Božská liturgie podle obřadu sv. Tichona s anglikánským propriem pro 1. neděli postní

Autor:
Publikováno:

Klasická verse anglikánské liturgie I podle The Book of Common Prayer a verse autorizovaná pro pravoslavné užívání - tzv. Božská liturgie podle obřadu sv. Tichona.


Klasická verse anglikánské liturgie I podle The Book of Common Prayer a verse autorizovaná pro pravoslavné užívání - tzv. Božská liturgie podle obřadu sv. Tichona

______________________________________________________________
** Anglikánská rubrika:

Pro svatou večeři se stůl přikryje čistým bílým plátnem. Farář stojí v uctivém postoji obrácen ke stolu a říká tiše modlitbu Páně a následující modlitbu. Obec klečí. Modlitba Páně může podle uvážení faráře odpadnout.
_____________________________________________________________

* Introit

Když liturg vstupuje, může se zpívat žalm, píseň nebo chvalozpěv; nebo liturg ocituje některý biblický verš a řekne:

Liturg: Pán s vámi
Obec: I s duchem tvým.
Liturg: Modleme se:

* Modlitba o čistotu

Liturg: Všemohoucí Bože, tobě jsou odhalena všechna srdce, tobě jsou známa všechna přání a záměry, a před tebou není skryto žádné tajemství: Očisti myšlenky našich srdcí působením svého Ducha svatého, abychom Tě mohli dokonale milovat a správně oslavovat Tvé svaté jméno, skrze Krista, našeho Pána.

___________________________________________________________________
** Pouze anglikáni:

Pak se liturg obrátí k obci a předčítá celé desatero přikázání. Obec ještě stále klečí a po každém přikázání prosí Boha o milosrdenství pro svá minulá přestoupení a o milost zachovávat přikázání v budoucnu.
Při četbě desatera může liturg vynechat text v závorce.
Desatero lze také zcela vynechat, ale je třeba je přečíst aspoň jednu neděli v měsíci. Přitom je třeba dbát následujícího: Pokud se vynechá desatero, čte liturg místo něho shrnutí zákona (od slov: Slyšte, co říká náš Pán Ježíš Kristus)

Desatero přikázání

Liturg: Bůh pravil všechna tato slova: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z otroctví.
Nebudeš mít kromě mě žádné jiné bohy.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit!
(Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství mnoha tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.)

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
(Šest dní budeš pracovat a konat všechno své dílo. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj služebník a tvá služebnice ani tvé dobytče ani cizinec, který žije ve tvém městě. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nezabiješ.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nezcizoložíš.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nepokradeš.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Liturg: Nebudeš usilovat o dům svého bližního. Nebudeš usilovat o ženu svého bližního ani o jeho služebníka ani o jeho služebnici ani o jeho býka ani o jeho osla, vůbec o nic, co patří tvému bližnímu.

Obec: Pane, smiluj se nad námi a nakloň naše srdce k plnění tvých přikázání.

Pak může liturg říci:

_________________________________________________________________

* Shrnutí zákona

Slyšte, co praví náš Pán Ježíš Kristus:
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a nejvyšší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci.
__________________________________________________________________
** Anglikánská rubrika:

Pokud se vynechá desatero, následuje zde Kyrie.
__________________________________________________________________

* Kyrie

Liturg: Pane, smiluj se nad námi (** Pravoslavní 3x)
Obec: Kriste, smiluj se nad námi (** Pravoslavní 3x)
Liturg: Pane, smiluj se nad námi (** Pravoslavní 3x)

___________________________________________________________

** Pouze pravoslavní zde (anglikáni v závěru bohoslužby):

Gloria in excelsis

(text viz závěr bohoslužby)
___________________________________________________________
** Pouze anglikáni:

Zde řekne liturg: Modleme se.
Pak může následovat tato modlitba:

Všemohoucí Pane a věčný Bože, Prosíme tě: Veď, posvěcuj a spravuj naše chtění a jednání, abychom putovali cestou tvých zákonů a jednali podle tvých přikázání. Chraň nás svou všemohoucností na těle i na duchu, nyní i vždycky skrze našeho Pána a Vykupitele Ježíše Krista. Amen.

