Evangelická propria 8/2003

Autor:
Publikováno:

7.- 11. neděle po sv. Trojici - Proměnění Páně - sv. Vavřinec - sv. Bartoloměj - Stětí Jana Křtitele - proprium Křesťané a židé - proprium Učitele církve

Evangelická bohoslužebná propria - srpen 2003
Obsah: Evangelický kalendář - 7.- 11. neděle po sv. Trojici - Proměnění Páně - sv. Vavřinec - sv. Bartoloměj - Stětí Jana Křtitele - proprium Křesťané a židé - proprium Učitele církve Evangelický kalendář srpen 2003

1.Jan Milíč z Kroměříže (1374)
2. Chr.Blumhardt (1919)
3. Světová konference pro Víru a řád Lausanne 1927, Edinburg 1937

3. 7. NEDĚLE PO SV.TROJICI

4. J.M.Vianney (1859)
6. PROMĚNĚNÍ PÁNĚ (nebo poslední neděli po Zjev.)
7. Afra (304)
Zákaz slavení svátků sv.Jana Husa, sv.Jeronýma Praž. aj. (1626)
V Praze vydána první česká Bible (1488)
9. Edita Steinová (Osvětim 1942)
Jakoubek ze Stříbra (1429)

10. 8. NEDĚLE PO SV.TROJICI

1O. VAVŘINEC (258)
Zničení Jeruzaléma (70 - památka 10.ned. po Trinitatis)
Husité vypálili Zbraslavský klášter
11. Klára Sciffi z Assisi (1253)
Mikuláš Kusánský (1464)
12. Bratr Řehoř, zakladatel Jednoty (1474)
13. Florence Nightingaleová (1910)
Poncián a Hippolyt
První sv.večeře obnovené Jednoty (1727)
14. Maksymilian Kolbe (Osvětim 1941)
Bitva u Domažlic (1431)
15. Mikuláš Kusánský (1464)
Vojtěch Raňkův z Ježova, předchůdce reformace (1388)
3.konference pro Víru a řád v Lundu (1952)
(Římskokatolická církev: Nanebevzetí Panny Marie, stejně luteráni až do 17.století, anglikáni: The Virgin Mary, Mother of Our Lord, což nejlépe odpovídá tradici - šlo o první a jediný mariánský svátek, protože ostatní "mariánské" svátky jsou svátky Kristovými - Uvedení do chrámu, Zvěstování...)

17. 9. NEDĚLE PO SV.TROJICI

18. Helena (4.stol.)
Josef Zvěřina (1990)
19. Blaise Pascal (1662)
Evangelická aliance 1848
Luterský světový konvent Eisenach 1923
Světová konference pro prakt. křesťanství Stockholm 1925
(Pravoslaví st.styl: Proměnění Páně)
20. Bernhard z Clairvaux (1153)
William Booth (1912)
21. E.Thurneysen (1974)
22. SRC - založení (1948)
23. Irinej Lyonský
Bartolomějská noc (1572)

24. 10. NEDĚLE PO SV.TROJICI (nebo proprium: Křesťané a židé)

24. APOŠTOL BARTOLOMĚJ
Simone Weilová (1943)
27. Monika (387)
28. Augustin (430)
(Pravoslaví st.styl: Zesnutí Panny Marie - Uspěnije)
29. STĚTÍ JANA KŘTITELE
Bratrstvo z Taizé (1940)

31.8. 11.NEDĚLE PO SV.TROJICI

31. John Bunyan (1688)

7.neděle po Trojici

Chudí budou jíst a nasytí se,
a ti, kdo se ptají na Pána, jej budou chválit. Ž 22,27

Děkujte Pánu, protože je laskavý,
jeho dobrota trvá navěky.
To ať řeknou ti, které Pán vykoupil,
které Pán vytrhl z nouze,
shromáždil z různých zemí,
z východu i západu, severu i jihu.
Ti, kdo žíznili a hladověli,
a byli v duši skleslí,
když ve svém soužení volali k Pánu,
zachránil je z jejich tísně
a vedl je správnou cestou.
Ti ať chválí Pána za jeho milosrdenství,
za divy, jež pro lidi koná:
sytí lačné duše,
hladovým dává plno dobrých věcí. Ž 107,(1-3)5-6.(7a)8-9
Sláva Otci...

