Evangelická propria 7/2003

Autor:
Publikováno:

struktura propria - Navštívení Panny Marie - Cyril a Metoděj - M. Jan Hus - 3. až 6. neděle po Trojici - Jakub Starší apoštol - Volný čas a dovolená - Zodpovědný přístup k přírodě a technice

Evangelická bohoslužebná propria - červenec 2003
Obsah: struktura propria - liturgický kalendář - historický kalendář - Navštívení Panny Marie - Cyril a Metoděj - M. Jan Hus - 3. až 6. neděle po Trojici - Jakub Starší apoštol - Volný čas a dovolená - Zodpovědný přístup k přírodě a technice Struktura propria:

Název neděle nebo svátku
Liturgická barva, u svátků typ obecného propria
Introitus - verš a žalm
Biblické votum + modlitba dne (kolekta)
Perikopy
Haleluja + biblický verš

Liturgický kalendář - červenec 2003

2. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE - liturgická barva bílá
Týden pro život (2.-7.7)
4. Prokop Sázavský
5. Cyril a Metoděj

6. 3. NEDĚLE PO SV. TROJICI - l.b.bílá (zelená)
nebo: NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE - l.b.bílá
M.JAN HUS "sv.paměti" (1415) - l.b.červená
Patriarcha Athenagoras I. (1972)
Tomáš Morus (1535)
9. Angelus Silesius (1677)
11. Benedikt (547)
12. Nathan Soederblom (1931)
Veronika, vyznavačka (dle pravosl.kalend.)
Erasmus Rotterdamský (1536)

13. 4. NEDĚLE PO SV. TROJICI - l.b.bílá (zelená)
Akvila a Priscilla, mučedníci
Hroznata umučen (1217)
15. Bonaventura (1274)
Vladimír, kníže
17. Tomáš ze Štítného (1400)
20. Markéta (kol 307)
Petr Parléř (13(?).7.-1390)

5. NEDĚLE PO SV.TROJICI - l.b.bílá (zelená)
Prorok Daniel
22. MARIA MAGDALENA
23. Birgita Švédská (1373)
24. Boris a Gleb, mučedníci
25. APOŠTOL JAKUB STARŠÍ - l.b.červená
Tomáš Kempenský (1471)
26. Jáchym a Anna

27. 6. NEDĚLE PO SV.TROJICI - l.b.bílá (zelená)
Johann Sebastian Bach (1750)
Gorazd a druhové
29. Olaf Haraldson (31.8.1030)
Marta
30. August Vilmar (1868)
31. Ignác z Loyoly (1556)
Bartolomé de Las Casas (1566)
A. de Saint-Exupéry (1944)
Vladimír Solovjov (1900)

Historický kalendář

1. Založen Světový luterský svaz (1947)
5. Basilejský koncil potvrdil kompaktáta (1436)
9. Majestát Rudolfina o náboženské svobodě (1609)
1O. Dvorská kancelář v Praze povolila číst Bibli každému a zakázala ji zabavovat (1781)
12. Jan z Jenštejna zvolen pražským arcibiskupem (1364)
15. Dobytí Jeruzaléma křižáky (1099)
16. Rozkol východní a západní církve (1054)
17. Na Dobrši zemřel kazatel Ondřej de Waldt (1752)
18. Hus v arcibiskupově klatbě (1410)
Dogma o neomylnosti papeže (1870)
19. Požár Říma 64. Neronovo pronásledování křesťanů
20. Vytvořena římská inkvizice (1542)
22. Přijímání podobojí na hoře Tábor (1419)
24. Mandátem Ferdinanda II. vypovězeni nekatoličtí kněží z Čech (1623)
26. Švédové se zmocnili Hradčan (1648)
Cesarini vyhlásil další křížovou výpravu do Čech (1431)
27. Mandát Rudolfa II. proti Bratřím (1584)
30. První pražská defenestrace (1419)
31. Mandátem Ferdinanda II. povoleno jedině římskokatolické náboženství (1627)

Navštívení Panny Marie
Lze přesunout na následující neděli a zčásti nebo zcela tak nahradit její proprium.

