Evangelická propria 10/2003

Autor:
Publikováno:

16.-19. neděle po Trojici - Den díkůvzdání za úrodu - Přímluvná modlitba obecná - Ofertorium před večeří Páně - Děkovná modlitba po sv.večeři - Památka posvěcení chrámu - Den evangelisty Lukáše - Den apoštolů Šimona a Judy - Den reformace

Obsah: liturgický kalendář - historický kalendář - 16.-19. neděle po Trojici - Den díkůvzdání za úrodu - Přímluvná modlitba obecná - Ofertorium před večeří Páně - Děkovná modlitba po sv.večeři - Památka posvěcení chrámu - Den evangelisty Lukáše - Den apoštolů Šimona a Judy - Den reformace Liturgický kalendář - říjen 2003

1.10. Romano Guardini (1968) / Tereza z Lisieux
3.1O. František z Assisi (1226)
4.10. Terezie z Ávily (1582) / Rembrandt van Rijn (1669) / Max Planck

5.10. NEDĚLE DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU - zelená

5.10. David Nitschmann (+ 1772)
6.10. Modlitba za mesiánské židy při příležitosti svátku Jóm kippur
7.10. Dimitrij Bortnjanskij (1825)
8.10. Gabriel Marcel (1973) / Koncil chalkedonský (451)

12.10. 17.NEDĚLE PO TROJICI - bílá/zelená

15.10. Hedvika Slezská (1243)
16.10. Lucas Cranach st. (1553)
17.10. Ignác Antiochenský
18.10. EVANGELISTA LUKÁŠ - červená

19.10. 18.NEDĚLE PO TROJICI - bílá/zelená

20.10. Novavilla, světící biskup podobojí (+1505)
22.10. Paul Tillich (1965)
23.10. Jakub, bratr Páně, biskup jeruzalémský
24.10. Starec Leonid (1841) / J.Š.Baar, reformní kněz (1925)
26.10. Walter Künneth (1997) / Laurentius Petri

26.10. 19.NEDĚLE PO TROJICI - bílá/zelená

27.10. Začíná 30 dní modliteb za islámský svět
28.10. APOŠTOLOVÉ ŠIMON A JUDA - červená
29.10. Henry Dunant (1910) / Joachim Heubach (2000)
30.10. Wolfgang
31.10. DEN REFORMACE - červená / G.v.Rad (1971)
1.11. Památka svatých - červená
2.11. Památka zesnulých - fialová nebo bílá

Některou z říjnových nedělí se připomíná památka posvěcení chrámu, pokud se nepřipomínala přímo ve výroční den.

Historický kalendář:

4. Rokycana zvolen arcibiskupem (1427)
1O. Začátek 2.vatikánského koncilu (1962)
11. Jan Žižka (+ 1424)
13. Toleranční patent v rakouských zemích (1781)
15. Čechové pozváni na koncil do Basileje (1431)
25. Karel Martell zvítězil u Poitiers (732) (nebo 17.?)
28. Konstantin vítězí nad Maxentiem (312)
Vznik Československa (1918)
31. Podpis dokumentu o ospravedlnění (1999)

Judaismus: 6.10. Den smíření/Jom kipur, 11./12 Začíná svátek stánků - Sukot, 18.končí - Šmini aceret. 19. Radost ze Zákona - Simchat Tóra
Islám: 27.10. Začíná Ramadán

Výhled: V neděli 9.listopadu doporučujeme uspořádat ekumenické shromáždění k Světovému dni modliteb za pronásledované křesťany. Materiály lze bezplatně objednat u versandstelle@ead.de. Tamtéž taktéž i materiály k modlitbám za islámský svět, verse obecná a pro rodiny.

16.neděle po Trojici

Podivuhodný je Bůh ve své svatyni.
On dává svému lidu sílu a moc. Žalm 68,36

Zpívejte Bohu, chvalte jeho jméno zpěvem!
Jeho jméno je Pán. Radujte se před ním.
Otec sirotků a pomocník vdov
je Bůh ve svém svatém příbytku.
Pochválen buď Pán na každý den.
Bůh nám ukládá břemeno, ale také nám je pomáhá nést.
My máme Boha, který pomáhá,
a Pána, který zachraňuje ze smrti. Ž 68,5a.5c-6.20-21
Sláva Otci...