Pak se recituje kolekta.
___________________________________________________________________
* Kolekta

(** anglikánské proprium Popeleční středy:

Všemohoucí a věčný Bože,
ty nechováš nenávist k ničemu, co jsi stvořil,
a odpouštíš všem, kdo chtějí činit pokání:
Stvoř v nás nová srdce, ochotná k pokání,
abychom cítili opravdovou lítost nad svými hříchy
a poznali pravdivě, v jak bídném stavu jsme,
a přijali od tebe, Bože všeho milosrdenství,
prominutí a úplné odpuštění hříchů,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


__________________________________________________________________
** Pouze anglikáni:

Starozákonní čtení

Hned po kolektě může následovat starozákonní čtení. Lektor začíná slovy:
Čtení z knihy...., kapitoly...., verše.

Po čtení může lektor říci:
To jsou slova starozákonního čtení;
nebo:
Lektor: Slova živého Boha.
Obec: Bohu díky.

Po starozákonním čtení se může číst popř. zpívat žalm nebo chvalozpěv.
_____________________________________________________________________

* Epištola

Pak následuje čtení epištoly. Lektor začíná slovy:
Čtení z listu....., kapitoly...., verše...... .

(Proprium 1.neděle postní: 2Kor 6,1nn)

Po čtení může lektor říci:
To jsou slova epištoly;
nebo:
Lektor: Slova živého Boha.

Obec: Bohu díky.

______________________________________________________________
** Anglikáni: Zde se může zpívat píseň nebo chvalozpěv.
** Pravoslavní: Graduále a aleluja (zpívá chór nebo recituje celebrant)
_______________________________________________________________

* Svaté evangelium

** Pravoslavní:

Liturg: Pán s vámi!
Obec: I s duchem tvým!
Liturg: Počátek - pokračování svatého evangelia podle .... .

** Anglikáni:

Určený liturg pak přečte evangelium. Začne slovy:
Evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle....., kapitola...., verš.... .

(Proprium 1.neděle postní: Mat 4,1nn)
______________________________________
* Dále stejně anglikáni i pravoslavní:

Obec povstane a na ohlášení evangelia odpoví:
Sláva tobě, Pane.

Po evangeliu řekne liturg:
Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.
Nato odpoví obec:
Chvála tobě, Kriste.
______________________________________________________________
** Pravoslavní:

Zde může být umístěno kázání nebo oznámení (ohlášení). Kázání však může být prosloveno i na jiném místě, podle uvážení kněze.

Nicejské krédo, samozřejmě bez filioque

Zde následují farní oznámení, ohlášení svátků a postních dní, církevně schválené modlitby nebo přímluvy např. k narozeninám, výroční modlitby. Před kázáním se může zazpívat píseň.
____________________________________________________________
** Anglikáni:

Následuje Nicejské vyznání víry. Mimo vánoc, velikonoc, svatodušních svátků a trojiční neděle se může také nahradit Apoštolským vyznáním. Vyznání víry však může odpadnout, pokud se bezprostředně před bohoslužbami modlilo v ranních chválách.

Nicejské vyznání víry - s filioque

Na tomto místě ohlásí liturg shromáždění církevní obce v příštím týdnu. Je-li to zapotřebí, poukáže se zde na význam svaté večeře. Ohlášení všeho druhu během bohoslužeb jsou vyhrazena liturgovi.

Po písni nebo chvalozpěvu následuje kázání.

Kázání
______________________________________________________________

* Ofertorium

** Anglikáni:

Pak se liturg opět obrátí ke stolu Páně a ohlásí sbírku oběti přečtením jednoho nebo více následujících veršů:

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho nebeského Otce. (Mt 5,16)

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je sežerou moli nebo rez a kde se vloupávají zloději a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani moli ani rez nesežerou ani se nevloupávají zloději a nekradou. (Mt 6,19-20).

Všechno, co chcete, aby lidé činili vám, to čiňte i jim! V tom je Zákon i proroci. (Mt 7,12).

