Luterská bohoslužba v byzantsko-slovanské tradici

Autor:
Publikováno:

S využitím české verze byzantské liturgie od Dr. Václava Konzala přeložil Jaroslav Vokoun. Prameny: Služebnyk - Gottesdienstbuch (ed.R.Thoele a V.Rudejko), Darmstadt 2004, Liturgie Ukrajinské luterské církve. Obrazové ilustace pocházejí z bohoslužeb v evangelickém sboru sv. Jana v německém Vohburgu nad Dunajem z let 2006 a 2007.

Před začátkem bohoslužby se na oltáři zapálí svíčky. Doprostřed oltáře se postaví  trojramenný kříž, znázorňující ukřižování našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista; po stranách kříže stojí jeden nebo více svícnů.
Pastor si obleče liturgické roucho; tiše se modlí za dary Ducha svatého nutné k vykonání chystané bohoslužby a připraví vše nutné k večeři Páně. Naleje do kalicha víno, položí na diskos části chleba, postaví diskos s částmi chleba na kalich a zahalí vše nádherně vyšívaným velem. Poté postaví pastor kalich doprostřed oltáře před kříž a obrátí se od oltáře k účastníkům bohoslužby s voláním:

Skloňme své hlavy a modleme se!

Všichni stojí a sklánějí v pokoře svou hlavu. Pastor se obrátí k oltáři a říká vstupní modlitbu:

Všemohoucí Bože a náš nebeský Otče! Ty jediný jsi odvěků navěky a tisíc let je před tvýma očima jako den, který včera pominul a jako noční hlídka. Z lásky jsi stvořil celý svět a povolals nás lidi k životu. Jsi na výsostech a shlížíš na pokorné. Pro naši spásu jsi poslal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Shlédni, Milosrdný, na nás kteří jsme před tebou v pokoře sklonili své hlavy,  přijmi naše modlitby, které v tuto hodinu před tebe přinášíme a osviť naše duše mocí svého svatého Ducha, uzdrav náš rozum, pročisti naše myšlenky, abychom mohli být u tebe celou svou myslí a celou svou bytostí, důstojně tě oslavovat písněmi a modlitbami, bohatě čerpat z tvých velikých darů a posilnit se poznáním tvého svatého slova na duchu k vlastnímu uzdravení, k úspěšnému zápasu se zlem světa a k užitečné službě těm, kdo potřebují pomoc. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista prosíme úpěnlivě tebe, našeho nebeského Otce: Požehnej nás bohatě svou pravicí, abychom mohli vzdávat čest a chválu tobě s tvým jednorozeným Synem a nejsvětějším Duchem, nyní i vždycky a odvěků navěky. Amen.

Místo této modlitby může pastor říkat jinou vstupní modlitbu odpovídající neděli nebo svátečnímu dni.

modlitba před oltářem

Přítomní setrvají v úplném tichu a opakují v duchu pastorovu modlitbu. Po vstupní modlitbě řekne pastor:

Sláva na výsostech Bohu,
a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.  (L 2,14)
Kéž mi otevřeš rty, Pane,
ať má ústa zvěstují tvou chválu. (Ž 51,17)

a volá:
         
Království Otce (+) i Syna i svatého Ducha buď požehnáno
nyní i vždycky i na věky věků.
Sbor:     Amen.

1. ektenie

Pastor se obrátí k oltáři a modlí se hlasitě:

V pokoji prosme Pána:
Sbor: Kyrie eleison!

Za pokoj shůry a za spásu našich duší,  za mír celého světa, za  rozkvět církví Božích a za sjednocení všech lidí na základě svatého evangelia prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Aby se všichni lidé vírou v Ježíše Krista  stali dětmi nebeského Otce a vedli rozumný, poctivý a řádný život, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Za náš národ a naši vlast, obce a kraje a za všechny, kdo se ve víře, zbožnosti a bázni Boží shromažďují k bohoslužbě, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Aby náš národ byl obdarován duchem poznání, vzděláním a ochotou číst Písmo svaté, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Za příznivé počasí, hojnou úrodu a chléb života pro náš lid, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Za ty, kdo jsou v cizině, v nouzi, těžce pracují nebo jsou zbaveni svobody, za jejich osvícení a záchranu, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

(Na tomto místě lze v případě potřeby doplnit další prosby)

Za vysvobození od všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze, prosme Pána!
Sbor: Kyrie eleison!

