Evangelická propria 11/2003

Autor:
Publikováno:

památka svatých - památka zesnulých - 20. neděle po Trojici až poslední neděle církevního roku - 1. neděle v adventu - den apoštola Ondřeje - prosby o mír a ochranu lidského života - kající den - kolekty k památkám svědků víry

Luterská bohoslužebná propria - listopad 2003
Obsah: liturgický a historický kalendář - památka svatých - památka zesnulých - 20. neděle po Trojici až poslední neděle církevního roku - 1. neděle v adventu - den apoštola Ondřeje - prosby o mír a ochranu lidského života - kající den - kolekty k památkám svědků víry Liturgický kalendář - listopad 2003

1. PAMÁTKA VŠECH SVATÝCH - červená
2. 20. (23.) NEDĚLE PO TROJICI - zelená
(PAMÁTKA REFORMACE, pokud se už neslavila - červená)
PAMÁTKA ZESNULÝCH - bílá
J.A.Bengel (1752
4. Karel Boromejský, bp. (1584)
5. Bernhard Lichtenberg (1943) / Jan Egede, apoštol Grónska (1758)
6. Gustav Adolf (1632)
7. Willibrord z Utrechtu, misionář (739)
8. John Milton (1674) / Duns Scotus (1308)

Konec církevního roku:

9. 24. NEBO PŘEDPŘEDPOSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU - zelená
(Propria lze kombinovat)
(Evangelická aliance doporučuje připomenout si dnes současné pronásledované křesťany)
1O. Lev Veliký, bp. (461)
11. Martin z Tours, bp. (8.11.397) / Hendrik Kraemer, teolog (1965)
13. Anežka Česká / Řehoř Palama (1359)
14. Gottfried Wilhelm Leibniz, průkopník jednoty (1716)
15. Jan Amos Komenský, biskup (1670) / H.Dietzfelbinger, bp.(1984)/Jan Kepler (1630)
16. PŘEDPOSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU - zelená
16. Augustin Bea, průkopník ekumenismu (1968)
17. Robert Owen (1858)
18. Řehoř, apoštol Arménie (331)
19. DEN POKÁNÍ A MODLITEB - fialová
19. Alžběta Uherská či Duryňská (1231, Bratislava)
22. Cecílie, mučednice (kolem 230) / C.S.Lewis (1963)
23. Columban, misionář (615?)/ Alexandr Něvský
/ Klement Římský, bp. (kol 100)
24. Jan Blahoslav (1571) /
23. POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU - zelená
25. Kateřina, mučednice egyptská (307)
29. Karel IV. (1378)
30. 1.NEDĚLE V ADVENTU - fialová
30. APOŠTOL ONDŘEJ - červená (nutno přesunout)
Matěj z Janova (1393)

Historický kalendář

1. Zemětřesení v Lisabonu (1755)
8. Bitva na Bílé hoře (1620)
14. Bratrská konfese (1535)
18. Papež Bonifác VIII. vyhlásil převahu duchovní moci nad světskou (1308)
21. Dekret o ekumenismu (1964)
26. U Martina ve zdi poprvé sv. večeře podobojí (1414)
Islám: 25.končí Ramadán 1424 - MODLITBY ZA ISLÁMSKÝ SVĚT

1.listopadu - Památka svatých
Liturgická barva červená

Bude tam trůn Boží a Beránkův,
jeho služebníci mu budou sloužit,
budou hledět na jeho tvář. Zjev 22,3c.4a

O milosti našeho Pána chci zpívat věčně,
zvěstovat svými ústy jeho věrnost.
Nebesa oslavují tvé divy, Pane,
shromáždění svatých chválí tvou věrnost.
Vždyť kdo v oblacích se může rovnat Pánu,
která nebeská moc mu chce být rovna?
V kruhu svatých vzbuzuje Bůh bázeň,
s bázní vidí jeho velikost všichni kolem něho. Ž 89,2.6-8
Sláva Otci...

