Evangelická propria 12/2003

Autor:
Publikováno:

Obsah: liturgický kalendář - 2. až 4. neděle v adventu - Svatvečer Kristova narození - Svatá noc - Svátek Kristova narození I a II - den mučedníka Štěpána - apoštol a evangelista Jan - den Nevinných dětí - 1. neděle po Vánocích - svatvečer Nového roku

Liturgický kalendář - prosinec 2003

Doba adventní

1. Charles de Foucauld (1916)
3. František Xaverský (1552)
4. Barbora (306)
6. Mikuláš (kol.350)

7. 2.NEDĚLE V ADVENTU /fialová, odpadá Gloria in excelsis/
7. Ambrož (kol. 397)
11. Lukáš Pražský (1528)
13. Lucie (303/4?), mučednice v Syrakusách

14. 3.NEDĚLE V ADVENTU /fialová, odpadá Gloria in excelsis/
16. Wilhelm Stählin (1975)
20. Katharina z Bory (Lutherin - 1552)
Jan z Příbrami, administrátor podobojí (1448)

21. 4.NEDĚLE V ADVENTU /fialová či růžová, odpadá Gloria in excelsis/
21. APOŠTOL TOMÁŠ /červená/

Svátky Kristova narození

24. SVATVEČER KRISTOVA NAROZENÍ/bílá/
SVATÁ NOC /bílá/
25. SVÁTEK KRISTOVA NAROZENÍ I /bílá/
26. SVÁTEK KRISTOVA NAROZENÍ II /bílá/
PRVNÍ MUČEDNÍK ŠTĚPÁN /červená/
27. APOŠTOL A EVANGELISTA JAN /bílá/

28. 1.NEDĚLE PO SVÁTKU KRISTOVA NAROZENÍ /bílá/
28. DEN NEVINNÝCH DĚTÍ /bílá/
29. Tomáš Becket (1170)
30. Hans Asmussen (1968)
31. SVATVEČER NOVÉHO ROKU (Silvestr) /bílá/

2. P.Stránský (1657)
8. Konrád Waldhauser (1369) / Zakončen 2.Vatikánský koncil (1965)
10. Karl Barth (1968)
18. J.G.Herder (1803)
24. Mikuláš z Husi (1420)
25. Chlodvík pokřtěn (498), Karel Veliký korunován (800)
31. John Wycliff (1384)

2.neděle v adventu

Hle, Pán přijde vykoupit národy,
dáte se do zpěvu, vaše srdce se naplní radostí.
(srv. Iz 30,27.30)

Slyš, Pastýři Izraele,
ty, jenž svůj lid střežíš jak ovce, zjev se!
Ty, jenž trůníš nad cheruby,
vzbuď svou mocnou sílu a přijď nás zachránit.
Potěš nás zase, Bože,
rozzáři svůj obličej, abychom se uzdravili.
Jak dlouho se chceš hněvat, Bože zástupů,
když se tvůj lid k tobě modlí?
Krmíš je chlebem se slzami,
dáváš jim pít ze džbánu slzy.
Naši sousedé se kvůli nám hádají,
a naši nepřátelé se nám posmívají.
Obrať se konečně, Bože zástupů,
shlédni s nebe a podívej se na to,
ujmi se své vinné révy!
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
Syna, jehož jsi vychoval!(...)
Tvá ruka ať chrání muže tvého práva,
Syna, jehož sis vychoval!)
Nikdy tě neopustíme,
zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvé jméno.
Pane, Bože zástupů, obnov nás,
ukaž svou jasnou tvář a budem zachráněni. (Ž 80,2-3(-7).(15-)19-20)
Sláva Otci...

Nebo Ž 24 z 1.neděle v adventu (tak po celý advent)

Napřimte se a zvedněte hlavy, protože vaše vykoupení je blízko!

