Evangelická propria 9/2003

Autor:
Publikováno:

12.-15. neděle po Trojici - Apoštola a evangelisty Matouše - Den archanděla Michaela a všech andělů - Proprium Zachování pořádku a spravedlnosti ve státě - Obecné kolekty I - Proprium Překonání sociálního napětí.

Obsah: liturgický kalendář - historický kalendář - 12.-15. neděle po Trojici - Apoštola a evangelisty Matouše - Den archanděla Michaela a všech andělů - Proprium Zachování pořádku a spravedlnosti ve státě - Obecné kolekty I - Proprium Překonání sociálního napětí Liturgický kalendář - září 2003

3. (Řehoř Veliký /604/, nový styl, lépe: 12.3.)
4. Albert Schweitzer (1965) / biskup Gorazd (1942)
5. Křišťan z Prachatic, administrátor podobojí (1439)
Matka Tereza (1997)
6. Joachim Jeremias (1979)

7.9. 12. NEDĚLE PO SV.TROJICI (zelená)

8. Corbinian (725)
(Narození Panny Marie - řkat, pravosl.st.styl 21.9)
13. JAN ZLATOÚSTÝ (407)

14.9. 13. NEDĚLE PO SV.TROJICI (zelená)

14. (Povýšení kříže - řkat, pravosl. st.styl 27.9.)
CYPRIÁN (258) / Dante (1321)
16. LUDMILA / Kornelius (253)
17. Hildegard z Bingen (1179) / Dag Hammarskjöld (1961)
19. Januaris (305) /E.Lohmeyer (1946)

21.9. 14. NEDĚLE PO SV.TROJICI (zelená)

21. APOŠTOL A EVANGELISTA MATOUŠ (červená)
Proprium svátku nemůže nahradit proprium 14.neděle, proto se svátek přeloží na sobotu večer nebo na následující týden

22. Emeram (kolem 760) / Mauricius (286?)
25. Sergej Radoněžský (1392)
26. Kosmas a Damián (3.stol.)
27. Vincenc z Pauly (1660)
27. (judaismus: 7./8.9. Nový rok/Róš ha-šana 5764)

28.9. 15. NEDĚLE PO SV.TROJICI (zelená)
neslaví-li se MICHAELIS v pondělí, užije se jeho proprium dnes místo propria 15.neděle

28. VÁCLAV
29.9. ARCHANDĚL MICHAEL A VŠECH ANDĚLŮ (MICHAELIS) (bílá)
29. JERONÝM 420 (nebo 419?)
Jaroslav, kníže ruský, vyznavač
Gustav Wasa (1560)

Historický kalendář

1.9. Husité na Baltu (1433)
Tábor se vzdal králi Jiřímu (1452)
3.9. Oliver Cromwell zemřel (1658)
20.9. Počátek dvojpapežství (1378)
Konec světské vlády papežovy (1870)
22.9. Apologie (1530)
23.9. V Týnském chrámu náhodou objeveny ostatky biskupů podobojí Rokycany a Luciána. Byly potupně spáleny (1630)
25.9. V Srbsku přijal biskupské svěcení Matěj Pavlík (1921)
Augsburský náboženský mír (1555)
29.9. List konstistoře podobojí do Cařihradu (1452)

12.neděle po Trojici
Bílá/zelená

Vstupní žalm

Chci chválit Pána v každém čase,
jeho chvála ať zní vždy z mých úst. Ž 34,2

(Haleluja! Chvalte Pána!
Je to vzácná věc, chválit našeho Boha,
chválit jej je milé a krásné.)
On uzdravuje ty, kdo mají zkroušené srdce,
a obvazuje jejich rány.
(Zpívejte Pánu děkovnou píseň,
chvalte našeho Pána harfami.)
On počítá hvězdy
a zná je všechny jménem.
Náš Pán je veliký a má velikou sílu,
jeho vláda je nad naše chápání.
Pán napřimuje trpící
a sráží bezbožné k zemi.
Pán má zalíbení v těch, kdo před ním mají bázeň,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.
Oslavuj, Jeruzaléme, Pána,
chval svého Boha, Sione!
Neboť on dává pevnost závorám tvých bran,
a žehná tvé děti uprostřed tebe.
On dává pokoj tvým hranicím,
sytí tě nejlepší pšenicí. Ž 147,(1).3-6.(7.)11-14
Sláva Otci...