Nyní již nejste hosté a cizinci, ale jste spoluobčané svatých a patříte k Božímu domu. Ef 2,19

234. Pane, náš Bože,
ty jsi nás přijal do společenství svatých,
kteří ve všech dobách a na všech místech oslavují tvé jméno.
Dej, abychom cítili s vděčností,
že stojíme v dlouhé řadě věřících,
spojeni vyznáním stejné víry v tebe
a radostí, že tě uvidíme tváří v tvář.
To si vyprošujeme od tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

Zjevení 7,9-12 (-17)= text kázání Mat 5,1-10(-12)

Haleluja.
Zpívejte Pánu novou píseň,
ať ho chválí shromáždění svatých. Ž 149,1

Památka zesnulých
V Německu 16. nebo 23.listopadu 2003, u nás kolem 2.listopadu
Liturgická barva bílá

Kristus říká: Já jsem vzkříšení a život.
Kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25

Až Pán vykoupí sionské zajatce,
budeme jako ve snách.
Naše ústa pak naplní smích
a náš jazyk bude samá chvála.
Kdo zasévají se slzami,
budou sklízet s radostí.
Vyjdou s pláčem a rozsévají vzácná semena
a přijdou s radostí a přinesou své snopy. Ž 126,1-2.5-6
Sláva Otci...

nebo Ž 102:

Pane, vyslyš mou modlitbu,
kéž k tobě pronikne moje volání!
Neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého,
skloň ke mně své ucho,
v den, kdy volám, pospěš, odpověz mi!
Neboť mé dny uplynuly jak dým
a mé tělo je spálené jak´ ohněm.
Moje srdce je ubité a usychá jako tráva,
zapomínám dokonce i jíst chléb. (...)
Neboť jako chléb jím popel,
a nápoj si míchám slzami
pro tvé hrozby a hněv,
protožes mě vyzvedl a srazil k zemi.
Mé dny se ztrácejí jako stín,
usychám jako tráva.
Ty však, Pane, zůstáváš věčně,
a tvé jméno navěky.
Ano, Pán znovu vybuduje Sion
a zjeví se ve své slávě.
Skloní se k modlitbě opuštěných,
jejich modlitbou nepohrdne.
Pán shlédne se své výše(...),
aby vysvobodil syny smrti.(...)
Bože můj, ty jsi před věky založil zemi,
nebesa jsou dílem tvých rukou.
Nebesa pominou, ale ty zůstaneš,
rozpadnou se jak´ oděv,
vyměníš je jako šaty.
Všechno se promění,
ale ty zůstaneš, jaký jsi,
tvým létům nebude konce.
Budou zde synové tvých služebníků
a bude se jim dařit v tvé blízkosti.
Sláva Otci...

Nauč nás počítat se smrtí, abychom dospěli k moudrosti srdce. Ž 19,12

291. Všemohoucí Bože,
věříme a vyznáváme,
že jsi vzkřísil svého Syna jako prvního z mrtvých.
Posilni naši naději,
že vzkřísíš i naše bratry a sestry
k věčnému životu.
O to prosíme skrze Ježíše Krista.

292. Všemohoucí Bože, věříme a vyznáváme,
že jsi vzkřísil svého Syna jako prvního z mrtvých.
Posiluj naši naději,
že vzkřísíš i naše bratry a sestry
k věčnému životu.
O to prosíme pro Ježíše Krista.

293. Pane, v našem světě smrti doufáme v tebe.
Nasměruj náš pohled nad hroby,
dej, abychom kráčeli s důvěrou vstříc tvé budoucnosti
a získali život.
Pomoz nám pro svou lásku.