Zacheus předstoupil před Pána a řekl: "Pane, polovinu svého majetku dám chudým, a jestliže jsem někoho oklamal, vrátím mu to čtyřnásobně." (Lk 19,8).

Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? (1Kor 9,11).

Nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, z chrámu žijí, a ti, kdo slouží oltáři, dostávají svůj díl z oltáře? Tak také Pán přikázal, aby ti, kdo zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu (1Kor 9,13-14).

Kdo skoupě rozsévá, ten také bude skoupě sklízet, a kdo seje s požehnáním, ten také s požehnáním sklidí. Každý tak jak si předsevzal v srdci, nikoli s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje toho, kdo dává s radostí. (2Kor 9,6-7).

Kdo je vyučován ve slovu, ať dává tomu, kdo jej vyučuje, podíl na všem dobrém. Nemylte se! Bůh nedovolí, aby se mu někdo posmíval. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,6-7).

Čiňme dobro a nepropadejme únavě; když neochabneme, budeme také sklízet ve svůj čas. Proto, dokud ještě máme čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, s kterými nás spojuje víra. (Gal 6,9-10)

Zbožnost je sama velkým ziskem pro toho, kdo se dokáže spokojit s tím, co má. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také nic si z něho neodneseme. (1Tim 6,6-7)

Bohatým v tomto světě přikazuji, aby nebyli pyšní ani nedoufali v nejisté bohatství, ale v Boha, který nám všechno dává v hojnosti, abychom to užívali; ať činí dobro, ať se stávají bohatými v dobrých skutcích, rádi dávají, pomáhají a shromažďují si sami poklad jako dobrý základ pro budoucnost, aby dosáhli pravého života. (1Tim 6,17-19)

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl vaše dílo a vaši lásku, kterou jste prokázali jeho jménu, když jste sloužili a ještě sloužíte svatým. (Žid 6,10).

Nezapomínejte činit dobro a dělit se s druhými, neboť takové oběti se Bohu líbí. (Žid 13,16)

Má-li někdo majetek a vidí svého bratra hynout a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? (1Jan 3, 17)

Kdo se smiluje nad chudým, půjčuje Pánu Bohu, a Bůh mu odplatí, co učinil dobrého. (Přísloví 19,17)

Blaze tomu, kdo se ujímá slabého! Toho Pán zachrání ve zlé době. (Ž 41,2)

Nikdo z vás ať nepředstupuje před Hospodina s prázdnou, ale každý ať přinese, co může dát, podle požehnání, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. (5M 16,16-17)

Myslete na slova Pána Ježíše, která sám řekl: Dávat je blahoslavenější než brát. (Sk 20,35b)

Sbírka oběti

Zatímco se sbírají dary církevní obce, je možno zpívat píseň nebo chvalozpěv. Mezitím připraví farář stůl s takovým množstvím chleba a vína, jaké považuje za dostatečné.
Diakoni, zástupci obce nebo jiní tím pověření přijímají almužny pro chudé a jiné dary církevní obce a přinášejí je faráři. Ten je uctivě předloží Bohu a postaví je na svatý stůl.
Když se shromáždila oběť obce, je možno ji předložit Pánu následujícími nebo jinými vhodnými slovy nebo zpěvem či recitací dlouhé doxologie:

Všechno pochází od tebe, a co ti dáváme, pochází ze tvé ruky. Amen. (1Kron 29,14)

Doxologie

Chvalte Pána, vzdejte mu čest, neb od věčnosti dobrý jest,
on stvořil nás, udržuje, živí chrání opatruje.
Bůh Otec, Syn i Duch svatý, Bůh náš svatý, svatý, svatý, budiž od nás nyní chválen, i na věky věků. Amen.