Kristus Ježíš vzal smrti její moc
a v evangeliu zjevil nepomíjející život. 2Tim 1,10b

182. Věrný Bože, tvoje milosrdenství je bez konce,
dáváš nám všechno, co potřebujeme k životu,
a bereš nám ledacos, na čem lpíme.
Dej, abychom byli bezpeční v tvých rukou,
brali z tvých rukou to, co nám dáváš,
a postavili svůj život na tvé věrnosti.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život dává odvěků navěky.

183. Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi milostivě přijal nás hříšníky
a ujistil jsi nás svou láskou.
Prosíme tě:
Uchovej nám důvěru, že nás nic, ani smrt,
nemůže vytrhnout z tvé ruky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

184. Bože, ty jsi útěcha smutných a síla slabých,
vyslyš prosby lidí,
kteří k tobě volají v tísni a nouzi,
dej, aby získali zkušenost, že pomáháš,
a chválili tě a oslavovali.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Pláč 3,22-26.31-32 2Tim 1,7-10 Kázání: Jan 11,1(2)3.17-27(41-45)
/Žid 10,35-36(-)39/
Marg: Iz 38,9-20 Řím 4,18-25

Haleluja.
Bůh seslal svému lidu vykoupení,
zaslíbil, že jeho smlouva potrvá navěky. Ž 111,9

17.neděle po Trojici

Po tobě touží má duše, Pane,
můj Bože, doufám v tebe. Ž 25,1-2a

Dobrý a spravedlivý je Pán,
proto ukazuje cestu hříšným.
Cesty Páně jsou samá laskavost a věrnost
ke všem, kdo zachovávají jeho smlouvu a přikázání.
(Pro své jméno, Pane,
odpusť mi mou velikou vinu!
Jak je tomu s tím, kdo má bázeň před Pánem?
Pán mu ukáže cestu, kterou si má zvolit.)
Pán je přítel těch, kdo k němu přistupují s respektem,
dává jim poznat svou smlouvu.
Moje oči stále hledí k Pánu,
on vyprostí mou nohu ze sítě. Ž 25,8.10.(11.12)14-15
Sláva Otci...

To je to vítězství, které přemáhá svět: Naše víra. 1Jan 5,4c

185. Všemohoucí, milostivý Otče,
když tvé děti mají trápení a kříž,
ty jim dáváš zakusit svou pomoc.
Ve svém milosrdenství nám dej,
abychom ti zůstávali věrni,
aby nám tvé slovo bylo útěchou
a uprostřed smrti abychom od tebe přijali život.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

186. Pane, všemohoucí Bože,
zvěstováním radostného poselství
přinášíš své království do tohoto světa.
Prosíme tě:
Dej nám víru, která přemáhá svět
a spoléhá se ve všem na tebe,
neboť ty žiješ a vládneš
odvěků navěky.

187. Pane Ježíši Kriste,
nazýváme se podle tebe,
ale často tvé jméno zapíráme.
Pomoz nám žít tak, aby na nás lidé poznali,
že jsi přišel do světa pro jejich záchranu.
Tobě buď sláva navěky.

Iz 49,1-6 Řím 10,9-17(-18) Text kázání: Mt 15,21-28
/ Jan 9,35-41/ Ef 4,1-6 /
Marg: 1M 6,9-22 1M 32,23-32 Žid 11,1-3

Haleluja.
O Boží milosti chci zpívat věčně,
jeho věrnost zvěstovat svými ústy bez přestání. Ž 89,2

18.neděle po Trojici

Pane, dávej pokoj těm, kdo na tebe vytrvale čekají,
vyslyš modlitbu těch, kdo tě volají. Sir 36,18-19

Zaradoval jsem se, když mi řekli,
půjdeme do Hospodinova domu.
Naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme,
město, v němž se máme scházet.
Kéž v klidu žijí ti,
kdo tě milují!
Kéž je pokoj ve tvých hradbách
a klid ve tvých palácích.
Pro své bratry a přátele
ti přeji pokoj.
Pro dům Hospodina, našeho Boha,
chci usilovat o tvé dobro. Ž 122
Sláva Otci...