Daniel 12,1b-3 1Kor 15,35-38.42-44a
/Žid 4,9-11/ /Mt 22,23-33/ Jan 5,24-29(=text kázání)
Margin: Moudrost Šalomounova 3,1-5 Tobiáš 2,13-18 Zjev 14,13

Haleluja.
Jednou se probudím ve spravedlnosti a uvidím, Pane, tvou tvář,
nasytím se tvým obrazem. Ž 17,15

20.neděle po Trojici
(lze částečně nebo zcela zaměnit texty 23.neděle)

Toto praví Pán:
Vložím do vás svého Ducha
a učiním z vás takové lidi,
kteří se řídí mými přikázáními,
zachovávají má přikázání
a jednají podle nich. Ezechiel 36,27

Zákon našeho Pána je dokonalý,
osvěžuje duši.
Svědectví našeho Pána je jisté,
nerozumným dává moudrost.
Rozkazy našeho Pána jsou správné,
přinášejí radost srdci.
Přikázání našeho Pána jsou ryzí,
svítí našim očím. Ž 19,8-9
Sláva Otci...

194. Pane Bože, nebeský Otče,
dal jsi nám tělo a život a až posud jsi je uchovával svou milostí.
Neodnímej od nás své požehnání,
ochraňuj nás před pýchou a sobectvím,
abychom svou naději a důvěru
zakládali pouze na tvé dobrotě.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

195. Pane Bože, nebeský Otče,
ty jsi stvořil lidi a povolal je ke společenství.
Prosíme tě:
Požehnej náš život ve tvých řádech
a obklop nás svou ochranou,
aby bylo tvé jméno posvěceno a šířilo se tvé království.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

196. Pane Bože, náš Otče,
Kolem nás i v nás zuří zápas mezi dobrem a zlem,
a starý nepřítel nás svádí a klame.
Učiň nás pevnými ve tvém slově
a jestliže padneme, napřim nás znovu
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

1M 8,18-22 1Tes 4,1-8 Mk 10,2-9(-16)(= text kázání)
/Mk 2,23-28/
Marg Píseň 8,6b-7 Mal 2,13-16 Ef 5,25-32 Filip (1-7)8-22 (zřejmě je míněn list Filemonovi)

Haleluja.
Ukaž mi, Pane, cestu tvých přikázání,
abych je zachovával až do konce. Ž 119,33

23.neděle po Trojici
Tato neděle je pouze v roce, kdy se velikonoce slavily před 3.dubnem. Texty lze zaměnit s texty 20.neděle po Trojici. Texty 23. neděle mají přednost před texty památky apoštolů Šimona a Judy, ale ustupují textům reformace, pokud padne či se přesune na tento den. Pokud se dnes slaví den reformace, má přednost před památkou svatých.

Bohu, Králi všech králů a Pánu všech pánů,
tomu jedinému, který je nesmrtelný,
patří všechna čest a věčná moc. 1Tim 6,15b.16b.

Blahoslavený národ, jehož Bohem je Hospodin,
blahoslavený lid, který si Bůh vyvolil.
Pán hledí s nebe
a vidí všechny lidské děti.
Hle, Pánovy oči dávají pozor na všechny,
kdo před ním mají bázeň,
kdo doufají v jeho laskavost.
Naše srdce se raduje z Pána,
spoléháme na jeho svaté jméno. Ž 33,12-13.18.21
Sláva Otci...

Králové se sjednotí a budou bojovat proti Beránkovi, ale Beránek je přemůže, protože je
Pán pánů a Král králů. Srv. Zjev 17,14a

203. Pane, v tomto životě musíme sloužit mnoha pánům.
Ty však jsi Pán nade všechny pány.
Dej nám odvahu vidět, že moc mocných má své meze.
Pomoz nám vidět v našich představených tvé služebníky
a nebát se vlastní svobody.
Prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

204. Pane, náš Bože,
propadáme malomyslnosti,
když slyšíme sebevědomé řeči těch,
kdo v tebe nevěří.
Svou malověrností ti působíme zklamání.
Proto tě prosíme:
Buď uprostřed nás,
dej nám klid a odvahu,
abychom se k tobě stále znovu hlásili.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

205. Pane, milostivý Bože, prosíme tě:
Daruj nám a všem, kdo v tebe věří,
odpuštění a mír,
abychom vysvobozeni z hříchu ti sloužili s pokojným srdcem.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