4. Milý Pane a Bože,
probuď nás, abychom byli připraveni,
až přijde tvůj Syn,
abychom ho přijali s radostí
a sloužili ti s čistým srdcem.
O to posíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

5. Věčný Bože,
uprostřed temnot tohoto času
ohlašuješ svůj příchod.
Dej nám bdělost,
abychom ve všem počítali s tebou,
a důvěřovali ti
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

6. Věrný Bože, děkujeme ti,
že jsi poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista,
aby spasil svět.
Pomoz nám uvěřit,
že přišel i pro nás.
Dej, aby k nám přišel i dnes
ve svém slově a svátosti
a přebýval skrze víru v našich srdcích.
pomoz nám bdít a modlit se,
abychom při jeho příchodu k soudu
byli přijati do království jeho slávy.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

Iz 63,15-16(17-19a)19b; 64,1-3 Jak 5,7-8 (text kázání) Lk 21,25-33
M:Zjev 2,1-7 /Zjev 3,1-6/

Haleluja.
Bůh bude soudit svět spravedlivě
a národy podle své pravdy. Ž 96,13b

Přímluvy v adventu

Díkůvzdání po svaté večeři v adventu:

Hle, přichází Pán a Král, halaluja,
a v jeho ruce je království i moc i sláva, haleluja.

513. Děkujeme ti, všemohoucí Pane Bože,
že jsi nás osvěžil tímto léčivým darem
a prosíme tě:
Připrav tímto darem ty sám naše srdce,
aby se stala příbytkem tvého Syna
a abychom tě radostnými ústy vždy chválili a oslavovali
skrze Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne
odvěků navěky.

514. Všemohoucí Bože, laskavý nebeský Otče,
děkujeme ti za pokrm a nápoj
hostiny našeho Pána
a tvého milého Syna Ježíše Krista.
Jeho tělo a krev ať nás posílí a uchová až do dne,
kdy s ním budeme jíst a pít
v jeho království.
Tobě buď sláva navěky.

515. Děkujeme ti, Pane, že k nám skrytě přicházíš
ve svém slově a v darech této svaté hostiny.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom zůstali bdělí a plní života
až do chvíle, kdy přijdeš ve slávě
a budeš viditelný celému světu,
ty, který spolu s Otcem a Duchem svatým
žiješ a vládneš
odvěků navěky.

 

3.neděle v adventu
Odpadá Gloria in excelsis

Řekněte plachým srdcím: Buďte rozhodní, nebojte se!
Hle, váš Bůh přichází! Iz 35,4a

Pane, ty jsi býval milostiv své zemi,
vykoupil jsi Jákobovy vězně.
Odpouštíval jsi špatné skutky svému lidu,
a zakrýval jsi všechny jeho hříchy.
Upouštěl jsi od svého hněvu
a odvracíval ses od žáru svého rozhořčení:
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
a upusť od nemilosti, do níž jsme upadli!
Což se chceš na nás hněvat věčně
a dávat bez konce průchod svému hněvu?
Což nás nechceš znovu občerstvit,
aby se tvůj lid radoval z tebe?
Pane, prokaž nám svou milost,
a dej nám svou spásu.//
Tvoje pomoc je blízko těm, kdo před tebou mají bázeň,
proto v naší zemi bude přebývat tvá sláva.
Setkají se milosrdenství a věrnost,
spravedlnost s pokojem se políbí.
Ze země vyraší pravda,
z nebe bude shlížet spravedlnost. Ž 85,2.7.10.12 (85,2-8//
Sláva Otci...

Připravte cestu Pánu, hle, Pán přichází! Iz 30,3.10

7. Pane, prosíme tě:
Vyslyš naše modlitby
a naplň temnotu našich srdcí
tvou milostiplnou přítomností.
Tobě buď sláva navěky.

8. Pane, náš Bože,
přijmi naši modlitbu a pomoz nám,
abychom uposlechli výzvu Jana Křtitele,
připravovali cestu tvému Synu
a přijali ho do svých srdcí.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

9. Pane Ježíši Kriste,
i my máme často o tobě pochybnosti:
Jsi opravdu Spasitelem světa?
Dej, abychom uslyšeli tvoji potěšující odpověď,
učiň nás trpělivými ve víře,
rozptyl naše pochybnosti
a upevni naši víru.
V tebe doufáme nyní i navěky.

