Pravoslavné žehnání chleba

Autor:
Publikováno:

Tato liturgie se slavila 4. 12. 1993 v Ekumenickém institutu v Bossey ve Švýcarsku. Základem je pravoslavná jitřní. Normálně se liturgie žehnání chleba (artoklasia) spojuje s večerní. Protože dosud není možné slavit společně s pravoslavnými eucharistickou liturgii, je možné touto liturgií, při níž se žehná a rozdílí chléb, vyjádřit hlubokou sounáležitost křesťanů různých vyznání.

Vstup

P: Požehnán buď Bůh v každý čas, nyní a vždycky a
od věků na věky. Amen.

L: Králi nebeský, Utěšiteli a Duchu pravdy,
který jsi všudypřítomný a všechno naplňuješ,
Pokladnice všech dobrých darů a stvořiteli
života,
přijď, zůstaň u nás, očisti nás ode vší
poskvrny a zachraň nás ve své dobrotě.

P: Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej
sluchu mému hlasu, když tě volám!
Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě,
pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Ž 141,1-2)

L: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství
je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství
je věčné.
Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství
je věčné.
Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je
věčné.
Zemi na vodách překlenul oblohou, jeho
milosrdenství je věčné.
Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je
věčné.
Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je
věčné.
Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho
milosrdenství je věčné.
Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho
milosrdenství je věčné.
A vyvedl Izraele z jeho středu, jeho
milosrdenství je věčné.
Pevnou rukou a vztaženou paží, jeho
milosrdenství je věčné.
On rozdělil Rákosové moře ve dví, jeho
milosrdenství je věčné.
A převedl Izraele jeho středem, jeho
milosrdenství je věčné.
Faraóna s vojskem smetl do Rákosového moře,
jeho milosrdenství je věčné.
Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je
věčné.
Pobil velké krále, jeho milosrdenství je věčné.
Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je
věčné.
Krále Emorejců Síchona, jeho milosrdenství je
věčné.
A bášanského krále Óga, jeho milosrdenství je
věčné.
Jejich země předal do dědictví, jeho
milosrdenství je věčné.
Do dědictví Izraele, svého služebníka, jeho
milosrdenství je věčné.
Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás,
jeho milosrdenství je věčné.
A vyrval nás našim protivníkům, jeho
milosrdenství je věčné.
Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho
milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství
je věčné.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky
věků. Amen. (Ž 136)

(koná-li se ráno, použít Ž 63, 1-3)

Zatímco se zpívá žalm, přináší se dopředu chléb, víno, ovoce, olej, pšeničná zrna apod. a pokládají se na stůl před předsedajícího.

P: Naslouchejme slovům svatého evangelia. Pokoj s
vámi.
L: I s duchem tvým.

P: Sláva tobě, Bože.

L: Osvěť naše srdce, Pane milující lidi,
pravým světlem tvého božského poznání,
a otevři oči našeho rozumu,
abychom rozuměli tvému evangeliu.
Vdechni nám úctu ke svým spasitelným
přikázáním,
abychom dospěli k duchovnímu jednání
a mysleli i činili všechno ke tvému zalíbení.
Neboť ty jsi světlo našich duší i těl, Ježíši
Kriste,
a k tobě ať stoupá naše chválení,
ke tvému Otci bez počátku
a tvému všesvatému, dobrému a oživujícímu
Duchu nyní i vždycky a od věků na věky. Amen.

P: Zpozorněme

Čtení evangelia: Lk 14, 15-24 nebo Mt 14, 14-21

L: Sláva tobě, Bože, sláva tobě.

Přímluvy


P: Buďme pozorní a odevzdaní. V pokoji se modleme k Bohu:

L: Kyrie eleison.

P: Za pokoj Boží, Boží laskavou dobrotu ke všem
lidem a naši spásu volejme k Bohu:

L: Kyrie eleison

P: Za pokoj celého světa a jednotu všech církví
Božích volejme k Bohu:

L: Kyrie eleison

P: Za toto město a všechna města a místa a za
všechny, kdo v nich bydlí, za pokoj a bezpečí
volejme k Bohu:

L: Kyrie eleison

P: Za každou křesťanskou duši v nouzi a utrpení,
která potřebuje Boží laskavost a pomoc;
za obrácení těch, kdo odešli;
za uzdravení nemocných;
za osvobození zajatců a pomoc uprchlíkům
volejme k Bohu:

L: Kyrie eleison

P: Za naše osobní potřeby a starosti, které ve chvíli
ticha předkládáme…volejme k Bohu:

L: Kyrie eleison

P: Slyš nás, Bože, náš Spasiteli,
naděje všech končin země a všech, kdo jsou
daleko na moři;
a buď nám hříšníkům milostiv, Mistře, a smiluj se
nad námi.
Neboť ty jsi milostivý Bůh, který miluje lidstvo a
všechno své stvoření.
K tobě vzhůru vysíláme svou chválu, k Otci, Synu i
svatému Duchu, nyní i vždycky a od věků na věky.

