Velikonoční texty k artoklasii

Autor:
Publikováno:

Texty z byzantsko-slovanské velikonoční jitřní. Připravil Jaroslav Vokoun.

Začíná se osvětleným průvodem do chrámu, zpívá se tropar 5 (zpívá se po celou dobu velikonoční, tj. do Nanebevstoupení):

Kristus vstal z mrtvých,
smrtí smrt přemohl
a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval!

Žalm 68,2-3 a Ž118,24,
po každém verši se zpívá tropar

Sláva Otci... Nyní i vždycky..., Tropar 5

Poté představený  odemyká dveře chrámu na znamení, že Kristus otevřel brány ráje.

Je vzkříšení den,  nechme se rozzářit  slavností,
a navzájem se obejměme!
Říkejme "bratří" také těm, kdo nás nenávidí,
odpusťme vše pro vzkříšení a takto volejme:
Kristus vstal z mrtvých,
smrtí  smrt přemohl,
a těm, kdo jsou v hrobě život daroval!

(zpívá se, dokud se všichni navzájem nepolíbí, pak čte představený katechetickou řeč Jana Zlatoústého:)

Je-li kdo zbožný a miluje Boha, ať se raduje z této krásné a jasné slavnosti. Je-li kdo služebníkem moudrým, ať vejde s veselím v radost Pána svého.
Strádal-li kdo tím, že se postil, ať nyní obdrží odměnou denár.
Pracoval-li kdo od první hodiny, ať přijme dnes spravedlivou mzdu.
Přišel-li kdo po třetí hodině, nechť koná slavnost s díky.
Dospěl-li kdo po šesté hodině, nezoufej, neboť nebude o nic ukrácen.
Zpozdil-li se někdo a přišel až po  deváté hodině, ať přistoupí bez rozpaků a bázně.
Došel-li kdo až o jedenácté hodině, neboj se, že ses zdržel, neboť vládce je laskavý a přijme prvního jako posledního; uspokojí toho, kdo přišel o jedenácté hodině právě tak jako dělníka od hodiny první; milostiv je k poslednímu a laskavý k prvnímu, i onomu dává i tohoto obdaruje; přijímá skutky a vítá rozhodnutí; váží si činnosti a chválí úmysly.
Proto vejděte všichni v radost Pána svého. První i poslední přijměte odměnu.
Bohatí i chudí, společně se radujte; zdrženliví i leniví  ctěte tento den. Kdo jste se postili i kdo jste se nepostili, radujte se dnes. Stůl je plný, užívejte si všichni. Pokrm je připraven, nikdo ať neodchází hladový. Všichni si užívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty.
Nikdo ať nenaříká, že má nedostatek: Zjevilo se společné království. Nikdo ať nepláče nad přestoupeními, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti, neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova. Zničil ji ten, který byl od ní zajat, a obral podsvětí  o jeho kořist, když do něj sestoupil. Peklo okusilo jeho tělo a bylo naplněno hořkostí.  Prorok Izajáš to předvídal a volal: Peklo bylo plno hořkosti, když se setkalo s tebou, neboť bylo vyprázdněno, zesměšněno, poraženo a spoutáno. Přijalo tělo, a setkalo se s Bohem, přijalo pozemské a narazilo na nebeské!  Kde je, smrti, osten tvůj? Kde je tvé vítězství, peklo? Kristus vstal, a ty jsi svrženo. Kristus vstal a padli démoni. Kristus vstal a radují se andělé. Kristus vstal a vládne život. Kristus vstal a není nikoho v hrobě.
Kristus vstal jako první z těch, kdo zesnuli. Jemu buď sláva a vláda na věky věků.

*

Oslavujeme tvé  božské sestoupení, Kriste,
a chválíme tě zpěvem.
Narodil ses z Panny
a zůstal jsi nerozlučně spojen s Otcem;
trpěl jsi jako člověk
a dobrovolně jsi zakusil kříž;
vyšel jsi z hrobu jako ženich ze svatební komnaty,
abys vykoupil svět;
sláva tobě, Pane!

*

Když zpíváme vítěznou píseń,
očisťme své smysly
a uvidíme zářit Krista v nepřístupném světle vzkříšení,
a uslyšíme jej zřetelně volat:
Radujte se!

*
Nyní je všechno naplněno světlem,
nebe a země i podsvětí.
Celé stvoření ať tedy slaví Kristovo vzkříšení,
které je jeho základem.

*

Praotec Kristův David
skákal a tancoval před schránou smlouvy,
která byla jen předobrazem.
Ty ale, svatý lide Boží,
vidíš naplnění předobrazu,
proto se veselme v Bohu,
neboť vstal Kristus jako všemohoucí.

*

Pojďme a sdílejme  společně nový plod vinné révy,
božskou radost,
tento šťastný den vzkříšení,
zpívejme Kristu jako Bohu navěky!


Propuštění


Kristus, který vstal z mrtvých,
svou smrtí přemohl smrt
a těm, kdo jsou v hrobě, daroval život,
náš pravý Bůh,
kéž je nám milostiv
na přímluvu své přečisté Matky a všech svatých
a zachrání nás,
vždyť je dobrý a miluje člověka!


Kristus byl vzkříšen!

Opravdu byl vzkříšen!

Sbor: Kristus vstal z mrtvých...


Žehnání masitých pokrmů ve svatém velikonočním týdnu


Sbor: Kristus vstal z mrtvých...

Diakon: Modleme se k Hospodinu!

Sbor: Pane, smiluj se!

Kněz: Pohleď, Pane Ježíši Kriste, náš Bože,
na tyto masité pokrmy,
a požehnej je,
jako jsi požehnal berana,
kterého ti přivedl věřící Abrahám
a beránka, kterého ti obětoval Ábel jako celopal,
stejně jako poražené tele,
které jsi nechal porazit pro svého ztraceného syna,
když se k tobě zase vrátil,
aby tak jako se jemu dostalo milosti,
že směl užívat tvého milosrdenství,
mohli jsme i my užívat toho, co jsi posvětil a požehnal jako pokrm pro nás pro všechny.
Nebot ty jsi pravý pokrm a dárce všeho dobrého,
a k tobě vzhůru vysíláme svůj chvalozpěv,
i k tvému Otci bez počátku, i k tvému všesvatému a dobrému a oživujícímu Duchu,
nyní i vždycky a navěky věků.

Sbor: Amen

Žehnání sýra a vajec


Diakon: Modleme se k Hospodinu!

Sbor: Pane, smiluj se!

Pane a vládče,
náš Bože,
ty jsi všechno stvořil a ztvárnil.
Požehnej toto zhoustlé mléko,
a spolu s ním také vejce.
Nás však uchovej ve své dobrotě,
abychom, když je požíváme, byli naplněni tvými štědrými dary,
a tvou nevýslovnou dobrotou.
Neboť tvá je vláda  a tvé je království i moc a sláva,
Otce, Syna i Ducha svatého,
nyní i vždycky a na věky věků.

Sbor: Amen

Požehnány a posvěceny jsou tyto dary pokropením touto svěcenou vodou ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Sbor: Kristus vstal z mrtvých...


Pojďte ženy, jež jste měly zjevení,
řekněte blahou zvěst Sionu:
Přijmi od nás radostné poselství
o vzkříšení Kristově.
Pascha je, pascha, Hospodinova pascha.


Haleluja.Pán byl vzkříšen! Pán byl opravdu vzkříšen! (Luk 24,6.34)