Iz 40,1-8(-11) 1Kor 4,1-5(=text kázání) Mat 11,2-6(-10)
M: Iz 45,1-8 Baruch 5,5-9 Mat 3,1-11(12) Mk 1,14-15
/Zjev 3,1-6/

Haleluja.
Pán je milostivý a spravedlivý,
náš Bůh je milosrdný. Ž 116,5

 

4.neděle v adventu
Odpadá Gloria in excelsis

Rosu dejte nebesa shůry
oblaka jako déšť vydejte Spravedlivého.
Ať se otevře země a zrodí se spása! Iz 45,8

Kéž bys povstal, Pane, a slitoval se nad Sionem,
je čas, aby ses nad ním smiloval,
je zde ta hodina,
kdy se pohané budou bát tvého jména,
tvé slávy všichni králové země.
/Ano, Pán opět vybuduje Sion
a ukáže se ve své slávě.
Obrátí se k modlitbě opuštěných
a jejich modlitbou nepohrdne.
Bude to zaznamenáno pro potomky,
a lid, který stvoří, bude chválit Pána.//
Pán pohlédne se svých svatých výšin,
Pán shlédne s nebe na zem.
Vyslyší nářek vězňů
a vysvobodí syny smrti.
/, aby na Sionu zvěstovali Pánovo jméno
a v Jeruzalémě jeho chválu,
až se sejdou národy
a království přijdou sloužit Pánu.// Ž 102,14.16.20-21 /102,17-23//
Sláva Otci...

Radujte s v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se. Pán je blízko.
Fil 4,4.5b

10. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi k nám přišel na dotek blízko.
Dej nám vánoční radost,
odejmi od nás spěch a shon,
nauč nás dary dávat a přijímat
a pomoz nám, abychom jako dar od Otce přijali tebe,
který v jednotě s Duchem svatým a Bohem Otcem
žiješ a vládneš odvěků navěky.

11. Pane, náš Bože,
narození tvého Syna
přineslo do světa velikou radost:
Dej, abychom jej objeivli uprostřed nás
a tak se setkali s evangeliem v celé jeho plnosti.
Tobě buď sláva navěky.

12. Milý Pane a Bože, prosíme tě:
Připrav v tomto čase milosti naše srdce,
aby mohla být příbytkem tvého Syna.
Pomoz nám, abychom jej k sobě přijali
a vesele tě oslavovali a chválili.
Neboť on s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 52,7-10 Fil 4,4-7(text kázání)
Luk 1,(39-45)46-55(56) (Verše v závorce mohou odpadnout zejména tam, kde se 2.července slavil svátek Navštívení)
M: Jan 5,31-40 Řím 5,12-14(18-21)

Haleluja.
Ze srdce mi tryská krásná píseň,
zazpívám ji svému králi. Ž 45,2

Propria vánoc lze zaměnit takto:
Svatvečer a Svatá noc - navzájem zaměnitelné
Svátek narození I a II - navzájem zaměnitelné
Pokud se dá 26. přednost propriu svátku mučedníka Štěpána, pak se slaví 1.svátek s propriem 2.svátku a svatvečer se doplní z propria 1.svátku (čte se Luk 2,1-20), anebo se 26. spojí proprium Štěpána s propriem 2.svátku.
Den nevinných dětí může mít přednost před nedělí po narození Páně a proprium neděle po narození lze užít na Silvestra.

 

Svatvečer Kristova narození

Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Neboť dítě narodilo se nám, Syn nám jest dán. Iz 9,1.5

Zpívejte Pánu novou píseň,
zpívej Pánu, celá země!
Zpívejte Pánu, dobrořečte jeho jménu,
zvěstujte den za dnem jeho spásu.
Vypravujte pohanům o jeho slávě,
všem národům o jeho divech.
V posvátné nádheře se klaňte Pánu,
měj před ním bázeň, celá země! Žalm 96,1-3.9
Sláva Otci...

