeho nezapomeň.

On ti odpouští všechny nepravosti, /všechny tvé nemoci uzdravuje.

Zachraňuje tvůj život ze smrti, * korunuje  tě milostí a slitováním.

Dobrem tě sytí, co hrdlo ráčí, * jak orlu mládí se ti vrací.

Hospodin zjednává spravedlnost, * zjednává právo všem ukřivděným.

Své cesty oznámil Mojžíšovi, * své mocné skutky synům Izraele.

Slitovný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a nejvýš milosrdný.

Svůj spor až do konce nepovede, * nebude věčně živit svůj hněv.

Nejedná s námi podle našich hříchů *  ani nám neoplácí za naši nepravost.

Vysoko sklenul Hospodin nebe nad zemí, * mohutně milost svou nad těmi, kdo se ho bojí.

Jako je východ daleko od západu, * tak vzdálil od nás naše hříchy.

Jako se otec slitovává nad svými syny, * tak Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Neboť on ví, co my jsme za stvoření, * má na paměti, že jsme prach.

Dny člověka jsou jak tráva: * jak polní kvítí rozkvete.

Zaduje vítr a on zajde, * ani kde byl, nepoznáš.

Od věků na věky je zato Hospodinovo milosrdenství*

pro ty, kdo se ho bojí, a jeho spravedlnost pro syny jeho synů.

Pro ty, kdo smlouvy s ním se drží, *nezapomínají plnit jeho přikázání.

Hospodin na nebi trůn si postavil, * královskou mocí všemu vládne.

Blahoslavte Pána,  jeho andělé, * vy silní bohatýři, plnící poslušně jeho slova.

Blahoslavte Pána, všechny jeho zástupy, * jeho služebníci, plnící vše, co si přeje.

Blahoslavte Pána, všechna jeho díla * na každém místě, kde jen vládne.

Blahoslav, duše má, Pána.

Sláva Otci ....Amen.

Blahoslav, duše má, Pána, celé mé nitro, chval jeho jméno.

Blahoslaven jsi, Pane.

 

III. Epištola

 

Po prokimenu zvolá (zazpívá) jáhen:

 

Moudrost (Boží).

 

Lektor se obrátí čelem k lidem a ohlašuje čtení:

 

Čtení ze Skutků apoštolů

z listu svatého apoštola (Pavla...) (Římanům....)

 

Jáhen: Zpozorněme.

 

Následuje vlastní čtení.

 

Jáhen: Moudrost (Boží).

 

Sbor:          Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Při zpěvu aleluja vezme jáhen kaditelnici, přistoupí ke knězi pro požehnání kadidla, udělá pak kaditelnicí kříž a okouří oltář ze všech čtyř stran, svatyni, ikony, věřící a kněze.

Kněz mezitím ustoupí k oltáři, udělá hlubokou poklonu a  modlí se se sepjatýma rukama modlitbu před evangeliem:

 

Svrchovaný Pane, příteli lidí,

zažehni v našich srdcích čisté světlo tvého božského poznání

a otevři náš duchovní zrak,

aby přijal tvou radostnou zvěst.

A vštěpuj nám bázeň z tvých blahoslavených přikázání,

ať potlačíme všechny sobecké  žádosti

a žijeme životem duchovním,

aby všechny naše myšlenky i skutky nalezly u tebe zalíbení.

Neboť ty jsi světlo naší duše i našeho těla, Kriste, náš Bože,

a my ti vzdáváme chválu,

tobě spolu s tvým věčným Otcem

i tvým přesvatým a dobrým a životodárným Duchem,

nyní i vždycky i na věky věků.

Amen.

 

Jáhen  se skloněnou hlavou požádá kněze o požehnání:

Požehnej, Pane.

 

Kněz:          Na přímluvu svatého a slavného apoštola a evangelisty N

kéž ti Bůh dá zvěstovat s mocnou silou jeho slovo,

aby se naplnilo evangelium jeho milovaného Syna

a našeho Pána Ježíše Krista. (+) 

 

Jáhen: Amen.

 

IV. Evangelium

 

Kněz předá jáhnovi evangeliář. Jáhen se pokloní evangeliu, uchopí evangeliář oběma rukama, pokloní se před oltářem a odchází k ambonu. Přitom kněz volá:

 

Moudrost (Boží)! Stůjme zpříma a vyslechněme svaté evangelium.

