Studentská "Schlinkova" liturgie z Heidelbergu

Autor:
Publikováno:

Pořad evangelické bohoslužby s večeří Páně studentské farnosti v Heidelbergu, připisovaný E. Schlinkovi, pro středeční ráno.

Vstupní píseň: Přijď, Duchu svatý EKG 124


Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Vyznání vin

Vyznávám Bohu Všemohoucímu a vám, že jsem hřešil v myšlenkách, slovech i skutcích. Vyznávám svou velikou vinu. Proto vás prosím, modlete se za mě k Bohu, našemu Pánu.

Všemohoucí Bůh ať se nad tebou smiluje, ať ti odpustí tvůj hřích a vede tě k věčnému životu.

Amen

Vyznáváme před Bohem všemohoucím a tebou, že jsme hřešili myšlením, slovem a skutky. Vyznáváme svou velikou vinu. Proto tě prosíme, modli se za nás k Bohu, našemu Pánu.

Všemohoucí Bůh ať se nad vámi smiluje, ať vám odpustí váš hřích a vede vás k věčnému životu.

Amen

Odejmi od nás, Pane, náš hřích, a dej, abychom s čistým srdcem i rty slavili tuto bohoslužbu, skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen

Vstupní žalm (schola)

Kyrie

Kyrie eleison!

Pane, smiluj se!
   
Christe eleison!

Kriste, smiluj se!

Kyrie eleison!

Pane, smiluj se nad námi!


(Gloria odpadá v době adventní, předpostní a postní a o vigiliích, kvatembrových a prosebných dnech a o památce zemřelých.)

Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi; ty který snímáš hřích světa, přijmi naše prosby. Ty který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.

Vstupní modlitba

Pán s vámi

I s tvým duchem.

Modlitba podle církevního roku
   
... žiješ a kraluješ odvěků navěky.

Amen

Ohlášení čtení

Sláva tobě, Pane.

Čtení, text kázání

Chvála tobě, Kriste!

Kázání

Píseň týdne


Poznejte se v Pánu! Nikdo ať není proti druhému, nikdo ať není pokrytec!  Odpouštějte, jako Bůh odpustil vám! Přijímejte se navzájem, jako Kristus přijal vás k slávě Otce!

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

I s tvým duchem.


Přímluvy

Přineste Bohu oběť díků, a plňte svoje sliby Nejvyššímu (Ž 50,14) . Nezapomínejte ani na to, abyste prokazovali dobro, a mějte pochopení pro druhé: To jsou oběti, jaké se Bohu líbí. (Žid 13,16).

Píseň k obětování

Modlitba nad dary a přímluva za ty, kdo je přijmou.

Pane, Trojjediný Bože, z plnosti tvých darů přinášíme tento chléb a toto víno, abychom slavili památku narození, utrpení a smrti i vzkříšení Ježíše Krista.
Ty jsi všechno stvořil pro své jméno a daroval jsi lidem pokrm a nápoj, aby tě chválili se všemi tvými tvory.
Proto vyznáváme, že tvé je všechno, co jsme a co máme.
Přijmi, Pane, s laskavostí naši chválu; a přijmi i nás a pomoz nám, aby nás společenství této hostiny posílilo a abychom tě poslouchali ve všem našem myšlení a konání.     Pane, vyslyš naši modlitbu a dej nám, abychom tě vždy chválili a oslavovali.

Neboť tvá je sláva i moc skrze Ježíše Krista navěky. Amen.

Pán s vámi!

I s tvým duchem!

Pozvedněme srdce!

Pozvedáme je k Pánu!

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci!

Je to důstojné a správné.

Díkůvzdání

...a vyznáváme bez přestání:

Svatý, svatý, svatý je Hospodin, Bůh zástupů. Všechny končiny jsou plné jeho slávy. Hosana na výsostech. Požehnán buď ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech!

Pochválen buď, všemohoucí Bože, ve společenství všech svých svatých. Ty ses smiloval nad svými tvory a pro naše vykoupení jsi poslal svého Syna, Ježíše Krista, který byl poslušný až k smrti.

A v noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak vzal po večeři kalich, vzdal díky a dával jim jej se slovy: Pijte z toho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Proto se spojujeme s celou svatou církví a připomínáme si, nebeský Otče, utrpení a smrt tvého Syna. Vyznáváme jeho vítězné vzkříšení z mrtvých a jeho vstoupení nad nebesa, kde sedí po tvé pravici. Smířeni jeho krví předstupujeme s radostí před tvou tvář. Chválíme tě, Otče v nebi, a klaníme se ti ve společenství této hostiny.

Pokorně tě, Pane, prosíme, sešli na nás svého svatého Ducha, jenž dává život, a naplň jím celou svou církev. Jím posvěť i tyto dary, aby se staly chlebem života a nápojem spásy. V tomto chlebu, který lámeme, nám dej účast na těle Ježíše Krista. V tomto kalichu, nad nímž dobrořečíme, nám dej účast na krvi Ježíše Krista.

Jako jsi ho vzkřísil z mrtvých a proměnil jsi jeho pozemské tělo v nebeské, tak proměň i nás, Pane! Stvoř tento svět znovu podle své lásky. A jako byl tento lámaný chléb rozptýlen v obilí na kopcích, byl sklizen a stal se jedním chlebem, tak shromáždi svou církev ze všech končin země do svého království.    

Maranatha. Náš Pán přichází.

Ano, přijď, Pane Ježíši.

(Skrze něho se odvažujeme s důvěrou modlit, jak nás to On naučil.)

Otče náš...

Svaté svatým!

Jediný je svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen

Kriste, Beránku Boží,

ty snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!
Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!
Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj!

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena

Vezměte a jezte chléb života.
Vezměte a pijte z kalicha spásy.


K rozdílení se obec shromáždí do půlkruhu kolem oltáře. Každý má přijmout svatou večeři tak, jak je zvyklý ze svého domovského sboru.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, haleluja!

Jeho milosrdenství je věčné, haleluja!

(Haleluja odpadá v postní době)

Závěrečné evangelium:

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a Bůh byl to slovo. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci byly učiněny skrze to slovo, a bez něho není učiněno nic, co je učiněno. V něm byl život, a život byl světlem lidí. A to světlo svítí v temnotě, a temnota je nepohltila.
A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a my jsme viděli jeho slávu; slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. A z jeho plnosti jsme všichni přijali milost za milostí.

Děkovná modlitba (z Heilermesse, není součást Schlinkova formuláře)

Děkujeme ti, všemohoucí Bože, že jsi nás občerstvil tímto uzdravujícím darem, a prosíme tvé milosrdenství, ať v nás jeho přijetí působí pevnou víru v tebe a srdečnou lásku mezi námi všemi, skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje, pravý Bůh, vždycky a navěky.
Obec: Amen.

Slovo poslání

Jděte v pokoji Páně.

Bohu díky.

Závěrečná píseň

Požehnání (z Heilermesse)

Skloňte svá srdce před Bohem a přijměte jeho požehnání.
Hospodin ať vám žehná a chrání vás!
Hospodin ať nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostivý!
Hospodin ať k vám obrátí svou tvář a daruje vám + pokoj!
Obec: Amen.

Amen.