Nejste už cizinci a přistěhovalci, ale jste spoluobčané svatých a patříte k Božímu domu. Ef 2,19

155. Pane, náš Bože,
ty zachraňuješ z nouze a nedostatku.
Od tebe přichází chléb země
i živý chléb z nebe.
Pomoz nám, abychom vděčně přijímali tvé dary
a dělili se o ně se všemi,
kdo potřebují tvou pomoc.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

156. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi viděl hlad lidí
a dal jsi jim pokrm,
aby se nasytili.
Prosíme tě:
Dej i nám to, co potřebujeme k životu
- ty, který s Otcem i Duchem svatým
žiješ a působíš navěky.

157. Pane, nebeský Otče,
vezmi naše tělo a naši duši do svého vlastnictví
a dej, aby tvá milost v nás byla tak silná,
abychom se neřídili svými nápady,
ale nechali se plně vést tvou svatou vůlí.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

2M 6,2-3.11-18 Sk 2,41a42-47 Jan 6,1-15 (= text kázání)
/Jan 6,30-35 Fil 2,1-4 Lk 9,10-17/
Marg: Luk 14,7-11 Zjev 19,6-9

Haleluja.
Od východu slunce až do jeho západu
budiž chváleno jméno PÁNOVO. Ž 113,3

Proměnění Páně
Barva bílá. Proprium poslední neděle po Zjevení

Pán září jako světlo, paprsky mu vycházejí z rukou, v nich je skryta jeho síla. Abakuk 3,4

Pán kraluje, raduj se z toho, země,
zaradujte se ostrovy, kolik vás jen je.
Oblak a temnota jsou kolem něho,
spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost,
a všechny národy vidí jeho slávu.
Pro spravedlivého je zaseto světlo,
radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
Radujte se, spravedliví, z Pána,
vzdejte mu díky a chvalte jeho jméno! Žalm 97,1-2.6.12
Sláva Otci...

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Pán, ukáže se nad tebou jeho sláva. Iz 60,2

53. Pane, věčný Bože,
ukázal jsi nám Ježíše jako svého milovaného Syna,
kterého máme poslouchat.
Pomoz nám, abychom poznali jeho pravomoc
a nalezli u něho nový život.
Neboť on s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

54. Pane Ježíši Kriste,
rozjasni naše srdce září tvého zjevení
a dej nám sílu vzdorovat zlým silám tohoto světa
a svědčit slovem i skutkem o tvé vznešenosti.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

55. Všemohoucí Bože,
ty jsi proměnil svého Syna před svými učedníky.
Ukazuješ nám tím,
jakou naději máme i my jako tvoje děti.
Pomoz nám, abychom poslouchali slovo tvého Syna
a získali tak účast na jeho slávě.
Neboť on s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

2M 3,1-10(11-14) 2Kor 4,6-10 Mt 17,1-9
Zjev 1,9-18 Jan 12,34-46(37-41) 2Petr 1,16-19(20-21)
Marg: 2M 24,1-2.9-11(15-18) 2M 34,29-35

Haleluja
Pane, u tebe je pramen života,
když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Ž 36,10

nebo:

Haleluja.
On je září věčného světla
a neposkvrněným zrcadlem božské moci
a obrazem jeho dobroty. Moudr 7,26

Vsuvka do preface: 453.
A
On se zjevil mezi námi jako člověk
a obnovil nás světlem své božské podstaty.

B
Děkujeme ti,
že jsi jej zjevil jako světlo národů.
Děkujeme ti,
že jsi skrze něho vysvobodil
nás lidi z moci temnoty.