Pokoj všem.

 

Lid:    I duchu tvému.

 

Kněz: Čtení z evangelia podle N.

 

Lid:    Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

 

Kněz:          Dávejme pozor.

 

Čelem k lidu pak jáhen zahajuje čtení evangelia. Po skončení evangelia přinese jáhen otevřený evangeliář  knězi (je-li přítomen biskup, biskupovi), ten evangeliář políbí, zavře evangeliář a požehná jím lid a položí evangeliář na oltář.

 

Lid:    Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

 

Nato kněz pronese homilii (vyloží slovo Boží a povzbudí věřící, aby řídili svůj život tímto slovem).

 

V. Homilie

 

(Propuštění katechumenů)

 

VI. Modlitba věřících

 

J:       V pokoji prosme Pána:   Pane, smiluj se.

          Prosme Pána za pokoj shůry a za spásu našich duší.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána za mír celého světa, za blaho a rozkvět

         svatých církví Božích a za sjednocení všech.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána za tento svatý dům a za všechny, kdo do něho

         přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána  za našeho (arci)biskupa N, , za ctihodné kněžstvo,

         za ty kdo v Kristu slouží jako jáhni, za všechno

         duchovenstvo a všechen lid.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána za náš národ a naši zem, za všechny, kdo

         nám vládnou a nás brání.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána  za toto město (za tuto obec)

         a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich s vírou 

         žijí..

Lid:  Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána za příznivé počasí, hojnou úrodu a pokojné časy.

Sbor: Pane, smiluj se.

J:          Prosme Pána za ty, kdo plují po moři nebo jsou na cestách, za 

         nemocné a trpící, za všechny zbavené svobody a za jejich                                                                             

         záchranu.

Lid:  Pane, smiluj se.

 

        (Zde se vkládají aktuální prosby)

 

J:          Prosme Pána za vysvobození od všeho zármutku, hněvu, 

         nebezpečí a nouze.

Lid:  Pane, smiluj se.

J:       Zastaň se nás a spas nás,

          smiluj se nad námi a ochraňuj nás,

          Bože, svou milostí. Sbor: Pane, smiluj se.

J:          Připomeňme si přesvatou, přečistou, nad všechny blahoslavenou

          slavnou Vládkyni naši, Bohorodičku a vždy Pannu Marii

          i všechny svaté

          a odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život

          Kristu, našemu Bohu.

 

Lid:    Tobě, Pane.

 

Kněz:  Ty, kterýs nám milostivě dopřál

            takto se společně a jednomyslně modlit,

            ty, kterýs nám slíbil, že vyslyšíš prosby,

            když se dva nebo tři shromáždí ve tvém jménu,

            ty sám teď splň prosby svých služebníků,

            ať vedou k našemu dobru:

           dej nám v tomto věku poznání tvé pravdy

           a v budoucím život věčný.

           Neboť tys dobrý Bůh a přítel lidí,

           a my ti vzdáváme chválu,

           Otče i Synu i Duchu svatý,

           nyní i vždycky i na věky věků.

 

Lid:    Amen.

 

Liturgie katechumenů končí políbením pokoje. Jáhen vyzývá věřící:

 

Milujme se navzájem!

 

a věřící si udělují polibek, muži mužům, ženy ženám.

 

 

Liturgie věřících

 

Koná se po velkém vstupu u oltáře.

 

Velký  vstup (offertorium)

 

Po políbení pokoje a odchodu katechumenů a dalších si celebrant obléká liturgická roucha.

Lid zpívá píseň k obětování, např.: 

 

My, kdo  cherubíny tajemně představujeme,

Trojici, dárkyni života, chvalozpěv třikrát "svatý"  pějeme,

odložme každou pozemskou starost:

 Abychom mohli přijmout Krále vesmíru

s neviditelným doprovodem andělských zástupů,

aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kněz (a ostatní sloužící) se ubírají  k oltáři a modlí se:

 

Pane Bože, v tvé milosti je všechno

a ty jediný jsi svatý,

ty přijímáš oběť chvály ode všech,

kdo tě vzývají z celého srdce:

Přijmi modlitby i od nás hříšníků

a přiveď nás k svému svatému oltáři.

Dej, ať jsme s to přinést ti dary a oběti duchovní

za naše vlastní hříchy i za chyby tvého lidu.