1M 18,20-21.22b-33 (=text kázání) Filip 3,17(-)20-21 Mat 22,15-22
Jan 15,18-21 Řím 13,1-7 Mt 5,33-37

Haleluja.
Ať ti děkují, Pane, všechna tvá díla,
ať tě chválí tvoji svatí,
oslavují čest tvého království a vyprávějí o tvé moci.
Haleluja. Ž 145,10.11

24. neděle po Trojici
Liturgická barva zelená
Může částečně nebo plně alternovat s texty předpředposlední neděle církevního roku

Proto Kristus zemřel a ožil,
aby se stal Pánem živých i mrtvých. Řím 14,9

Pane, nauč mne, že můj čas jednou skončí,
že můj život má cíl a já odejdu.
Jenom hrstku dnů jsi mi odměřil,
můj život je před tebou jako nic.
Jako nic je každý člověk,
i když žije tak sebejistě!
A tak, co mě potěší, Pane?
Moje očekávání se upíná jen k tobě.
Sláva Otci... Ž 39,5-6.8

S radostí děkujte Bohu Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Kol 1,12

206. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi vzkříšení a život.
Svým vítězstvím na kříži
jsi nám přinesl věčnou spásu a radost.
Prosíme tě:
Dej nám důvěru a naději, abychom v životě obstáli
a jednou našli své místo ve tvém otcovském domě v nebesích.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

207. Pane, ty jsi pro nás zemřel na kříži
a vstal z mrtvých.
Nic nás od tebe nemůže odloučit.
Prosíme tě:
Pomoz nám ve strachu ze smrti a umírání
a dej nám účast na tvém nezničitelném životě.
Tobě buď sláva navěky.

208. Pane, náš Bože,
ty jsi nás osvobodil z moci temnoty
a otevřel nám království svého milého Syna.
Doprovázej nás temnotami této doby,
než se dokoná naše vykoupení a uvidíme Tebe,
Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.
Tobě buď sláva navěky.

Kaz 3,1-14 Kol 1,(9-)13-20 Mat 9,18-26(= text kázání)
Marg: Ezechiel 37,1-14

Haleluja.
Pravice Páně se vyvýšila,
pravici Páně patří vítězství. Ž 118,16

Předpředposlední neděle církevního roku

Pane, ty jsi naše útočiště navěky. Ž 90,1
Dříve, než vznikly hory,
než byla stvořena země a svět,
byl jsi ty, Bože, odvěků navěky.
Ty který necháváš lidi zemřít
a říkáš: Vraťte se zpátky, lidské děti!
Pane, vrať se ty konečně zase k nám
a buď milostiv svým služebníkům!
Ráno nás naplň svou milostí
a my tě budeme oslavovat a radovat se po celý život.
Sláva Otci... Ž 90,2-3.13-14

209. Pane Ježíši Kriste,
v tobě je nám darována spása, která přetrvá věky.
Pomoz své církvi,
aby byla pevná ve víře,
neúnavná v lásce
a v naději očekávala tvůj příchod.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

210. Bože všeho života,
ty probouzíš touhu po obnově našeho světa,
po míru a životě ve tvém Duchu.
Dej nám tedy poznat, kde je tvé království už dnes mezi námi,
abychom byli povzbuzeni činit znamení tvé budoucnosti
a očekávat spásu celé naší země.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

211. Všemohoucí, věčný Bože,
zaslíbil jsi nám nové nebe a novou zemi,
kde přebývá spravedlnost.
Prosíme tě:
Veď nás svým Duchem,
abychom dosvědčovali příchod tvého království,
vytrvali ve víře a očekávali tvou budoucnost.
Tobě buď sláva navěky.