Nebo: Žalm 2

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Jan 1,14

13. Bože, ty jsi základem každé radosti.
Narozením svého Syna
jsi rozsvítil jasné světlo v našem temném světě.
Pomoz, aby toto světlo osvítilo i nás,
tak abychom je vyzařovali ve všem, co činíme.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

14. Nebeský Otče, tvůj Syn přišel do temnot světa,
a vnesl do nich světlo.
Osvěť tímto světlem i naše srdce,
a zažeň všechnu temnotu, která je v nás,
abychom tvé světlo nesli dál
a šířili tvé slovo
až naplní celý svět.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

15. Pane, náš Bože,
s radostí oslavujeme narození Ježíše,
tvého Syna, našeho Pána.
Prosíme tě:
Dej, abychom v něm rozpoznali tvou dobrotu a milost
a abychom uviděli osobu tvého Syna v plném světle.
Tobě buď sláva navěky.

Proroctví: Mi 5,1-3 Iz 9,5-6 Iz 11,1-2 Jer 23,5-6 Jer 31,31-34
/Iz 9,1-6/ Tit 2,11-14 (= text kázání) Luk 2,1-14(-20)
/1Tim 3,16/

Haleluja.
Radujte se nebesa, rozjásej se země,
moře ať se rozburácí.
Pole ať zazní jásotem.
Ať zaplesají všechny stromy v lese,
vstříc Pánu, že přichází. Ž 96,11a.13a

 

Svatá noc

Když bylo všude ticho a právě půlnoc,
sestoupilo tvé mocné slovo z nebe,
z královského trůnu. Moudrost 18,14-15a

Budu zvěstovat, jak rozhodl Pán.
Řekl mi:
Ty jsi můj Syn,
já jsem tě dnes zplodil.
Když mě poprosíš, dám ti národy za dědictví,
a za vlastnictví končiny země.
Proto mějte rozum, králové,
a nechte se varovat, soudcové na zemi.
Služte Pánu s bázní
a jásejte s chvěním. Ž 2,7-8.10-11 (nebo: celý)
Sláva Otci...

Nebo žalm 96 (viz svatvečer)

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Jan 1,14

16. Pane Bože,
toto je den, který jsi učinil.
Světlo z tvého světla, den veliké radosti.
Vyjdi vstříc všem, kdo ještě tápou ve tmě.
Buď se všemi, kdo se trápí.
A dej, abychom uviděli Ježíše,
radostnou zvěst pro tento svět,
světlo konejšící naše srdce navěky.
O to prosíme pro Ježíše Krista.

17. Pane, náš Bože,
od tebe pochází světlo této svaté noci,
ty jsi ji rozzářil pravým světlem:
Dej, abychom s plnou radostí přijali toto světlo,
jehož tajemství poznáváme v narození tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

18. Milosrdný Bože a Otče,
při narození svého Syna
jsi dal zvěstovat všem lidem
svůj pokoj a svou dobrou vůli.
Prosíme tě:
Dovol nám, abychom tě /v této svaté noci/
chválili, oslavovali a klaněli se ti
spolu se všemi anděly v nebi a celou tvou církví na zemi.
Skrze Ježíš Krista, našeho Pána.

Iz 7,10-14 Řím 1,1-7 (=text kázání) Mat 1,(1-17)18-21(22-25)
M: 1M 2,15-3,24 ve výběru
/Kol 2,3-10/

Haleluja.
Radujte se nebesa, rozjásej se země,
moře ať se rozburácí.
Pole ať zazní jásotem.
Ať zaplesají všechny stromy v lese,
vstříc Pánu, že přichází. Ž 96,11a.13a

 

Narození Kristovo I
(Boží hod vánoční)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Neboť dítě narodilo se nám, Syn nám jest dán. Iz 9,1.5

Zpívejte Pánu novou píseň,
zpívej Pánu, celá země!
Zpívejte Pánu, dobrořečte jeho jménu,
zvěstujte den za dnem jeho spásu.
Vypravujte pohanům o jeho slávě,
všem národům o jeho divech.
V posvátné nádheře se klaňte Pánu,
měj před ním bázeň, celá země! Žalm 96,1-3.9 (nebo: celý)
Sláva Otci...

