Evangelická propria 1/2004

Autor:
Publikováno:

Nový rok, Jména Ježíš - 2. neděle po Vánocích - Zjevení Páně - Křtu Páně - Svatba v Káně - 3. neděle po Epifanias - Obrácení apoštola Pavla

Luterská bohoslužebná propria - leden 2004
Obsah: liturgický a historický kalendář - Nový rok, Jména Ježíš - 2. neděle po Vánocích - Zjevení Páně - Křtu Páně - Svatba v Káně - 3. neděle po Epifanias - Obrácení apoštola Pavla Liturgický kalendář - leden 2004

1. JMÉNA JEŽÍŠ. OBŘEZÁNÍ PÁNĚ (nebo 2.ledna). NOVÝ ROK - bílá
2. Basil Veliký (379) / Serafím Sarovský
W.Loehe, obnovitel evangelické katolicity (1872)

4. 2.NEDĚLE PO VÁNOCÍCH (lze sem přesunout i Obřezání Páně nebo Epiphanias) - bílá Alianční týden modliteb
5. Feofan, mnich a pastýř (1894) Alianční týden modliteb

Epiphanias a doba po Epiphanias

6. EPIPHANIAS - ZJEVENÍ PÁNĚ (Tři králové) Alianční týden modliteb
7. Mučedníci svatých knih (303/4) Alianční týden modliteb
8. Alianční týden modliteb
9. Alianční týden modliteb
1O. Ignác v. Doellinger (1890)/ Řehoř Nysský Alianční týden modliteb
11. Mistr Eckhart (1327?) Alianční týden modliteb

11. 1.NEDĚLE PO EPIPHANIAS - KŘTU PÁNĚ - bílá nebo zelená Alianční týden modliteb
12. Taťána, jáhenka
13. Hilarius z Poitiers (367)
Jan Augusta, biskup Jednoty (1572)
14. Sáva Srbský
16. Oscar Cullmann (1999)
17. Antonín Veliký (356)

18. 2.NEDĚLE PO EPIPHANIAS
- PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ Týden modliteb za jednotu
19. Heinrich, apoštol Finska, muč. (1151) Týden modliteb za jednotu
20. Sebastián, římský mučedník (288) Týden modliteb za jednotu
21. Maxim Vyznavač Týden modliteb za jednotu
22. B.Jiří Streyc, překl. žalmů (1599) Týden modliteb za jednotu
23. Matěj z Kunvaldu, 1.bratrský biskup (1500)
Týden modliteb za jednotu
24. František Saleský Týden modliteb za jednotu

25. 3.NEDĚLE PO EPIPHANIAS - zelená
- OBRÁCENÍ APOŠTOLA PAVLA - červená Týden modliteb za jednotu
proprium Obrácení může zcela nebo částečně nahradit 3.neděli
26. Timoteus a Titus (97?)
27. Jan Zlatoústý (407)
28. Tomáš Akvinský (1274) / Karel Veliký (814)
30. Petr Chelčický (1460)
31. Jan Bosko / Jan Karafiát (1929)

Historický kalendář:

8. Galileo Galilei (1642)
9. Benedikt založil klášter na Monte Cassino (529) - symbolické datum počátku středověku
13. Reformace ve Švédsku - říšský sněm ve Vaesteras (1527)
15. Basilejská kompaktáta (1437)
(30. zavražděn Gándhí (1948)

Nový rok - Jména Ježíš

V Ježíšově jménu se má sklonit každé koleno
a každý jazyk má vyznat:
Ježíš Kristus je Pán. Fil 2,10-11

Pane náš a Vládče, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi!
Svou svrchovanost ukazuješ na nebesích.
Co je člověk, že na něj pamatuješ,
lidské dítě, že se ho ujímáš?
Učinils jej jen o málo menším než je Bůh,
korunovals jej slávou a ctí.
Učinils jej pánem nad dílem tvých rukou,
všechno jsi položil pod jeho nohy. Ž 8,2a.5-7
Sláva Otci...

Všechno, co činíte slovem i skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Kol 3,17

29. Pane Ježíši Kriste,
ve tvém jménu chceme začít tento nový rok,
ve tvém jménu přijmout jeho radosti i bolesti.
Dej, aby to byl rok důvěry a naděje.
Tobě buď sláva navěky.

30. Laskavý Bože a Otče,
ty jsi nám v uplynulém roce prokazoval svou lásku.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Zůstávej při nás i v novém roce a žehnej nám,
abychom tě po všechen čas vděčně oslavovali.
Tobě buď sláva navěky.