Zastaň se nás a zachraň nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás,
Bože, svou milostí!
Podle vzoru Panny Marie i všech spravedlivých
odevzdejme sami sebe i  celý svůj život Kristu, našemu Bohu.
Sbor: Tobě, Pane.

Pastor uvede modlitbu:

Pane, Bože náš, nesrovnatelná je tvá moc
a nepopsatelná je tvoje sláva,
nesmírné je však i tvé milosrdenství
a nevýslovná je tvá láska k lidem.
Ty sám tedy,  Pane,
ve svém milosrdenství shlédni
na nás a na náš lid
a zahrň nás i všechny, kdo se s námi modlí,
hojností svého milosrdenství a slitování.
Neboť tobě přísluší
všechna sláva, čest a klanění,
nyní i vždycky i na věky věků.
Sbor:     Amen.

Na tomto místě zpívá sbor zpravidla verše z žalmu 103 a o velkých svátcích roku odpovídající verše z Písma svatého.

Duše má, dobrořeč Pánu,
celé nitro mé jeho jménu.
    Duše má, dobrořeč Pánu,
    žádné jeho dobrodiní  nezapomeň.
On ti odpouští všechny hříchy,
všechny tvé nemoci uzdravuje.
    Zachraňuje před zkázou tvůj život,
    milostí a slitováním tě korunuje.
Rozveseluje tvá ústa,
mládí se ti jak orlu vrací.
    Spravedlnost Pán zjednává,
    právo všem, kdo trpí křivdu.
Milosrdný  a milostivý je Pán,
shovívavý a nejvýš milosrdný.
    Dobrořečte Pánu, všechna jeho díla
    na všech místech jeho vlády.
Duše má, dobrořeč Pánu,
celé nitro mé jeho jménu.  (Ž 103)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
nyní i vždycky a odvěků navěky. Amen!
    Jednorozený Synu a Slovo Boží,
    ačkoli jsi nesmrtelný, pro naši spásu
přijals tělo ze svaté Bohorodičky a vždy Panny Marie
a beze změny  stal ses člověkem.
    Byls ukřižován, Kriste, Bože náš,
    svou smrtí jsi přemohl smrt.
Ty -  jeden ze svaté Trojice,
s Otcem a svatým Duchem stejně oslavovaný:
Zachraň nás.

Pastor: Neboť tys dobrý Bůh a přítel lidí,
a tobě patří všechna čest, sláva a klanění
nyní i vždycky a odvěků navěky.

Sbor:     Amen.

Před kající modlitbou se mohou  zpívat makarismy - blahoslavenství (Mt 5, 3-12):

Pamatuj na nás, Pane,
až přijdeš v své království. (sr. L 23,42)

Blahoslavení mající ducha chudoby,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení lkající,
neboť se jim dostane útěchy.
Blahoslavení tiší,
neboť dostanou zemi dědictvím.
Blahoslavení hladoví a žízniví po spravedlnosti,
neboť se nasytí.
Blahoslavení milosrdní,
neboť i jim se dostane milosrdenství..
Blahoslavení s čistým srdcem,
neboť uvidí Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť získají jméno synů Božích.
Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, budou-li vás urážet a pronásledovat
a to nejhorší lživě proti vám mluvit kvůli mně.
Radujte se a veselte se,
hojná je v nebesích vaše odplata.

Pastor říká hlasitě kající modlitbu:

Svatý Bože, ty jsi všechno vyvolal z ničeho k životu! Ty jsi stvořil člověka podle svého obrazu a podoby a ozdobil jsi jej všemi svými dary. Tomu, kdo tě prosí, dáváš moudrost a rozumnost a nezavrhuješ hříšníka, ale ustanovil jsi pokání k záchraně. Pane, shlédni na nás ve své milosti, odpusť nám všechny hříchy posvěť nás na duši i na těle a přijmi z našich úst  trojsvatý hymnus, neboť ty, náš Bože, jsi svatý, a k tobě vzhůru vysíláme náš chvalozpěv nyní i vždycky a odvěků navěky.

Sbor: Amen!

a zpívá třikrát:

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi!

Pastor se obrátí ke sboru a říká:

Zpozorněme! Moudrost (Boží).

Lektor ohlašuje čtení:

Čtení ze Skutků apoštolů, z listu svatého apoštola (Pavla...) (Římanům....)

Pastor: Zpozorněme!

epištola

Lektor hlasitě přečte uvedený oddíl Písma svatého. Po dočtení pastor říká:

Pokoj tobě!