Dej, ať před tebou nalezneme milost,

aby naše oběť byla tobě příjemná

a dobrý Duch tvé milosti

sestoupil na nás i na tyto předkládané dary

a na všechen tvůj lid.

Pro štědré slitování tvého jednorozeného Syna,

neboť s ním jsi blahoslavený,

spolu s přesvatým a dobrým

životodárným tvým Duchem,

nyní i vždycky i na věky věků.

 

Sbor:          Amen.

 

Diakoni přinášejí dary věřících a kněz je klade na oltář. Jáhen pak vezme kaditelnici a říká:

 

Prosme Pána za předložené vzácné dary.

 

A kněz se modlí modlitbu nad předloženými dary:

 

Bože, Bože náš,

tys nám poslal svůj nebeský chléb,

pokrm pro celý svět, našeho Pána a Boha Ježíše Krista,

jako Spasitele a Vykupitele

a jako dobrodince, jenž nám žehná a nás posvěcuje.

Požehnej + tedy tyto dary, jež před tebe klademe,

a přijmi je na svůj nebeský oltář.

V této své dobrotě a lásce k lidem pamatuj na ty, kdo je přinesli,

i na ty, za něž se přinášejí;

a ani nás neodsuzuj, ale uchovej nás ve své svaté službě,

ať dobře slavíme tvá božská tajemství.

Neboť svaté a slavné je tvé nejctihodnější a vznešené jméno,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

 

 Anafora

 

Kněz složí  vélum  a položí vpravo na oltář. Jáhen hlasitě volá (zpívá):

 

Postůjme náležitě, postůjme s bázní Boží. Dejme pozor,

abychom svatou oběť přinesli v pokoji.

 

Sbor:          Milost, pokoj, oběť chvály.

 

Nato se jáhen hluboce pokloní a vrátí se k oltáři po bok kněze.

 Kněz se půlkruhovitě obrací k lidu, žehná (jednou) a volá pozdravení:

 

Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Boha Otce a účastenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi. +

Sbor:          I s duchem tvým.

Kněz: Vzhůru srdce.

Sbor:          Máme je u Pána.

 

Kněz s asistencí sepnou ruce na prsou a kněz se skloněnou hlavou říká:

 

Vzdávejme Pánu díky.

Lid: Je to důstojné a spravedlivé.

 

Kněz se  modlí s rozpjatýma rukama:

 

Je důstojné a spravedlivé ti zpívat,

 blahoslavit tě  a chválit,

vzdávat ti díky a klanět se ti

na každém místě, kde panuješ.

Neboť tys Bůh nevýslovný a neobsáhlý,

neviditelný a nepochopitelný,

jsi věčný, jsi stále týž,

ty i tvůj jednorozený Syn

i tvůj svatý Duch.

Z nebytí do bytí jsi nás přivedl,

a když jsme padli, opěts nás postavil

a nepřestal činit všechno,

abys nás přivedl do nebe

a daroval nám své budoucí království.

 

    (Za to všechno ti děkujeme,

i tvému jednorozenému Synu

i tvému svatému Duchu,

za všechno, o čem víme i o čem nevíme,

za dobrodiní zjevná i skrytá,

kterás nám prokázal.

Děkujeme ti také za tuto službu,

kterou sis přál přijmout z našich rukou,

ačkoli k tvým službám při tobě stojí

tisíce archandělů a desetitisíce andělů,

a cherubové i serafové,

šestikřídlí a mnohoocí,

se před tebou vznášejí na svých křídlech

a zpívají vítěznou píseň,

volají k tobě, vzývají tě a říkají:

       

       Svatý, svatý, svatý, Pán zástupů,

plná jsou nebesa i země tvé slávy.

Hosanna na výsostech.

Požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně.

Hosanna na výsostech.

           

Anamneze

 

S těmito blaženými silami,

svrchovaný Pane a příteli lidí,

voláme k tobě i my a říkáme:

Jsi svatý, svatý nade vše,

ty i jednorozený tvůj Syn a Duch svatý.

Jsi svatý, svatý nade vše,

a velkolepá je tvoje sláva.)

 

Ty sis tak zamiloval svůj svět,

žes dal svého jednorozeného Syna,

aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul,

ale měl život věčný.

