Eucharistie LWF

Autor:
Publikováno:

Eucharistická bohoslužba Světového lutherského svazu.

Shromažďování

Můžeme začít zpěvem.

Sešli jsme se ve jménu Otce i + Syna i Ducha svatého.
Amen.

Vyznáváme své hříchy.

S upřímným srdcem a plnou jistotou víry, vnitřně očištěni od vědomí viny a vnějšně očištěni čistou vodou, vyznejme své hříchy před Bohem i před sebou navzájem.

Milosrdný Bože,
ve křtu jsi nás spojil s Kristem v jeho smrti a vzkříšení a sjednotil jsi nás se všemi, kdo jsou pokřtěni v Kristově jménu.
My však často selháváme ve snaze o život v jednotě a v hledání jednoty tvé církve.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Ve křtu jsi povolal církev aby vydávala svědectví o Kristu ve všech oblastech života.
My se však často nesnažíme rozeznávat tvoji vůli a naplňovat poslání církve ve světě.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Ve křtu jsi nás vyslal sloužit všem, za které Kristus zemřel.
My jsme však často ignorovali utrpení utlačovaných a potřeby chudých.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Sestry a bratři, ve křtu jste byli pohřbeni s Kristem a povstali jste s ním k novému životu. Kdokoliv kdo je v Kristu je nové stvoření. Starý život je utopen a začal nový. Zvěstuji vám odpuštění hříchů ve jménu Otce, + Syna i Ducha svatého.
Amen.

Předsedající má modlitbu dne.

Bohoslužba slova

Čte se ze Starého zákona a epištoly. Můžeme zpívat žalm.
Pak se čte evangelium, které můžeme obklopit zpěvem Alleluja.
Kazatel zvěstuje Boží slovo. Může mu předcházet nebo následovat píseň dne.
Pak může následovat vyznání víry.
Modlíme se za celý svět těmito nebo podobnými slovy:


Ježíš přinesl světu spravedlnost. Sdílel náš život a setkával se s chudými a utlačovanými. Nesl břemrno našich vin, smutků a utrpení. Modleme se za spravedlnost na zemi. Spravedlivý Bože:
Slyš naši modlitbu.

Modleme se za pokoj pro celý svět. Bože pokoje:
Slyš naši modlitbu.

Modlíme se za oběti útisku, násilí a nespravedlnosti. Milosrdný Bože:
Slyš naši modlitbu.

Modlíme se za všechny, kdo jsou bez domova, bez práce, bez vzdělání, bez vlasti a bez lékařské péče. Soucitný Bože:
Slyš naši modlitbu.

Modlíme se za všechny, kdo jsou nemocní tělem, myslí či duchem. Bože uzdravení:
Slyš naši modlitbu.

Modlíme se za ty, kdo usilují o spravedlnost v církvi i ve společnosti. Silný Bože:
Slyš naši modlitbu.

Přinášíme ti tyto prosby v důvěře, že ve světě pokračuje tvé dílo skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.
Amen.

Eucharistie

Pokoj Páně buď vždycky s vámi.
I s tebou.
Pozdravte se vzájemně znamením pokoje.

Přinášíme své dary včetně chleba a vína.

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
Je správné mu vzdávat dík a chválu.

Eucharistická modlitba I. (podle Nehemiáše a Zjevení)

Buď požehnáno tvé svaté jméno, které je vyvýšeno nad všechna žehnání a chválu. Ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi učinil nebesa nebes i s jejich zástupy, i zemi a vše co je na ní, moře i vše co je v něm. Tomu všemu dáváš život a nebeské zástupy tě za to chválí.

Viděl jsi útlak našich předků v Egyptě a slyšel jejich nářek u Rudého moře. Vykonal jsi znamení a divy a rozdělil jsi před nimi rudé moře. Vedl jsi je ve dne v sloupu oblaku a v noci ve sloupu ohně, abys jim dal světlo na cestu po které měli jít. Jejich hlad jsi utišil chlebem z nebe a jejich žízeň vodou ze sskály. Mnoho let jsi s nimi měl trpělivost a varoval jsi je ve svém Duchu skrze proroky, neboť jsi Bůh milosrdný a milostivý.

Velké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože všemohoucí.
Spravedlivé a správné jsou tvé cesty, Králi národů.
Ty jediný jsi svatý a všechny národy přijdou a budou tě uctívat.