Evangelická propria 2/2004

Autor:
Publikováno:

Poslední neděle po Zjevení Páně až 1. neděle postní - anglikánské proprium - pravoslavné kolekty - svátek apoštola Matěje


Luterská bohoslužebná propria (doplněná anglikánskými a pravoslavnými): únor 2004
Obsah: liturgický kalendář - Poslední neděle po Zjevení Páně až 1. neděle postní - anglikánské proprium - pravoslavné kolekty - svátek apoštola Matěje

Liturgický kalendář - Únor 2004

1. POSLEDNÍ NEDĚLE PO ZJEVENÍ - PROMĚNĚNÍ KRISTOVO - bílá

1. Václav Koranda ml., admin. podobojí, rektor UK (1519)
Brigid, keltská světice (6.stol.)
(islám: Obětní svátek)
2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU. Obětování Páně. Hromnice.
Den očissťowánj Panny Marye /bílá/
3. Blažej / Ansgar, misionář severní Evropy (865)
5. P.J.Spener (1705)
6. Amandus, iroskotský biskup, misionář u našich hranic (679)

Předpostí

8. 3. NEDĚLE PŘED POSTEM - SEPTUAGESIMAE - zelená

9. F.M.Dostojevskij (1881) / John Hooper, biskup a mučedník (1555)
11. Jan Roh z Domažlic, biskup (1547) / Hugo od.Sv.Viktora (1141)
14. Cyril a Metoděj (869/85)

15. 2.NEDĚLE PŘED POSTEM - SEXAGESIMAE - zelená

15. Sigfried, misionář Švédska a Norska (1045)
18. Martin Luther (1546) / Colman z Linisfarne, odpůrce romanizace
keltské církve (7.stol.)
19. Olaf Peterson, ref. Švédska (1552)

22. POSLEDNÍ NEDĚLE PŘED POSTEM - ESTOMIHI (QUINQUAGESIMAE) - zelená

22. Stolec Petrův v Antiochii
Jan Rokycana, arcibiskup podobojí (1471)
23. Polykarp (155/6?)
J.V.Jirsík (1883), biskup, průkopník ekumenismu
24. Apoštol Matěj /červená/

Postní doba

25. POPELEČNÍ STŘEDA - fialová

26. 1.NEDĚLE V POSTĚ - INVOCAVIT - fialová

**************************************************

Poslední neděle po Zjevení -
Proměnění Páně


Pán zářil jako světlo, paprsky mu vycházely z rukou, v nich je skryta jeho síla. Abakuk 3,4

Pán kraluje, raduj se, země,
zajásej ostrovů množství.
Tma a oblaka jsou kolem něho,
spravedlnost a právo jsou oporou jeho trůnu.
Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
a všechny národy vidí jeho vznešenost.
Vy kdo milujete Pána, mějte v nenávisti zlo!
Pán ochraňuje duše svých svatých;
zachrání je z rukou bezbožných.
Spravedlivému se musí vždycky ukázat světlo,
radost těm, kdo mají zbožné srdce.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
děkujte mu a oslavujte jeho svaté jméno. Žalm 97,1-2.6.10-12
Sláva Otci... nebo celý žalm


Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Pán, ukáže se nad tebou jeho sláva. Iz 60,2

Bože, tvůj Syn se zjevil, aby mařil skutky ďáblovy
a z nás aby učinil Boží děti a dědice věčného života:
Dej nám, prosíme tě, abychom se v této naději očisťovali,
tak jako on je čistý,
abychom mu při jeho příchodu v moci a slávě byli podobní v jeho věčném nádherném království,
kde On spolu s tebou, Otče, a s tebou, Duchu svatý, žije a vládne, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

1Jan 3,1 Mat 24,23

2Kor 4,6-10 (text kázání) Mt 17,1-9
/2Petr 1,16-19(20-21)/
2M 24,1-2.9-11(15-18)

Haleluja
Pane, u tebe je pramen života,
když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Ž 36,10

Poslání v období po Epifanias:

Dříve jste byli tmou,
nyní však jste světlem v Pánu.
Žijte jako děti světla.
Ovocem světla je dobrota a spravedlnost
a pravda. Ef 5,8-9


Poznámky:
Od Septuagesimae může odpadnout haleluja.
Bohoslužbou Popeleční středy by měla být zpravidla kající bohoslužba nebo společná zpověď sboru. Vhodné je i proprium Dne pokání a modliteb. Gloria in excelsis a haleluja odpadají (v připojené anglikánské bohoslužbě Gloria ponecháno).