31. Věčný Otče,
v událostech našeho života nám dáváš darem
požehnání tvé lásky.
Dej, abychom i v tomto novém roce rozpoznali tvou přítomnost,
uviděli při činu tvou lásku
a žili ve světle radostné zkušenosti,
že k nám přišel tvůj Syn,
náš Pán Ježíš Kristus.

Nebo: Kolekta ke Jménu a obřezání Ježíšovu:

226. Pane, náš Bože, ty jsi nám daroval svého Syna,
a dal jsi mu jméno Ježíš, které znamená Zachránce.
Tak jsi nám ukázal, že on je Spasitelem světa.
Pomoz nám, abychom v jeho jménu začali nový rok
a abychom vším, co konáme, oslavovali tebe, našeho Otce,
skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků navěky.

Čtení novoroční:
Jozue 1,1-9 Jak 4,13-15(=text kázání) Luk 4,16-21
/ Fil 4,10-13 (14-20)
Marg: 2Král 23,1-3 Iz 30,18-22 Oz 2,18/16/-25/23/

Nebo: Čtení ke Jménu a obřezání Ježíšovu:
1M 17,1-8 Gal 3,26-29(= text kázání) Lk 2,21
Marg: Sk 4,8-12

Haleluja.
Tebe chci chválit po celý svůj život
a své ruce pozvedat ve tvém jménu.
Haleluja. Ž 63,5

Modlitba po přijímání:

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, haleluja,
viděli jsme jeho slávu, haleluja. Jan 1,14

518. Všemohoucí Bože,
ty jsi dával svému lidu pokrm a nápoj
na jeho cestě staletími.
Zůstaň při nás se svou mocnou ochranou
a doveď nás k věčnému naplnění ve tvém království.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání:

S radostí vyjdete, a budete vedeni v pokoji, praví Pán. Iz 55,12

Slavnostní požehnání:

553. Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám dává útěchu v každém trápení,
ať vám žehná a vede vaše dny ve svém pokoji.
Amen.
Ať vás uchrání před každým zmatkem
a upevní vaše srdce ve své lásce.
Amen.
V tomto životě ať vás učiní bohatými na dobré skutky
a v budoucím ať je on sám vaší nepomíjející odměnou.
Amen.
Jděte v pokoji.

2.neděle po vánocích

(Neslaví-li se dnes Epifanias ani Jména a obřezání Ježíšova)
Liturgická barva bílá

Pane, ty jsi své jméno a své slovo
učinil nádherné nade všechno. Ž 138,2b

Chci se ti klanět ve tvém chrámu,
slavit tvé jméno pro tvou dobrotu a věrnost.
Když tě volám, vyslyšíš mě,
dáváš mé duši velikou sílu.
Tobě, Pane, děkují všichni králové země,
za to, že slyší slovo tvých úst,
zpívají o Pánových cestách,
o tom, že velká je nádhera Páně.
Sláva Otci... Ž 138,2a.3-5

Viděli jsme jeho slávu, nádheru, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

32. Pane, ty máš mnoho znamení a cest,
jimiž přivádíš člověka k sobě.
Veď i nás až k cíli
a učiň nás pro druhé lidi znamením tvé lásky,
zjevené v Ježíši Kristu, našem Pánu,
který s Tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

33. Pane Kriste,
tvému slovu se často odporuje,
a tvou láskou se neustále pohrdá.
Dej, abychom patřili k těm,
kdo ti naslouchají
a řídí se v životě tvým vzorem.
Tobě buď sláva navěky.

34. Věčný Bože a Otče veškeré dobroty,
tvůj Syn tě oslavoval od svého mládí.
Prosímě tě:
Dej, abychom na všech cestách tohoto nového roku
rostli v poznání Krista a v jeho lásce.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Iz 61,1-3(4.9.)11.10 (!) 1Jan 5,11-13(= text kázání) Luk 2,41-52
Marg: 4M 13 a 14 ve výběru Sirach 51,18-23.31-35 2Kor 6,14-16

Haleluja.
Jásej Pánu, celý světe!
Služte Pánu s radostí! Ž 100,1.2a

Slova poslání:

Když nás Bůh tak miloval,
máme se i my navzájem milovat.
A když se navzájem milujeme,
zůstává Bůh mezi námi,
a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1Jan 4,11.12bcd

Slavnost Zjevení Páně (Epiphanias)

Hle, nyní přichází Pán a vládce
a v jeho ruce je království i moc i sláva.