Nebo Ž 113, viz 11.neděle

Votum a modlitba dne

Nalomenou třtinu nedolomí, knot doutnající neuhasí. Iz 42,3

170. Všemohoucí, věčný Bože,
z plnosti své lásky nás obdarováváš štědřeji,
než si zasloužíme.
Prosíme tě:
Osvoboď nás ode všeho, co trápí naše svědomí
a osvěž nás svým milosrdenstvím.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje
od věků navěky.

171. Pane Ježíši Kriste,
ty rozbíjíš pouta, která nás svazují,
a otevíráš nám uši a ústa.
Prosíme tě:
Osvobod nás od nás samých a otevři nás pro druhé,
abychom tě ve tvé církvi chválili a oslavovali.
Tobě buď sláva navěky.

172. Pane, náš Bože,
jedině ty můžeš uzdravit a zachránit náš život.
Proto tě prosíme:
Otevři naše uši,
abychom slyšeli tvé svaté slovo,
a rozvaž nám ústa,
abychom se připojili k chvalozpěvu vykoupených.
Tobě buď sláva navěky.

Iz 29,17-24 Sk 9,1-9(10-20) Káz: Mk 7,31-37
/1Kor 3,9-15, Mk 8,22-26/
Marg: Sk 14,8-18

Haleluja

I uslyší v onen den hluší slova knihy
a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Iz 29,18

13.neděle po Trojici
Bílá/zelená

Blahoslaveni milosrdní,*
neboť oni milosrdenství dojdou. Mt 5,7

Volám z celého srdce,*
odpověz mi, Pane, chci tvá přikázání zachovávat.
Přicházím časně z rána a o pomoc tě volám,*
čekám na tvé slovo.
Ty jsi, Pane, blízko,*
všechna tvá přikázání jsou pravda.
Pane, tvoje milosrdenství je veliké,*
Pane, podle tvého milosrdenství mi zachovej život.
Sláva Otci.... Ž 119, 145.147.151.156a.159b

nebo:

Blahoslavený, kdo je milosrdný a rád půjčí,
a koná své dílo, jak se patří!
Neboť zůstane navěky;
spravedlivý nebude nikdy zapomenut.
Nebojí se zlých zvěstí,
jeho srdce nebojácně doufá v Pána.
Jeho srdce je klidné a nebojí se,
dokud neuvidí pád svých nepřátel.
Rozdává ve velkém chudým,
jeho spravedlnost trvá navěky,
jeho síla bude ceněna vysoko. Ž 112,5-9
Sláva Otci...

Nebo Ž 25,8.10.14-15, viz 17. neděle

Kristus říká: Co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mně jste učinili.

173. Milosrdný Bože a Otče,
zapal v našich srdcích oheň své lásky,
abychom se navzájem milovali,
jako jsi ty miloval nás.
V Ježíši Kristu, tvém Synu, našem Pánu.

174. Pane, náš Bože,
vidíš lidská trápení
a poslal jsi k nám svého Syna,
aby nás miloval tvou láskou.
Prosíme tě:
Dej, abychom se podle tvého příkladu stali laskavými a milosrdnými.
abychom šli za tím, kdo nás potřebuje. +

175. Všemohoucí a milosrdný Bože,
je to tvé dílo,
když ti tví věřící slouží podle tvé vůle.
Prosíme tě:
Dej, abychom neochvějně a bez překážek
spěchali vstříc zaslíbenému cíli.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje
od věků navěky.

1M 4,1-16a 1Jan 4,7-12 (-21) Káz: Luk 10,25-37
/Sk 6,1-7, Mt 6,1-4/
Marg: Amos 5,4-7.10-15 Zach 7,8-14 Luk 14,12-14 Sk 4,32-35

Haleluja
Chvalte Hospodinovi služebníci,
chvalte jméno Hospodinovo!
Požehnáno buď jméno Hospodinovo
nyní i navěky! Ž 113,1.2