************************************************

ANGLIKÁNSKÉ PROPRIUM NA ÚNOR:

(Z anglikánských zdrojů samozřejmě přímo nebo zprostředkovaně čerpá i Erneuerte Agende, viz např. kolektu 65 nebo absoluci 393 či přímluvy 400)

Kolekty a čtení:

5.neděle po Epifanias (letos odpadá)

Pane, prosíme tě: Uchovávej svou církev a své společenství v tomto domě, ať setrvá pevně ve tvém pravém náboženství, aby ti, kteří se spoléhají pouze na naději tvé nebeské milosti, byli vždy ochraňováni tvou velikou mocí; skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Kolos 3,12 Mat 13,24


6.neděle po Epifanias

Bože, tvůj požehnaný Syn se zjevil, aby mařil skutky ďáblovy a z nás aby učinil Boží děti a dědice věčného života: Dej nám, prosíme tě, abychom se v této naději očisťovali, tak jako on je čistý, abychom mu při jeho příchodu v moci a slávě byli podobní v jeho věčném nádherném království, kde On spolu s tebou, Otče, a s tebou, Duchu svatý, žije a vládne, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

1Jan 3,1 Mat 24,23


Septuagesimae, čili 3. neděle před postem

Bože, prosíme tě: Vyslyš milostivě modlitby svého lidu, a dej, když neseme spravedlivý trest za naše přestoupení, abychom byli milosrdně zachráněni pro slávu tvého jména, skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

1Kor 9,24 Mat 20,1


Sexagesiame, čili 2. neděle před postem

Pane a Bože, vidíš, že svou důvěru nevkládáme ve své skutky: Dej nám milostivě, aby nás tvá moc uchránila všech pokušení; skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

2.Kor 11,19 Luk 8,4

Quinquagesimae, čili poslední neděle před postem

Pane, ty jsi nás naučil, že všechno naše jednání není bez lásky nic: Pošli svého Ducha a vylej do našich srdcí onen největší dar, lásku, která je pravým svazkem pokoje a každé ctnosti, a bez níž je vše, co žije, v tvých očích mrtvé. To nám dej pro svého jediného Syna Ježíše Krista. Amen.

1Kor 13,1 Luk 18,31


První den v postě, obecně zvaný Popeleční středa

Všemohoucí a věčný Bože, ty nemáš v nenávisti nic, co jsi stvořil, a odpouštíš hříchy všem, kdo chtějí činit pokání: Stvoř v nás nové, kající srdce, abychom náležitě litovali svých hříchů a pravdivě poznali, jak bídně na tom před tebou jsme, a tak od tebe, Bože všeho milosrdenství, přijali prominutí a úplné odpuštění skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Joel 2,12 Mat 6,16

První neděle v postě, Invocavit

Pane, ty jsi se pro nás čtyřicet dní a čtyřicet nocí postil: Dej nám milost, abychom usilovali o zdrženlivost, podrobili naše tělo duchu a tak abychom byli kdykoli ochotni řídit se tvými podněty k spravedlnosti a opravdové svatosti; ke tvé cti a slávě, neboť ty žiješ a vládneš s Otcem a Duchem svatým, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

2Kor 6,1 Mat 4,1


Prezentace Krista v chrámě, obecně Očišťování Panny Marie

Všemohoucí a věčný Bože, prosíme pokorně tvou vznešenost: Jako byl tvůj jednorozený Syn tohoto dne představen v chrámě v našem lidském těle, tak abychom i my byli představeni tobě s ryzím a čistým srdcem; skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Mal 3,1 (!) Luk 2,22


Den svatého Matěje

Všemohoucí Bože, ty jsi na místo po zrádci Jidášovi vyvolil mezi dvanáct apoštolů svého věrného služebníka Matěje: Dej, aby tvá církev zůstala vždy uchráněna falešných apoštolů a byla spravována a vedena věrnými a pravými pastýři; skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Skutky 1,15 Mat 11,25


Preface:

Epifanias a následující období:

- neboť tvůj jednorozený Syn nás obnovil světlem své nesmrtelné podstaty, když se zjevil v těle naší smrtelnosti.