8.neděle po Trojici
Barva bílá/zelená

Bože, v tvém chrámu si připomínáme tvé milosrdenství.
Bože, tvé jméno i tvá chvála až do končin země. Ž 48,10.11a

Veliký je Pán a hodný chvály,
ve městě našeho Boha, na jeho svaté hoře.
Krásně se tyčí hora Sion,
z toho se raduje celý svět.
Jak jsme slyšeli, tak vidíme;
Bůh činí své město pevným navěky.
(Bože, tvou laskavost si připomínáme
ve tvém chrámu.)
Opravdu, to je Bůh, náš Bůh navěky,
to on nás vede. Ž 48,.2-3a.9.(10).15
Sláva Otci...

Žijte jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,8b.9

158. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi povolal svou církev,
aby byla solí země a světlem světa.
Prosíme tě:
Probuď nás ze vší setrvačnosti a připrav nás,
abychom ti mohli sloužit a dosvědčovat tvé jméno.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
od věků navěky.

159. Bože, ty jsi pravé světlo.
Nauč nás přijímat tvé světlo a dej,
abychom vnášeli do světa jasno a teplo.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

160. Pane, nebeský Otče,
bylo nad námi vysloveno jméno tvého Syna.
Pomoz nám skrze něho,
abychom se odvrátili od bezpráví a nepokoje,
a posvěť nás, abychom nesli ovoce, které vydrží.
Tobě buď sláva navěky.

Iz 2,1-5 Ef 5,8b-14 Mat 5,13-16 (= text kázání)
/Řím 6,19-23 Jan 9,1-7 1Kor 6,9-14.18-20/
Marg: Fil 2,14-16(-18) Zjev 10,1-11

Haleluja.
Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej čest pro svou milost a věrnost. Ž 115,1

Sv.Vavřince
(Barva červená, proprium mučedníka)

"Wawřinec Krysta wěrný učedlnjk, ssaffář dobrý, statečný mučedlnjk, na rosstě gest pečen, a tak ohněm ukrutně umučen." (Cith.sanct. 359,12)

Velkou cenu má v Hospodinových očích
oddanost jeho věrných až k smrti
Tobě obětuji oběť díků
a budu vzývat Hospodinovo jméno (Ž 116,15.17)

Moje duše chřadne touhou po spáse,
čekám na tvé slovo.
Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo,
kdy už mě potěšíš?
Osvěž mě svou milostí,
abych dbal napomenutí tvých úst.
Tvoje pravda trvá navěky,
všechno ti musí sloužit. (Ž 119,81-82.88.90a.91b)
Sláva Otci...

Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Radostného dárce miluje Bůh. 2Kor 9,6b.7c

287. viz svátek Jana Husa

288. Pane, náš Bože,
ve všech dobách tu byli křesťané,
kteří pro tvé evangelium obětovali svůj život.
Udržuj mezi námi jejich památku živou
a posilni naši víru,
abychom i my svým životem
dosvědčovali vítězství tvého Syna nad hříchem a smrtí.
Neboť On s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

2Tim2,8-13/Žid 10,32-39/2Kor 1,3-7 Mk 8,31-35/Mk 13,5-13/Lk 12,1-8
Bratrské perikopy k svátku sv.Vavřince: Jan 12,24-25, 2Kor 9,6-11.

Haleluja!
Blahoslavený, kdo se bojí Hospodina,
jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se protivníků.
Rozděluje, dává ubožákům,
jeho spravedlnost trvá navždy. Haleluja Ž 112,1a.8a.9ab

Legenda: Luděk Rejchrt, Křesťanské legendy staré Evropy, s.39nn
Svátek sv.Vavřince je jediným svátkem bez biblického základu v Cithaře Sanctorum.

9. neděle po Trojici
Barva bílá/zelená

Pane, vyslyš mou modlitbu pro tvou věrnost,
nechtěj se soudit se svým služebníkem. Ž 143,1-2a

Tvou vůli, Bože, činím rád,
a tvůj zákon mám ve svém srdci.
(Zvěstuji spravedlnost ve velkém shromáždění,
nenechám si zavřít ústa,
Pane, ty to víš.
Tvou spravedlnost neskrývám ve svém srdci,
o tvé spáse a tvé pravdě mluvím.
Nezatajuji tvou laskavost a věrnost
před velkým shromážděním.
Ty však, Pane, neodnímej ode mne své milosrdenství,
ať mě na všech cestách provází tvá dobrota a věrnost. Ž 40,9.(10)11.12
Sláva Otci...