Blahoslavená, která uvěřila,
neboť se stane, co ti Pán řekl. Luk 1,45

Moje srdce se raduje v Pánu,
těším se z jeho spásy.
Nikdo není svatý jako on,
nikdo kromě něho.
Nikdo není skála jako náš Bůh.
Bůh zlomil zbraň silného,
a opásal slabé svou silou.
Pán Bůh činí člověka chudým a činí ho bohatým,
povyšuje a ponižuje. 1Samuel 2,1-2.4.7
Sláva Otci...

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy. Gal 4,4

230. Všemohoucí Bože,
ty jsi vyvolil chudé, ponížené a ty,
kdo v očích světa nic neznamenají.
Vyvolil jsi Pannu Marii,
aby byla matkou tvého Syna,
a tím jsi ukázal svou lásku k nám.
Dej, abychom se i my s pokorou otevřeli tvému slovu
a oslavovali tvé divy.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 11,1-5 1Tim 3,16 Lk 1,39-47(48-)56

Haleluja.
Zpívejte Pánu novou píseň,
neboť činí divy!
Haleluja. Ž 98,1

Svátek Cyrila a Metoděje
(proprium Šíření evangelia)

I. Chvalte Pána, všechny národy,
oslavujte ho, všichni lidé! Ž 117,1

II. Neboj se, malé stádce,
neboť váš Otec vám chce dát své království. Luk 12,32

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,
kéž se nad námi rozjasní jeho tvář!
Ať je na zemi známa jeho cesta,
jeho spásu ať poznají všichni pohané!
Ať se národy radují a jásají,
že soudíš národy podle práva
a vládneš národům země. Ž 67,2-3.5-6
Sláva Otci...

Tvé jméno chci zvěstovat svým bratřím, chci tě oslavovat ve tvém shromáždění. Ž 22,23

255. Pane Bože, ty jsi poslal do světa svého Syna
jako světlo národů a slávu svého izraelského lidu.
Prosímě tě:
Oslav své jméno mezi všemi národy
a doveď všechny, kdo přicházejí k víře,
do svého věčného království.
Skze něho, našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne odvěků navěky.

256. Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli zachráněni
a poznali pravdu.
Pošli dělníky na svou žeň,
aby zvěstovali evangelium celému světu.
Slovem života shromáždi svůj lid
a posilni jej silou svátostí,
aby kráčel vpřed cestou spásy.
O to prosíme skrze Ježíše Krista.

257. Milosrdný Otče,
tvá laskavost dává nad námi svítit světlu evangelia.
Prosíme tě:
Ať tvé světlo zasáhne i ty národy země,
které jsou ještě bez naděje v Krista,
aby i jim byla zvěstována tvá spása
a všechna srdce se obrátila k tobě.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 42,1-8 / Iz 49,8-13 Řím 11,25-32 / Ef4,15-16 / 1Jan 4,7-12 Mt 5, 13-16/Mt 9,35-38/Mt 11,25-30/Jan 4,32-42

Haleluja.
Pomoz nám Bože, ty jsi naše pomoc,
pro čest tvého jména. Ž 79,9a

Při bohoslužbách je možno využít biblických a liturgických textů ve staroslověnštině, popř. přečíst úryvek z proglasu - viz ČEP s apokryfy):

Ef IV,11-16:
I Toj dal jest óvy úbo apóstoly, óvy že proróky, óvy že blahověstniky, óvy že pastýri i učíteli,
k sověršéniju svjatých, v dělo služenija, v sozdánije těla Christóva, dóndeže dostíhnem vsjí v sojedinenije věry i poznánija Sýna Bóžija, v muža sověršénna, v měru vózrasta ispolněnija Christova, da nebyvájem k tomu mladénci, vlájuščesja i skitájuščesja vsjákim větrom učénija, vo lží čelověčestěj, v kovarstvě kozněj lščenija: istnistvujušče že v ljubvi da vozrastím v něho vsjáčeskaja, iže jest hlava, Christos, iz něhóže vse tělo sostavljájemo i sčiněvájemo prilíčně vsjácěm otsazánijem poddánija, po dějstvu v měrě jedínyja kojejáždo části, vozraščénije těla tvorit v sozdanije samáho sebé ljubóviju.