Ke svátku Představení Páně (Hromnice, 2.února), Zvěstování narození Páně (Zvěstování Marii, 25.března) a Proměnění Páně (6.srpen):

- neboť jsi v našich srdcích rozzářil nové světlo, když jsi nám ukázal tajemství tvého vtěleného Slova, abychom poznali světlo Boží slávy ve tváři Ježíše Krista, našeho Pána.


V postní době:

- skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on na sebe vzal náš hřích, abychom zemřeli pro hřích a žili pro spravedlnost.

**********************************************


PRAVOSLAVNÉ PERIKOPY NA ÚNOR:

Obětování Páně: Žid 7,7-17 Luk 2,22-40
Proměnění Páně: 2Petr 1,10-19 Mat 17,1-9

32.neděle po Padesátnici: 1Tim 4,10-15 Luk 19,1-10
Předpostí:
(33.) neděle: 2Tim 3,10-15 Luk 18,10-14
(34.) neděle: 1Kor 6,12-20 Luk 15,11-32
(35.) neděle masopustní: 1Kor 8,8 - 9,2 Mat 25,31-46
Neděle syropustní: Řím 13,11 - 14,4 Mat 6,14-21
Veliký půst:
1.neděle velikého postu - Neděle pravoslaví: Žid 11,24-26,32 - 12,2
Jan 1,43-51

Inspirace pravoslavím by měla podle mého soudu znamenat přejímání podnětů v rámci západní liturgie (římské nebo neřímské - keltské, anglikánské aj.) a západního kalendáře. Svátek Proměnění Páně je samozřejmě až v srpnu a pravoslavný měsíc má stejně nedělí jako západní. Předpostí je na Východě o neděli delší, proto nám to nevychází. Půst však začíná už pondělím po syropustní neděli, čímž se to zase vyrovná, takže postních nedělí bude nakonec stejně, tj. 5 + Květná. Velikonoce připadnou letos výjimečně na shodné datum.

**********************************************


PROPRIA Z ERNEUERTE AGENDE:


2.2. Uvedení Páně do chrámu (Lichtmess)

Liturgická barva bílá

Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. (Ž 146,2)

Dobrořeč, duše má, Pánu,
celé nitro mé jeho svatému jménu!
Doborořeč, duše má, Pánu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
korunuje tě svým milosrdenstvím a slitováním. (Ž 103,1-4)
Sláva...

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy a podrobeného pod zákonem. Gal 4,4

227. Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo světa.
Prosíme tě:
Osviť naše srdce a smysly.
abychom poznali, že ty jsi náš Spasitel,
a uprostřed temnoty žili v tvém světle.
Ty, který s Otcem a Duchem svatým žiješ a kraluješ od věků na věky.

Kolekta a čtení z TZB na týž den: 101

Bože, původče všeho světla, Simeon a Anna viděli v chrámu tvého Syna a oslavovali jej jako Spasitele. Veď svým Duchem i nás k tomu, abychom uviděli spásu, kterou jsi připravil Izraeli a všem národům v Ježíši Kristu, našem Pánu, který je s tebou a Duchem svatým oslavován navěky.

Perikopy tradiční: Mal 3,1-4 Žid 2,14-18 Lk 2,22-24(-35)
Kázání: Ž 103,1-4

Alternativní texty: 2M 13,1.2.14-16


Haleluja!
Klaním se ti před tvým svatým chrámem,
tvému jménu vzdávám chválu
za tvé milosrdenství a tvou věrnost. Haleluja. (Ž 138,2)Předpostí

Obecný žalm:

Buď mi pevnou skálou a hradem,
mou pomocí!
Pro své jméno mě veď
a doprovázej! Ž 31,3b.4b

Pane, v tebe důvěřuji,
nedopusť nikdy, abych byl pro smích.
Zachraň mě svou spravedlností.
Do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Vykoupil jsi mě, Pane, věrný Bože.
Raduji se z tvé dobroty a je mi veselo,
že se zajímáš o mé trápení
a ujímáš se mě v mé nouzi.
Nevydáš mě do rukou nepřítele,
otevíráš mi prostor svobody. Ž 31,2.6.8-9
Sláva Otci...