Komu je mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu je mnoho svěřeno, od toho se bude tím více požadovat. Luk 12,48

161. Pane Bože, nebeský Otče,
ty povoláváš lidi do své služby.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom přijali tvé volání,
když nás potřebuješ.
Pomoz nám nezapomínat na cíl, který jsi nám stanovil.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

162. Otče, ty nás můžeš pohnout k tomu,
abychom zapomněli, co je za námi,
a obrátili se tam,
kam nás vede tvé volání a táhne tvé zaslíbení.
Ukaž nám svou slávu,
abychom uviděli naplnění tvého království.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a máš všechnu moc navěky. Amen

163. Milosrdný Otče,
ty jsi nám propůjčil mnoho darů a mnoho sil.
Dej, abychom je uchovávali s vděčností
a užívali podle tvé vůle.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky. Amen

Jer 1,4-10 Fil 3,7-11(12-14) Mat 25,14-30 (= text kázání)
/1Petr 4,7-11 Mat 13,44-46 Mat 7,24-27/
Marg: 1Král 3,16-28 Ez 3,17-19 Luk 16,10-13

Haleluja
Ať jsou veselí a radují se z tebe
všichni, kdo tě hledají,
a kdo milují tvou spásu, ať všude říkají
Pochválen buď Pán! Ž 40,17

10.neděle po Trojici (Zboření chrámu)
Barva bílá/zelená. Proprium lze nahradit propriem Křesťané a židé

I. Pochválen buď Pán, Bůh Izraele,
od věků navěky. Ž 106,48a

II. Pamatuj, Bože, na svou církev,
kterou sis získal před věky
a vykoupil za své dědictví.

Pane, pamatuj na mne svou milostí,
kterou jsi zaslíbil svému lidu.
Ukaž na nás, že pomáháš,
abychom viděli spásu tvých vyvolených.
Hřešili jsme stejně jako naši otcové.
činili jsme bezpráví a stali se bezbožnými.
Pomoz nám, Pane, náš Bože,
a shromáždi nás z pohanských národů,
abychom chválili tvé svaté jméno. Ž 106,4.5a.48
Sláva Otci...

Nebo:

Bože, proč nás zavrhuješ navěky
a hněváš se tolik na ovce své pastvy?
Pamatuj na svou církev,
kterou sis získal před věky,
a vykoupil za své dědictví
na horu Sion, kde bydlíš.
Kéž bys zaměřil své kroky k tomu,
co leží tak dlouho pusté!
Nepřítel zničil ve svatyni všechno.
Říkají si ve svém srdci:
úplně si je podrobme!
Pálí všechny svatyně v zemi.
Naše znamení nevidíme,
nezůstal žádný prorok,
a nikdo z nás nic neví.
Jak dlouho, Bože, nás ještě bude urážet protivník
a nepřítel tvého jména se bude bez ustání rouhat?
Proč odtahuješ svou ruku?
Vytáhni svou pravici z pláště a skoncuj s nimi!
Vzpomeň si na smlouvu,
protože temné kouty země jsou plné zločinů.
Nedopusť, aby maličcí odešli s hanbou,
dej, ať chudí a ubozí chválí tvé jméno. Ž 74,1-3.8-11.20.21
Sláva Otci...

Blaze lidu, jehož Bohem je Pán,
národu, který si Bůh vyvolil! Ž 33,12

164. Věčný Bože a Pane,
svým evangeliem jsi i nás povolal ke tvému lidu
a daroval jsi nám svá zaslíbení.
Prosíme tě:
Veď nás svým Duchem,
abychom poznali, co je nám ku pokoji.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista...