Zpívej Pánu, celá země,
služ mu s radostí!
Vstupte před jeho tvář s jásotem!
Poznejte, že Pán je Bůh,
on nás učinil a ne my sami sebe,
jsme jeho lid, ovce, které pase.
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,
do jeho nádvoří s chvalozpěvem!
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,
neboť Pán je dobrý, jeho milosrdenství je věčné,
jeho pravda do všech pokolení! (Ž 100,1-5)
Sláva ....

Nebo:

Bože, předej svůj soud Králi,
svou spravedlnost královskému Synu,
aby soudil tvůj lid spravedlivě
a zachraňoval tvé trpící.
Dej, aby hory přinesly pokoj tvému lidu
a pahorky spravedlnost.
Králové Taršíše a ostrovů
přinesou dary,
králové Sáby a Šeby pošlou dary.
Všichni králové musí před tebou padnout k zemi,
a všechny národy ti musí sloužit.
Pán totiž zachrání chudého, jenž o pomoc volá,
a ztrápeného, který nemá pomocníka.
Bude milostiv maličkým a chudým,
a pomůže chudákům.
Poxchváleno budiž jméno Páně navěky,
všechny země ať naplní jeho sláva.
Amen. Amen. Ž 72,1-3.10-13.19

Tma ustupuje, a pravé světlo už svítí (1Jan 2,8)

35. Všemohoucí Bože,
světlo tvé radostné zvěsti chce svítit do celého světa.
I u nás se má rozjasnit.
Proto tě prosíme:
Odejmi z našeho srdce a mysli všechnu temnotu,
učiň nás otevřenými a připravenými tě přijmout
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

36. Nebeský Otče,
ty jsi vedl svou hvězdou
mudrce z východu k jeslím
a zjevil jsi jim svého Syna.
Veď nás, abychom ho i my ve víře poznali jako našeho Pána,
a jednou uviděli tvou nebeskou slávu
skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje
od věků navěky.

37. Všemohoucí Bože a Otče,
ty jsi svého Syna učinil světlem světa.
Prosíme tě: Naplň celou zemi září, která z něho vychází,
aby všichni lidé uviděli tvou slávu a klaněli se ti.
Skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána.

Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6 (text kázání) Mat 2,1-12
/2Kor 4,3-6
Marg: 4M 24,15-19 1Král 10,1-9

Haleluja.
Chvalte Pána, všichni pohané
všechny národy, chvalte ho zpěvem. Haleluja. (Ž 117,1)

Modlitba po přijímání:

520. Pane, věčný Bože,
tvé světlo září v temnotách světa
a osvítilo i naši cestu,
když jsme slavili tvou hostinu.
Dej, ať toto světlo zůstává při nás
v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání:

Dříve jste byli tmou,
nyní však jste světlem v Pánu.
Žijte jako děti světla.
Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,8-9

1.neděle po Epifanias (Křtu Páně)

Pochválen buď Bůh, Pán, který jediný činí divy
pochváleno buď jeho slavné jméno navěky. Ž 72,18.19

Bože, předej soudy králi,
a svou spravedlnost královskému synu,
aby tvůj lid spravoval spravedlivě
a zachraňovat tvé trpící.
Neboť on zachrání chudáka, když o pomoc zavolá,
a trpícího, který nemá pomocníka.
V něm dojdou požehnání všechny národy,
a budou ho slavit. Ž 72,1-2.12.17b
Sláva...

Ti, kdo se dají vést Božím duchem, jsou děti Boží. Řím 8,14

38. Pane, náš Bože,
rádi bychom měli v životě jasno
a viděli věci jednoznačně.
Prosíme tě:
Dej nám poznat, co s námi zamýšlíš,
a pomoz nám přijmout tvou vůli.
Dej nám také sílu splnit to,
co je nám uloženo.
Ty jsi naše pomoc navěky.

39. Milostivý, věčný Bože,
ty jsi daroval světu svého Syna a v něm plnost spásy.
Prosíme tě:
Dej, abychom rostli v jeho poznání
a dosáhli dokonalosti v jeho lásce.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

40. Všemohoucí, věčný Bože,
při křtu v Jordánu jsi zjevil,
že Ježíš je tvůj milovaný Syn,
a seslal jsi na něj svého Ducha.
Dej, abychom také my,
kteří jsme se křtem stali tvými dětmi,
se nechali vést tvým Duchem.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků na věky.

