Postní texty k artoklasii

Autor:
Publikováno:

Připravil Jaroslav Vokoun.

Postní modlitby z východní liturgie (1.týden)


S radostí začněme postní dobu, věřící.
A nedělejme ztrápený obličej,
ne, umyjme svou tvář vodou pokoje,
oslavujme Krista, vyvyšujme ho navěky!

Hlavu své duše pomažme olejem soucitu.
Nebuďme upovídaní,
když vysíláme své modlitby k našemu nebeskému Otci,
oslavujme a vyvyšujme ho navěky!

Pán posvětil tyto dny svým čtyřicetidenním postem,
volejme v nich vstříc Pánu,
oslavujme Krista a vyvyšujme ho navěky.

Celý lidský život je prý jako pouhý den.
Pro ty, kdo se namáhají z lásky,
je tu čtyřicet dní postu.
Prožijme je tedy s radostí. 


Tropar z neděle pravoslaví


Před tvým nejčistším obrazem se klaníme, dobrý Pane,
a prosíme o odpuštění našich hříchů, Kriste Bože!
Neboť ty jsi se ve své dobrotě rozhodl  vyvýšit se na kříž,
abys ty, které jsi stvořil,
vykoupil z otroctví Nepřítele.
Proto k tobě voláme s vděčností:
Radostí jsi naplnil vesmír, náš Spasiteli,
když jsi přišel vykoupit svět!


Evangelium Jan I, 43-51


Postěme se postem, který je milý a příjemný Pánu!
Pravý půst je:
zdržovat se zlých činů, ovládat jazyk,
odložit hněv, vyhýbat se zlým žádostem, pomluvám, lži a závisti:
Toho se zdržovat, to je půst pravý a milý Bohu!


Po žalmu


Svatou dobu postní začněme s radostným jasem,
vyzařujme paprsky svatých přikázání:
Světlo lásky, jas modlitby,
záři čistoty, sílu statečnosti.
Jako ti, kdo nesou světlo,
spěchejme vstříc vzkříšení třetího dne,
které prozáří svět nesmrtelností!