Uzavření manželství podle obřadu pravoslavné církve

Autor:
Publikováno:

Zkrácený pořad svatební liturgie přeložil Jaroslav Vokoun.

Žehnání a předání prstenů (zásnuby)


(syrskopravoslavný obřad)


Vstupní pozdrav kněze:

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, který povzbuzuje své učedníky, dává radost těm, kdo se mu klanějí, a chrání ty, kdo mu prokazují úctu nyní i navěky!

Vstupní modlitba

Učiň nás, Pane, hodnými toho, aby počátek naší radosti byl v tobě, a aby právě tak byla v tobě i plnost naší radosti. Naše duše a náš duch nechť jásají v tobě, a tvé milosrdenství ať utiší naše bolesti. Tvá milost ať rozmnoží naše bohatství. Vylej na nás své požehnání, a dej vzrůst našemu rozumu. Doveď k naplnění radosti našeho ženicha a naší nevěsty, abychom se mohli radovat ve tvé věčné radosti. Přijmi nás do zástupu svých svatých, abychom  spolu s nimi mohli vždy přinášet oběť chvály tobě, Otče, Synu i svatý Duchu. Amen.

Diakoni zde mohou zpívat žalm 51 - Smiluj se nade mnou, Pane...

Hymnus:

Požehnaný buď ten, který dává štěstí andělům v nebi a naplňuje radostí obyvatele země.
Pane Kriste, plný milosti, daruj radost společenství těch, kdo se ti klanějí.
Zachránče, vztáhni svou pravici a požehnej svou milostí prsteny, které kněz předává ve tvém jménu.
Kriste Ženichu, ty sis zasnoubil církev a korunoval jsi ji svou pravdou; požehnej, Pane, ženicha a nevěstu hojností své milující dobroty.
Klaňme se Otci, Synu i Duchu svatému, tajemství Trojjedinosti. Ať se mu klaní na zemi i na nebi a vzdávají slávu.

Modlitba kněze za snoubence::

Kéž tvůj pokoj, Pane, kterým bylo smířeno nebe a země, spojí i naše děti, které se vzájemně sblížily. Dej, aby byl mezi nimi soulad, aby se navzájem milovali, přijímali jeden druhého, byli šťastni a po všechny dny svého života chválili tebe, našeho Otce.

Zpěv - Žalm 45, 2.3.9

Kněz se modlí před požehnáním prstenů:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ženichem pravdy a národů, ty ses sám zasnoubil s křesťanskou církví. Svou krví jsi napsal manželskou smlouvu. Dal jsi církvi prsten z  hřebů kříže. Jako byl požehnán prsten svaté církve, tak nyní požehnej, Pane, tyto prsteny, které předáváme tvému služebníkovi a tvé služebnici. To je ten prsten, kterým byla Sára zasnoubena Abrahámovi, Rebeka Izákovi a Ráchel Jákobovi. Josef v Egyptě přijal tento prsten jako znamení moci, jím byl zachráněn Daniel  v krajině babylonské, prsten zjevil pravdu Támar, prstenem prokázal náš nebeský Otec svou milost ztracenému synu, když řekl: Na jeho pravici navlékněte prsten, hodujme a radujme se. To je ten prsten, který zve národy a generace k zasnubám a svatebním slavnostem, shromažďuje ty, kdo si byli vzdáleni, a naplňuje vzájemné vztahy. Tento prsten spojuje ženicha a nevěstu v manželství.
Požehnej, Pane +, tyto prsteny, aby se staly znamením a pečetí pravého zasnoubení naší dcery ............. a našeho syna ......
Kéž přijmou nebeské požehnání a dají život zdárným dětem. Dej, Pane, aby to, co si slíbí, došlo šťastného naplnění, aby tě s radostí a jásotem chválili a ctili nyní i vždycky. Amen
 
Kněz žehná prsteny, přičemž nad nimi pohybuje vlnovitě pravicí:

Ať jsou tyto prsteny požehnané a slouží naplnění radosti dětí svaté církve. Ve jménu Otce+ i Syna+ i živého svatého Ducha+ k věčnému životu. Amen.