Iz 42,1-4(5-9) Řím 12,1-3(-8)(=text kázání) Mat 3,13-17
Marg: Joz 3,5-11.17 Mk 1,9-13

Haleluja.
Nauč mě plnit tvou vůli,
vždyť jsi můj Bůh.
Kéž mě tvůj dobrotivý Duch vede po rovné zemi. Ž 143,10

2.neděle po Epifanias (Svatba v Káně)

Liturgická barva zelená

Ať se ti, Bože, klaní celá země,
ať zpívá písně tvému jménu! Ž 66,4

Díky vzdejte Pánu a vzývejte jeho jméno,
zvěstujte národům jeho skutky!
Zpívejte mu a hrejte,
mluvte o jeho divech!
Honoste se jeho svatým jménem,
ať se zaraduje srdce těch, kdo hledají Pána!
Dotazujte se na vůli Páně a jeho moc,
hledejte stále jeho tvář!
Připomínejte divy, které vykonal,
jeho zázraky a slova jeho úst. Ž 105,1-4(-8)
Sláva Otci...

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,15

41. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi udělal lidem radost,
a ukázal jsi tak svou slávu.
Prosíme tě:
Proměň také náš zármutek v radost,
učiň tuto bohoslužbu svátkem,
při němž zakusíme tvou blízkost.
Neboť ty spolu s Otcem a Duchem...

42. Pane, náš Bože,
tvoje moc a nádhera se zjevila ve tvém jednorozeném Synu.
Prosíme tě:
Otevři naše oči pro znamení, která Ježíš činil,
a posilni naši víru v moc tvé lásky.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

43. Věčný Bože,
ty řídíš všechno v nebesích i na zemi
podle svého plánu:
Vyslyš naši modlitbu
a dej nám mír po všechny dny našeho života.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

2M 33,17b-23 Řím 12,(4-8)9-16(text kázání) Jan 2,1-11
M: Jer 14,(2-6)7-9 Jer 17,13-14 Mat 17,24-27
Amos 9,11-15 (víno pro mesiášskou dobu-není perEA)

Haleluja.
Pochlub se Pánem, moje duše,
ať to slyší ztrápení a radují se.

3.neděle po Epifanias

Liturgická barva zelená

Chvalte Pána, všichni pohané!
Oslavujte ho, všechny národy!
Neboť jeho milost a pravda
nad námi navěky. Ž 117,1-2

Pane, nakloň se, ať slyšíš, a vyslyš mě,
pomoz, Bože můj, svému služebníku, který se na tebe spoléhá.
Rozradostni duši svého služebníka,
po tobě totiž toužím, Pane.
Vnímej, Pane, mou modlitbu,
povšimni si hlasu mého naříkání.
Volám tě ve svém trápení,
kéž bys mě vyslyšel!
Sláva Otci... Ž 86,1a.2b.4.6-7

A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království Luk 13,29

44. Všemohoucí Bože,
tvé slovo nás chce uzdravit na těle i na duši:
Vyslyš, prosíme, naši prosbu a dej,
abychom tvé slovo slyšeli a vzali si je k srdci.
Dej, aby tvé slovo působilo dále do světa,
do kterého přišel jako Spasitel a zachránce
tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

45. Milosrdný Otče,
ty jsi učinil svého Syna
lékařem nemocných a zachráncem utiskovaných.
Děkujeme ti za to a prosíme tě,
aby tvá moc působila i v našich dnech,
abychom v úzkostech a trápeních poznali, že pomáháš,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

46. Věčný Bože,
bez tebe jsme bezmocní a slabí.
Ujmi se nás jako otec
a drž nad námi svou ochraňující ruku.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

2Král 5,(1-8)9-15(16-18)19a Řím 1,(14-15)16-17(=text kázání) Mat 8,5-13

Haleluja.
Pán je Králem, raduj se země,
a veselte se všechny ostrovy, kolik jich jen je. Ž 97,1

Obrácení apoštola Pavla

Liturgická barva červená
Proprium apoštola, vlastní kolekta:

223. Pane Ježíši Kriste,
ty dovedeš obrátit lidská srdce
a přivést k víře i ty,
kdo pronásledují tvou církev.
Pomoz nám, abychom byli upevněni ve víře
slovem tvého apoštola Pavla.
Ty, který s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

Sk 9,1-19a(=text kázání) Mat 19,27-30

Alternativní kolekta z Evangelisches Tagzeitenbuch (TZB nr.100)

Pane Ježíši Kriste, ty jsi obrátil toho, který pronásledoval tvou církev, a učinil jsi jej učitelem mnohých národů. Pomoz své církvi, abychom zvěstí apoštola Pavla byli upevněni ve víře v tebe, který s Otcem a Duchem svatým žiješ a působíš od věků navěky.

Doplňkové texty z TZB:

Iz 45,22-25 Ef 3,8-10 Sk 22,3-16(-21) *
Žalm 73,
antifona Milostí jste spaseni skrze víru, je to Boží dar, a 89,1-19, antifona Tvoje milost je navěky.