Job 14,1-6 Řím 14,7-9 Luk 17,20-24(-30)(=text kázání)
/1Tes 5,1-6(-11)/
Marg: Jer 18,1-10 Amos 8,1-3(-10) Mat 13,47-50

Haleluja.
Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti
a zvěstujeme tvé divy,
tvé jméno je blízko. Ž 75,2

Předposlední neděle církevního roku

Mluví Bůh, Pán, Ten, který je mocný,
volá svět od východu slunce
až po jeho západ. Ž 50,2-4.6

Ze Sionu zazáří krása Boží.
Náš Bůh přichází a nemlčí.
Oheň pohlcující jej předchází
provází jej veliká bouře.
Volá na nebe i zemi,
že chce soudit svůj lid.
Nebesa budou zvěstovat jeho spravedlnost,
protože soudcem je Bůh. Ž 50,2-4.6
Sláva Otci...

212. Bože, ty jsi Pán světa i času.
Napomínej naše srdce a myšlení,
abychom mysleli na svůj konec a na tvůj soud,
vedli život modlitby a bdění
a zůstali navěky u tebe.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

213. Milosrdný, spravedlivý Bože,
budeme se před tebou zodpovídat ze všeho,
co děláme i neděláme.
Ty vyslovíš svůj soud nad naším jednáním,
i nade všemi, kdo nás soudí.
Chraň nás před souzením bez lásky
a posilni naši důvěru ve tvou spravedlnost.
Tobě buď sláva navěky.

214. Věčný Bože, prosíme tě:
Veď nás svým Duchem,
abychom se připravovali na setkání s tvým Synem.
Otevírej nám oči tam,
kde lidé potřebují naši pomoc,
abychom uviděli Krista, který je s nimi v bratrské lásce.
Dej nám účast na jeho budoucnosti
a na radosti, která je bez konce.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

Jer 8,4-7 Řím 8,18-23(-25) Mat 25,31-46(=text kázání)
/2Kor 5,1-10/
Marg: 1M 19,12-29 (výběr) Amos 5,18-20 Sir 17,16-24
Zjev 20,11-15

Haleluja.
Bůh je soudce spravedlivý.
Vidí až do hlubin srdce. Ž 7,12a.10c

Prosby o mír a ochranu lidského života
Letos doporučeny 9. nebo 16. nebo 19.listopadu.
Liturgická barva červená.

Prokaž nám, Pane, své milosrdenství
a dej nám svou spásu! Ž 85,8

Pane, ty jsi odpouštěl svému lidu jeho špatné jednání,
přikrýval jsi všechny jeho hříchy.
Pomoz nám, Bože, naše spáso,
upusť od nemilosti, do níž jsme upadli!
Kéž bych uslyšel, co řekne Pán Bůh,
kéž vyhlásí pokoj svému lidu a svým svatým,
aby na zemi rostla věrnost
a s nebe shlížela spravedlnost. Ž 85,3.5.9.12
Sláva Otci...

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc osvědčená ve velkých souženích, proto se nebudeme bát.

275. Pane, všemohoucí Bože,
ty vedeš lidská srdce.
Prosíme tě:
Dej, aby všichni, kdo mají moc a nesou zodpovědnost,
poznali a dělali to, co slouží spravedlnosti a míru.
Prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Mich 4,1-4
1Tim 2,1-4 nebo Fil 4,6-9
Mat 5,1-10(-12) nebo Jan 14,27-31
Mat 16,1-4 (= text kázání)

Haleluja.
Pomoz nám, Bože, ty jsi naše pomoc,
pro slávu tvého jména. Ž 79,9a

Kající den
Liturgická barva fialová. Haleluja odpadá. Lze použít i textů Popeleční středy.

U Pána je milost
a mnohé vykoupení. Ž 130,7b

Z hlubin volám k tobě, Pane,
Pane, slyš můj hlas.
Kéž si tvé ucho povšimne mého hlasitého nářku.
Chceš-li, Pane, započítávat hříchy,
Pane, kdo obstojí?
U tebe však je odpuštění,
tak vzbuzuješ bázeň.
Očekávám s nadějí Pána,
má duše jej očekává,
doufám v jeho slovo. Ž 130,1-5
Sláva Otci...

