Liturgie v kapli sv. Václava v Bohnicích

Autor:
Publikováno:

Komentovaný liturgický pořad evangelických bohoslužeb, které v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích slouží farář Tomáš Drobík.


Komentovaný liturgický pořad evangelických bohoslužeb, které v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích slouží farář Tomáš Drobík.

VSTUPNÍ ČÁST
Salutatio
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Stupňová modlitba- Žalm 43 zpívaný dle II. gregoriánského modu
Apoštolský pozdrav, zpívaný:
Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi Vámi. Amen

Přivítání
Vítám vás v ekumenickém kostele sv. Václava.
Dnes je středa x. týdne. Následuje úvod do bohoslužby.

Adiutorium
- zpívané dle Evangelického zpěvníku
Pozdvihuji očí svých k horám. Odkud by mi přišla pomoc?
Pomoc má jest od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Responzoriální Kyrie:
Pane, byls poslán uzdravovat a napravovat. Proto jsme zde a společně voláme: Pane, vítáme tě. Pane, vítáme tě.
Přišel jsi setkat se s hříšníky, pozvat je k sobě a naplnit je pokojem. Kriste, vítáme tě. Kriste, vítáme tě.
Sedíš po pravici Otcově, zastáváš se nás a neopouštíš nás. Pane, vítáme tě. Pane, vítáme tě.

Kolekta
Modleme se:
---
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

SLUŽBA SLOVA
1. čtení
Poslyšme čtení z knihy---

Slyšeli jsme slova svatých Písem.
Zpěv žalmu dle Korejsova zpracování
Žalm XY + K z

Zpěv před evangeliem
Haleluja. --- Haleluja.

Evangelium:
Pán s Vámi.
I s tebou.
Povstaňme a poslyšme slova evangelia dnešního dne podle sepsání --- :
Sláva tobě, Pane.
---
Slyšeli jsme evangelium našeho Pána Ježíše Krista.
Chvála tobě, Kriste.
Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.

Homilie
ticho
Buď "Kanzelssegen":
Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum uchovej vaše srdce a smysly v Ježíši Kristu. Amen.

nebo veřejná zpověď, příklad:
Pokořme se před svatým Bohem, skloňme své hlavy a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění, na své nesplně-né úkoly a nevyužitá obdarování.

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích.
Mysleli jsme na zlo, mluvili jsme bez lásky
a jednali nespravedlivě.
Hřešili jsme proti tobě v myšlenkách, slovech i skutcích
tím, čeho jsme se dopustili i tím, co jsme zanedbali.
Před tebou, Bože, svůj hřích vyznáváme.
Jestliže tomu tak je, odpovězme: Vyznáváme.
Vyznáváme.

A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, našeho
krále, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení.
Je-li tomu tak, vyznejme: Věříme.
Věříme.

Pamětlivi toho, co náš Pán řekl o čistém srdci, odkládáme nyní všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili.
Je-li tomu tak, vyznejme: Odpouštíme.
Odpouštíme.

Absoluce:
Všemohoucí Bůh, Otec veškerého milosrdenství
vydal na smrt svého Syna,
a vzkřísil ho z mrtvých.
Skrze Ducha svatého, který nám byl dán
je Boží láska vylita do našich srdcí.
Proto vám odpouští hříchy a naplňuje vás pokojem
Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
Amen.

Pozdravení pokoje:
D: Poznejte se v Pánu!
Nikdo ať není proti druhému, nikdo ať není pokrytec! Odpouštějte, jako Bůh odpustil vám!
Přijímejte se navzájem, jako Kristus přijal vás ke slávě Otce!
K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.
Nehleď na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své svaté vůle jí daruj pokoj a jednotu, ty, který žiješ a kraluješ od věků na věky. Amen.

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou!
Podejte si pravice se slovy: "Pokoj tobě".
Apoštolské krédo + Zpěv písně

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Ohlášky
Přímluvné modlitby (zpívané nebo jiné) + Modlitba Páně

Poslání:
Jako slova poslání si opakujte a žijte tato slova:
Požehnání, př.:
Skloňte svá srdce před Bohem, přijměte a přivlastněte si jeho požehnání:
Hospodin ať vám žehná a chrání vás!
Hospodin ať nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostivý!
Hospodin ať k vám obrátí svou tvář a daruje vám pokoj.
Požehnej Vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn i Duch svatý.
Amen.

Itte:
Jděte ve jménu Páně.

Komentář:
Bohnická bohoslužba má jiné zadání, koná se pro různé lidi, vlastně ani nevíme pro jaké. Je to bohoslužba feriální; bez varhaníka i bez zpěváků. Začátek: stupňová modlitba podle gregoriánského chorálu. Hudba se podřizuje textu.
Responsoriální KYRIE začíná adiutoriem; lid odpovídá (viz. pořad - kursiva). Pane/Kriste vítáme tě - důraz na vítání. Aklamace u čtení: Slyšeli jsme slovo živého Boha. Korejsův žalm - text podle ekumenického překladu, jinak to má jen, když to nevyjde do not, není to ale syrová gregorianika jako u modlitby stupňů. Lidé mají v lavicích natištěné papíry s antifonami. Před evangeliem zpíváme Haleluja (podle Heiler-Messe: 30. léta 20. st., galikánský ritus). Aklamace: "Radostná zvěst ať nás osvobodí od hříchů" říká podle řím. misálu farář sám, já to používám jako odpověď na evangelium v době postní, kdy se nezpívá Halejula.
Veřejná zpověď je podle EZ a Limy. Absoluce: všechny eulogické modlitby (dobrořečící) mají strukturu anakléze, anamnéze, epikléze (tady je slovem o odpuštění), doxologie. Pozdravení po-koje - delší úvod - aklamace, kterou lze změnit (měl by říkat diakon). Následuje krátká modlitba - prosba o pokoj, pak teprve výzva ke vzájemnému pozdravení.
Vyznání vin není v Bohnicích vždycky, až teď před koncem církevního roku. Na rozhřešení ve formě eulogické modlitby bych trval - třeba pokaždé jinak, ale vždy s prvky eulogické modlitby.
Pro čtení používám v Bohnicích feriální lekcionář. Jako 3. čtení (vyslání) používám to, které se četlo v neděli v kostele, pokud to nejde přímo proti logice bohoslužby.

Následný rozhovor se točil kolem Ekumenického lekcionáře a možnosti přiblížit evangelickou bohoslužbu ekumenickému kontextu.
Změna liturgie (otevření ekumenické) probíhala v Kobylisích v souvislosti s širokým otevřením sboru - pro diakonii, pro službu homosexuálním bratřím a sestrám, korejským křesťanům.