Sbor:     Aleluja, aleluja, aleluja. (3krát)

Pastor vezme s oltáře Písmo svaté, obrátí se ke sboru a říká:

Moudrost (Boží)! Stůjme zpříma a vyslechněme svaté evangelium. Čtení ze svatého evangelia podle...

Lid:     Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Pastor: Zpozorněme! (a přečte hlasitě příslušný oddíl svatého evangelia).
 
evangelium

Po přečtení zpívá sbor:

Lid:     Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Podle starobylého ukrajinského zvyku následuje bezprostředně po evangeliu výklad (kázání).

2. ektenie

Pastor:  Říkejme všichni z celé duše a  celým rozumem:
Sbor:     Kyrie eleison!.
Všemohoucí Pane, Bože našich otců, prosíme tě: Vyslyš nás podle svého velikého milosrdenství a smiluj se.
Sbor: Kyrie eleison! (3x)
Jáhen: Prosme také za naše bratry o smilování, život, pokoj, zdraví, posvěcení, odevzdanost Bohu, odpuštění a prominutí všech našich hříchů!
Sbor: Kyrie eleison! (3x).
(Podle potřeby lze na tomto místě vložit i jiné prosby.)
Prosíme také za ty, kdo potřebují duchovní znovuzrození, aby se nad nimi Pán smiloval, naučil je slovu pravdy, zjevil jim  evangelium spravedlnosti a připojil je ke své svaté, obecné a apoštolské církvi!
Sbor: Kyrie eleison! (3x)
Abychom všichni jednomyslně oslavovali nejvyšší a nejctěnější jméno Boží, nyní i vždycky a odvěků navěky.
Sbor: Amen.

a zpívá cherubínský hymnus:

My kdo cherubíny
tajemně představujeme,
Trojici, dárkyni života,
chvalozpěv třikrát  "svatý" pějeme,
odložme nyní každou pozemskou starost.
Abychom mohli přijmout krále vesmíru,
andělskými zástupy neviditelně provázeného.
aleluja, aleluja, aleluja.

Pastor  se  obrátí k lidu  a volá:

Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Boha Otce (+) a společenství svatého
Ducha ať je s vámi se všemi.
Sbor:     I s duchem tvým.
Pastor: Milujme se  navzájem, abychom  jednomyslně vyznávali
Sbor:     Otce, Syna i Ducha svatého, nerozdílnou Trojici jediné podstaty.

Pastor: Stůjme pozorně a s moudrostí vyznávejme naši víru:

Sbor:
Věřím v jediného Boha,  Otce všemohoucího,
tvůrce nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
I v jediného Pána, Ježíše Krista,  jednorozeného  Syna Božího,
který se zrodil z Otce před všemi věky,
světlo ze světla,   pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nikoli stvořený, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož je stvořeno všechno;
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe
skrze Ducha svatého  přijal lidskou přirozenost z Marie Panny
a stal se člověkem;
a za vlády Poncia Piláta byl za nás ukřižován, umučen a pohřben;
třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,
vstoupil na nebesa a usedl po Otcově pravici
znovu slavně přijde soudit živé i mrtvé
a jeho království nebude konce.
I v Ducha svatého,
Pána, Ducha životodárného,
Ducha, jenž z Otce vychází
a  jemuž náleží stejné klanění a stejná sláva jako Otci a Synu,
Ducha, jenž promluvil skrze proroky.
A v jedinou svatou a obecnou a apoštolskou církev.
Vyznávám jediný křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

mávání

Pastor: Stůjme důstojně, stůjme s bázní, rozjímejme veliké tajemství těla a krve našeho Pána Ježíše Krista!
Sbor: Lítost, láska a pokoj ať je obsahem naší bohopocty.

(zde se luterská verze rozchází s originálem:

Stůjme důstojně, stůjme s bázní, v pokoji přinesme  svatou oběť.
Sbor:     Milost pokoje, oběť chvály.

Zřejmě vadila obětní formulace, ale v odpovědi se jasně říká, že jde o oběť chvály, takže by to za dnešního stavu ekumenického dialogu už nemělo vadit.)

Pastor:  Pozdvihněme vzhůru srdce !
Sbor: Pozvedáme je k Pánu.!
Pastor: Vzdávejme Pánu díky.
Sbor:     Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i svatému Duchu,
nerozdílné Trojici jediné podstaty.