Pak může farář vyzvat obec k tiché přímluvě za ty, kdo o to prosili.
Poté říká:
_____________________________________________________________
** Pravoslavní:

Bohoslužba věřících

Ofertorium

(Zpívané sborem nebo pronášené celebrantem)
Zatímco kněz připravuje a obětuje chléb a víno, se může zpívat píseň nebo antifona. Kněz vyzývá k přímluvám shromáždění za každého, kdo požádal Církev o modlitby. (Je třeba zmínit patriarchu, metropolitu a jiné biskupy a služebníky, a také osoby a případy, za které byly požadovány modlitby)

Liturg: Modlete se, bratři, aby se tato má a vaše oběť stala přijatelnou Bohu, Otci všemohoucímu.
Obec: Kéž Pán přijme oběť tvých rukou ke chvále a slávě svého jména a k prospěchu našemu i celé své svaté církve.
__________________________________________________________

* Velká přímluvná modlitba

Kněz: Modleme za všechny potřeby Kristovy církve
__________________________________________________ ** anglikáni: + zápasící zde na zemi
___________________________________________________

* Všemohoucí a věčně živý Bože, ty jsi nás prostřednictvím svých svatých apoštolů učil, abychom přede vším konali prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi. Pokorně tě prosíme: Přijmi ve své milosti naše (almužny a) obětní dary a vyslyš naše modlitby, které obětujeme tvé Božské Vznešenosti.
Naléhavě tě prosíme, abys stále naplňoval universální církev duchem pravdy, jednoty a svornosti. A dej, ať se všichni, kdo vyznávají tvé svaté Jméno, shodují v pravdě tvého svatého Slova a žijí v jednotě a božské lásce.
Rovněž tě naléhavě prosíme, abys řídil a vedl srdce všech křesťanských vládců; ať pravdivě a nestranně vykonávají právo, aby zlé činy a neřesti byly potrestány, kdežto pravá víra a ctnosti zůstaly zachovány.
Svoji milost, nebeský Otče, daruj všem biskupům a ostatním služebníkům církve, aby svými životy i učením dosvědčovali tvé pravdivé a živé slovo a řádně a důstojně spravovali tvé svaté svátosti.
A všemu svému lidu dej svou nebeskou milost, zvláště pak zde shromážděné církevní obci, aby všichni s mírností a opravdovu úctou slyšeli a přijímali tvé svaté slovo, a opravdově ti sloužili ve svatosti a spravedlnosti po všechny dny svého života.
A také tě pokorně prosíme, Pane: Potěš pro svou dobrotu všechny, kdo jsou v tomto časném životě v těžkostech, zármutku, nouzi, nemocech a jiných zkouškách.
Blahoslavíme tvé svaté jméno také za všechny tvoje služebníky, kteří opustili tento život ve víře v tebe a bázni Boží: Žádáme tě,
__________________________________________________________
** pouze pravoslavní:
abys jim daroval neustálý růst v lásce a službě a
__________________________________________________________

* abys nám dal milost následovat

__________________________________________________________
** pravoslavní:
dobrého příkladu blahoslavené Marie a všech svatých, tak abychom skrze jejich přímluvy

**anglikáni:

jejich dobrého příkladu, tak abychom
____________________________________________________________

* spolu s nimi směli mít účast na nebeském království. Daruj nám to, Otče, pro Ježíše Krista, našeho jediného prostředníka a zastánce. Amen

__________________________________________________________
** Anglikáni:

Vlastní svatá večeře

Farář vysloví pozvání těmito nebo podobnými slovy:

I křesťané z jiných věví Kristovy církve jsou srdečně zváni ke stolu Páně: Všichni, kdo upřímně milují Ježíše Krista, Božího Syna, našeho Pána a Spasitele.

Obec povstane a farář prosloví následující napomenutí:

Pánem milovaní! Vy, kdo chcete přistoupit ke svatému společenství těla a krve našeho Vykupitele, Krista, musíte pamatovat na napomenutí apoštola Pavla a sami sebe pečlivě zkoumat, dříve než se odvážíte jíst z tohoto chleba a pít z tohoto kalicha. Neboť jako je velikým požehnáním přijmout tuto svatou svátost s kajícím srdcem a živou vírou, tak je i velkým nebezpečím přijímat ji nedůstojným způsobem.
Proto suďte sami sebe, bratři a sestry, a nebude vás soudit Pán. Čiňte upřímně pokání za své minulé hříchy. Mějte živou a pevnou víru v Ježíše Krista, našeho Spasitele. Napravte svůj život a jednejte se všemi s láskou. Tak budete hodnými účastníky tohoto svatého tajemství.
Především musíte z celého srdce pokorně děkovat Otci, Synu i Svatému Duchu za vykoupení světa utrpením a smrtí našeho Zachránce Ježíše Krista, jenž je současně Bohem i člověkem. Pro nás, ubohé hříšníky, když jsme byli v temnotě a stínu smrti, se ponížil až ke smrti na kříži, aby z nás učinil děti Boží a vyvýšil nás k věčnému životu. A abychom si neustále připomínali, jakou nezměrně velikou lásku nám prokázal náš Pán a jediný Vykupitel, který pro nás takto zemřel, a jaká nesčetná dobrodiní nám získal vylitím své krve, ustanovil toto svaté tajemství a přikázal je jako závdavek své lásky a jako trvalou připomínku své smrti, a pro naši stálou útěchu a posilu.
Proto mu nyní přinesme svůj náležitý dík, a stejně i Otci a Svatému Duchu, úplně se podřiďme jeho svaté a dobré vůli a snažme se mu sloužit v pravé svatosti a spravedlnosti po celý svůj život. Amen.

Nyní následuje všeobecné vyznání hříchů. Farář a všichni, kdo chtějí přijmout svatou večeři, pokleknou a říkají:

________________________________________________________
**Pravoslavní:

Společná zpověď s absolucí

Vy, kteří se vskutku a opravdově odvracíte od svých hříchů, žijete v lásce a milosrdenství se svými bližními a chcete vést nový život v následování Božích přikázání a chodit od nynějška po svaté cestě Boží, přistupte s vírou a přijměte tuto svatou svátost pro svoji útěchu. A zbožným pokleknutím učiňte pokorné vyznání Všemohoucímu Bohu.

__________________________________________________________

* Vyznání hříchů

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, Tvůrče všech věcí, Soudče všech lidí: Vyznáváme s lítostí své mnohé a rozmanité hříchy a nepravosti, jichž jsme se dopustili myšlením, slovy a skutky proti tvé božské vznešenosti. Přivoláváme na sebe zcela spravedlivě tvůj hněv a trest. Činíme upřímné pokání a z celého srdce litujeme svých špatných skutků. Vzpomínky na ně jsou pro nás velmi bolestivé, jejich břemeno je nám nesnesitelné. Smiluj se nad námi, smiluj se nad námi, milosrdný Otče, pro svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista nám odpusť vše, co se stalo. A dej nám, abychom ti od nynějška směli sloužit a žít novým životem ke cti a slávě tvého jména, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Pak se kněz (nebo biskup, je-li přítomen,) obrátí k lidu se slovy:

Všemohoucí Bůh, náš nebeský Otec, ze své velké milosti zaslíbil odpustění hříchů všem těm, kteří se k němu obracejí s opravdovým pokáním a upřímnou vírou. Pán ať se smiluje na vámi. Ať vám od(+)pustí a ať vás vysvobodí ze všech vašich hříchů, ať vás upevní a posílí ve všem dobrém a dovede vás do věčného života, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

* Biblická slova útěchy

Poslyšte, jakými slovy potěšuje náš Spasitel Kristus všechny, kdo se k němu věrně obracejí:

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vás osvěžím. Mt 11, 28

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby všichni, kdo v něho věří, nezahynuli, ale měli život věčný. Jan 3,16

Poslyšte, co říká apoštol Pavel:

Pravdivé a věrohodné je jistě to slovo, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky, a já k nim patřím na prvním místě. 1Tim 1,15

Poslyšte, co říká apoštol Jan:

Pokud někdo zhřeší, pak máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy.
1Jan 2,1.2

* Sursum corda

Pak říká farář:

Farář: Pozvedněte svá srdce!
Obec: Pozvedáme je k Pánu!
Farář: Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
Obec: Je to důstojné a správné.