******************************************

3.neděle před postem -
Septuagesimae (Devítník)

Spravedlivý jsi, Pane, Bože našich otců,
ve všem, co jsi s námi učinil.
Oslav své jméno
a jednej s námi podle svého velikého milosrdenství.
Modlitba Azarjášova 3a.19b.18b

Pane, jak nesmírná je tvoje dobrota,
kterou uchováváš těm, kdo se tě bojí
a před očima lidí projevuješ těm,
kdo v tebe důvěřují.
Chráníš je před srocením lidí,
skrýváš je před těmi, kdo se chtějí hádat.
Pochválen buď Pán, protože úžasná je jeho dobrota,
kterou mi prokázal v pronásledování.
Ukvapeně jsem si řekl:
Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.
Avšak vyslyšel jsi moje prosby,
když jsem k tobě o pomoc volal.
Milujte Pána, všichni jeho zbožní,
Buďte rozhodní a statečného srdce,
všichni, kdo čekáte na Hospodina! Ž 31,20a.23-24a-25
Sláva Otci...


Stojíme před tebou, Pane, s naší modlitbou a nespoléháme na svou vlastní spravedlnost, ale na tvé velké milosrdenství. Dan 9,18

56. Pane, náš Bože, ve své dobrotě nám dáváš více, než si zasloužíme.
Dej, abychom nehleděli se závistí na druhé, které jsi obdaroval stejně štědře jako nás.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

57. Pane Bože, nebeský Otče,
víme, že s tím, co činíme, před tebou nemůžeme obstát.
Pomoz nám, abychom se spoléhali pouze na tvou milost
a všechno, co nás tíží a tísní,
s tvou pomocí přemáhali skrze Ježíše Krista,
našeho Pána.

58. Bože laskavý a milý,
obdarováváš nás svými dary.
Prosíme tě:
Nenech nás žít ze dne na den,
jako by náš život neměl cíl,
ale uchovej nás v naději a pozornosti,
kterou v nás probouzíš.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

Jer 9,22-23 (-25) 1Kor 9,(19-)(= text kázání) 24-27 Mt 20,1-16a
/Řím 9,14-24/
M: 1Sam 15,35b - 16,13 Malach 3,13-20 Řím 4,15

Haleluja odpadá

********************************************************

2.neděle před postem - Sexagesimae


Liturgická barva zelená/bílá

Pane, tvé slovo zůstává navěky,
Tvá pravda trvá věčně. Ž 119,89-90a

Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
osvěcuje moji stezku.
Ty jsi mé útočiště a můj štít,
čekám na tvé slovo.
Podpírej mne svým slovem a budu žít,
v mých nadějích mne nezanhabuj.
Posilni mě a budu zachráněn,
budu se radovat z tvých přikázání. Ž 119,105.114.116-117
Sláva Otci...


Uslyšíte-li dnes Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žid 3,15

59. Pane, náš Bože,
docela blízko je tvé slovo,
blízko je tvá milost.
Jednej s námi s mocí a milosrdenstvím.
Nedovol, abychom k tobě byli hluší,
ale učiň nás otevřenými a připravenými
pro Ježíše Krista, tvého Syna,
který přišel, přichází a ještě přijde,
aby hledal a zachránil ztracené,
a který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků na věky.


60. Pane, náš Bože,
prosíme tě,
probuď naše srdce,
abychom se nebránili tvému hojivému působení na nás
a neustále přijímali dary tvé milosti.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

61. Všemohoucí Bože, milý Pane,
ty jsi k nám promluvil skrze svého Syna.
Dej, aby semeno tvého slova vzešlo v našem srdci,
abychom tě ctili slovem i skutkem
a stali se svědky tvé lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.