Mat IX, 31-38:
I prochoždáše Iisús hrády vsja i vésy, účá na sónmiščich ich, i propovědaja Evánhelie cárstvija, i cěljá vsják nedúh i vsjáku jázju v ljúdech. Víděv že naródy, milosérdova ot ních, jáko bjáchu smatény i otvěrženy, jáko óvcy ne imúščija pástyrja. Tohdá hlahólja učenikóm svojím: Žátva ubo mnóha, dělatělej že málo: Molítesja ubo Hospodinu žátvy, jáko da izvedét dělateli na žátvu svoju.

Podle pravoslavného lekcionáře se čte:
Žid 7,26 - 8,2
Mat 5,14-19:
Vy jeste svět míra. Ne móžet hrád ukrýtisa věrchu hory stojá. Nižé vžihajut světílnika i postavljajut jeho pod spudom, no na svěščnice, i světit vsěm, iže v chrámině. Takó da prosvětitsja svět vaš pred čelověki, jako da viďat vaša dobraja děla, i proslávjat Otca vašeho, iže na něbesjach. Da ne mníte, jako prindóch razoriti zakon, ili proroky: ne prindóch razoríti, no ispólniti. Amín bo hlaholju vam: dondeže prejdet nébo i zemljá, jóta jedína, ili jedíná čertá ne préjdet ot zakóna, dondeže vsja budut. Iže jášče razorít jednu jedínu zapovědij sich málych i naučit táko čelověki, mníj naréčetsja v Cárstviji něbesněm: a iže sotvorít i naučít, sej vélij naréčetsja v Cárstviji něbesněm.

Chvaly vzdavajim Hospodevi, Bohu našemu. Dostojno i pravedno jest. Svjat, svjat, svjat Hospod Boh Savaot. Plna sut nebesa i zemlja slavy tvojeje. Hosana ve vyšnich. Blahoslovljen hrjadyj ve jmja Hospodně, Hosana ve vyšnich.

Evangelická ukrajinská anafora byzantského ritu

Svátek M.J.Husa
(proprium mučedníka)

Velkou cenu má v Hospodinových očích
oddanost jeho věrných až k smrti
Tobě obětuji oběť díků
a budu vzývat Hospodinovo jméno (Ž 116,15.17)
Moje duše touží po spáse,
čekám na tvé slovo.
Moje oči toužebně vyhlížejí tvé slovo,
kdy už mě potěšíš?
Vedlo se mi jako měchu v kouři,
na tvá přikázání jsem však nezapomněl.
Opovážlivci mi kopou jámy
bez ohledu na tvůj zákon.
Všechna tvá přikázání jsou pravda,
pronásledují mě neprávem, pomoz!
Tvoje pravda trvá navěky,
všichni ti musí sloužit (Ž 119,81-86.91b)
Sláva Otci...

2Tim2,8-13/Žid 10,32-39/2Kor 1,3-7 Mk 8,31-35/Mk 13,5-13/Lk 12,1-8
Podle pravoslavného lekcionáře se čte 2Tim 1,3.8-13, evangelium buď Jan 15, 1-6.8-11 nebo Mat 16,24-27 nebo Mat 10,24-32

287. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi pro nás na sebe vzal utrpení a smrt.
Pomoz nám, abychom tě následovali,
abychom na sebe brali svůj kříž
a jednou viděli tvou slávu.
Tobě buď sláva navěky.

288. Pane, náš Bože,
ve všech dobách pokládali křesťané život
pro tvé evangelium.
Udržuj jejich památku mezi námi živou
a učiň nás silnými ve víře,
abychom také my svým životem
dosvědčovali vítězství tvého Syna nad hříchem i smrtí.
Tobě buď sláva navěky.

Haleluja
Slyš pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti.

3.neděle po Trojici

Jako se otec smilovává nad dětmi,
tak se Pán smilovává nad těmi, kdo se ho bojí. Ž 103,13

Milosrdný a milostivý je Pán,
trpělivý a velmi laskavý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
a neodplácí nám podle našich špatných činů.
Vždyť jako je vysoko nebe nad zemí,
tak se klene jeho milost nad těmi, kdo se ho bojí.
Jako je vzdáleno jitro od večera,
tak od nás vzdaluje naše přestoupení. Ž 103,8.10-12
Sláva Otci...

Nebo ze všeobecné řady po Trinitatis, tj. žalm 2.neděle.

Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil to, co se ztratilo. Luk 19,10

143. Bože, ty nesneseš,
aby se ti ztratilo jediné z tvých lidských dětí.
Hledáš nás, když jsme se od tebe vzdálili.
Hledáš nás více,
než my hledáme tebe.
Držíme se tvého zaslíbení,
a důvěřujeme tvé vynalézavé lásce.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří odvěků navěky.

144. Milosrdný Bože,
ty hledáš všechny lidi, kteří se od tebe odvrátili.
I nás hledáš.
Prosíme tě, aby si nás našlo tvé slovo,
a abychom se nechali najít.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

145. Pane Ježíši Kriste,
ty si shromažďuješ na zemi svou obec
a dáváš v ní kázat slovo smíření.
Prosíme tě:
Sešli nám svého Ducha,
abychom přijali do srdce radostnou zvěst
a žili společně jako děti nebeského Otce.
Tobě buď sláva navěky.

Ez 18,1-4.21-24.30-32 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-3.11b-32(= text kázání)/Lk 15,1-7(8-10) 1Jan 1,5 - 2,6 Lk 19,1-10/
Continua Jonáš 4
Marg: Mich 7,7.9.18-19(20) Tobiáš 3,14-15.21-23 Jan 6,37-40
Pravoslavné perikopy (4.neděle po Padesátnici): Řím 6, 18-23 Mat 8,5-13

Haleluja.
Milosrdný a milostivý je Pán,
trpělivý a plný dobroty. Ž 103,8

4.neděle po Trojici

Chci tvé jméno oznámit svým bratřím,
chci tě oslavovat ve shromáždění. Ž 22,23

Oslavujte Pána, vy kdo se ho bojíte,
protože nepohrdl chudým a neopovrhl jeho bídou,
neskryl před ním svůj obličej,
a když k němu volal, vyslyšel jej.
Tebe chci chválit ve velikém shromáždění,
splnit své sliby před těmi, kdo se tě bojí.
Ubozí budou jíst dosyta,
a ti, kdo se ptají na Pána, jej budou chválit. Ž 22,24a.25-27a
Sláva Otci...

Nebo Ž 42,2-12:

Jako jelen prahne žízní po svěží vodě,
tak touží duše má po tobě, Bože.
Má duše prahne žízní po Bohu,
po Bohu živém.
Kdy se už dočkám toho,
že uvidím Boží tvář?
Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne v noci,
protože mi každý den říkají:
Kde je ten tvůj Bůh?
Vzpomínám a vylévám si srdce:
Jak jsem chodil ve velkém zástupu
na pouti do Božího domu,
s radostí a děkováním
v zástupu těch, kteří slaví.
Proč jsi tak smutná, má duše,
a tak neklidná v mém nitru?
Čekej na Boha, ještě mu budu dobrořečit,
že je má pomoc a můj Bůh.
Bože můj, zarmoucena je ve mně má duše,
proto si tě připomínám
v zemi u Jordánu a Hermonu,
od hory Misar.
Tvé proudy hučí
a tůně na sebe volají,
vody mám až nad hlavu.
Přes den mi Pán sesílá svou laskavost,
v noci mu zpívám
a modlím se k Bohu mého života.
Říkám Bohu, který je mi skalou:
Pročpak jsi na mě zapomněl?
Proč musím chodit tak smutný,
utlačován nepřítelem?
Pálí mě to jak smrtelná rána,
když mě mí nepřátelé zesměšňují
a denně říkají: Kde je ten tvůj Bůh?
Proč jsi tak smutná, má duše,
a tak neklidná v mém nitru?
Čekej na Boha, ještě mu budu dobrořečit,
že je má pomoc a můj Bůh.
Sláva Otci...

Nebo ze všeobecné řady po Trinitatis, tj. žalm 2.neděle.

Neste břemeno, kterým je ten druhý, tak naplníte zákon Kristův. Gal 6,2

146. Bože, Ježíš nám ukázal,
že jsi plný milosrdenství a lásky,
Pomoz nám, abychom i my byli milosrdní,
nebyli malicherní a úzkoprsí
a nezraňovali druhé tvrdým soudem.
Dej, abychom se naučili chápat druhé,
dodávat jim odvahu a nacházet společně cesty ku pokoji.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

147. Věčný Bože, chceš, aby bylo křesťanstvo
vedeno a obnovováno tvým Duchem.
Vyslyš naši modlitbu a dej,
aby ti všichni křesťané sloužili
s pevnou vírou a poslušností.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

148. Milosrdný, věrný Bože,
ty nám hříšníkům denně odpouštíš každou vinu
a chceš, abychom si také navzájem odpouštěli.
Překonej tvrdost našich srdcí a dej,
abychom se k sobě mavzájem chovali milosrdně
a žili z tvého odpuštění.
Skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista.