Kyrie (Agenda SELK)

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu.
Klaníme se ti, Bože, který ses stal člověkem, Pane, smiluj se.
Připojujeme se k chvalozpěvu andělů, Králi, kterýs na sebe vzal ponížení, Kriste, smiluj se.
Zůstaň jitřní hvězdou našeho života, Pane, smiluj se nad námi.

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Jan 1,14

19. Milý Pane a Bože,
ty jsi poslal svého Syna, aby se stal člověkem,
a tak osvobodil svět z moci zla.
Prosíme tě:
Uveď i nás do svobody tvých dětí v Kristu,
tvém Synu, našem Pánu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

20. Pane Bože, milý Otče,
z lásky k nám ztraceným lidem
jsi světu poslal svého Syna,
abychom jej přijali vírou a došli v něm spásy.
Prosíme tě:
Dej do našich srdcí svého svatého Ducha,
abychom vytrvale žili ve víře v Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

21. Všemohoucí Bože,
přicházíš k nám jako člověk,
abys tu byl zcela pro nás.
Dej, aby ze všeho, co jsme a co děláme,
vyzařovala tvá láska,
kterou jsi nás učinil bohatými v Ježíši Kristu, našem Pánu.

22. Milý Otče,
hledáš, co se ztratilo,
a posíláš k nám Ježíše Krista, našeho bratra.
Chudým přináší spásu,
vězněným svobodu,
smutným radost.
Prosíme tě:
Otevři naše srdce pro tajemství jeho narození,
daruj nám víru a požehnej náš život,
aby svět poznal,
co jsi v Ježíši Kristu s námi započal.
Tobě buď sláva navěky.

Mich 5,1-4a Tit 3,4-7(= text kázání) Luk 2,(1-14)15-20
M: 1Kor 8,2-6
/Gal 4,4-7/

Modlitba po přijímání:

516. Pane Bože, nebeský Otče,
děkujeme ti, že jsi nám udělal radost
narozením svého milého Syna
a občerstvil jsi nás svým pokrmem.
Uchovávej nás v této radosti
a dej nám jistotu, že jsme tvé děti
znovuzrozené k novému životu.
Tobě buď sláva navěky.

517. Laskavý Bože, milosrdný Otče,
narození tvého Syna je darem tvé lásky
ke všem lidem.
Dej, abychom tuto lásku uchovali ve víře
a dosvědčili světu.
Skrze Ježíše Kriste, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne
odvěků navěky.

Haleluja.
Pán se rozpomenul na své milosrdenství,
na svou věrnost domu Izraele.
Všechny dálavy země vidí spásu našeho Boha. Ž 98,3
Haleluja.

 

Narození Kristovo II

Vše jako o prvním svátku, liší se pouze čteními:

Iz 11,1-9 Žid 1,1-3(4-6) (= text kázání) Jan 1,1-5 (6-8) 9-14
M: Zjev 12,1-6(13-17)
/2Kor 8,9/

Alternativní překlad kolekty:

20. Pane Bože, milý Otče,
z lásky k nám ztraceným lidem
jsi poslal do světa svého Syna,
abychom ho ve víře přijali
a stali se blahoslavenými.
Prosíme tě:
Dej do našich srdcí svého svatého Ducha,
abychom žili v této víře a zůstávali v ní stále.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

Alternativní Kyrie:

349. Ježíši Kriste, smiluj se nad námi.
Ježíši, ty jsi byl počat z Ducha svatého, smiluj se nad námi.
Ježíši, ty jsi se narodil z Panny Marie, smiluj se nad námi.
Ježíši, tebe oslavovali andělé, smiluj se nad námi.
Ježíši, tebe zvěstovali pastýřům, smiluj se nad námi.
Ježíši, tebe pronásledovali mocní, smiluj se nad námi.
Ježíši, tebe poznali mudrci, smiluj se nad námi.

