Eucharistická liturgie z Limy

Autor:
Publikováno:

Liturgie byla vytvořena pro zasedání Komise pro víru a řád v Limě a byla zde poprvé slavena 15.1.1982. Text s úpravami převzat z Theologické revue 17/1984.

P… předsedající, L… další celebrant, S… shromáždění


Vstupní žalm (s Gloria Patri nebo hymnus
 

Pozdrav

P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého buď s vámi!

S: I s tebou

 

Vyznání vin

S: MILOVANÝ BOŽE, VYZNÁVÁME, ŽE JSME ZAJATCI HŘÍCHU A SAMI SE NEMŮŽEME VYSVOBODIT. ZHŘEŠILI JSME PROTI TOBĚ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH A SKUTCÍCH TÍM, ČEHO JSME SE DOPUSTILI, I TÍM, CO JSME ZANEDBALI. NEMILOVALI JSME TĚ Z CELÉHO SRDCE A SVÉ BLIŽNÍ JAKO SEBE SAMÉ. SMILUJ SE NAD NÁMI PRO SVÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA, ODPUSŤ NÁM, OBNOV NÁS A VEĎ NÁS, ABY TVÁ VŮLE BYLA NAŠÍ RADOSTÍ A ABYCHOM CHODILI PO TVÝCH CESTÁCH K SLÁVĚ TVÉHO SVATÉHO JMÉNA.

 

Absoluce

P: Všemohoucí Bůh vydal za nás svého Syna Ježíše Krista na smrt a pro Krista nám odpouští všechny naše hříchy. Jako povolaný a ustanovený služebník církve Ježíše Krista zvěstuji vám proto úplné odpuštění všech vašich hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

Kyrie

L: Abychom mohli zachovávat jednotu Ducha skrze pokoj, který nás spojuje, a společně vyznávali: je jedno tělo a jeden Duch; jeden Pán, jedna víra a jeden křest, volejme k Pánu: Kyrie eleison.        

S: Kyrie eleison

L: Abychom brzy dosáhli viditelné jednoty těla Kristova a u společného stolu lámali chléb a žehnali kalich, volejme k Pánu: Kyrie eleison.                      

S: Kyrie eleison

L: Abychom smířeni s Bohem skrze Krista, uměli vzájemně uznávat své způsoby duchovní služby a byli zajedno ve službě smíření, volejme k Pánu: Kyrie eleison.                                              

S: Kyrie eleison

 

Gloria in excelsis

Sláva Bohu na výsostech

-         a na zemi pokoj, lidem jeho milost.

Pane a Bože, nebeský králi, Bože Otče všemohoucí,

-         chválíme tě, oslavujeme tě, ctíme tě, velebíme tě

a děkujeme ti pro tvou velikou slávu.

-         Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce,

-         ty snímáš hřích světa; smiluj se nad námi.

Ty snímáš hřích světa: přijmi naši modlitbu.

-         Ty sedíš po pravici Otce: smiluj se nad námi.

Neboť ty jediný jsi svatý,

-         ty jediný jsi Pán,

ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste se svatým Duchem,

-         ke slávě Boha Otce. Amen.


Kolekta:

P: Milostivý Pane a Bože,

ty jsi svého milovaného syna při jeho křtu v Jordáně

pomazal Duchem svatým

a ustanovil ho Prorokem, Knězem a Králem.

Znovu vylej svého Ducha na nás,

ať zůstaneme věrni tomu, k čemu jsi nás povolal ve křtu:

ať z celého srdce toužíme po společenství

Kristova těla a Kristovy krve,

ať sloužíme chudým tvého lidu

i všem, kdo potřebují naši lásku.

Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,

v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.

S: AMEN.

 

První čtení (SZ nebo Skutky)

Žalmový nápěv nebo meditační píseň

Epištola

Aleluja

Evangelium

Homilie

Ticho pro meditaci

 

Nicejsko cařihradské vyznání víry

VĚŘÍM V JEDNOHO BOHA, 

OTCE VŠEMOHOUCÍHO,

STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ,

VŠEHO VIDITELNÉHO I NEVIDITELNÉHO.

VĚŘÍM V JEDNOHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,

JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO,

KTERÝ SE ZRODIL Z OTCE PŘEDE VŠEMI VĚKY:

BŮH Z BOHA, SVĚTLO ZE SVĚTLA,

PRAVÝ BŮH Z PRAVÉHO BOHA,

ZROZENÝ, NESTVOŘENÝ,

JEDNÉ PODSTATY S OTCEM:

SKRZE NĚHO VŠECHNO JE STVOŘENO.

ON PRO NÁS LIDI A PRO NAŠI SPÁSU

SESTOUPIL Z NEBE. SKRZE DUCHA SVATÉHO

PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY 

A STAL SE ČLOVĚKEM.

BYL ZA NÁS UKŘIŽOVÁN,  ZA DNŮ PONCIA PILÁTA

BYL UMUČEN A POHŘBEN.

TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH PODLE PÍSMA.