1M 50,15-21 Řím 14,10-13 Lk 6,36-42(= text kázání) /Řím 12,17-21/ /1Petr 3,8-15a (15b-17) Jan 8,3-11/
Marg: Jak 1,(9-21)22-25 nebo 3,13-18
Pravoslavné perikopy (5.neděle po Padesátnici):Řím 10,1-10 Mat 8, 18-22.28- 9,1

Haleluja.
Nádherná věc je děkovat Pánu
a zpívat chválu tvému jménu, Nejvyšší. Ž 92,2

5.neděle po Trojici

I. Chci ti požehnat, a učinit tě požehnáním,
praví Pán. 1M 12,2

II. Navzdory všemu zůstanu s tebou,
neboť mě držíš za mou pravici. Ž 73,23

Každý den dostávám rány,
každého jitra jsem trestán.
(Navzdory všemu zůstanu s tebou,
neboť mě držíš za mou pravici.)
Vedeš mě, Pane, podle tvého rozhodnutí,
a nakonec mě přijmeš s poctami.
Nežádám nebe ani zemi -
jen když mám tebe.
Ač chřadnu na těle i na duši,
ty, Bože, jsi stále můj úděl a útěcha mého srdce.
To je má radost, že se držím Boha,
na Boha vkládám svou naději
a zvěstuji jeho skutky. Ž 73,14(23)24-26.28
Sláva Otci...

Nebo ze všeobecné řady po Trinitatis, tj. žalm 6.neděle.

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Ef 2,8

149. Všemohoucí Bože,
povoláváš lidi do služby
a skrze ně konáš své dílo na zemi.
Prosíme tě:
Otevři nám uši a srdce, abychom poslechli tvé volání
a následovali toho, jehož jsi poslal,
Ježíše Krista, našeho Pána.
Tobě buď sláva navěky.

150. Pane Ježíši Kriste,
když vstoupíš do našeho života,
poznáváme, jak to s námi doopravdy je.
Lekáme se toho a prosíme:
Překonej odpor, který klademe,
a nech nás zůstávat ve tvé blízkosti.
Vždyť ty jsi náš bratr, Syn Boží navěky.

151. Pane Bože, nebeský Otče,
sešli své církevní obci
Ducha pravdy a pokoje,
abychom následovali tvého Syna
a ze srdce činili to, co se ti líbí.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

1M 12,1-4a 1Kor 1,18-25 Lk 5,1-11(= text kázání) /2Tes 3,1-5/ /Jan 1,35-42 Lk 14,25-33/
Marg: 1Král 19,19-21 Job 28,12-14.20-28 Ez 2,3-8a Gal 1,11-24
Pravoslavné perikopy (6.neděle po Padesátnici): Řím 12,6-14 Mat 9,1-8

Haleluja.
Pán dává zvěstovat svou spásu,
zjevuje národům svou spravedlnost. Ž 98,2

6.neděle po Trojici

I. Neboj se, neboť jsem tě vykoupil,
zavolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj! Iz 43,1

II. Požehnej nás Bůh.
Nechť se ho bojí všechny končiny země. Ž 67,8

Bůh nám buď milostiv a žehnej nám,
ať nad námi rozzáří svou tvář,
aby se na zemi poznala jeho cesta,
mezi všemi národy jeho spása.
Národy se zaradují a zajásají,
že soudíš lidi spravedlivě
a řídíš národy na zemi.
Díky ti vzdají, Bože, národy,
všechny národy ti vzdají díky.
Sláva Otci... Ž 67,2-3.5-6

Nebo Ž 139,1-6.13.14.16.23.24:

Pane, ty mne zkoumáš a znáš.
Víš o tom, když sedím nebo vstávám,
již dávno chápeš mé myšlenky.
Jsi u mne, ať chodím nebo ležím,
vidíš všechny mé cesty.
Ještě nemám slovo na jazyku
a ty už víš, co chci říci.
Ze všech stran mě obklopuješ
a držíš nade mnou svou ruku.
Toto poznání je pro mne příliš vysoké a podivuhodné,
nemohu to pochopit.
Ty jsi totiž tvořil moje nitro,
utvářel jsi mě v těle matky.
Děkuji ti, za to,
jak skvěle jsi mě udělal,
podivuhodná jsou tvá díla,
poznává má duše.
Tvé oči mne viděly,
když jsem ještě nebyl stvořen,
a ve tvé knize byly zapsány všechny dny,
které teprve přijdou.
Prozkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce,
vyzkoušej mě a poznej, jak to myslím.
Podívej se, zda nejsem na špatné cestě,
a veď mě cestou věčnou.
Sláva Otci...

Toto praví Pán, který tě stvořil: Neboj se, neboť já jsem tě vykoupil. Zavolal jsem tě
jménem, jsi můj. Iz 43,1

152. Pane, ty jsi poslal své učedníky do celého světa,
aby národy uslyšely radostnou zvěst.
Dej svému slovu moc, aby v nás působilo,
a naplň nás radostí z tvých zaslíbení.
Tobě buď sláva navěky.

153. Pane Bože, milý Otče,
svtým křtem jsi nám daroval nový život.
Prosíme tě:
Dej, abychom ti zůstali věrni,
a svou víru prakticky projevovali láskou,
a nakonec nás doveď k dokonalosti ve tvém království.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

154. Pane, náš Bože,
ty jsi připravil neviditelné poklady pro všechny,
kdo tě milují.
Vlej nám do srdce hlubokou touhu po tobě,
abychom tě milovali nade všechno a získali zkušenost,
že podivuhodně naplňuješ svá zaslíbení.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 43,1-7 Řím 6,3-8(-11) Mt 28,16-20(= text kázání)
/1Petr 2,2-10 5M 7,6-12 Sk 8,26-3/
Marg: 1M 7 a 8 (výběr) 2M 14,8b-31 (výběr) Modlitba Manassesova 1-6
Pravoslavné perikopy (7.neděle po Padesátnici): Řím 15,1-7 Mat 9,27-35

Haleluja.
Tvé jméno chci ohlašovat svým bratřím,
chci tě oslavovat ve tvém shromáždění. Haleluja! Ž 22,23

LLKD doporučuje o této neděli připomínku křtu.

Slavnost památky křtu

Obnova křtu podle Limské liturgie

Svátek sv.Jakuba staršího
(proprium apoštola, kolekta doplněna z Evangelisches Tagzeitenbuch)

Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží ke spasení každému, kdo věří. Řím 1,16

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Rozpomenou se a obrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.
Budou se mu klanět všechny pohanské národy.
Neboť Hospodinovo je království
i nad pohanskými národy.
Přijdou a budou hlásat jeho spravedlnost
lidu, který se zrodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým musím být pokřtěn, budete pokřtěni, praví Pán. Mt 20,20

Pane Ježíši Kriste, ty jsi svému učedníku Jakubovi ukázal své proměnění,
a on obětoval svůj život jako vyznání, že v tebe věří.
Prosíme tě:
Dej nám svého Ducha,
aby nás nesl v utrpení a vedl ke tvé slávě.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a máš všechnu moc navěky. Amen

(Sk 12,1-11) Řím 8,28-39 Mt 20,20-23

Haleluja
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho,
jenž poselství nese a ohlašuje pokoj,
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu! Iz 52,7

Bratrská píseň ke svátku sv.Jakuba
(Cithara sanctorum 359, sl.1,11,16,17)

Pamatujmež na svatých skonání,
na jejich při Kristu bojování,
jich následujíce,
v nebi s nimi býti žádajíce.
(...)
Jakob Zebedeů, jménem větší,
(kniha Skutků apoštolských svědčí),
sťat od Herodesa,
k pití kalicha Páně pozván jsa.
(...)
Takhle úzkou cestou všichni svatí,
z toho světa musili se bráti,
my to pamatujme,
a jich následujme.

Pane, duch i hotov,
nemocné tělo,
rač je posilniti,
k počtu všech svatých nás připojiti.