A on přišel a uskutečnil celý tvůj plán naší spásy:

V noci, kdy byl vydáván,

nebo spíš kdy se sám vydával za život světa,

 

(kněz vezme diskos do rukou a poněkud jej pozdvihne)

 

vzal do svých svatých, přečistých a neposkvrněných rukou chléb,

vzdal ti díky a požehnal + ,

chléb posvětil a nalámal

a rozdal jej svým svatým učedníkům a apoštolům

se slovy:

 

Kněz skloní hlavu, pozdvihne pravici a žehná svatý chléb. Přitom hlasitě říká (zpívá):

 

Vezměte  a jezte,

toto je tělo mé

a láme se za vás na odpuštění hříchů.

 

Sbor:          Amen.

 

Podobně vzal po večeři i kalich a řekl:

 

Kněz vztáhne pravici nad kalich, požehná jej a hlasitě říká (zpívá):

 

Pijte z něho všichni,

toto je krev má,

krev Nové smlouvy,

a vylévá se za vás a za všechny

na odpuštění hříchů.

 

To čiňte na mou památku.

 

Sbor:          Amen.

 

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

 

Pamětlivi tedy tohoto spasitelného příkazu a všeho, co se stalo pro nás:

kříže, hrobu, vzkříšení třetího dne, vstoupení na nebesa, sezení  po pravici

i druhého a slavného příchodu

přinášíme ti dar z tvých darů

pro všechny a za všechny.

 

Sbor:          Tobě zpíváme, tobě blahořečíme,

tobě děkujeme, Pane,

a modlíme se k tobě, Bože náš.

 

Epikleze

 

Kněz znovu skloní hlavu a tiše se modlí s rozpjatýma rukama:

 

Nuže, přinášíme ti tuto službu,

oběť duchovní a nekrvavou,

a vzýváme tě, modlíme se k tobě

a pokorně tě prosíme:

Sešli svého svatého Ducha

na nás i na tyto předložené dary.

 

Kněz stojí zpříma, dělá nad svatým chlebem kříž a říká:

 

A učiň tento chléb vzácným tělem svého Krista +

 

Jáhen: Amen.

 

Kněz žehná kalich a říká:

 

A co je v tomto kalichu, učiň vzácnou krví svého Krista. +

 

Jáhen: Amen.

 

Kněz žehná svaté dary a říká:

 

Skrze proměnění svým svatým Duchem. +

 

Jáhen: Amen, amen, amen.

 

A dej, aby všem přijímajícím přinesly očištění duše,

odpuštění hříchů,

účastenství tvého svatého Ducha,

naplnění  království a tvou blízkost.

 

A dej nám jedněmi ústy a jedním srdcem

oslavovat a chválit

tvé nejvýš ctihodné a vznešené jméno,

Otče, Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků.

 

Sbor:          Amen.

 

Na závěr anafory se kněz obrátí k lidu a žehná mu slovy:

 

A hojné milosrdenství velikého Boha

a Spasitele našeho Ježíše Krista

ať je s vámi se všemi + .

 

Sbor:          I s duchem tvým.

 

VII. Příprava na přijímání

 

Jáhen si vyprosí od kněze požehnání, vyjde na své místo před královskou bránu a hlasitě přednáší prosebnou ektenii:

 

Prosme Pána za přinesené a posvěcené vzácné dary.

 

Sbor: Pane, smiluj se.

 

Prosme Pána, aby je náš Bůh a přítel lidí přijal

jako líbeznou duchovní vůni

na svůj svatý nebeský a duchovní oltář

a aby nám za ně seslal svou božskou milost

a dar svatého Ducha.

 

Sbor: Pane, smiluj se.

 

Když jsme se pomodlili za jednotu víry a účastenství svatého Ducha,

odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život Kristu, našemu Bohu.

 

Sbor: Tobě, Pane.

 

Úvod k modlitbě Páně

 

Kněz se modlí se sepjatýma rukama:

 

Tobě, svrchovaný Pane a příteli lidí, odevzdáváme celý svůj život

i všechnu svou naději

a vzýváme tě, modlíme se k tobě a pokorně tě prosíme:

Dej nám milost se podílet na úžasných nebeských tajemstvích

tohoto svatého duchovního stolu

s čistým svědomím:

ať nám přinesou odpuštění hříchů a prominutí vin,

účastenství tvého svatého Ducha,

podíl v nebeském království

a tvou důvěrnou blízkost,

a nikoli soud a odsouzení.