VSTOUPIL DO NEBE, SEDÍ PO PRAVICI OTCE.

A ZNOVU PŘIJDE, VE SLÁVĚ, SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ

A JEHO KRÁLOVSTVÍ BUDE BEZ KONCE.

VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO, PÁNA A DÁRCE ŽIVOTA,

KTERÝ Z OTCE VYCHÁZÍ, S OTCEM I SYNEM JE ZÁROVEŇ UCTÍVÁN A OSLAVOVÁN

A MLUVIL ÚSTY PROROKŮ.

VĚŘÍM V JEDNU, SVATOU, VŠEOBECNOU, APOŠTOLSKOU CÍRKEV.

VYZNÁVÁM JEDEN KŘEST NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

OČEKÁVÁM VZKŘÍŠENÍ MRTVÝCH

A ŽIVOT BUDOUCÍHO VĚKU.  AMEN.


Přímluvy

 

L: Modleme se ve víře k Bohu, našemu Otci, a k Ježíši Kristu, jeho Synu, i k svatému Duchu.

S: Kyrie eleison.

Za Boží církev v celém světě, prosme o Ducha Božího a mnohost jeho darů.

S: Kyrie eleison.

Za vládce národů, aby budovali a chránili spravedlnost a mír, prosme o moudrost Boží.

S: Kyrie eleison.

Za všechny, kteří trpí útlakem a násilím, prosme o moc Krista osvoboditele.

S: Kyrie eleison.

Aby církve znovu objevily svou viditelnou jednotu ve křtu, který je připojuje k tělu Kristovu, prosme o lásku Kristovu.

S: Kyrie eleison.

Aby církve dosáhly obecenství v eucharistii u jednoho stolu, prosme o moc Kristovu.

S: Kyrie eleison.

Aby církve vzájemně uznaly své úřady ve službě jednomu Pánu, kterému patří, prosme o pokoj Kristův.

S: Kyrie eleison.

(volné přímluvy)

L: Do tvých rukou, Pane, odevzdáváme všechny, za které se modlíme, s důvěrou ve tvé milosrdenství, skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána.

S: Amen.

 

Příprava darů

L: Buď pochválen Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš chléb. Ať se nám tento plod země a lidské práce stane chlebem života.

S: BUĎ POCHVÁLEN, BOŽE, NAVĚKY.

 

L: Buď pochválen Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš víno. Ať se nám tento plod vinného kmene a lidské práce stane vínem věčného království.

S: BUĎ POCHVÁLEN, BOŽE, NAVĚKY.

 

L: Jako obilí, kdysi rozptýlené na polích,

a jako hrozny, kdysi rozptýlené po stráních,

jsou nyní na tomto stole sjednoceny v chléb a víno,

tak ať je, Pane, brzy shromážděna celá církev

ze všech končin země ve tvém království.

 

Dialog

P: Pán s vámi.

S: I S TEBOU.

P: Vzhůru srdce.

S: MÁME JE U PÁNA.

P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

S: JE TO DŮSTOJNÉ A SPRAVEDLIVÉ.

 

Preface

P: Vpravdě je spravedlivé a dobré,

abychom tě, Hospodine, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, chválili a vždy a všude ti děkovali.

Svým živým Slovem jsi všechno stvořil

a shledal jsi, že je to dobré.

Stvořil jsi lidi ke svému obrazu,

aby měli podíl na tvém životě a byli zrcadlem tvé slávy.

A když se naplnil čas,

dal jsi nám Krista jako cestu, pravdu a život.

On přijal křest a jako tvůj služebník byl poslán,

aby zvěstoval evangelium chudým.

Při své poslední večeři nám odkázal eucharistii,

slavnost, v níž pamatujeme na jeho smrt a vzkříšení

a jako pokrm přijímáme jeho přítomnost.

Všem vykoupeným daroval královské kněžství

a z lásky k bratřím a sestrám vyvoluje některé z lidí,

aby církev sytili tvým Slovem a tvýmisvátostmi jí dávali žít.

Proto, Hospodine, zvěstujeme chválu tvé slávy

a se všemi anděli a svatými zpíváme:

 

Sanctus

S: SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ PÁN BŮH ZÁSTUPŮ,

NEBE I ZEMĚ JSOU PLNY TVÉ SLÁVY - HOSANA NA VÝSOSTECH.

POŽEHNANÝ, JENŽ PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ -

HOSANA NA VÝSOSTECH.

 

První epikléze

P: Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa,

jsi svatý a tvá sláva nezná hranic.

Sešli na nás i dary chleba a vína svého životodárného Ducha,

toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky,

toho, jenž zastínil Pannu Marii milostí,

toho, jenž sestoupil na Ježíše u Jordánu

a na apoštoly v den Letnic.

Ať vylití tohoto ohnivého Ducha

promění naši hostinu díků tak,

aby se nám tento chléb a toto víno

staly Kristovým tělem a Kristovou krví.

S:  Veni Creator spiritus

 

Ustanovení

P: Ať tvůj stvořitelský Duch

naplní slova tvého  milovaného Syna.