14.neděle po Trojici

Krásná věc je děkovat Pánu,
a zpívat tvému jménu, Nejvyšší. Žalm 92,2

Chval, moje duše, Pána,
dokud budu žít, chci Pána chválit,
zpívat svému Bohu, dokud budu.
(Nespoléhejte se na mocné,
jsou to lidé, ti vám nepomohou.)
Blahoslavený ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův,
kdo svou naději vkládá v Pána, svého Boha.
(Bůh udělal nebe i zemi,
moře a všechno, co je v nich.
Je věrný navěky,
zjednává spravedlnost obětem násilí
a krmí hladové.)
Pán osvobozuje vězně,
Pán dává slepým zrak.
Pán napřimuje ty, kdo jsou ubiti.
Pán miluje spravedlivé. Žalm 146,1.5.7c-8
(Pán ochraňuje cizince,
pečuje o sirotka a vdovu,
ale bezbožné nechá bloudit.
Pán je králem navěky,
tvůj Bůh, Sione, navždycky.) Ž 146
Sláva...

Kolekta k žalmu 146:

315. Pane Ježíši Kriste, měj s námi slitování.
Otevři zalepené oči našeho srdce,
jako jsi uzdravil tělesné oči slepého
- abychom stále jasněji rozeznávali tvou tvář,
zvláště když se s ní setkáme
v pohledu našich trpících bratří a sester.
Neboť ty žiješ a vládneš navěky.

Chval, duše má, Pána, a nezapomínej, co ti učinil dobrého. Žalm 103,2

176. Bože, ty jsi základem a důvodem každé radosti,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom dosáhli toho, co jsi nám zaslíbil,
a dělali rádi to, co nám přikazuješ.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

177. Pane, náš Bože,
ty nás uzdravuješ na těle i na duši.
Prosíme tě:
Dej, abychom na to nezapomínali ve dnech zdraví i nemoci.
Dej, abychom tě v každém čase
chválili a oslavovali jako svého Tvůrce a Spasitele.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří
od věků navěky.

178. Všemohoucí Pane, milý Otče,
dáváš nám každý den mnoho dobrého.
Prosíme tě:
Dej, abychom to poznali
a děkovali ti za tvou dobrotu a milosrdenství,
dokud žijeme.
Tobě buď sláva navěky.

1M 28,10-19a Řím 8,(12-)14-17 Kázání: Luk 17,11-19
/ 1Sol 5,14-24/
Marg: Neh 8,5-6.9-12 Sirach 50,24-26 Gal 5,16-18(-23)

Haleluja
Jako se Otec smilovává nad dětmi,
tak se smilovává Pán nad těmi, kdo jej berou vážně.
Žalm 103,13

21.9. Apoštol a evangelista Matouš
Proprium apoštola a evangelisty, liturgická barva červená

I. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho,
jenž poselství nese a ohlašuje pokoj,
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu! Iz 52,7

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Rozpomenou se a obrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.
Budou se mu klanět všechny pohanské národy.
Neboť Hospodinovo je království
i nad pohanskými národy.
Přijdou a budou hlásat jeho spravedlnost
lidu, který se zrodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

II. Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží ke spasení každému, kdo věří. Řím 1,16

222. Pane, náš Spasiteli,
ty jsi svého posla Matouše povolal,
aby zvěstoval tvé svaté evangelium.
Prosíme tě:
Probuď nás jeho svědectvím,
abychom svůj život vedli ve víře v tebe
a jednou viděli tvou slávu.
Neboť ty spolu s Otcem a Duchem svatým
žiješ a vládneš navěky.

1Kor 12, 27-31 Mat 9,9-13 (=káz)

Haleluja.
Radujte se z Pána, spravedliví,
ať jej zbožní správně oslavují. Ž 33,1

Den archanděla Michaela a všech andělů
29.9. Liturgická barva bílá. Proprium Michaelis plně nahrazuje proprium 18.neděle po Trin.

Nyní přišlo spasení, moc i království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Zjev 12,10

Pán vybudoval svůj trůn v nebi,
a jeho království je nade vším.
Chvalte Pána, jeho andělé,
vy silní rytíři, kteří plníte jeho rozkazy,
aby byl slyšet hlas jeho slova!
Chvalte Pána jeho zástupy,
jeho služebníci, kteří činíte jeho vůli!
Chvalte Pána, všechna jeho díla,
na všech místech jeho slávy! Ž 103,19-22
Sláva Otci...