 

Den mučedníka Štěpána

Proprium mučedníka.
Barva červená.
Památka mučedníka Štěpána má delší tradici než vánoční svátek. Neměla by být zcela zatlačena druhým svátkem vánočním, ale podle možností by jí měla být věnována jedna z bohoslužeb dnešního dne, např. večerní.

Velkou cenu má v Hospodinových očích
oddanost jeho věrných až k smrti.
Tobě obětuji oběť díků
a budu vzývat Hospodinovo jméno (Ž 116,15.17)

Moje duše touží po spáse,
čekám na tvé slovo.
Moje oči toužebně vyhlížejí tvé slovo,
kdy už mě potěšíš?
Jak dlouho má tvůj služebník ještě čekat?
Kdy vykonáš soud nad těmi, kdo mě pronásledují?
Pyšní mi kopou jámu
a nic si nedělají z tvého zákona.
Všechna tvá přikázání jsou pravda,
pronásledují mě neprávem, pomoz! Ž 119,81-82.84-86
Sláva Otci...

Tobě přinesu oběť díků a budu volat tvé jméno. Ž 116,17

287. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi pro nás na sebe vzal utrpení a smrt.
Pomoz nám, abychom tě následovali,
abychom na sebe brali svůj kříž
a jednou viděli tvou slávu.
Tobě buď sláva navěky.

288. Pane, náš Bože,
ve všech dobách pokládali křesťané život
pro tvé evangelium.
Udržuj jejich památku mezi námi živou
a učiň nás silnými ve víře,
abychom také my svým životem
dosvědčovali vítězství tvého Syna nad hříchem i smrtí.
Tobě buď sláva navěky.

2Kronik 24,19-21 Sk (6,8-15) 7,55-60(=text kázání) Mat 10,16-22

Velkou váhu má před Pánem smrt jeho svatých.
Haleluja.

 

Apoštol a evangelista Jan

Proprium apoštola.
Barva bílá.

(Ž 22,23.28-29.32)

222. Pane, náš Spasiteli,
ty jsi povolal svého posla Jana,
aby zvěstoval tvé svaté evangelium.
Prosíme tě:
Probuď nás jeho svědectvím,
abychom vedli svůj život ve víře v tebe
a jednou uviděli tvou slávu.
Pomoz nám pro svou lásku.

225. Všemohoucí Bože,
ty jsi nám poslal svého Syna
a evangelistu Jana, aby nám dosvědčil
že Ježíš je světlem světa.
Dej, aby tímto světlem byla osvícena naše srdce.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

1Jan 1,1-4(5-10) Jan 21,20-24

Haleluja.
Radujte se v Pánu, spravedliví,
ať ho zbožní správně slaví. Ž 33,1

 

Den nevinných dětí

Ž 124,2-4.7
Modlitba dne a Haleluja z propria mučedníka, viz Štěpán.
Jer 31,15-17 Zjev 12,1-6(13-17) - text kázání) Mat 2,13-18

 

1.neděle po vánocích

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha
nás navštíví světlo vycházející z výsosti. Luk 1,78

Pán kraluje nádherou oděn,
Oděn je Pán, opásán mocí.
Vznešenost a nádhera je před ním,
moc a sláva v jeho svatyni.
Světu jsi dal pevný základ, aby nekolísal,
tvůj trůn stojí pevně od počátku, jsi věčný.
Tvé slovo je pravdivé a jisté,
Svatost je ozdobou tvého domu, Pane,
po všechny časy. Ž 93,1; 96,6; 93,2.5
Sláva Otci...

