Vigilie Letnic v Tachově

Autor:
Publikováno:

Tachovší křesťané letos opět slavili jako ekumenickou bohoslužbu vigilii ke slavnosti Seslání Ducha svatého. Pořad liturgie (která se vzhledem k deštivému počasí nakonec konala v místnosti a proto doznala oproti předloženému textu některých změn) přinášíme.

Vigilie Letnic

(v Tachově, 14.5. 2005)

 

1. Prostor je temný. Dokola je rozestavěno osm ohnišť a jedno ohniště je uprostřed.  Shromáždění setrvá chvilku v tichu. Poté se zpívá

Veni creator spiritus

 

2. Předsedající pozdraví shromáždění liturgickým pozdravem, např.:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Amen.

 

3. Úvod do liturgie přibližující duchovní smysl slavnosti.

    Světlonoš mimo shromáždění zapálí louč a přijde ke shromáždění, které ho následuje za zvuku bonga a zvonků k prvnímu ohništi.

 

4. Je zapálen první oheň, shromáždění se postaví kolem ohně. Předsedající se modlí starobylou modlitbu začátku lucernaria:

 

Díky vzdáváme tobě, Pane,

skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,

skrze něj jsi nás osvítil a zjevil nám světlo neporušitelné.

Když jsme překonali délku dne,

přicházíme na počátku noci obdarováni světlem dne,

které jsi stvořil k našemu nasycení.

Když nyní, z tvé milosti nepostrádáme světlo večera,

chválíme tě a oslavujeme tě

skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána;

skrze něj ti patří sláva, moc a čest s Duchem svatým

nyní i vždy až na věky věků.

Amen.

 

5. 1. čtení Gn 2, 4b-24 – čte: Vypravěč, Hospodin (ve všech čteních by to měla být stejná osoba, není důvod proč by to nebyla žena) a člověk.

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

6. Žalm 33 Plná je země Hospodinovy milosti

 

7. Orace

 

Modleme se: (vždy následuje chvíle pro tiché či hlasité modlitby shromáždění k tématu; poté předsedající uzavře)

 

Rozjímáme, Bože, o podivuhodném díle stvoření.

Dej, ať pochopíme,

že ještě větší je jiné tvé dílo:

naše vykoupení v plnosti času

skrze tvého Syna, Ježíše Krista,

který s tebou žije a kraluje na věky věků.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku lidských hlasů se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

8. 2. čtení Gn 11, 1-9 - čtou: Vypravěč, lidé, Hospodin.

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

9. Ž 104Veleb duše má, Hospodina

 

10. Orace

 

Modleme se

Nebeský Otče, dáváš nám úplnou svobodu.

Může se postavit i proti tvé vůli.

Odpusť nám všechny babylónské věže –

pomníky lidské svévole a hlouposti,

a veď si nás svými cestami.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku dešťové hole a rumbakule se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

11. 3. čtení Ex 14,10 – 15,1 – čtou: Vypravěč, Izraelité, Egypťané, Mojžíš, Hospodin.

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

12. Kantikum Ex 15Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený

 

13. Orace

 

Modleme se:

Bože, nepřestáváš konat své podivuhodné skutky,

a cos konal v časech starodávných,

bylo zaslíbením toho,

co činíš nyní, mezi námi.

Vysvobodil jsi z otroctví svůj vyvolený národ,

vysvoboď z otroctví hříchu celý svět

a učiň z něho své království

skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku plechu a kovu se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

 

14. 4. čtení Ex 19, 3-8.16-20 - čtou: Vypravěč, Hospodin, lid;

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

15. Ž 103Hospodin je milosrdný a milostivý

 

16. Orace

 

Modleme se:

Dej Bože, ať na d námi zazáří jas tvé slávy,

a dopřej ať bohatství tvého světla

upevní osvícením Ducha svatého srdce těch,

kteří se tvou milostí znovu zrodili.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha,

který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku bonga a didžerida se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

17. 5. čtení Ez 37, 1-14 - čtou: Vypravěč, Ezechiel, Hospodin;

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

18. Ž 143Hospodine, slyš modlitbu mou!

 

19. Orace

 

Modleme se:

Bože, děkujeme ti za světlo této noci,

za našeho Pána Ježíše Krista,

v němž se naplňují všechna proroctví.

Děkujeme ti, že v něm nám dáváš svůj život,

a prosíme tě:Zachovej své církvi svého životodárného Ducha,

rozmnožuj ji a obnovuj, aby ti sloužila v Duchu a v pravdě

skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku vody přelévané do nádoby a dřívka se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

20. 6. čtení Joel 3, 1-5 - čte: Hospodin

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

21. Ž 104Sešli Ducha svého Hospodine, a obnovíš tvář země

 

22. Orace

 

Modleme se

Bože, dnešní slavností posvěcuješ celou církev po širém světě

a ve všech národech.

Vylij po všech končinách země dary Ducha svatého

a naplň i nyní srdce křesťanů tou božskou silou,

která působila v apoštolech, když začali hlásat evangelium.

Skrze…

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku houslí, flétny a kytary se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

23. 7. čtení Da 3, 1-23 + deuterokanonická Da 3, 24a – čte: Vypravěč, hlasatel, hvězdopravci, Nabuchodonosor, tři mládenci;

 

Zapálí se svíčky v části mozaiky.

 

24. Kantikum Da 3Všechno co žije, ať chválí Hospodina

 

25. Orace

 

Modleme se:

Hospodine, ty zůstáváš věrný i tehdy,

kdy selhává všechna lidská naděje.

Motivuj nás, abychom i my byli věrní tobě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Shromáždění tancuje v kruhu kolem ohně. Za zvuku plechů a didžerida se shromáždění přesunuje k dalšímu ohni.

 

26. Epištola Sk 2, 1-11 – čte: Vypravěč, židé;

 

27. Aleluja

 

Za zpěvu Aleluja se shromáždění přesouvá k ohni uprostřed.


 


28. Evangelium J 20, 19-23 – čte: Vypravěč, Ježíš

 

Tanečník obtančí se stuhou každého ze shromáždění jednotlivě a dýchne na něj. Po celou dobu hraje tibetská mísa.

 

29. Promluva

 

30. Ticho

 

31. Nicejsko-konstantinopolské symbolum

 

32. Přímluvy ukončené modlitbou Otče náš

 

33. Poslání – 1 J 4, 13-16

 

34. Dobrořečme Pánu. Bohu Díky.

 

35. Závěrečný zpěv