Nebo:

Haleluja. Chvalte Pána!
Chvalte Pána v nebi,
chvalte ho na výsostech!
Chvalte Pána, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy.
Chvalte ho, slunce a měsíci,
chvalte ho, všechny zářivé hvězdy!
Chvalte ho nebesa nad nebesy,
chvalte ho vody nad nebem!
Ať chválí jméno Pánovo,
neboť přikázal a byli stvořeni.
Udržuje jejich existenci po celé generace,
dal jim řád, který nesmějí překročit.
Mládenci a panny, staří i mladí,
ať chválí jméno Pánovo,
neboť pouze jeho jméno je vznešené,
jeho sláva sahá na konec nebe i země.
Pán pozvedá moc svého lidu.
Ať ho chválí všichni svatí,
děti Izraele, lid, který mu slouží.
Haleluja! Ž 148 (výběr)

Anděl Páně se položí táborem (Renč: buduje pevnou hradbu) kolem těch,
kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Ž 34,8

231. Všemohoucí Bože,
podivuhodným způsobem přijímáš do svých služeb lidi i anděly,
aby dokonali tvé dílo.
Prosíme tě:
Prokaž v našem životě svou moc,
abychom v dobrých i zlých časech
zakoušeli tvou pomoc na cestě ke spáse.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Joz 5,13-15 Zjev 12,7-12 Káz: Luk 10,17-20
/Mat 18,1-6.10/
Marg 4M 22,21-35 2Král 6,18-23 Dan 3,34-38

Haleluja.
Chvalte Pána, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy. Ž 148,2

15.neděle po Trojici

Všechny své starosti shoďte na Pána,
neboť mu na vás záleží. 1Petr 5,7

Nestaví-li dům Pán,
marně se namáhají ti, kdo jej staví.
Nestřeží-li město Pán,
nadarmo bdí strážný.
Je to marné, když časně vstáváte
a vysedáváte do noci,
a jíte svůj chléb s obavami.
Svým přátelům jej Pán dává,
zatímco oni spí. Ž 127,1-2
Sláva Otci...

179. Pane, svatý Bože, prosíme tě:
Opatruj svou církev ve zkouškách této doby,
zbav nás starosti o naši pozemskou budoucnost
a posilni svou obec slovem a svátostmi.
Vyslyš nás kvůli Ježíši Kristu.

180. Bože, ty jsi ochráncem všech, kdo v tebe doufají.
Prosíme tě:
Pomoz nám ve svém milosrdenství,
abychom pozemské věci užívali tak,
abychom neztratili nebeské.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

181. Pane Ježíši Kriste,
chceš, abychom si nedělali starosti o svůj život,
ale hleděli k tobě.
pomoz nám, abychom své starosti shodili na tebe
a spolehli se na tvou péči.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

1M 2,4b-9(-)15 1Petr 5,5c-11 Mat 6,25-34 (= text kázání)
Marg: 1Král 17,3.7-16 Sirach 30,22-25 2Sol 3,6-13

Haleluja.
Ochutnejte a uvidíte, jak dobrý je Pán.
Blaze tomu, kdo v něho důvěřuje! Ž 34,9

Proprium Zachování pořádku a spravedlnosti ve státě
Liturgická barva červená (netuším proč)

Pane, prokaž nám svou milost
a dej nám svou spásu! Ž 85,8
(Ty jsi býval milostiv své zemi,
úděl Jákobův jsi měnil!)
Pane, ty jsi v minulosti promíjel zlé skutky svému lidu
a přikrýval jsi všechny jeho hříchy;
pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
jsme v tvé nemilosti - upusť od ní!
Kéž bych uslyšel, co říká Pán - Bůh,
slova o pokoji svému lidu a svým svatým,
o tom, že na zemi poroste věrnost,
a spravedlnost shlédne s nebes.
(Blízká je zbožným pomoc Boží,
aby Bůh naši zem opět pokryl svou slávou.
Milost a svornost se setkají,
spravedlnost a pokoj se sejdou). Ž 85, (2).3.5.9.12.(10.11)
Sláva Otci...

Nebo:

Bože, pozvedni nás opět,
když se nad námi rozzáří tvá tvář,
uzdravíme se! Ž 80,4

Jak dlouho se chceš hněvat, Pane, Bože zástupů,
zatímco tvůj lid se k tobě modlí?
Bože zástupů, obrať se!
Shlédni s nebe a podívej se sem,
ujmi se své vinné révy!
(Proč jen jsi strhl její ohradu?
Teď, kdo jde kolem, na ní hrozny sbírá,
teď kanec divočák ji pustoší,
kdekterá polní zvěř se na ní pase.
Ti, kdo ji spálili a zničili,
ať zhynou hrůzou, zdrceni tvou tváří! V.13.14.17. - Renčův překlad)
Vzbuď svou sílu
a přijď nám na pomoc.
Nikdy od tebe neodpadneme,
Dáš-li nám život, budeme vzývat tvé jméno! Ž 80,5.15.3b.19b
Sláva Otci...