Toto přikázání máme od Krista: Aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. 1Jan 4,21

188. Všemohoucí, věčný Bože,
před tebou se nemůžeme odvolávat na své vlastní skutky.
Proto tě prosíme:
Buď nám milostiv a nepřistupuj k nám jako soudce,
ale daruj nám své odpuštění.
Skrze našeho Pána...

189. Milosrdný Otče v nebi,
obrať se k nám, abychom zakusili tvou blízkost,
osvoboď nás, abychom tě svým životem chválili slovem i skutkem,
vyslyš nás skrze Ježíše Krista,
který vede náš život ke spravedlnosti a dobrotě.
Tobě buď sláva navěky.

190. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi nám přikázal, abychom milovali Boha a svého bližního
a tak naplnili celý zákon.
Pomoz nám, abychom ochotně poslouchali tvé přikázání
a nechali se vést tvou láskou.
Ty jsi naše pomoc nyní i navěky.

2M 20,1-17 Řím 14,17-19 Mk 12,28-34 (text kázání)
Marg: Sirach 1,11-16 Mat 5,17-22 1Tim 1,5-9

Haleluja.
Hospodinovo tajemství patří těm, kdo k němu přistupují s bázní,
dává jim poznat svou smlouvu. Ž 25,14

19.neděle po Trojici

Hle, nyní je čas milosti,
hle, nyní je den spásy! 2Kor 6,2

Blaze tomu, komu jsou odpuštěna přestoupení,
jehož hřích je přikryt!
Blaze člověku, jemuž Pán vinu nepřičítá,
v jehož duchu není klam!
Řekl jsem: Vyznám Pánu svá přestoupení.
A ty jsi mi odpustil vinu mého hříchu.
Ty jsi můj štít, ochráníš mě před strachem,
abych tě zachráněn radostně oslavoval.
Sláva Otci...

Když ty mě, Pane, uzdravíš, budu opravdu zdráv,
když ty mi pomůžeš, bude mi opravdu pomoženo. Jeremiáš 17,14

191. Pane, milosrdný Otče, prosíme tě:
Tvá milost ať nás obklopuje na všech našich cestách.
Ať jde před námi a provází nás
a popohání nás ke všem skutkům lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

192. Pane Bože, ty nám dáváš odvahu a radu ke správnému jednání.
Dej nám pokoj, jaký svět nemůže dát,
abychom žili tak, jak jsi přikázal,
a zůstávali bezpečni pod tvou ochranou.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

193. Pane, náš Bože,
potřebujeme sílu odpouštět.
Pouze to nás osvobodí k novému začátku.
Proto tě prosíme:
Daruj nám ve své nevyčerpatelné dobrotě pomoc a uzdravení,
abychm svůj život vedli ve tvé přítomnosti
a uzdravili se na těle i na duchu.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

2M 34,4-10 Ef 4,22-32 kázání: Mk 2,1-12
/Jan 5,1-16 /
Marg: 1M 9,12-17 1M 15,1-6

Haleluja.
Tvoje laskavost je, Pane, navěky.
Dílo svých rukou neopouštíš.
Haleluja. Ž 138,8b

Díkůvzdání za úrodu

Slaví se následující neděli po Michaelis. Liturgická barva zelená.

Jak nesčetná jsou tvá díla, Pane.
Všechno jsi učinil moudře. 104,24

Všichni s nadějí vzhlíží k tobě,
že jim dáš v pravý čas pokrm.
rozdáváš jim a shromažďují se,
otevřeš ruku a sytí se dobrými věcmi.
Sesíláš svůj dech a jsou stvořeni,
tak obnovuješ tvář země.
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Haleluja. 104,27-28.30.33
Sláva Otci...