Spravedlnost vyvyšuje národy, ale hřích je zkáza lidu.
Přísloví 14,34

215. Nebeský Otče,
naší jedinou nadějí je tvé milosrdenství.
V Ježíši Kristu, svém Synu,
jsi zahladil naši vinu.
Proto se odvažujeme předstoupit před tvou tvář a prosit:
Odpusť nám naše hříchy,
přijmi nás zase za své milované děti.
Tobě buď sláva navěky.

216. Pane Bože, nebeský Otče,
ty nechceš smrt hříšníka,
ale aby se obrátil a žil.
Prosíme tě:
Odvrať od nás milostivě trest hříchů
a obnov nás mocí svého Ducha.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

217. Věčný Bože a Pane,
ty jsi slíbil, že nás nevyženeš,
ale odpustíš nám naše hříchy.
Proto tě prosíme:
Posilni v nás důvěru ve tvé milosrdenství
a pomoz nám žít podle tvých přikázání.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

Iz 1,10-17 Řím 2,1-11 Luk 13,(1-5)6-9(=text kázání)
/Luk 13,22-27(-30)/
Marg: Ezechiel 22,29-31 Sof 3,1-13 1Petr 4,12-19 Mat 11,16-24

Poslední neděle církevního roku
Neděle Božího království
Liturgická barva zelená

Ti, za něž Pán zaplatil, se vrátí,
přijdou na Sion s radostným zpěvem. Iz 35,10a

Až Pán vykoupí sionské zajatce,
budeme jako ve snách.
Naše ústa pak budou samý smích,
a náš jazyk samé chválení.
Ti, kdo sejí se slzami,
budou sklízet s radostí.
Vycházejí s pláčem, rozsévají dobré zrno,
přijdou však s radostí a přinesou snopy. Ž 126
Sláva Otci...

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří! Luk 12,35

218. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi nám daroval do srdce naději ve tvůj příchod.
Pomoz, aby radost z očekávání
nám byla zdrojem důvěry a síly v současném životě.
Přijď již brzy, Pane Ježíši.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

219. Pane Ježíši Kriste,
ukaž se ve své moci a přijď.
Ať se v milosti stane to,
co jsi zaslíbil své církvi ty,
který s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

220. Věčný Bože,
v Ježíšovi jsi učinil počátek nového světa,
ve kterém vládne spravedlnost a láska.
Prosíme, zahrň nás a naše životy do příchodu svého království.
Tobě buď sláva navěky.

Iz 65,17-19(-22)23-25 Zjev 21,1-7 Mat 25,1-13(=text kázání)
/Mk 13,31-37// 2Petr 3,(3-)8-13/
Marg: Moudr. Šal. 5,15-17 Zjev 21,10-11a(11b-)22-27

Haleluja.
Dáváš mi poznat cestu k životu:
Vrcholem radosti je být s tebou,
ve tvé pravici je dobře navěky. Ž 16,11

30.11. Den apoštola Ondřeje
Nemůže nahradit texty 1.adventní neděle. Lze přesunout zpět na sobotu nebo do následujícího týdne.
Liturgická barva červená. Proprium apoštola.

Ž 22,23.28-29.32

Řím 10,9-18 (= text kázání) Jan 1,35-42

Církevní rok 2003/2004

popeleční středa 25.2., velikonoce 11.4., díkůvzdání za úrodu 3.10.
Štědrý den a Silvestr 2004: pátek
Texty kázání z řady II.
Vypadnou 4.a 5.neděle po Zjevení a 22.-24.neděle po Trin.

1.neděle v adventu
Lit.barva fialová.
Dle EA může odpadnout o nedělích v adventě Gloria, dle EGB o 1.neděli neodpadá, o ostatních může.

Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech! Mat 21,9

(Pánu patří země a co je v ní,
kraj světa a všichni, kdo v něm bydlí.
Založil jej nad moři
a přichystal nad vodami.
Kdo smí jít na Hospodinovu horu,
a kdo smí stanout na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce i čisté srdce,
kdo neklame a falešně nepřísahá.
Ten přijme od Pána požehnání,
spravedlnost od Boha své spásy.
To je generace, která se na něj ptá,
a hledá tvou tvář, Bože Jákobův.)
Otevřte široce brány, vysoko zvedněte nadpraží světa,
aby mohl vejít král slávy!
Kdo je ten král slávy?
Je to Pán, silný a mocný, Pán mocný v boji.
Otevřte široce brány, vysoko zvedněte nadpraží světa,
aby mohl vejít král slávy!
Kdo je ten král slávy?
Pán zástupů, to on je král slávy. /Ž 24/
Sláva Otci...