Kněz předává prsten ženichovi:

Pravice našeho Pána Ježíše Krista ať se k tobě vztahuje s milosrdenstvím. Společně s tímto viditelným snubním  prstenem přijmi neviditelnou milost jeho milosrdenství. Pravice Kristova ať tě zahrne požehnáním, je s tebou a chrání tě po všechny dny tvého života.

Kněz předá prsten nevěstě:

Pravice našeho Pána Ježíše Krista ať se k tobě vztahuje s milosrdenstvím. Společně s tímto viditelným snubním  prstenem přijmi neviditelnou milost jeho milosrdenství, jež dává zdar ženě, která  jej bez výhrad a beze smutku přijímá. Daruj jí, Pane, zdravé tělo a zdravou duši, ať tě plna radosti chválí v každém čase.

Kněz se modlí za oba:

Kéž Pán, který se raduje ze života všech lidí, má radost i z vašeho života a požehná vaše zasnoubení.
Kéž Kristus, nebeský ženich, zpečetí vaši svatbu pravou svatbou, a kéž na vás nechá spočívat svou pravici a chrání vás před každou škodou.
Kéž vás náš Pán obdaruje plody požehnání a milosrdenství.
Radujte se z toho, jako se Abrahám radoval z Izáka, Izák z Jákoba, Jákob z Josefa, Jesse z Davida, Hana ze Samuele a Áron z Eliazara. Boží jméno ať je u vás ve vážnosti. Jemu buď sláva a nad vámi buď  jeho milosrdenství v každý čas. 

Snoubenci si vymění prsteny.


Oddavky


(Tato část je podle praxe ruské pravoslavné církve:)

Koná-li se hned sňatek, následují snoubenci se svícemi kněze s kadidlem k analogiu, umístěnému ve středu chrámu.
Zpívá se žalm 128: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina...
Lid odpovídá po každém verši Sláva tobě Bože, sláva tobě!

Poté může kněz promluvit ke snoubencům o svátosti manželství. Pak se zeptá ženicha:

Je tvým dobrým a svobodným rozhodnutím a pevným úmyslem vzít si  .... , která zde při tobě stojí, za manželku?

Ženich odpovídá: Ano.

Poté se kněz obrátí k nevěstě: 

Je tvým dobrým  a svobodným rozhodnutím a pevným úmyslem   vzít si  .... , který zde při tobě stojí, za manžela?

Nevěsta odpovídá: Ano.


Poté se modlí diakon ektenii:

V pokoji se modleme k Hospodinu - jako při liturgii a doplní:

Za služebníka a služebnici Boží ....... a ..............., kteří se nyní spojují v manželském společenství, a za jejich spásu modleme se k Hospodinu!

Kyrie eleison!

Aby Pán požehnal jejich manželství, jako požehnal manželství v Káně Galilejské, modleme se k Hospodinu!

Aby jim daroval moudrost a plodnost pro jejich dobro modleme se k Hospodinu!

Aby se mohli radovat při pohledu na své syny a dcery modleme se k Hospodinu!

(následující přímluvy vloženy ze zásnubní ektenie):

Aby na ně seslal shůry dokonalou a pokojnou lásku a pomoc  modleme se k Hospodinu!

Aby uchoval jejich shodu a věrnost  modleme se k Hospodinu!

Aby jim dal požehnání bezúhonného života a jednání  modleme se k Hospodinu!

Aby ochraňoval neporušenost jejich manželství a lože  modleme se k Hospodinu!

Abychom byli zachráněni ze všeho trápení  modleme se k Hospodinu!

Zachraň nás, smiluj se nad námi...

S myšlenkou na naši nejsvětější, nejčistší ....

Kněz: Pokoj všem!
Sbor: I tvému duchu.