Pastor:
Je důstojné a spravedlivé ti zpívat,
blahoslavit tě a chválit,
vzdávat ti díky a klanět se ti
na každém místě, kde panuješ.
Neboť tys Bůh nevýslovný a neobsáhlý,
neviditelný a neuchopitelný,
jsi věčný, jsi stále týž.
Tobě slouží tisíce archandělů a desetitisíce andělů,
cherubové i serafové,
zpívají vítěznou píseň,
volají k tobě, vzývají tě, jásají  a říkají:
Sbor:     Svatý, svatý, svatý, Pán zástupů,
plná jsou nebesa i země tvé slávy.
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně.
Hosanna na výsostech.

Pastor: S těmito blaženými silami,
voláme k tobě i my,
Pane, který miluješ člověka:
Jsi svatý, svatý nade vše,
ty i jednorozený tvůj Syn a Duch svatý.
Jsi svatý, svatý nade vše,
a velkolepá je tvoje sláva.
Tys tak miloval svůj svět,
žes dal svého jednorozeného Syna,
aby každý, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný. (sr. J 3,16)
A on přišel a uskutečnil celé dílo naší spásy:
V noci, kdy byl vydáván,
vzal chléb,

(pastor vezme s kalicha diskos, drží jej v rukou  a pomalu říká nad částmi chleba slova ustanovení večeře Páně)

požehnal a nalámal jej
a dal jej svým učedníkům
se slovy:
Vezměte  a jezte,
toto je tělo mé
a láme se za vás na odpuštění hříchů.

(Pastor položí diskos s chlebem na oltář, ukáže rukou na kalich a pokračuje:)

Podobně vzal po večeři i kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Pijte z něho všichni,
tento kalich je  Nový zákon v mé krvi,
která se vylévá se za vás a za mnohé
na odpuštění hříchů.
Kdykoli z něho pijete, čiňte to na mou památku.

Sbor:     Amen.

Pastor:
Pamětlivi tedy tohoto spasitelného příkazu a všeho, co se stalo pro nás:
oběti kříže, hrobu, vzkříšení třetího dne, vstoupení na nebesa, sezení  po pravici
i druhého a slavného příchodu,
vzýváme tě pokorně a prosíme:
Sešli svého svatého Ducha
na nás i na tyto předložené dary,
abychom je přijímali v pravdě a  na posílení víry.
Pane, ty jsi seslal svým apoštolům
svého přesvatého Ducha:
ve své dobrotě ho neodnímej ani nám,
a obnov nás,
když tě prosíme,
a dej, abychom tě jedněmi ústy a jednomyslným srdcem oslavovali a opěvovali tvé svaté a vznešené jméno, nyní i vždycky a odvěků navěky.

epikleze

A učiň (+) tento chléb vzácným tělem svého Krista

Sbor: Amen.

A co je v tomto kalichu (+), učiň vzácnou krví svého Krista.

Sbor: Amen.

Skrze proměnění svým (+) svatým Duchem.

Sbor: Amen, amen, amen.

prostrace

Pastor: V pokoji  prosme Pána.

Sbor: Kyrie eleison!

Pastor: Abychom celý dnešní den prožili bez vady, pokojně a bez hříchu, prosme Pána!

Sbor: Dej to, Pane!

Za odpuštění našich hříchů a vše dobré pro naše duše prosme Pána!

Sbor: Dej to, Pane!

Zde se podle potřeby mohou vložit ještě další prosby.

Abychom zbytek našeho života prožili v kajícnosti, pokojně a bez bolesti, prosme Pána!
Dej to, Pane.
 
Když jsme se pomodlili za jednotu víry a společenství svatého Ducha,
odevzdejme sami sebe i sebe navzájem a celý svůj život Kristu, našemu Bohu.

Sbor: Tobě, Pane.

Pastor:
A dovol, Pane,
abychom s odvážnou důvěrou a bez provinění
nazývali  tebe, nebeského Boha,
svým Otcem
a odvážili  se říkat:

Otče náš ...

Pastor: Neboť tvé je království, moc i sláva,
nyní i vždycky i na věky věků.
Sbor:     Amen.

Pastor: Pokoj všem.
Sbor:     I duchu tvému.
Pastor: Skloňme svou hlavu před Pánem.
Sbor:     Před tebou, Pane.