Nebo žalm 96 (viz svatvečer)

Nebo: Ž 71,14-18:

Stále chci čekat,
a šířit tvou slávu.
Má ústa budou zvěstovat tvou spravedlnost,
každý den tvé dobré činy, které nedokážu sečíst.
Přicházím v síle Boha a Pána,
pouze tvou spravedlnost chci připomínat.
Bože, ty mě vyučuješ už od mládí,
a ještě i nyní zvěstuji tvé divy.
Ani ve stáří mě, Bože, neopouštěj, ani v šedinách,
dokud neseznámím děti našich dětí s tvou mocí,
a s tvou silou všechny, kdo ještě přijdou.
Sláva Otci...

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Jan 1,14

23. Věčný Bože,
ty jsi nás zahrnul láskou,
když jsi nás obdaroval narozením svého Syna:
Pomoz nám, abychom to, co věříme,
také vyznávali ústy
a dosvědčovali svým životem.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

24. Otče v nebesích,
když vidíme dítě v jeslích, smíme vidět tvou slávu.
Nasloucháme radostné zvěsti o vykoupení
a prosíme tě:
Otevři naše oči a uši pro to, co jsi nám daroval
otevři naše ústa k chválení,
otevři naše srdce, abys v nich mohl přebývat a chodit s námi.
V tebe doufáme nyní i navěky.

25. Věčný Bože, ty jsi dal starci Simeonovi,
aby uviděl tvého Spasitele,
a Hanně jsi dal v jejím vysokém věku slova,
aby chválila Vykupitele.
Prosíme tě:
Otevři také naše oči,
abychom uviděli záři tvé lásky ve tvém Synu Ježíši Kristu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 49,13-16 1Jan 1,1-4 Luk 2,(22-24)25-38(39-40) (= text kázání)
M: 2M 2,1-10 Iz 63,7-9(10-16)

Haleluja.
Pán se rozpomenul na své milosrdenství,
na svou věrnost domu Izraele.
Všechny dálavy země vidí spásu našeho Boha. Ž 98,3
Haleluja.

 

Svatvečer Nového roku (Silvestr)

Kéž Pán ochraňuje tvoje vycházení i vcházení
od tohoto času až navěky. Ž 121,8

Pozvedám své oči k horám,
Odkud mi přijde pomoc?
Moje pomoc je ve společenství s Pánem,
který stvořil nebe i zemi.
On nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nespí ten, který tě střeží.
Kéž tě Pán ochraňuje od všeho zlého,
a střeží tvou duši. 121,1-3.7 (nebo: celý)
(Ať tě Pán chrání když jdeš za prací i když se vracíš,
od nynějška až navěky!)
Sláva Otci...

Milosrdný a milostivý je Pán, trpělivý a velmi dobrotivý. Ž 103,8.

26. Pane, tento rok se chýlí ke konci.
Děkujeme ti za všechno dobré, co jsme v něm prožili.
Prosíme tě:
Pomoz nám zvládnout to, co přineslo bolest a trápení,
odpusť nám naše provinění,
a dej nám možnost znovu začít.
Tobě buď sláva navěky.

27. Všemohoucí, věčný Bože, děkujeme ti,
že jsi nás až do tohoto dne střežil svou milostí,
a prosíme tě:
Dej, aby nás i v nastávajícím roce
vedla tvá laskavost po tvých cestách.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

28. Pane, náš Bože,
svou milostí od nás spolu s tímto starým rokem
odejmi tíži naší viny a našeho selhání
a posvěť nás,
abychom spolu s novým rokem začali nový život.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Iz 30,(8-14)15-17 Řím 8,31b-39(=text kázání) Luk 12,35-40
Iz 51,4-6 Daniel 3 ve výběru
Nebo: Heslo roku 2004, lednové heslo
/Žid 13,8-9b/

Haleluja.
Naše pomoc je ve jménu Pána,
který učinil nebesa i zemi. Ž 124,8
Haleluja.