Diakon: Skloňte své hlavy před Hospodinem.
Sbor: Před tebou, Hospodine.Kněz se modlí:

Nejčistší Bože a Stvořiteli všeho stvoření,
ty jsi ve své lásce k člověku učinil ženu z Adamova žebra a pak jsi jim oběma požehnal a řekl jsi: Množte se a vládněte zemi,  a učinil jsi je jedním tělem, neboť člověk opustí svého otce a matku a přilne ke své ženě a stanou se oba jedním tělem, a co Bůh spojil, nemá člověk rozloučit.
Ty jsi požehnal svého služebníka Abrahama a otevřel jsi Sářino lůno a taks jej učinil otcem mnoha národů;

ty jsi doprovázel Abrahamova služebníka do Mezopotámie, když byl poslán, aby přivedl ženu  Izákovi, a při čerpání vody ze studně jsi mu ukázal, že jeho ženou má být Rebeka.
                            (tato invokace vložena ze zásnubní modlitby)

ty jsi daroval Rebece Izáka a požehnal jsi její děti;
ty jsi spojil Jákoba a Ráchel a dal jsi z nich vzejít dvanácti praotcům;
ty jsi spojil Josefa a Asenat a dal jsi jim jako plody Efraima a Manase;
ty jsi přijal  Zachariáše a Alžbětu a jejich dítě jsi učinil předchůdcem Kristovým;
ty jsi z kořene Išajova nechal vyrůst Pannu, z níž jsi přijal tělo a narodil ses pro spásu lidského rodu;
ty jsi ve své milosti a dobrotě přišel do Kány Galilejské a požehnal tam sňatek, abys ukázal, že manželství a plození dětí je podle tvé vůle;
ty sám, svatý Vládče, přijmi i zde jako tehdy tam, prosby svých služebníků,
daruj nám svou neviditelnou pomoc a požehnej tento sňatek,
a dej svému služebniku ............. a své služebnici............... dlouhý a pokojný život, vzájemnou lásku ve svazku pokoje, dej dlouhý život i jejich potomstvu, prokazuj milost jejich dětem a jim samým dej věnec nevadnoucí slávy. Ochraňuj je před pomluvami , sešli jim rosu s nebe a vláhu ze země, naplń jejich dům obilím, vínem, olejem a vším dobrým, aby z toho mohli i rozdávat těm, kdo potřebují pomoc, a dej vše dobré i těm, kdo  u nich budou přítomni!
Neboť ty jsi Bůh milosrdný a miluješ lidi,
a k tobě vzhůru vysíláme svůj chvalozpěv,
k Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i navěky.


Korunovace


(podle tradice syrské pravoslavné církve)

Kněz: Sláva Otci i Synu i svatému Duchu.

Diakoni: Kéž jeho milost a smilování sestoupí v hojnosti na nás, chudé  a hříšné, v tomto světě i v budoucím! Amen.

Kněz: Učiň nás, Pane, hodnými zúčastnit se nikdy nekončící svatební hostiny v sále věčné slavnosti. Spolu s hosty, pozvanými na slavnost, pozvi i nás, Pane, do tvé věčné radosti, abychom spolu s nimi byli hodni přinášet oběť chvály a slávy tobě, tvému Otci a tvému svatému Duchu, nyní i v každý čas navěky.

Hymnus:
Kriste, ty jsi  v dřívějších časech žehnal spravedlivým,  požehnej i svým služebníkům a dej jim plnost své milosti. Pane, smiluj se nad námi!
Pane, ty jsi požehnal Adamovi a Evě, požehnej, Bože, svým služebníkům a dej jim plnost své milosti!
Požehnej, Pane, ženicha a nevěstu a učiň je hodnými vstoupit do tvého svatebního sálu. Bože, smiluj se nad námi!

Žalm 21, 2-5

Kněz se modlí:
Sláva budiž božskému ženichovi, nebeskému králi, věčné koruně, nepomíjející mitře, tomu, který dává zdatnost našim ženichům a radost našim nevěstám, který nás naplňuje radostným vzrušením, zahání naše smutky a zdokonaluje nás dobrými skutky; a činí šťastnými naše ženichy a naše nevěsty i naše hosty v nebeském svatebním sále. Jemu jsme zavázáni, abychom jej chválili a oslavovali v tomto čase naplnění radosti jeho služebníků a po všechny časy. 