Iz 55,(6-9)10-12a(-13) Žid 4,12-13 (= text kázání) Luk 8,4-8(-15)
/Skutky 16,9-15/
M: Moudr 6,13-17 Mat 13,31-33 (34-35)

Haleluja odpadá

**************************************************************

Poslední v předpostí - Estomihi

Liturgická barva zelená/bílá

Hle, půjdeme do Jeruzaléma, a tam se naplní všechno, co je psáno u proroků o Synu člověka. Luk 18,31

Buď mi skalou záštitnou a hradem,
veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. 31,3b4b
Pane, v tebe důvěřuji,
ať nejsem nikdy zahanben,
zachraň mě tvou spravedlností.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
ty jsi mě vykoupil, věrný Bože.
Raduji se a veselím z tvé dobroty,
že shlížíš na mé trápení
a ujímáš se mě v mé bídě,
že mě nevydáváš do rukou nepřátel,
dopřáváš svobodu mým nohám.
Sláva Otci... Ž 31,2.6.8-9

Uslyšíte-li dnes Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žid 3,15

62. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi vydal svůj život pro život světa.
Prosíme tě:
Uveď nás do tvého tajemství,
že život nalezne jen ten, kdo jej vydá.
Tak najdeme radost a naplnění.
Ty, který s Otcem a Duchem svatým...

63. Podivuhodný a milosrdný Bože,
v utrpení a smrti svého Syna
jsi ukázal světu svou lásku.
Otevři naše oči,
abychom poznali tajemství jeho oběti
a následovali jej po cestě poslušnosti a lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

64. Pane Bože, ty jsi rád milosrdný
a rád upouštíš od trestu.
Ve své veliké laskavosti nad námi vyslov
osvobozující rozsudek
a rozvaž nám pouta hříchu.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Amos 5,21-24 1Kor 13,1-13 (= text kázání) Mk 8,31-38
/Iz 58,1-9a/
Marg: Přísl 1,20-28 Luk 13,31-35 Luk 8,16-18 Ef 6,18-20

************************************************************

Popeleční středa

Liturgická barva fialová
Koná se zpravidla jako kající pobožnost nebo společná zpověď.
Texty lze zaměnit za texty neděle Invokavit.


Pane, nechtěj se soudit se svým služebníkem;
vždyť před tebou není spravedlivý nikdo, kdo žije. Ž 143,2

Pane, vyslyš mou modlitbu,
uslyš můj nářek pro tvou věrnost,
vyslyš mě pro svou spravedlnost.
Dej, abych zrána slyšel tvou milost,
protože v tebe, Pane, doufám.
Dej mi poznat cestu, kterou mám jít;
vždyť po tobě toužím.
Nauč mě jednat tak, aby se ti to líbilo,
vždyť ty jsi můj Bůh,
tvůj dobrý Duch ať mě vede přímou cestou. Ž 143,1.8.10

Nebo Ž 130

K tomu se zjevil Syn Boží, aby mařil skutky ďáblovy. 1Jan 3,8b

65. Milosrdný Bože,
ty nepohrdáš ničím, co jsi stvořil,
a odpouštíš všem, kdo k tobě přicházejí s pokáním.
Stvoř v nás ty sám opravdovou lítost,
abychom od tebe přijali odpuštění a pokoj.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo:

66. Věčný Bože,
dáváš nám účast na tajemství
utrpení tvého Syna Ježíše Krista,
utrpení, kterým překonal hřích a smrt.
Daruj nám, abychom jej následovali,
brali na sebe svůj kříž
a tvá svatá vůle aby se naplnila na nás.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

nebo:

67. Nebeský Otče,
z lásky jsi vydal svého Syna
do bídy a utrpení tohoto světa.
Chceme uposlechnout jeho volání
a spolu s ním jít cestou odříkání.
Dej, abychom u něho také rostli v lásce,
v té lásce, se kterou hledá a zachraňuje nás,
ztracené lidi.
O to prosíme v Ježíšově jménu.