Pastor se modlí:

Děkujeme ti, Králi neviditelný,
neboť tvé nezměrné milosrdenství všechno uchovává..
Ty sám,  Pane,
shlédni z nebe na ty,
kdo mají před tebou skloněné hlavy:
vždyť se nesklonili před nikým z lidí,
ale před tebou, naším Bohem.
Pane, učiň, ať tyto dary nám všem prospějí k dobru
podle toho, jak každý potřebuje

a hlasitě:

Pro milost, štědré slitování a lásku
tvého jednorozeného Syna,
neboť s ním jsi blahoslavený,
spolu s přesvatým a dobrým
životodárným tvým Duchem,
nyní i vždycky i na věky věků.
Sbor:     Amen.

Pastor: Dávejme pozor.

Pozvedne diskos s dary a klade jej na kalich a říká:
Svaté svatým.

pozdvihování

Sbor:    
Jediný je Svatý, jediný je Pán,
Ježíš Kristus,
ke slávě Boha Otce. Amen.

Pastor se obrací s kalichem k obci a hlasitě říká:

S bázní Boží, vírou a láskou přistupte.

Sbor:  Požehnaný je ten, jenž přichází ve jménu Páně.
Bůh je Pán a zjevil se nám.

Pastor uvádí modlitbu:

Věřím, Pane a vyznávám, že ty jsi v pravdě Kristus, Syn Boha živého,
a že jsi přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já.        
(Věřím také, že toto je samo tvé přečisté tělo
a že toto je sama tvá drahocenná krev.)
Přijmi mě dnes, Synu Boží,
k účasti na své tajemné večeři.
Vždyť nechci toto tajemství zradit tvým nepřátelům
ani tě  políbit jako Jidáš
ale jako kající lotr  vyznávám:
Pamatuj na mne, Pane,
ve svém království.
(A prosím tě:
Smiluj se nade mnou
a odpusť mi mé hříchy,
úmyslné i bezděčné
kterých jsem se dopustil slovem i skutkem,
vědomě i nevědomě,
a dej mi milostivě,
abych s čistým svědomím mohl mít podíl
na těchto tvých přečistých tajemstvích,
na odpuštění hříchů a pro život věčný.)
Amen.

Pastor postupně podává každému účastníkovi diskos s chlebem a říká:

Vezměte, jezte, toto je tělo našeho Pána Ježíše Krista,
které se za vás láme na odpuštění hříchů!

Poté podává pastor každému účastníkovi kalich se slovy:

Pijte z toho všichni, toto je krev našeho Pána Ježíše Krista,
která se za vás prolévá na odpuštění hříchů!

přijímání

Poté co všichni účastníci večeře Páně přijali svátost a po modlitbě po svatém přijímání se pastor obrací s kalichem v rukou k lidem a říká hlasitě:

Spas, Hospodine, lid svůj
a požehnej svému dědictví. (Ž 28,9)
Sbor:     Viděli jsme světlo pravé
a přijali Ducha z nebe,
nalezli jsme pravou víru,
klaníme se nedílné Trojici,
neboť ona nás spasila.

Pastor:  Veleben budiž Bůh náš  ustavičně,
nyní i vždycky ( + ) i na věky věků.
Sbor:     Amen.

Pastor postaví kalich na oltář a zakryje kalich a diskos velem. Pastor říká:
Dokončeme naši modlitbu k Pánu!
Sbor: Kyrie eleison!

Pastor:  Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají,
a posvěcuješ ty, kdo v tebe složili svou naději,
spas svůj lid
a požehnej svému dědictví,
posvěť ty, kdo milují nádheru tvého domu,
a sám je svou božskou mocí za to oslav;
a neopouštěj nás, neboť doufáme v tebe.
Daruj pokoj svému světu,
svým církvím, všemu  lidu
a celému tvému lidstvu.
Neboť každý dobrý dar
a každé dokonalé obdarování  sestupuje od tebe, Otče světel. (sr. Jk 1,17)
A k tobě ať stoupá náš chvalozpěv
a díkůčinění i klanění,
Otče i Synu i Duchu svatý,
nyní i vždycky i na věky věků.

Sbor:     Amen.
Sbor zpívá:     Jméno Hospodinovo budiž požehnáno,
nyní i navěky. (3x) (Ž 113,2)

Pastor říká závěrečné požehnání:
Požehnání ( + ) Páně
ať na vás sestoupí
z jeho milosti a lásky
v každé době, nyní i vždycky i na věky věků.
Sbor:     Amen.

požehnání

Oficiální web liturgie Ukrajinské luterské církve