A dovol, svrchovaný Pane,

abychom byli smělí,

a neodsuzuj naši odvahu,

když tebe, nebeského Boha,

vzýváme jako Otce

a odvažujeme se říkat:

 

Otče náš ...

 

Doxologii se modlí hlasitě kněz:

 

Neboť tvé je království, moc i sláva,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků.

 

Sbor:          Amen.

 

Modlitba nad skloněnými věřícími

 

Kněz:          Pokoj všem.

Sbor:          I duchu tvému.

Jáhen: Skloňte svou hlavu před Pánem.

Sbor:          Před tebou, Pane.

 

Děkujeme ti, Králi neviditelný,

neboť tvá nezměrná moc stvořila všechno

a v hojnosti svého slitování

jsi všechno přivedl z nebytí do bytí.

Ty sám, svrchovaný Pane,

shlédni z nebe na ty,

kdo mají před tebou skloněné hlavy:

vždyť se nesklonili před tělem a krví,

ale před tebou, úžasným Bohem.

Nuže tedy, svrchovaný Pane,

učiň, ať tyto dary nám všem prospějí k dobru

podle toho, jak každý potřebuje:

plav se s plujícími,

putuj s putujícími

a uzdrav všechny nemocné,

Lékaři naší duše i těla.

Pro milost, štědré slitování a lásku

tvého jednorozeného Syna,

neboť s ním jsi blahoslavený,

spolu s přesvatým a dobrým

životodárným tvým Duchem,

nyní i vždycky i na věky věků.

Sbor:          Amen.

 

Kněz udělá poklonu a s rozpjatýma rukama se  modlí:

 

Shlédni, Pane Ježíši Kriste, Bože náš,

ze svého svatého příbytku

a z trůnu slávy svého království

a přijď a posvěť nás,

ty, jenž s Otcem na výsostech trůníš

a zde s námi neviditelně přebýváš,

a učiň nás hodnými

přijmout z tvé mocné ruky

tvé přečisté tělo a drahocenou krev

a rozdat je všemu lidu.

 

VII. Před přijímáním

 

Pozdvihování

Kněz s jáhnem (a všemi koncelebranty) dělají každý na svém místě trojí hlubokou poklonu a třikrát přitom říkají:

 

Bože, buď milostiv mně hříšnému a smiluj se nade mnou.

 

Kněz vezme do obou rukou beránka. Jáhen zvolá (zpívá):

 

Dávejme pozor.

 

 Kněz pozdvihne beránka nad diskem a zvolá (zpívá):

 

Svaté svatým.

 

A třikrát dělá kříž nad diskem.

 

Sbor:          Jediný je Svatý, jediný je Pán,

Ježíš Kristus,

ve slávě Boha Otce. Amen.

 

Lámání chleba

 

Kněz láme beránka nejprve podél, pak levou půlku napříč. Rozloží částky na disku podle obrázku. Při lámání říká:

 

Láme se a rozděluje

Beránek Boží, Syn Otcův,

lámaný a přesto nedílný,

stále požívaný a nikdy nestrávený,

zato posvěcující

všechny, kdo jej přijímají.

 

Kněz uchopí částku IE, požehná jí kalich a říká:

 

Plnost kalicha, víry, Ducha svatého (+).

Jáhen: Amen.

 

Nato kněz vpustí částku do kalicha.

 

IX. Přijímání

 

Zpěv k přijímání (koinonikon) podle příslušného dne nebo svátku, např. v neděli;

Ž 148,1: Chvalte Hospodina z nebes,

   chvalte ho na výšinách. Aleluja.

 

Modlitby před přijímáním

Kněz se  modlí s rozpjatýma rukama a mírně skloněnou hlavou:

 

Věřím, Pane, a vyznávám,

že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého,

ten, který přišel na svět,

aby spasil hříšníky,

a já jsem první z nich.

Věřím také, že toto je samo tvé přečisté tělo

a že toto je sama tvá drahocenná krev.

A prosím tě:

Smiluj se nade mnou

a odpusť mi mé hříchy, úmyslné i bezděčné

kterých jsem se dopustil slovem i skutkem,

vědomě i nevědomě,

a dej mi milostivě,

abych s čistým svědomím mohl mít podíl

na těchto tvých přečistých tajemstvích,

na odpuštění hříchů a pro život věčný.