Proprium Dovolená a volný čas

Velký je náš PÁN a velmi mocný,
nelze porozumět tomu, jak vládne světu. Ž 147,5

Haleluja! Chvalte PÁNA!
Je krásná věc chválit PÁNA,
chválit jej je dobré a milé.
PÁN uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce,
jejich rány obvazuje.
Zpívejte PÁNU děkovnou píseň
a chvalte našeho Boha harfami.
PÁN má zalíbení v těch, kdo před ním mají bázeň,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. (Ž 147,1.3.7.11)
Sláva Otci...

nebo:

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře.
Země je plná tvých tvorů. Ž 104,24
A to vše s nadějí vzhlíží k tobě,
že jim dáš v pravý čas pokrm.
Rozdáváš jim, a oni si berou,
otevřeš ruku a sytí se dobrem.
Odejmeš jim dech a hynou,
v prach se navracejí.
Sesíláš svůj dech a jsou stvořeni,
tak obnovuješ tvář země.
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. (Ž 103,27-30.33)
Sláva Otci...

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, a co od tebe Bůh žádá: jen to, abys zachovával
právo, miloval milosrdenství, a pokorně chodil se svým Bohem. Mich 6,8

279. Pane Bože,
dáváš nám darem doby klidu a odpočinutí od práce.
Dej, abychom svou dovolenou využili k obnově těla i duše
a otevřeli se tvé dobrotě.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

280. Pane, náš Bože, děkujeme ti za prázdniny.
Dej všem, kdo jsou nyní na cestách,
aby znovu objevili krásu tvého stvoření.
Ochraňuj je a dej, aby se vrátili zdrávi a posíleni.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

281. Veliký a širý je náš svět, tvoje stvoření, Pane.
I ve střídání práce a volného času poznáváme tvůj řád,
dobrý pro člověka.
Dej, abychom se mohli podílet i na tvém stvořitelském klidu a odpočinutí,
abychom tě tak lépe poznali a tím porozuměli i sami sobě.

+

5Mojž 8,2-18 Ef 5,15-21 Mt 6,24-34

Haleluja.
Celý život chci zpívat Pánu
chválit svého Boha, co živ budu. Ž 104,33

Proprium Zodpovědný přístup k přírodě a technice
Liturgická barva červená

Pánova je země a vše, co je na ní,
svět i všichni, kdo jej obývají. Ž 24,1

Země je plná tvé dobroty, Pane,
nauč mne svým řádům.
Nauč mě poznání a pochopení, které uzdravuje,
protože mám důvěru k tvým přikázáním.
Než jsem byl pokořen, bloudil jsem,
nyní však zachovávám tvé slovo.
Dobrý jsi, Pane, a laskavý,
nauč mě tomu, co´s ustanovil.
Sláva Otci...

Bože, opět nás potěš,
rozzáři nad námi svůj obličej,
a uzdravíme se! Ž 80,4

Jak dlouho se chceš hněvat, Pane, Bože zástupů,
když se tvůj lid k tobě modlí?
Bože zástupů, přece jen se obrať,
Shlédni s nebe a pohlédni sem,
ujmi se svého vinného kmene!
Aktivuj svou sílu
a přijď nám na pomoc!
Už se od tebe neodkloníme.
Oživ nás, a budeme vtývat tvé jméno! Ž 80,5.15.3b.19
Sláva Otci...

263. Pane, Stvořiteli všech věcí,
ty jsi nám svěřil odpovědnost za tuto zemi.
Pomoz nám ji uchovávat a užívat tak,
aby zde i zítra mohli žít lidé.
Prosíme skrze Krista, našeho Pána.

264. Pane Bože, ty jsi nás postavil do doby,
jejíž materiální bohatství
i technické možnosti jsou veliké.
Ochraňuj nás, abychom se nestali otroky svého blahobytu,
a abychom nevykořisťovali bez zábran tvé stvoření.
pomoz nám poznat, kde bloudíme, a veď nás novými cestami.
Tobě buď sláva navěky.

1M 2, (4b-)8(9-)15 nebo 1M 11,1-15
1Kor 3,18-23
Mt 5,13-16

Haleluja.
Pomoz nám, Bože, ty jsi naše pomoc,
pomoz nám pro čest tvého jména. Ž 79,9a