Spravedlnost pozvedá národ, kdežto hřích je zkázou lidu. Přísl 16,34

268. Bože, ty jsi přítelem každého řádu, který ochraňuje život.
V tvých rukou jsou lidská srdce
i právo národů.
Shlédni milostivě na ty, kdo nám vládnou,
dej, aby na celém světě zavládl mír a bezpečí.
Daruj národům zdar a šťastný život
a dej, aby se všude mohla svobodně rozvíjet víra v Ježíše Krista,
skrze něhož tě o to prosíme.

269. Bože, ty jsi pramenem spravedlnosti,
žehnej všem, kdo mají v naší zemi moc a zodpovědnost,
aby své funkce vykonávali s moudrostí, spravedlností a laskavostí,
sloužili věrně našim národům
a přispívali k blahobytu všech.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amos 5,11-15 Řím 13,1-7 Lk 3,(7-)10-18

Haleluja.
Pomoz nám Bože, ty jsi naše pomoc,
pro čest tvého jména.
Haleluja. Ž 79,9a

Obecné kolekty I

383. Pane, přišli jsme k tobě
se vším, z čeho máme radost
i z čeho máme strach.
Přišli jsme se svými starostmi,
se svými díky,
i s temnotou, která je v nás.
Prosíme tě: Přijď nyní mezi nás
se svým slovem, které posiluje a pomáhá,
otevři brány našich srdcí,
aby tyto bohoslužba měla vliv na náš život,
na naše všední dny,
na naše rodiny,
na celé naše farní společenství.
Ty jsi naše pomoc nyní i navěky.

382. Všemohoucí Bože, dej, aby tvé slovo u nás nenarazilo
na pyšné čelo a tvrdé srdce,
ale aby se setkalo s ochotou nechat se poučit
s otevřeností a očekáváním.
Dej nám poznat, že jsi náš Otec
a posilni nás důvěrou,
že jsi nás přijal za své děti.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

373. Děkujeme ti, věrný Bože a Otče,
že jsi nás dnes opět svolal, abychom se stali tvou církví.
Dal jsi nám své slovo,
aby nás uvedlo do veškeré pravdy.
Proto nám pomoz,
abychom mu správně naslouchali, přijali je a uchovali.
Řiď nás den za dnem svým Duchem,
abychom byli uchováni před spoléháním jen na sebe
a poznali pravdu o nás samotných.
Kéž nás posilní ve víře
a uchová po všechny dny ve společenství s tebou
pro tvou čest.

374. Milý Otče v nebi,
děkujeme ti,
že dnes můžeme začít nový týden.
Vzkříšením svého Syna jsi tento den učinil tvým dnem.
Prosíme tě:
Naplň tento týden novým životem,
který přinesl Ježíš Kristus.
Otevři naše oči a smysly,
abychom každý den cítili jeho působení.
O to prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

Proprium Překonání sociálního napětí

Vstupní žalmy, haleluja a liturgická barva totožné s předchozím propriem

Komu je mnoho dáno, od toho se bude mnoho žádat. A komu je toho hodně svěřeno, od toho se bude tím více vyžadovat. Luk 12,48

270. Všemohoucí Bože,
ty jsi nás stvořil, abychom byli tvým obrazem.
Dej nám milost,
abychom bez bázně odporovali všemu zlému
a netolerovali žádné bezpráví,
abychom se svou svobodou nakládali zodpovědně,
a tak ke cti tvého jména
sloužili spravedlnosti v našem státě
a mezi národy.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

271. Dej, Pane,
aby tvůj svatý a životodárný Duch
pohnul každé lidské srdce,
aby padly hradby, které nás dělí,
zmizela podezíravost
a skončila nenávist.
Dej, abychom dokázali žít společně bez konfliktů
ve spravedlnosti a pokoji.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

5M 24,10-15.17-18 Jak 2,1-13 Mat 5,38-42