Oči všech vzhlížejí s nadějí k tobě,
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Ž 145,15

285. Dobrý Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti,
že jsi v tomto roce dal zdar práci pro náš vezdejší chléb,
a prosíme tě:
Dej, abychom celým svým životem nesli ovoce,
které od nás očekáváš.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou...

286. Pane, náš Stvořiteli,
ty jsi našemu světu daroval veliká bohatství.
Dej, abychom s tvými dary zacházeli tak,
aby se z nich všichni lidé mohli radovat a tebe oslavovat.
V tebe doufáme nyní i navěky.

Iz 58,7-12 2Kor 9,6-15 Luk 12(13-1415-21 nebo Mat 6,25-34 (káz)
/Mat 6,19-23 /
Marg: 5M 8,6-10 Přísloví 30,5-9 Sirach 11,14-19 1Tim 6,6-11

Haleluja! Chvalte Pána!
Je to vzácná věc, chválit našeho Boha,
chválit jej je milé a krásné. 147,1

Přímluvná modlitba obecná
s volným vztahem k díkůvzdání za úrodu

403. Bože, ty jsi pramen života.
Děkujeme ti za pokoj a mír tohoto svatého dne,
kdy si připomínáme všechna tvá dobrodiní
a hledáme tvou tvář.
Děkujeme ti za všechny projevy tvého dobrodiní v našich domech
a v našem životě,
především v této církevní obci.
Děkujeme ti za všechnu tvou lásku,
kterou jsi nám prokázal skrze naše bratry a sestry ve víře,
děkujeme za tvou milost, která nás uchovává a s kterou jsi bděl
nad našimi dušemi i těly
a ochraňoval jsi nás v časech nouze a pokušení.
Děkujeme ti za společenství se všemi, kdo vzývají tvé jméno,
za tvou dobrotu, která nám bezpřestání kynula a žehnala nám
z darů tvého stvoření,
za dar všech darů,
který jsi nám dal v Ježíši Kristu,
a za naději, s níž ve tvém jménu kráčíme vstříc
tvému velkému dni.
Za tyto a všechny ostatní dary
ti děkujeme z hloubi našeho srdce.

Prosíme tě za všechny,
kdo dnes zvěstují a slyší tvé slovo,
za všechny, kdo dnes tvé slovo neslyší
a nemohou se podílet na chvalozpěvu tvé místní církve.
Prosíme tě za nemocné, osamělé a za vězně,
za všechny, kdo tvé slovo slyšet nechtějí
a pohrdají tvou církví,
aby i oni byli osvíceni tvou milostí.
Prosíme za ty, kdo odpadli, a za nevěřící,
i za všechny, které jsi povolal ke službě a kteří selhali.
Prosíme za národy, aby se mezi nimi rozšířila tvá sláva,
za všechny, kdo sedí v temnotě a stínu smrti,
aby jim zazářilo tvé světlo
a spolu s námi chválili a oslavovali tvé svaté jméno
navěky.

Ofertorium před večeří Páně
s volným vztahem k díkůvzdání za úrodu

445. Požehnaný jsi, Pane,
jsi dárcem všech dobrých darů.
Přinášíme ti nazpět z toho, co jsme přijali,
k užitku potřebným
a na znamení lásky,
s níž se staráš o lidi.

Požehnaný jsi, Pane, náš Bože.
Dáváš nám darem chléb, plod země a lidské práce.
Přinášíme ti nazpět z toho, co jsme přijali,
a prosíme tě:
Ať se nám tento chléb stane chlebem života.

Požehnaný jsi, Pane, náš Bože.
Dáváš nám darem víno, plod vinné révy a lidské práce.
Přinášíme ti nazpět z toho, co jsme přijali,
a prosíme tě:
Ať se nám toto víno stane nápojem spásy.