Neboť On v noci, kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal díky,

chléb lámal, podával svým učedníkům a řekl:

Vezměte a jezte z toho všichni.

Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

 

Stejně vzal po večeři kalich, vzdal díky,

podával jej svým učedníkům a řekl:

Vezměte a pijte z něho všichni.

Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.

Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

                       

 

L: Veliké je tajemství víry.

S: TVOU SMRT ZVĚSTUJEME

TVÉ VZKŘÍŠENÍ VYZNÁVÁME,

NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME,

PANE JEŽÍŠI KRISTE.

 

Anamnéze

P: Proto dnes, Hospodine,

slavíme památku našeho vykoupení:

zrození a život tvého Syna mezi námi,

jeho křest u Jordánu,

jeho poslední večeři s apoštoly,

jeho smrt a sestoupení do říše mrtvých.

Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení

a jeho vystoupení na nebesa,

neboť jako náš velekněz se tam přimlouvá za všechny,

a my očekáváme jeho druhý příchod ve slávě.

Sjednoceni v Kristově kněžství

ti předkládáme tuto památku.

Pamatuj na oběť svého Syna

a sešli všem lidem požehnání jeho vykoupení.

S: Maranatha. Pán přichází.


Druhá epikléze

P: Shlédni, Pane, na toto díkůvzdání,

které jsi ty sám daroval církvi;

milostivě je přijmi,

jako přijímáš oběť svého Syna,

jíž jsme znovu přijati do tvé smlouvy.

Když přijímáme Kristovo tělo a Kristovu krev,

naplň nás svatým Duchem,

abychom v Kristu byli jedno tělo a jedna duše,

   jedna živá oběť k chvále tvé slávy. S:  Veni Creator…


Memento

L: Pamatuj, Hospodine, na svou jedinou, svatou, obecnou a apoštolskou církev, vykoupenou krví Kristovou.

Zjev její jednotu, bdi nad její vírou a uchovávej ji v pokoji.

Pamatuj Hospodine na všechny služebníky církve:

na biskupy a seniory, kněze a kazatele, diakony a presbytery,

na všechny, kterým jsi propůjčil jednotlivé dary služby. Pamatuj obzvlášť na …

Prosíme za všechny sbory a farnosti zde v …, dávej nám moudrost Ducha svatého, pokoru, lásku i touhu po jednotě Kristova lidu.

Pamatuj také na všechny naše sestry a bratry,

kteří zemřeli v Kristově pokoji, pamatuj na všechny zemřelé, jejichž víru znáš jen ty sám: veď je k radostné hostině připravené pro všechny lidi v tvé přítomnosti s Pannou Marií, s patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky, s…, a se všemi věřícími, kteří žili z tvého přátelsví.

S nimi se všemi ti pějeme chválu a očekáváme slavný příchod tvého království, kde spolu se vším stvořením konečně vysvobozeni z hříchu a smrti, budeme tě oslavovat skrze Krista, našeho Pána.

S: Maranatha. Pán přichází.

 

Závěr

P: Skrze Krista a s Kristem a v Kristu

je tvoje všechna čest a sláva,

Bože, Otče všemohoucí,

v jednotě Ducha svatého nyní i na věky.

S: AMEN.

Modlitba Páně

P: Jeden křest nás týmž Duchem svatým spojuje v jedno Kristovo tělo. Jako Boží synové a dcery se proto modleme:

S: OTČE NÁŠ ... AŽ NA VĚKY VĚKŮ. AMEN.

 

Pozdravení pokoje

L: Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl svým apoštolům:

Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky.

S: AMEN

P: Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.

S: I S TEBOU

P: Pozdravte se navzájem na znamení smíření a pokoje.

 

Lámání chleba

P: Chléb který lámeme je účastí na těle Kristově.

Kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na Kristově krvi.

 

S: BERÁNKU BOŽÍ,  KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA,

SMILUJ SE NAD NÁMI.

BERÁNKU BOŽÍ,  KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA,

DARUJ NÁM POKOJ.

 

Přijímání

 

Děkovná modlitba (po přijímání)

P: V pokoji se modleme k Hospodinu:

Hospodine, Bože náš, děkuje ti,

že nás křtem spojuješ v tělo Kristovo

a že nás v eucharistii naplňuješ radostí.

Veď nás cestou plné viditelné jednoty své církve

a pomáhej nám, abychom byli vděčni

za každé znamení smíření, které nám dáváš.

Protože jsme právě okusili z hostiny,

kterou jsi pro nás připravil v budoucím věku,

dej, ať jednou dostaneme  podíl na dědictví svatých

a můžeme žít v tvém nebeském městě.

Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,

neboť on s tebou žije a kraluje

v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.

S: AMEN

 

Závěrečná píseň

 

Slovo na cestu

 

Požehnání

P:        Ať Hospodin vám žehná a chrání vás,

ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv,

ať Hospodin k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý,

nyní i na věky.

S: AMEN