L: Amen.

Píseň: "Svatý, svatý Bože"

Pozdrav

P: Pokoj s vámi se všemi.
L: I s duchem tvým.
P: Modleme se:
L: Kyrie eleison

Předsedající pozvedne talíř, na němž je něco ze všeho, co se nachází na stole.

P: Bože náš! Jako jsi na poušti požehnal oněch pět bochníků chleba a nakrmil jimi pět tisíc lidí, tak požehnej nyní i tento chléb, tento olej, toto víno a všechny tyto plody země, a rozmnož je v tomto městě a všude ve svém světě. Posvěť své věřící, kteří na nich mají účast, a dej, aby bylo vždy všeho dost nejen pro nás zde, ale pro tvůj lid na celém světě.
Neboť ty žehnáš celé stvoření, sytíš a posvěcuješ, Kriste, a tebe chválíme společně s tvým věčným Otcem, a všesvatým, laskavým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky. Amen.

L: Kyrie eleison

P: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.
Smiluj se, Bože, ve svém velkém milosrdenství,
vyslyš naši modlitbu a smiluj se nad námi.

L: Kyrie eleison

P: Prosíme tě za všechny. kdo nesou odpovědnost v našich církvích a obcích, za všechny bratry a sestry v Kristu a všechny křesťanské duše, které jsou nemocné a slabé a potřebují Boží milosrdenství a pomoc.

L: Kyrie eleison

P: Prosíme tě za ochranu tohoto města a všech, kdo v něm bydlí; za pokoj celého světa; za zdar tvé svaté církve, tohoto společenství a všech, kdo spolupracují v ekumenickém hnutí.

L: Kyrie eleison

P: Prosíme tě za zdar a pomoc pro všechny, kdo pracují a slouží; za ty kdo jsou na cestách; za uzdravení nemocných; za pokoj, osvěžení a požehnanou památku a odpuštění pro ty, kdo nás předešli a odpočívají zde a všude jinde.

L: Kyrie eleison

P: Modlíme se, aby Bůh ochraňoval toto město a každé město a každou zemi před nemocí, morem, zemětřesením, povodní, ohněm, přírodními katastrofami všeho druhu, agresí a občanskou válkou.

L: Kyrie eleison

P: Sláva Otci, Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky
a od věků na věky. Amen.

L: Všesvatá Trojice, smiluj se nad námi.

P: Pane, odpusť nám naše hříchy.

L: Pane, odpusť nám naše přestoupení.

P: Svatá Jednoto, hledej a uzdrav všechny naše
slabosti pro tvé jméno.

L: Kyrie eleison

P: Sláva Otci, Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky
a od věků na věky. Amen.

Otče náš

Píseň: "Bohatí se stanou chudými"

Požehnání

P: Sláva tobě, Bože, naše naděje,
sláva tobě, Kriste, náš pravý Bože,
buď nám milostiv ve své dobrotě a lásce
a uchovej nás mocí drahocenného a
životodárného kříže
ve společenství své vždy čisté a svaté matky,
ve společenství ctihodných netělesných sil nebes,
ve společenství ctihodného a slavného proroka a
předchůdce Jana Křtitele ,
svatých a chvályhodných apoštolů,
svatých a vítězných mučedníků,
našich svatých a bohonosných Otců,
svatého… a všech svatých.
L: Amen

P: Požehnání Hospodinovo ať sestoupí na vás s jeho
milostí a láskou, nyní a vždycky a od věků na věky.
L: Amen

Za zpěvu písní přicházejí účastníci dopředu, jsou mazáni olejem a dostanou chléb pokropený vínem a ovoce (možno tak též činit vzájemně kolem stolu v půlkruhu).

Fotografická dokumentace liturgie, slavené J. Vokounem se studenty na TF JU v Českých Biudějovicích