Pak se farář obrátí ke stolu Páně a řekne:

Opravdu je důstojné a správné a je naší povinností, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky

* Preface postní:

- skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on na sebe vzal naše hříchy, abychom již umřeli pro hřích a žili pro spravedlnost.

Proto andělé chválí tvou slávu, mocnosti se ti klanějí a bázeň před tebou naplňuje každou moc. Nebeské síly tě oslavují jediným jásotem. Dovol nám, abychom k nim připojili i my své hlasy a vyznávali bez přestání:

* Sanctus

Svatý, svatý, svatý je Bůh, Hospodin zástupů. Nebe a země jsou plné tvé slávy. Sláva tobě, Pane, Nejvyšší! Amen.
_____________________________________________________
** Pravoslavní:

Benedictus

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.
____________________________________________________________
** Anglikáni zde mají modlitbu před přijímáním.
Farář poklekne a jménem všech, kteří chtějí přijmout svatou večeři, říká následující modlitbu:

(viz zde níže až po Agnus Dei)
___________________________________________________________

* Modlitba konsekrační

Všechna sláva náleží tobě, všemohoucí Bože, náš nebeský Otče za to, že jsi ze své velké milosti vydal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby pro naše spasení vytrpěl smrt na kříži. Tím, že nabídl jako oběť sám sebe, přinesl plnou a dostačující oběť, dar a zadostiučinění za všechny hříchy celého světa. Ustanovil a ve svém svatém evangeliu nám přikázal konat věčnou památku jeho drahocenné smrti a oběti, než opět přijde:

* Slova ustanovení

(** s anglikánskými rubrikami)

Náš Pán Ježíš Kristus, v noci, kdy byl zrazen,
(farář vezme patenu do rukou)

vzal chléb, vzdal díky,
(farář láme chléb)
lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte, jezte:
(zde položí ruku na všechen chléb)

Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně
(vezme do rukou kalich)

vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim se slovy:
Pijte z toho všichni.
(položí ruku na všechny kalichy, v nichž je víno ke konsekraci)

Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku. Amen.

_____________________________________________________________
** Anglikáni zde: Přijímání

Nejprve přijme svatou večeři pod obojí způsobou farář, pak ji stejným způsobem rozděluje biskupům, farářům a diakonům, pokud jsou přítomni, a konečně rozdílí svatou večeři do rukou věřícím. Obec přitom klečí. Má být dostatek příležitosti, aby svatou večeři mohli přijmout všichni přítomní.

Při rozdílení chleba říká farář:

Tělo našeho Pána Ježíše Krista, za tebe vydané, ať uchová tvé tělo i duši k věčnému životu. Vezmi a jez toto na památku, že Kristus zemřel; a živ se jím ve svém srdci skrze víru s díkůvzdáním.

Farář, který rozděluje kalich, říká:

Krev našeho Pána Ježíše Krista, za tebe vylitá, ať uchová tvé tělo i duši k životu věčnému. Toto pij na památku, že pro tebe tekla Kristova krev, a buď vděčný.

Jestliže konsekrovaný chléb nebo víno dojde dříve, než všichni přijali svatou večeři, konsekruje farář dále, jak je výše popsáno. Posvěcení chleba začíná slovy "Náš Pán Ježíš Kristus...", posvěcení kalicha slovy "Stejně vzal..."
Když už všichni přijímali, vrátí se farář ke stolu Páně, postaví na něj s úctou zbylé konsekrované látky a zahalí je čistým plátnem.

Pak se farář a obec modlí modlitbu Páně (viz)

_____________________________________________________________
** Pravoslavní: Oblace

A nyní, Pane a nebeský Otče, podle ustanovení tvého drahého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, my, tvoji pokorní služebníci, slavíme a konáme před tvou božskou vznešeností s tvými svatými dary, které ti nyní přinášíme, památku, kterou tvůj Syn přikázal konat, připomínáme si jeho požehnané utrpení, převzácnou smrt, mocné zmrtvýchvstání a slavné nanebevzetí, přinášíme ti nejsrdečnější díky za nesčíslná dobrodiní, která nám získal.