Amen.

 

Kéž přijetí tvých svatých svátostí, Pane,

není mi k soudu ani odsouzení,

ale k uzdravení duše i těla.

 

Přijímání duchovenstva (díl XC se rozdělí pro koncelebrující)

Kněz uchopí jednu částku svatého chleba a říká:

 

Drahocenné a přesvaté tělo našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista, se dává mně, knězi N, na odpuštění hříchů a pro život věčný.

 

Skloní se a přijme tělo Páně.  Kněz pak oběma rukama uchopí kalich (s vélem kolem kalicha) a říká se skloněnou hlavou:

 

Mně, knězi N, se také dává drahocenná a přesvatá krev našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista, na odpuštění hříchů a pro život věčný.

 

Třikrát se pak napije z kalicha a vélem, které má v rukou, si otře rty i okraj kalicha. Pak kalich políbí, ukloní se a řekne:

 

Toto se dotklo mých rtů

a zahlazuje má přestoupení

a očišťuje mé hříchy. (sr. Iz 6,7)

 

Přijímání věřících

 

Jáhen udělá poklonu, převezme od kněze přikrytý kalich, pozdvihne kalich a ukazuje jej lidu se slovy:

S bázní Boží, vírou a láskou přistupte.

 

Sbor:          Požehnaný je ten, jenž přichází ve jménu Páně.

Bůh je Pán a zjevil se nám.

 

Jáhen se mezitím vrátí ke knězi. Ten udělá hlubokou poklonu a převezme od jáhna kalich. Věřícím podává tělo  i krev Páně se slovy:

 

Služebníku Božímu N (služebnici Boží N) se dává drahocenné a přesvaté tělo a krev

našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista, na odpuštění hříchů a pro život věčný.

 

Poté žehná lidu  slovy:

 

Spas, Hospodine, lid svůj +

a požehnej svému dědictví. (Ž 28,9)

 

Zpěv po přijímání

 

Sbor:          Viděli jsme světlo pravé

a přijali Ducha z nebe,

nalezli jsme pravou víru,

klanějíce se nedílné Trojici,

neboť ona nás spasila.

 

O velikonocích se zpívá místo toho velikonoční tropar:

 

Kristus vstal z mrtvých,

svou smrtí smrt přemohl,

zesnulým daroval

věčný život.

 

Ať se naplní naše ústa tvou chválou, Pane,

neboť tys nám dovolil mít účast

na tvých svatých, božských, nesmrtelných a životadárných svátostech.

Zachovej nás ve své svatosti,

abychom stále zpívali o tvé slávě

a celý den mysleli na tvou spravedlnost.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

X. Díkůčinění

 

Jáhen se modlí  nahlas (zpívá) ektenii:

 

Stůjte zpříma. Přijali jsme božská, svatá, přečistá, nesmrtelná, nebeská, životadárná, úžasná tajemství Kristova, důstojně proto děkujme Pánu.

Sbor:          Pane, smiluj se.

Jáhen: Zastaň se nás a spas nás,

smiluj se nad námi a ochraňuj nás,

Bože, svou milostí.

Sbor:  Pane, smiluj se.

Jáhen: Vyprosme si, ať je celý náš dnešní den svatý, pokojný a bez hříchu

 a odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život Kristu, našemu Bohu.

Sbor:          Tobě, Pane.

 

Kněz se mezitím vrátil k oltáři a  modlí se se sepjatýma rukama:

 

Kriste, Bože náš,

ty jsi plnost zákona a proroků,

tys uskutečnil celý Otcův plán naší spásy:

ustavičně naplňuj naše srdce radostí a štěstím

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

XI. Závěr

 

Kněz:          Jděme v pokoji.

Sbor:          Ve jménu Páně.

Kněz:          Prosme Pána.

Sbor:          Pane, smiluj se.

 

Modlitba za ambónem

 

Kněz vyjde před ikonu Páně (nebo do středu chrámu) a hlasitě se modlí:

 

Ty, jenž žehnáš těm, kdo ti žehnají, Pane,

a posvěcuješ ty, kdo v tebe složili svou naději,

spas svůj lid

a požehnej svému dědictví,

uchovej plnost své církve,

posvěť ty, kdo milují nádheru tvého domu:

a sám je svou božskou mocí za to oslav;

a neopouštěj nás, neboť doufáme v tebe.