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

446. Pane, náš Bože, Stvořiteli světa.
Děkujeme ti za všechno, co jsi nám svěřil,
a vyznáváme:
Tvé je všechno, co jsme a co máme.
Proto ti přinášíme svůj čas, své síly a své peníze.
Přinášíme chléb a víno,
dary tvé lásky a znamení spásy,
kterou v této hostině přijímáme.
Proměň náš život a posilni naši víru.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

448. Nebeský Otče, přijmi tyto dary,
a užij je k užitku světa, aby se stala tvá vůle.
Posvěť tento chléb a toto víno svým Duchem,
ať se nám stane znamením nového života.
Jako se z mnoha zrn umele mouka
a z mouky upeče chléb,
a jako se z mnoha hroznů slisuje a teče víno,
tak učiň i nás při této hostině jedním tělem,
chlebem a nápojem,
abychom se darovali a obětovali jeden druhému,
jako se obětoval Kristus,
chléb života za svět.
Jemu buď sláva navěky.

Děkovná modlitba po sv.večeři

L: Tobě, Bože, děkují národy, halleuja.
O: Tobě děkují všechny národy, haleluja. Ž 67,4

544. Podivuhodný, laskavý Bože,
ty sytíš veškerý život svými dary.
V této hostině jsi nám daroval
radost ze společenství s tebou.
Pomoz nám, abychom pro dobré věci tohoto světa
neztratili věčnou spásu.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

Památka posvěcení chrámu

Liturgická barva červená

Bože, naše záštito, shlédni,
pohleď na tvář svého Pomazaného.
Vždyť jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc. Ž 84,10.11a

Jak jsou mi milé tvoje příbytky, Pane zástupů,
má duše touží a teskní po nádvořích Páně,
má duše a tělo se radují
v živém Bohu.
Ptáci si našli domov
a vlaštovka hnízdo pro své mladé,
při tvých oltářích, Pane zástupů, můj Králi a Bože.
Šťastný je ten, kdo bydlí v tvém domě,
neustále tě chválí.
(Šťastní lidé, jejichž silou jsi ty,
a kteří tě ze srdce následují!
Jdou-li vyprahlým údolím,
vytrysknou tam prameny,
a ranní déšť je zahalí požehnáním.
Nabývají stále nové síly,
a vidí pravého Boha Sionu.
Pane, Bože zástupů, slyš mou modlitbu,
vnímej ji, Jákobův Bože. Ž 84,2-5

(Bože, naše záštito, shlédni,
pohleď na tvář svého Pomazaného.
Vždyť jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc.
Raději budu ležet u chrámových dveří,
než bydlet v domech bezbožníků.
Neboť Pán Bůh je slunce a štít,
Pán dává milost a čest.
Nedopustí, aby zbožným scházelo nějaké dobro.
Pane zástupů, šťastný je člověk,
který se na tebe spoléhá.) (Ž 84,6-13)
Sláva Otci...

Jak jsou mi milé tvoje příbytky, Pane zástupů, má duše touží a teskní po nádvořích Páně,
má duše a tělo se radují v živém Bohu.

294. Milostivý Bože,
na tomto místě se stále setkáváš se svou církví
ve slově a svátostech.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Zachovej nám a našim dětem
správné zvěstování tvého evangelia
a shromažďuj svou místní církev
ke službě a svědectví ve světě.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

295. Všemohoucí, věčný Bože,
požehnej a posvěť tento dům svou milostí.
Daruj nám svou přítomnost ve slově a svátostech
a dej, aby každý, kdo se k tobě modlí na tomto místě,
zakusil tvou pomoc.
O to prosíme skrze Ježíše Krista.