** Pravoslavní: Invokace (epikléze)

A nyní tě co nejpokorněji prosíme, milostiplný Otče, slyš nás a ze své všemohoucí dobroty nám laskavě sešli svého Svatého Ducha na chléb a víno, dary tvého stvoření, aby se mohly stát +Tělem a +Krví tvého +milovaného Syna. Dej, ať my, kdo je přijímáme podle svatého ustanovení tvého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, na památku jeho smrti a utrpení, máme účast na jeho nejpožehnanějším těle a krvi.
___________________________________________________________

* Modlitba, kterou se pravoslavní zde modlí jako postepiklési, anglikáni jako modlitbu děkovné oběti po modlitbě Páně. Pravoslavní pokračují bez přerušení, ** anglikáni vkládají oslovení:
Pane a nebeský Otče! My, tvoji pokorní služebníci...
a pokračují s pravoslavnými:
____________________________________________________________
Upřímně žádáme tvoji otcovskou dobrotu, abys milostivě přijal naši oběť chvály a díků. Pokorně tě prosíme pro zásluhy a smrt tvého Syna Ježíše Krista a skrze víru v jeho krev: Daruj nám a celé své církvi, abychom přijali odpuštění našich hříchů a všechna další dobrodiní, která pocházejí z jeho utrpení. A nyní ti, Pane, přinášíme a obětujeme sami sebe, své duše i svá těla, abychom byli rozumnou, svatou a živou obětí. Pokorně tě prosíme: Naplň nás a všechny, kdo mají účast na této svaté hostině, svou milostí a svým nebeským požehnáním,
_____________________________________________________________
** pravoslavní:
abychom hodně přijali předrahé Tělo a Krev tvého Syna Ježíše Krista, a
_____________________________________________________________
* učiň nás s ním jedním tělem, aby on přebýval v nás a my v něm.
_____________________________________________________________
** Pravoslavní zde připojují modlitbu za mrtvé:

Pamatuj, Pane, také na své služebníky, kteří nás předešli se znamením víry a odpočívají spánkem pokoje, N. a N. Dopřej jim a všem, kdo odpočívají v Kristu a za které se modlíme, místo osvěžení, světla a míru. A také nám, svým hříšným služebníkům, doufajícím ve tvé mnohé milosrdenství, dej aspoň malou účast ve společenství s tvými svatými apoštoly a mučedníky: s Janem Křtitelem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucií, Anežkou, Cecílií, Anastásií a se všemi tvými svatými. Do jejich společenství nás uveď nikoli pro naše zásluhy, ale pro tvé milosrdenství.
_____________________________________________________________
* pokračuje postepiklese:

A ačkoli nejsme pro množství našich hříchů hodni nabídnout ti jakoukoli oběť, přesto tě prosíme, abys přijal tuto oběť díků jako službu, kterou ti dlužíme. Nehleď při tom na naše zásluhy, ale odpusť nám naše přestoupení skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Skrze něho a s ním a v něm, v jednotě Ducha svatého, je tvoje všechna čest a sláva, všemohoucí Otče, po všechny věky věků. Amen.

(** Anglikáni pokračují Závěrečnou modlitbou, viz níže)
_____________________________________________________________

* Modleme se. Jak nás naučil náš Spasitel Kristus, odvažujeme se modlit:

* Otče náš
(tj. anglikáni až po přijímání!)

** Pravoslavní se modlí Otče náš včetně doxologie, až poté Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zla minulého, přítomného i budoucího...)

** Anglikáni pokračují děkovnou modlitbou faráře, viz výše
* "Modlitba, kterou se pravoslavní modlí jako postepiklési..."

** Pravoslavní pokračují:
___________________________________________________________
** Pravoslavní:

Modlitba při lámání chleba

Kněz: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Obec: I s duchem tvým.

** Pravoslavní:

Agnus Dei

Kněz: Beránku Boží, který odnášíš hříchy světa!
Obec: Smiluj se nad námi.
Kněz: Beránku Boží, který odnášíš hříchy světa!
Obec: Smiluj se nad námi.
Kněz: Beránku Boží, který odnášíš hříchy světa!
Obec: Daruj nám pokoj.