Gloria in excelsis a Haleluja odpadají

Joel 2,12-18(-19) 2Petr 1,2-11 (=text kázání) Mat 6,16-21
/2M 32,1-6.15-20/
Marg: Kaz 7,13-14 Daniel 5 (ve výběru)

*****************************************************************

1.neděle v postní době - Invokavit

Liturgická barva fialová

Toto praví Pán:
Zavolal mne, proto ho vyslyším,
budu s ním v jeho nouzi. Ž 91,15

Kdo přebývá pod ochranou Nejvyššího
a zůstává ve stínu Všemohoucího,
ten říká Pánu: Moje útočiště a můj hrad,
je můj Bůh, v něhož doufám.
Neboť on přikázal svým andělům,
aby tě chránili na všech tvých cestách,
aby tě nesli na rukou
a tvá noha nenarazila na kámen. Ž 91,1-2.11-12
Sláva Otci... nebo 91,1-4.11-12

Zpověď dle agendy
Před ní se doporučuje pomoc ke zpytování svědomí, např. přečtení některého parenetického oddílu z epištol, pasáže z Řádu sborového života, Desatero, Blahoslavenství, podobenství o posledním soudu apod.

Absoluce:

388. Všemohoucí Bůh se nad vámi smiloval
pro utrpení, smrt a vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista.
V moci rozkazu,
který dal Pán své církvi,
zvěstuji vám:
Vaše hříchy jsou vám odpuštěny
ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

nebo:

389. Na toto vyznání zvěstuji všem,
kdo svého hříchu srdečně litují
a v pravé víře se utěšují
zásluhou Ježíše Krista,
Jako povolaný služebník slova,
milost Boží a odpuštění hříchů
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.


nebo:

390. Ježíš Kristus říká svým učedníkům:
Jako mě Otec poslal, já posílám vás.
Přijměte Ducha svatého.
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,
a komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.
V důvěře v tato zaslíbení
zvěstuji jednomu každému z vás:
Tvé hříchy jsou ti odpuštěny
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

391. Zamysleme se v tichosti před Bohem nad tím,
co nás dělí od něho i od sebe navzájem.

Ticho k modlitbě

Vyznejme společně před Bohem:

(Liturg i obec). Všemohoucí Bože, milosrdný Otče,
já ubohý hříšný člověk
vyznávám ti všechny své hříchy a špatné skutky,
jichž jsem se dopustil v myšlení, slovech i skutcích,
a jimiž jsem tě rozhněval
a zasloužil si tvůj trest časný i věčný.
Je mi jich všech ze srdce líto a velmi mě mrzí.
Proto tě prosím, pro tvé nezasloužené milosrdenství
a pro nevinné hořké utrpení a smrt
tvého milého Syna Ježíše Krista,
abys byl ke mně, ubohému hříšnému člověku,
milostivý a milosrdný,
odpustil mi všechny moje hříchy
a dal mi sílu svého Ducha k mé nápravě.
Amen.

392. L: Vyznejme společně před Bohem,
že jsme zhřešili v myšlení, slovech i skutcích.
Vlastní silou se nemůžeme
ze své hříšné podstaty vysvobodit.
Proto hledáme útočiště
v nepochopitelném milosrdenství Božím,
prosíme o milost pro Ježíše Krista a říkáme:
Bože, buď milostiv mně hříšnému.
L + O: Všemohoucí Bůh kéž se nad námi smiluje,
odpustí nám naše hříchy
a dovede nás do věčného života.
L: Bůh se nad námi smiloval
a odpustil nám pro svého Syna Ježíše Krista.
Toto praví Pán:
Vložím do vás svého Ducha
a učiním z vás lidi,
kteří chodí v mých přikázáních a jednají podle nich.
O: Amen.

393. L: V pokoře vzývejme Boha:
Pane, přicházíme k tobě / ke tvé hostině
nikoli v důvěře ve svou spravedlnost,
ale ve tvou velikou dobrotu.
Nejsme hodni
ani přijmout drobky z tvého stolu,
ale ty jsi stále milostivý a milosrdný Pán.
Prosíme tě:
Odpusť nám, co nás od tebe odděluje,
a přijmi nás opět,
jako otec přijal marnotratného syna
a pozval ho k hostině smíření.
Tobě buď díky navěky.
O: Amen.