165. Pane Bože, nebeský Otče,
ty jsi v Abrahamovi vyvolil Izrael za svůj lid
a nás jsi spolu se všemi lidmi povolal ke spáse skrze Krista.
Vyznáváme naši vinu vůči tvému lidu nejprve vyvolenému
a prosíme tě:
Splň brzy svá zaslíbení,
zachraň nás spolu s celým Izraelem
a dej, abychom chválili tvé milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

166. Pane, náš Bože,
děkujeme ti, že svůj lid soudíš a že se nad ním smilováváš.
Otevři nám srdce a uši pro tvé slovo,
abychom se nesnažili uniknout tvému slovu a obrátili se k tobě.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

2M 19,1-6 Řím 9,1-5.6-8.14-16 Luk 19,41-48/ Mk 12,28-34 (= text kázání)
/Řím 11,25-32 2Král 25,8-12 / Jer 7,1-11(-15) Jan 2,13-22/
Jan 4,19-26
Marg: Pláč 1 a 2 (výběr) Dan 9,15-18 (19) Jer 7,1-11(-15)

Haleluja.
Pán je náš Bůh, my jsme lid jeho pastvy
a ovce v jeho rukou. Ž 95,7

Proprium Křesťané a židé
Možno použít o 10.neděli po Trojici (Zboření chrámu)

Blaze lidu, jehož Bohem je Pán,
národu, který si Bůh vyvolil! Ž 33,12

Sužovali mě často od mého mládí,
ať Izrael řekne,
Sužovali mě často od mého mládí,
ale nepřemohli mne.
Oráči orali na mých zádech,
vyorali dlouhé brázdy.
Pán, který je spravedlivý,
roztrhal sítě bezbožných. Ž 129,1-4
Sláva Otci...

Hospodin pamatuje na věky na svou smlouvu,
na slovo, které zaslíbil tisícům pokolení,
na smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem,
na přísahu, kterou se zavázal Izákovi. Ž 105,8.9

298. Věčný Králi a Pane všech pánů,
ty jsi vyvolil izraelský národ za své vlastnictví.
V Ježíši Kristu dáváš darem spásu
tomuto národu a všem národům.
Ty jsi i nás povolal do svého lidu.
Prosíme tě:
Dej svému slovu proniknout do celého světa,
aby všechny národy dospěly k tvému míru.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

299. Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi vyvolil izraelský národ za své dědictví.
V něm se stal člověkem tvůj Syn Ježíš Kristus.
Pohlédni na svůj lid a dej, aby poznal, že Ježíš je Mesiáš, a tak tě všichni tvoji věřící
mohli chválit jako jeden svatý lid.
Tobě buď sláva navěky.

300. Svatý a milosrdný Bože,
Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
ty ses stále obracel k tvému lidu Izraeli s milostí.
Poslal jsi k němu svého Syna Ježíše Krista
jako pastýř, který pečuje o své stádo.
Prosíme tě:
Pamatuj na svá velká zaslíbení,
které jsi dal tomuto lidu,
pamatuj na smlouvu, kterou jsi s ním uzavřel,
a dej, aby izraelský národ dosáhl plnosti spásy
v Ježíši Kristu, Mesiáši Izraele a Králi národů.
Neboť On s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

301. Pane náš Bože,
miloval jsi nás velikou láskou,
prokazoval jsi nám veliké, bohaté slitování.
Pro naše otce, kteří v tebe důvěřovali
a které jsi vyučoval řádům života:
omilostni nás a pouč nás,
Otče náš a Králi náš!

Vsuvka do přímluv:

302. Prosíme tě za Izrael / za židovský národ.
Neustále ses k němu obracel se svou milostí,
a ani nás nenecháš padnout,
ale neusátle nás navštěvuješ svým soudem i slitováním.
Dej, aby judaisté / Židé i křesťané společně
byli zrcadlem tvé velké věrnosti
a tvého milosrdenství,
které je nové každého jitra.

Nebo některá kolekta z 10.neděle po Trojici

Jer 31,31-34 Řím 11,17-24 Jan 4,19-26

Haleluja.
Jak veliká je hloubka Božího bohatství,
jeho moudrosti a poznání! Řím 11,33

Přímluvy:

303. V pokoji vzývejme Pána
za setkání mezi křesťany a židy,
aby byly překonány předsudky a nedůvěra,
a vyrostla nová důvěra,
vzývejme Pána:

Pane, smiluj se.