296. Pane, náš Bože,
tento dům je zasvěcen tvé službě.
Dej se nám zde nalézt ve slově, které nám říkáš,
a ve svátosti, kterou nám dáváš darem.
Pomoz nám, abychom byli tvým lidem
na tomto místě / v tomto městě / v této obci.
Dej, aby nám toto místo zůstalo milé,
a přijmi nás pak do života věčného.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

Iz 66,1-2 / Zjev Jan 21,1-5a / Joz 24,14-16
Žid 8,1-6 (M: Žid 8,8b.13-9,8)
Luk 19,1-10 (káz.) / Mk 4,30-32 Haleluja. Pane, mám rád místo, kde stojí tvůj dům, místo, kde přebývá tvá sláva. Haleluja. Ž 26,8

Den evangelisty Lukáše - 18.října

Proprium evangelisty, liturgická barva červená (srv. září, den apoštola a evangelisty Matouše)

I. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho,
jenž poselství nese a ohlašuje pokoj,
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu! Iz 52,7

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Rozpomenou se a obrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.
Budou se mu klanět všechny pohanské národy.
Neboť Hospodinovo je království
i nad pohanskými národy.
Přijdou a budou hlásat jeho spravedlnost
lidu, který se zrodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

II. Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží ke spasení každému, kdo věří. Řím 1,16

222. Pane, náš Spasiteli,
ty jsi povolal svého posla Lukáše,
aby zvěstoval tvé svaté evangelium.
Prosíme tě:
Probuď nás jeho svědectvím,
abychom svůj život vedli ve víře v tebe
a jednou viděli tvou slávu.
To nám dej ty, který s Otcem a Duchem svatým
žiješ a působíš odvěků navěky.

2Tim 4,5-11 Luk 1,1-4 (pozdrav před evangeliem a odpověď se vynechají)
nebo: Luk 10,1-9

Haleluja.
Radujte se z Pána, spravedliví,
ať jej zbožní správně oslavují. Ž 33,1

Den apoštolů Šimona a Judy

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho,
jenž poselství nese a ohlašuje pokoj,
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu! Iz 52,7

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Rozpomenou se a obrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.
Budou se mu klanět všechny pohanské národy.
Neboť Hospodinovo je království
i nad pohanskými národy.
Přijdou a budou hlásat jeho spravedlnost
lidu, který se zrodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží ke spasení každému, kdo věří. Řím 1,16

221. Všemohoucí Bože,
ty jsi založil svou církev na svědectví apoštolů.
Prosíme Tě:
Uchovávej nás v pravdě
a dej, abychom rostli v jejím poznání.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a svatým Duchem žije a vládne
odvěků navěky.

Ef 4,7-13 Jan 15,17-25 (současně text kázání)

Haleluja.
Radujte se z Pána, spravedliví,
ať jej zbožní správně oslavují. Ž 33,1

31.říjen - Den reformace

Hlavní bohoslužby se mohou konat večer 31.10; 1.11 nebo v neděli 2.11.

I. Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží k spasení
každému, kdo věří. Řím 1,16

II. O tvých svědectvích budu mluvit před králi
a nebudu zahanben. Ž 119,46 (motto CA)

Bůh je naše útočiště a síla,
pomoc ve velkých souženích, která nás potkala.
Proto se nebojíme, i kdyby zanikl svět
a hory klesly doprostřed moře.
Město Boží má přesto zůstat veselé se svými studánkami,
svatyní Nejvyššího.
Pán zástupů je s námi,
Bůh Jákobův je naším hradem.
Sláva Otci... Ž 46,2-3.5.8

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen,
a to je Ježíš Kristus.

232. Všemohoucí, milosrdný Bože,
zachovej nás při svém živém slovu a pomoz nám,
abychom je přijali vírou
a dosvědčovali je skutky lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

233. Pane, náš Bože,
ty jsi zaslíbil svému křesťanstvu ducha obnovy.
Prosíme tě:
Dej, abychom se ti učili sloužit ve tvém světě,
ve společenství se všemi církvemi.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 62,6-7.10-12 Řím 3,21-28 Mat 5,1-10(11-12) (současně text kázání)
Marg: Joz 24,1-2.13-25 1Král 18,21-40 1Kor 1,10-18

Haleluja.
Pán Bůh je slunce a štít,
Pán dává milost a čest,
žádné dobro neodepře svým zbožným. Ž 84,12