K tomu se zjevil Syn Boží, aby mařil skutky ďáblovy. 1Jan 3,8b

68. Pane Ježíši Kriste, ty jsi vzdoroval pokušení.
Prosímě tě:
Odpusť nám, když jsme slabí,
pošli nám svého Ducha,
abychom poznali a překonali to,
co nás od tebe odděluje.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

69. Pane Bože, nebeský Otče,
ty jsi poslal svého Syna do světa,
aby přemohl moc Zlého.
Prosíme tě:
Ochraňuj nás v každém pokušení,
abychom v síle tvého Syna vzdorovali nepříteli
a překonali jej tvým slovem.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

70. Všemohoucí Bože,
Ty jsi vodil svůj izraelský lid čtyřicet dní pouští
a dovedl jsi jej do zaslíbené země.
Tvůj Syn se čtyřicet dní postil na poušti
a vzdoroval pokušiteli.
Prosíme tě:
Veď i nás, svou církev,
pokušeními tohoto času
ke slávě přicházejícího věku. +


1M 3,1-19(-24) Žid 4, 14-16(-5,10) (= text kázání) Mat 4,1-11
/Jakub 1,12-18/

Continua - po celou postní dobu až do Velkého pátku se čte Job a Marek
Job (1-)6-22 Mk 12,1-12 /Mk 14,17-26(-31)
Marg: Řím 6,12-14
Píseň: Hrad přepevný nebo Ach zůstaň svou milostí

Gloria in excelsis a Haleluja odpadajíPreface:

481. Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a oslavujeme tě skrze Krista, našeho Pána.

Ty jsi Stvořitel našeho světa,
jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary.
Ty jsi nám zachoval věrnost,
když jsme my lidé nedbali tebe a tvých darů.

V Kristu jsi k nám přišel,
sdílel jsi s námi samotu a bolesti,
nesl jsi následky naší viny a vytrpěl jsi smrt.

Skrze svého svatého Ducha při nás působíš,
ve tvé církvi
a dokonce ve tvém světě.

Proto ti zpíváme náš chvalozpěv.
Oslavujeme tě i ve jménu těch,
kdo už tě zapomněli chválit
nebo to nikdy neuměli.
Chceme být hlasem němých pro tvou slávu.
Proto se připojujeme k chvalozpěvu tvého lidu
a zpíváme: Svatý...

(V Erneuerte Agende nejsou preface většinou rozděleny podle liturgických dob, tuto jsme vybrali pro její vhodnost).


Postsanctus:

488. Chválíme tě, Pane nebe a země.
Ty ses smiloval nad svými tvory
a poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za vykoupení,
které pro nás vykonal na kříži.
Prosíme tě:
Sešli na nás svatého Ducha,
posvěť a obnov nás na těle i na duši,
abychom pod podobou tohoto chleba a vína
přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista,
když konáme to, co nám on přikázal:
Náš Pán Ježíš Kristus,
v noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky a lámal jej
a dával svým učedníkům se slovy:
VEZMĚTE A JEZTE,
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Stejně vzal i kalich po večeři,
vzdal díky a dával jim jej a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z TOHO VŠICHNI,
TENTO KALICH JE NOVÁ SMLOUVA V MÉ KRVI,
KTERÁ SE ZA VÁS VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
KDYKOLI PIJETE, ČIŇTE TO NA MOU PAMÁTKU.

(Tajemství víry:
Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení oslavujeme,
dokud nepřijdeš v slávě.)

Proto si, nebeský Otče, připomínáme tvého Syna,
památku jeho utrpení a smrti.
Oslavujeme jeho vzkříšení a nanebevstoupení
a důvěřujeme v jeho vládu nad světem.
Prosíme tě:
Jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo,
jsou jedním tělem v Kristu,
tak shromáždi svou církev ze všech končin země,
a dej, abychom spolu se všemi věřícími
slavili věčnou hostinu radosti v jeho království.
Skrze něho ať je tobě, všemohoucí Bože,
v Duchu svatém sláva a klanění, chvála a čest
nyní i vždycky
a odvěků navěky.
Amen.

********************************************************************


Proprium ke svátku apoštola Matěje

Ž 22,23.28-29.32 Skutky 1,15-26 Mat 11,25-30