____________________________________________________________________
** Pravoslavní zde (anglikáni již výše):

* Modlitba před přijímáním a přijímání

Milosrdný Bože, odvažujeme se přistoupit k tomuto tvému stolu, nikoli v důvěře ve svou vlastní spravedlnost, ale pouze v důvěře ve tvé velké milosrdenství. Nejsme hodni, abychom sbírali i jen drobky spadlé s tvého stolu, ale ty jsi stále tentýž, Pane, kdykoli ochotný se smilovat. Proto nám dej, Bože milosti, abychom tak požívali přesvaté tělo a drahocennou krev tvého Syna Ježíše Krista, aby se naše hříšné tělo očistilo jeho tělem a naše poskvrněná duše se oprala v jeho krvi, tak abychom zůstávali vždycky v něm a on v nás. Amen.

** Svaté přijímání

Kněz se připravuje na přijímání příslušnými modlitbami, bije se v prsa a třikrát říká: Nejsem hoden... a přijme svátost. Věřící mezitím přicházejí k oltáři.
Kněz se obrátí k věřícím se svatými dary a říká:
Hle, Beránek Boží, hle ten, který odnáší hříchy světa!

Pravoslavní věřící, řádně připraveni, přistupují k přijímání. Během přijímání je možno zpívat vhodné hymny a chorály.
______________________________________________________________
* Závěrečná modlitba (anglikáni), Díkůvzdání po přijímání (pravoslavní):

Všemohoucí a věčně živý Bože! Děkujeme ti z celého srdce, že jsi nás, kteří jsme přijali tato svatá tajemství, poctil duchovním pokrmem drahého těla a krve Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Vykupitele. Ujištuješ nás tak svou přízní a dobrotou vůči nám a dáváš nám jistotu, že jsme opravdovou součástí tajemného těla tvého Syna, částí požehnaného společenství všech věřících a tedy také v naději dědici tvého věčného království, pro zásluhy vzácné smrti a utrpení tvého milého Syna. Pokorně tě prosíme, nebeský Otče: Pomáhej nám svou milostí, abychom setrvali v tomto svatém společenství a abychom činili všechny dobré skutky, které jsi připravil, abychom je vykonali. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, kterému spolu s tebou a Duchem svatým patří všechna čest a sláva, odvěků navěky. Amen.

__________________________________________________________
** Anglikáni:

Církevní obec povstane a zpívá (říká) Gloria in excelsis:

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj! Lidem dobrá vůle! Chválíme tě, blahoslavíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě a děkujeme ti, neboť veliká je tvá sláva. Pane a Bože, Králi nebes, Bože a Otče, Vládče vesmíru, Pane, Jednorozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, ty odnášíš hřích světa: Buď k nám milosrdný. Ty odnášíš hřích světa: Přijmi naši modlitbu. Ty sedíš po pravici Otce: Měj s námi soucit. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán. Ty jediný jsi Nejvyšší, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

(** Anglikáni: ... ke slávě Boha Otce.)

____________________________________________________________
* Poslání a požehnání

** Pravoslavní:

Kněz: Pán s vámi!
Obec: I s duchem tvým.
Kněz: Jděte v pokoji.
Obec: Bohu díky.

** Anglikánská rubrika: Farář (nebo biskup, je-li přítomen) pak propustí církevní obec s tímto požehnáním.
Obec klečí.

* Pokoj Boží, převyšující každý rozum, ať uchová vaše srdce a smysly v poznání a lásce Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. A požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, ať je s vámi a zůstane s vámi navždy. Amen.

_____________________________________
( ** Pravoslavní:

Kněží a ostatní služebníci vzdávají po bohoslužbě díky modlitbou Angelus)

Pramen: Anglikánská verse: www.rekd.de, http:// justus.anglican.org./resources/ bcp; pravoslavná verse: The Divine Liturgy according to The Rite of Saint Tikhon, The Book of Common Prayer authorized for Orthodox use, Saint Luke´s priory press, box 84, Stanton, New Jersey O8885.