Daruj pokoj svému světu,

svým církvím, kněžstvu,

těm, kdo nám vládnou,

vojsku a všemu tvému lidu.

Neboť každý dobrý dar

a každé dokonalé obdarování je shůry

a sestupuje od tebe, Otče světel. (sr. Jk 1,17)

A proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv

a díkůčinění i klanění,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků.

Sbor:          Amen.

 

Sbor:          Jméno Hospodinovo budiž požehnáno,

nyní i navěky. (3x) (Ž 113,2)

 

Po modlitbě kněz a jáhen odcházejí. Mezitím se lektor modlí (zpívá) děkovný žalm (Ž 34):

 

V každé době budu blahořečit Hospodinu, z mých úst vždy bude znít jeho chvála.

S chloubou mluv, duše má, o Hospodinu, ať slyší utiskovaní a mají radost.

Velebte se mnou Hospodina, společně vyvyšujme jeho jméno.

Ptal jsem se Hospodina, odpověděl, od všeho, čeho jsem se bál, mě vysvobodil.

Kdo k němu vzhlédne, rozzáří se, nebude se rdít  studem.

Když volal tento ponížený, slyšel ho Hospodin a ze všech soužení ho vysvobodil.

Jak tábor vojska je anděl Hospodinův, kolem všech bohabojných se rozloží a ubrání je.

Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze je člověku, jenž se utíká k němu.

Bojte se Hospodina, jeho svatí, kdo se ho bojí, netrpí nouzí.

I mladý lev strádá a mívá hlad, těm však, kdo hledají Hospodina, nic dobrého neschází.

Pojďte, mé děti, a poslouchejte, budu vás učit, jak se bát Hospodina.

Jak je to s tím, kdo žízní po životě, kdo mnoho dní chce zažít v štěstí?

Před zlobou chrání si jazyk, rty svoje chrání před lstivou řečí.

Vyhne se zlému a koná dobro, pokoj vždy hledá a pídí se po něm.

Hospodinovo oko shlíží na spravedlivé a jeho ucho se sklání k jejich prosbám.

Hrozivou tvář však ukáže těm, kdo jsou zlí, vyhladí ze země i jejich památku.

Hospodin slyšel úpějící a ze všech soužení je vysvobodil.

Blízko je Hospodin srdci zlomenému, posílí ducha zdeptaných.

Trápení mnoho má spravedlivý, Hospodin ze všech ho vysvobodí.

Chrání mu všechny kosti, žádnou mu nikdo nezlomí.

Hříšníka přivádí zloba do zkázy, trest stihne toho, kdo nenávidí spravedlivého.

Hospodin vykoupí duše svých věrných, k němu kdo utíká se, škodu neutrpí.

 

Potom vyjde kněz s jáhnem, udělají před oltářem poklonu a kněz uděluje  závěrečné požehnání.

 

Jáhen: Prosme Pána.

Sbor:          Pane, smiluj se.

 

Kněz:          Požehnání ( + ) Páně a jeho slitování

ať na vás sestoupí

z jeho milosti a lásky

v každé době, nyní i vždycky i na věky věků.

Sbor:          Amen.

 

A následuje propuštění. Kněz se obrátí k oltáři, udělá poklonu a říká:

 

Sláva tobě, Kriste, Bože,

naděje naše, sláva tobě.

Lektor (nebo sbor):

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. (3x)

Požehnej, svatý Pane.

 

Kněz se znovu obrátí k lidu a zpívá propuštění:

 

(Ten, jenž vstal z mrtvých,)

(jen v neděli, o velkých svátcích zvláštní úvod)

Kristus, pravý Bůh náš,

kéž se nad námi smiluje

a ve své dobrotě a lásce k lidem nás spasí.

 

Lid: Amen.

 

Následuje rozdělování požehnaných chlebů (antidór). Kněz vyjde do chrámové lodi a podává každému požehnaný chléb se slovy:

 

Požehnání Páně a jeho milosrdenství

ať na tebe (na vás) sestoupí a zůstává s tebou (s vámi) v každé době,

nyní i vždycky i na věky věků.

 

Podarovaný odpovídá: Amen.