Kněz medituje v modlitbě (sedro) Gen 1,26-28 a 2,18-24 - možno místo toho přečíst

Modlitba kněze nad kadidlem:

Pane, přijmi tuto vůni, kterou ti přinášíme jako oběť, když jsi neviditelně přítomen jako Nejvyšší. Požehnej svou milostí tyto služebníky, jejich příbytek a všechny, kdo v něm přebývají. Učiň z něj, Pane, dům spravedlivých lidí, kteří se ti líbí. Ať v něm je hojnost tvé dobré vůle. Rozmnož v něm své požehnání a ochraňuj všechny jeho obyvatele i nás svou milostí. Tobě vždycky přinášíme oběť chvály a oslavujeme tě navěky.

Žalm 93,1

Diakon: Slyšel jsem apoštola Pavla říkat: Přijde-li k vám někdo a bude vám hlásat něco jiného, než jsme vám hlásali my, i kdyby to byl anděl s nebe, vyvrhněte jej z církve. Hle, přijdou různé nauky ze všech stran. Požehnaný, kdo začíná a končí v učení Božím.

a přečte epištolu z Ef 5,21-33

Požehnání Hospodinovo ať spočine na vás. Žehnáme vám ve jménu Hospodinově.


(Evangelium)

Diakon: V tichosti a s úctou a skromností nyní pozorně naslouchejme dobré zprávě, živému  slovu svatého evangelia o našem Pánu Ježíši Kristu, které nám bude nyní přečteno. Pane, učiň nás toho hodnými.
 
Kněz: Pokoj všem! Slova svatého evangelia našeho Pána Ježíše Krista, zvěst života podle apoštola Matouše, který zvěstuje světu život a spásu.

Diakon: Požehnán buď ten, který přišel a přijde ve jménu Páně. Sláva tomu, který ho poslal pro naši spásu. Jeho smilování buď s námi se všemi.

Kněz: Nyní je čas korunovace služebníků našeho Pána, našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista, Slova života, Božího Syna, který přijal tělo z Panny Marie.

Diakoni: Věříme a vyznáváme.


Kněz čte evangelium: Mat 19,3-6


Po evangeliu se kněz modlí:

Pane, vztáhni svou neviditelnou vznešenou pravici a požehnej tuto svatbu, požehnej pozvané i ty, kdo je pozvali. Ať jsou šťastni mladí i staří, ať se radují mládenci i panny, ať jsou jejich ústa plná díkůvzdání, jejich jazyky plné chválení a ať přinášejí oběť chvály tobě, Otci i svatému Duchu nyní i navěky.

Pak se kněz modlí nad korunami:

Pane, ty jsi ozdobil nebesa světlem slunce, měsíce a hvězd; Bože, ty jsi korunoval zemi plody a květy všeho druhu; Ježíši Kriste, ty jsi korunoval krále,  kněze a proroky; ty Jediný, který se smilovává a dává korunu vítězství těm, kdo v modlitbě hrdinně zápasí o uchování víry; Pane, ty jsi korunoval krále Davida vítězstvím; Bože, ty jsi jako korunou obklopil zemi oceánem; ty jediný Dobrý jsi korunoval rok  svým požehnáním - polož svou ruku plnou milosti a slitování na hlavy těch, na které klademe tyto koruny. Dopřej jim, aby i oni korunovali své děti spravedlností a radostnou myslí. Ať je po celý život provází tvůj pokoj a shoda.

Kněz vlnovitě pohybuje pravou rukou nad korunami a říká:

Požehnány a bez úhony ať jsou jak tyto koruny, tak hlavy těch, na které je klademe. Ve jménu + Otce i + Syna i + svatého Ducha k životu věčnému. Amen.

Kněz klade korunu na hlavu ženicha a říká:
Kéž tě Bůh korunuje korunou spravedlnosti, cti a dobrými skutky v každém čase.