Raduj se, dcero sionská, a jásej, dcero jeruzalémská!
Hle, tvůj král přichází k tobě, je spravedlnost a pomoc. Zach 9,9

1. Pane Ježíši Kriste,
víme, že nečekáme nadarmo,
Víme, že přijdeš a dáš nám darem tvou milost.
Prosíme tě:
Dej, abychom v této naději vytrvali.
Tobě buď sláva navěky.

2. Pane Ježíši Kriste,
ukaž, jakou máš moc
a přijď nás vysvobodit z moci zla
a zachránit milostí tvého vykoupení,
ty který s Otcem a Duchem svatým
žiješ a vládneš odvěků navěky.

3. Pane, ty jediný jsi naším králem.
Přicházíš k nám v Ježíši Kristu, svém Synu,
beze zbraně a přesto silnější než všechna moc světa.
Proto slavíme tvůj advent.
Prosíme tě:
Ať nám tvé slovo a svátosti dodávají sílu a odvahu
i v tomto novém církevním roce.
Ty jsi naše pomoc nyní i navěky.

Jer 23,5-8 Řím 13,8-12(-14)(=text kázání) Mat 21,1-9
M: Zach 9,8-12
/Žid 10,(19-22) 23-35/

Haleluja.
Ze Sionu zazářila Boží krása.
Přichází náš Bůh a nebude mlčet. Ž 50,2.3a

Kolekty k dalším památkám svědků víry
z James Kiefer's Christian Biographies

JOHN MILTON, BÁSNÍK
8.listopadu 1674

Všemohoucí Otče, ty jsi pohnul svého služebníka Johna Miltona, aby zpíval o neposlušnosti a duchovní smrti člověka a o dokonalé poslušnosti tvého Syna Ježíše Krista, jíž jsme byli obnoveni k neporušenému životu: Dej ze své milosti i nám, tvým služebníkům, abychom tě slavili podle svých schopností a vždycky poslouchali tvou vůli a následovali tvého milovaného Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh, žije a kraluje nyní a navěky.

MARTIN Z TOURS, BISKUP A TEOLOG
11.listopadu 397

Pane Bože zástupů, ty jsi svého služebníka vojáka Martina oděl duchem oběti, a ve své církvi jsi jej učinil biskupem a obráncem katolické víry: Dej nám milost následovat jeho svaté kroky, abychom byli nakonec oděni do spravedlnosti v příbytcích pokoje: skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh, nyní a navěky.

Žalm 15 nebo 34,15-22
Isajáš 58,6-12
Matouš 25,34-40

ŘEHOŘ PALAMA, MNICH, MYSTIK A TEOLOG
14.listopadu 1359

Bože, tvůj svatý Duch dává jednomu slovo moudrosti, jinému slovo poznání a jiným slovo víry: Oslavujeme tě pro dary milosti, které byly patrné na tvém služebníku Řehořovi, a modlíme se, aby tvé církvi nikdy nechyběly takové dary: skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh, žije a kraluje, navěky věků.

C.S.LEWIS, VĚDEC A DUCHOVNÍ SPISOVATEL
22.listopadu 1963

Všemohoucí Bože, tvůj služebník C.S.Lewis přijal z tvé milosti jedinečné dary vhledu do chápání pravdy v Ježíši Kristu a výmluvnosti i srozumitelnosti při podávání této pravdy svým čtenářům: Pošli v našich dnech věrné vykladače tvého slova, abychom vysvobozeni ze všech omylů a nevíry mohli přijít k poznání, jež nám dá moudrost ke spáse: Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje, jediný Bůh, nyní i navěky.