Za lidi na Blízkém východě,
za židy, křesťany a muslimy,
aby jedni hájili práva druhých
a žili navzájem v pokoji,
vzývejme Pána:

Pane, smiluj se.

Aby Izrael poznal, že Ježíš je jeho Mesiáš
a společně se všemi věřícími se klaněl Bohu
a dosvědčoval jej světu,
vzývejme Pána:

Pane, smiluj se.

Za všechny utečence a menšiny ve světě,
aby zmizela rasová nenávist a pohrdání lidmi,
aby tak svět viděl, že Bůh miluje všechny lidi
vzývejme Pána:

Pane, smiluj se.

304. Vsuvka preface:

Na něm jsi založil svou církev,
kterou sis vyvolil z Izraele a všech národů.
Zachovával jsi ji až do dnešního dne
a vedeš ji správnou cestou,
aby žila ke tvé cti
a zvěstovala na zemi tvou slávu.

K propriu Křesťané a židé lze použít i následující eucharistickou modlitbu:

Eucharistická modlitba poutníků

24.8. Sv.Bartoloměje
Barva červená, proprium mučedníka (viz sv.Vavřince) nebo proprium apoštola (viz červenec, sv.Jakuba).

Doplňky:

"Bartoloměg od kněžj modlářských osočen gsa, zakusyl muk hrozných, neyprwe kygmi prán, z kůže odřen, a tak zamordowán."
(Cith.sact. 359,13)

Kolekta 114 z Evangelisches Tagzeitenbuch:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi silou svého lidu.
Ty jsi dal svému učedníkovi Bartoloměji milost, aby ve víře založil celý svůj život na Tobě.
Pomáhej své církvi, aby uchovávala učení apoštolů a zůstávala v Tobě,
který s Otcem i Duchem svatým žiješ a působíš na věky.

Kyrye (Cith.sact. 351,1-5.7.8)

Hospodine wždycky mocný, prosýme tě lid nemocný, buď pomocný: Otče, smilůg se nad námi.
Obdařils swaté stálostj, w gich mučedlnické těžkosti, z swé milosti: Otče, smilůg se nad námi.
Degž y nám ctně bogovati, wíru v křjži zachowati, tak ostáti: Otče, smilůg se nad námi.
Kryste tys evangelistů, mučedlnjků, aposstolů, Pán wssech spolu: Kryste, smilůg se nad námi.
Kdo chce twůg učedlnjk býti, musýť uzkau cestau gjti, swůg křjž wzýti: Kryste, smilůg se nad námi.
Hospodine, Duchu swatý, kalich křjže zde přigatý, nemáť ztráty: Pane, smilůg se nad námi.
Degž ať wsse trpjme tisse, gako ctná wssech swatých řjsse, pro Gežjsse: Pane, smilůg se nad námi.

Ž 22,23.28-29.32
2Kor 4,7-10 Luk 22,24-30
Bratrské perikopy: totéž

29.8. Stětí Jana Křtitele
Barva červená, proprium mučedníka

Jan Křtitel, (gakž sám Pán Krystus swědčj) mezy syny lidskými neywětssj, když králowské twáři nezamlčel prawdy, sťat v žaláři.
(Cith.sanct. 359,2)

Kolekta 115 z Evangelisches Tagzeitenbuch:

Vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, nebo tě naplním děsem z nich! Jer 1,17

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,
Jan vyznával Boží jméno před mocnými a nezapřel pravdu.
Prosíme tě: Dej nám, abychom posíleni jeho příkladem, vyznávali neustále tvé jméno
a nebáli se lidské nenávisti,
neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš odvěků navěky.