Kněz klade korunu na hlavu nevěsty a říká:
Kéž tě Bůh korunuje korunou skromnosti a spravedlnosti.

Požehnání družičky:
Bůh, který požehnal Hanu, dceru Fanuelovu, jakož i Marii a Martu, ať požehná i tebe, družičko nevěsty, a připočte tě k pěti moudrým pannám a uchová v dobrém zdraví tvé tělo i duši. Očekávej šťastný den své svatby, abys mohla oslavovat našeho Boha vždycky.

Modlitba za ženicha a nevěstu:

Bůh, který dává hojnost a který požehnal Abrahama, Izáka a Jákoba, daroval jim radost a učinil je velkými; korunoval zemi, hory a pahorky, je jediný dobrý, sesílá déšť, dává vzrůst semenům, rostlinám a plodům, kéž vás rozveselí vaší svatební slavností a ozdobí vás všemi svatými ctnostmi: Upevní vaše duše ve víře, naději a lásce a požehná dům, v němž budete žít. Kéž vám daruje požehnané syny a dcery a dá vám radost z vašich plodů. Kéž z nich vzejdou kněží, diakoni a ti, kdo vedou církev. Kéž Bůh požehná váš majetek a zaplaví vás štědře  dary všeho druhu.  Boží milost ať sestoupí na všechny, na hosty i hostitele. Milost Boží ať sestoupí na všechny, kdo jsou zde shromážděni ve jménu Kristově. Amen.
Přímluva svatého Jakuba:

Synu Boží, vztáhni svou ruku a požehnej+ ženicha a nevěstu a koruny na jejich hlavách.
Požehnej+ , Pane, ženicha a nevěstu a jejich hosty, jako jsi požehnal Abraháma, Izáka a Jákoba.
Požehnej+, Pane, ženicha, nevěstu a všechny pozvané, aby byli hodni zpívat ti chvalozpěv ve svém srdci i ve své duši.

Zde by mělo být napomenutí ženicha k péči o nevěstu a nevěsty k poslušnosti a věrnosti, obou ke snášení těžkostí života a zaslíbení Božích darů, pokud toto napomenutí přijmou.

Kněz spojí pravice nevěsty a ženicha a říká:

Naše milované děti, od předků jsme přijali zvyk napomínat vás a vychovávat vaše svědomí. Vězte, že v každém čase stojíte v přítomnosti Boha, který zkoumá lidská srdce do nejhlubších hlubin, zde před svatým oltářem, křížem, svatým evangeliem a v přítomnosti všech zde shromážděných. Od této chvíle vás svěřujeme jednoho druhému a nazýváme vás manželem a manželkou. Bůh sám bude bezpochyby stát mezi vámi a mnou. Nenese vinu za vaše chyby. Hle, synu, toto je tvá žena, jejíž ruku jsme vložili do tvé, a svěřili jsme ji Bohu a tobě. Drž její ruku pevně. Pamatuj na to, že se tě na ni Bůh zeptá v den soudu.  

Závěr:

Pane náš Ježíši Kriste,
tys byl korunován trnovou korunou a tak jsi zničil satanskou moc:
Požehnej své služebníky, jako jsi požehnal našeho otce Adama a naši matku Evu, a jako jsi požehnal Šéta, Noa, Abraháma a Sáru, Izáka a Rebeku, Jákoba a Ráchel, Josefa a Asenath, a Davida, krále, proroka a pěvce tvé svaté církve. (...) Učiň je  hodnými být hosty u tvého nebeského stolu, a dej jim  korunu nepomíjející. Spolu s nimi ti zpíváme chvalozpěv a rozezníváme píseň chvály pro tebe,  tvého Otce i svatého Ducha nyní a po všechny časy. Amen

Otče náš
Nicejské vyznání
Žalm 45,10-12 (-18)
Sláva Otci...

Na základě staré tradice, jejímž základem je svatba v Káně, podá kněz ženichovi a nevěstě a mládenci a družičce kalich s vínem.