Perikopy tamtéž:
Jer 1,11-19 2Tim 2,8-13 Mk 6,14-29

11.neděle po sv. Trojici
Barva bílá/zelená

I. Od východu slunce až do jeho západu
buď chváleno jméno našeho Pána! Ž 113,3

II. Pán se stal mou nadějí.
Vyvedl mě na prostorná místa.
Vytrhl mě z nouze, neboť mě má rád.

Haleluja! Chvalte, Pánovi služebníci,
chvalte Pánovo jméno!
Jméno našeho Pána ať je chváleno
odnynějška až navěky!
Od východu slunce až do jeho západu
ať je chváleno Pánovo jméno!
Pán je vysoko nade všemi národy,
jeho vznešenost sahá až na konec nebes.
Kdo je jako Pán, náš Bůh
v nebesích a na zemi?
Sedí na trůnu na výsosti
a shlíží dolů do hlubin,
vytahuje nepatrné z prachu a napřimuje je,
a chudého pozvedá ze špíny
aby ho posadil vedle knížat,
vedle knížat svého lidu. Ž 113,1-8
Sláva Otci...

Bůh odporuje pyšným, ale pokorným dává milost. 1Petr 5,5b

167. Milosrdný Bože a Otče,
ty jsi milostivý ke všem, kdo se před tebou sklánějí,
ale vzdoruješ všem, kdo přeceňují sami sebe.
Prosíme tě:
Dosáhni mocí svého slova toho,
abychom se zhrozili nad svou hříšností
a nalezli útěchu v důvěře ve tvou milost.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

168. Bože, náš Otče,
důvěřujeme, že máš sílu vysvobodit nás z naší pýchy
a učinit z nás lidi tvé lásky.
Prosíme tě o tvou osvobodivou přítomnost,
když se zde modlíme, zpíváme, nasloucháme a mluvíme.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

169. Pane, náš Bože,
ty dáváš darem své světlo a své slovo těm,
kdo po tobě touží,
a obracíš se ve své lásce k chudým a hříšníkům.
Prosíme tě:
Naplň i nás svým Duchem a životem.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

2Sam 12,1-10.13-15a Ef 2,4-10 Luk 18,9-14 (= text kázání)
/Luk 7,36-50 Gal 2,16-21 Mat 21,28-32/
Marg: 1Sam 17,38-51 Mat 23,(1-7)8-12

Haleluja.
Děkujte Pánu a vzývejte jeho jméno;
zvěstujte jeho jednání mezi všemi národy. Ž 105,1

Proprium učitele církve

I. Jak milé je, když po horách přicházejí poslové radosti,
zvěstují pokoj, kážou dobré poselství,
ohlašují spásu
a říkají Sionu:
Tvůj Bůh je králem! Iz 52,7

II. Nestydím se za evangelium Kristovo,
protože je to moc Boží
a ta spasí všechny, kdo v ně věří. Řím 1,16

Chci tvé jméno oznámit svým bratřím;
chci tě oslavovat ve shromáždění.
Rozpomenou se a obrátí se k Pánu všechny končiny země
a všechny generace pohanů se mu budou klanět.
Pánu totiž patří země
a on vládne mezi národy.
Přijdou a budou kázat o jeho spravedlnosti
lidu, který se narodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

Ti, kdo vyučují, budou zářit jako záře oblohy,
a ti, kdo vedou mnohé ke spravedlnosti,
jako hvězdy, navěky a navždy. Dan 12,3

289. Všemohoucí Bože,
ty jsi svěřil církvi své svaté slovo
a posíláš jí v každé době lidi,
kteří nad ním rozjímají
a vyučují i živí jím shromáždění tvé církve.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom skrze jejich službu slyšeli evangelium nově,
rostli ve víře a získali život věčný.
Tobě buď sláva navěky.

290. Milý Pane a Bože,
v každé době jsi své církvi
dával muže a ženy,
kteří nám pomáhají ujasnit si naši cestu ke spáse.
Prosíme tě:
Připoj k jejich působení svého Ducha,
aby tvé věčné slovo zasáhlo naše srdce,
posílilo nás ve víře
a uschopnilo nás vyznávat tvou pravdu.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

Haleluja.
Ať se ti, Pane, líbí oběť mých úst.
Vyuč mne svým řádům. Haleluja. Ž 119,108