Evangelická propria 4/2004

Autor:
Publikováno:

Květná neděle - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Velká noc - Neděle vzkříšení - Evangelista Marek - 2. neděle velikonoční - 3. neděle velikonoční - pravoslavné perikopy - anglikánské kolekty a perikopy

Obsah: liturgický kalendář - Květná neděle - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Velká noc - Neděle vzkříšení - Evangelista Marek - 2. neděle velikonoční - 3. neděle velikonoční - pravoslavné perikopy - anglikánské kolekty a perikopy Liturgický kalendář - duben 2004

3. (pravoslaví:) Konec svaté čtyřicátnice - Vzkříšení Lazara

Velký - Svatý týden

4. 6.NEDĚLE V POSTNÍ DOBĚ - KVĚTNÁ - PALMARUM fialová
8. USTANOVENÍ SVATÉ VEČEŘE - Velký - Zelený čvrtek
9. UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO - Velký pátek - přísný půst
10.KRISTOVO SESTOUPENÍ DO ŘÍŠE SMRTI -Velká - Bílá sobota

Radostná doba velikonoční

11. VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
12. Pondělí velikonoční
18. 2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Antipascha - zjevení Tomášovi
20. (Pravoslaví:) Radonice = velikonoční památka zesnulých
25. 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ - zjevení ženám nesoucím myrhu

3. Gerhard Tersteegen (1769)
4. Ambrož z Milána (397) / M.L.King (1968)
6. Metoděj - učitel Slovanů (885
7. Tichon Moskevský (1925)
9. D.Bonhoeffer (1945)
11. Teilhard de Chardin (1955)
12. Petrus Valdus (1217)
14. G.F.Haendel (1759) Martin Vyznavač, papež římský ctěný
i pravoslavnými - (655)
16. Sundar Singh (1929)
17. Max J.Metzger, mučedník, průkopník ekumenismu (1944)
19. Filip Melanchthon (1560)
20. Martin Lupáč, biskup podobojí (1468)
Páter Jílek, průkopník ekumenismu (1945)
Johann Bugenhagen, zpovědník Lutherův (1558)
21. Anselm z Canterbury, 1109
23. Vojtěch (997)
23/24.. Jiří (303)
Památka turecké genocidy Arménů
25. MAREK EVANGELISTA - lit.b. červená
26. Tertulián (220n)
26.4.1977 přijal papež ve Vatikáně poprvé primase anglikánského společenství
27. Origenes (254?)
Jaroslav, kníže-vyznavač (pravosl. 30.9.)
28. F.Heiler, biskup, hlasatel evangelické katolicity (1967)
29. Kateřina Sienská, hlasatelka pokání (1380)
30. David Livingstone (1873) - (1.5.)
30. založena Aktion Suehnezeichen (1958)

Judaismus: 6./7. Začíná pesach 12./13. končí pesach

Palmarum - 6.neděle v postní době (Květná)

Hosana Davidovu Synu!
Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!
Hosana na výsostech! Mat 21,9

Vyslyš mne, Pane, neboť tvá dobrota je mou útěchou,
obrať se ke mně podle tvého velikého milosrdenství.
Neskrývej svou tvář před svým služebníkem,
je mi úzko, rychle mě vyslyš.
Buď mi blízko a zastaň se mě,
vykup mě kvůli mým nepřátelům!
Jsem ponížen a plný bolesti,
Bože, kéž mě chrání tvá moc!
Boží jméno chci chválit písní,
velebit je díkůvzdáním.
Pokorní to spatří a budou mít radost,
a těm, kdo se ptají na Boží vůli, okřeje srdce. Ž 69,17-19.30-31.33
!Neříká se Sláva Otci...!

Nebo Ž 69, 2-4.8-10,21b-22.30

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14b.15

83. Svatý Pane a Bože,
požehnej nám tento týden,
kdy budeme rozjímat utrpení a smrt tvého Syna.
Dej, abychom ve slovech o kříži rozpoznali tvou lásku
a oslavovali ji celým svým životem.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

84. Milosrdný, věčný Bože,
ty jsi vydal svého Syna za nás za všechny na kříž.
Dej, abychom to přijali celým srdcem
a v síle víry se nebáli žádné zkoušky.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

85. Pane Ježíši Kriste,
mnozí lidé tě s jásotem oslavovali
a pak tě opustili a nechali samotného.
Prosíme tě:
Dej, abychom s tebou zůstali i tam, kde tě odmítají
a kde nás svádějí k odpadnutí od tebe.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým...

Iz 50,4-9 Fil 2,5-11 (text kázání)
Jan (11,55-)12,12-19
Continua: Job 38,1-11; 42,1-2 Marek 15,1-15
Marginalia: 2.M 12,21-28 Jan 12,31-33
/Žid 12,1-3/

Den ustanovení svaté večeře - Zelený čvrtek

Liturgická barva bílá

I. Chlubíme se pouze křížem našeho Pána Ježíše Krista,
jím jsme vykoupeni a vysvobozeni. Podle Gal 6,14
II. Pane, ty jsi živý chléb z nebe,
a tvá krev je nápojem života. Podle Jan 6,51a.54

Pánu děkuji z celého srdce,*
v radě zbožných i ve shromáždění církve.
Pánovy skutky jsou veliké,*
jejich zkoumání působí radost.
Ustanovil památku svých divů,*
Pán milostivý a milosrdný.
Dává pokrm těm, kdo jej respektují,*
věčně pamatuje na svou smlouvu.
Dává zvěstovat své mocné činy svému lidu,*
že mu dá dědictví pohanů.
Sesílá vykoupení svému lidu,/
slibuje, že jeho smlouva bude věčná.*
Jeho svaté jméno vzbuzuje respekt. (Ž 111,1-9 nebo celý))
Neříká se Sláva Otci...

Ustanovil památku svých divů, Pán milostivý a milosrdný. Ž 111,4

89. Pane, lámeme společně chléb
a přijímáme tělo Ježíše Krista, tvého Syna.
Prosíme tě:
Dej, abychom z jeho síly žili v lásce a pokoji,
aby on sám byl mezi námi,
protože jsme jeho tělem v tomto světě a navěky.

90. Pane, náš Bože,
ty chceš, aby tvé křesťanstvo
bylo jedno stádce a jeden pastýř.
Dáváš nám účast na těle a krvi tvého Syna Ježíše Krista.
Dej proto také, abychom se navzájem milovali,
jako on miloval nás.
Tobě buď sláva navěky.

91. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi nám přikázal, abychom touto podivuhodnou svátostí
připomínali tvé utrpení a zvěstovali tvou smrt.
Pomoz nám užívat darů tvého těla a krve tak,
abychom v sobě denně zakoušeli sílu tvého vykoupení.
Ty který s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

2M 12,1.3-4.6-7.11-14 1Kor 11,23-26 (text kázání)
Jan 13,1-15(34-35)
Marginália: 2M 24,3-8(-11) Mat 26,20-30
/Žid 2,10-18

Den ukřižování Páně - Velký pátek

Velkopáteční bohoslužba uchovala rysy prvokřesťanské bohoslužby. Konáme ji beze všech parád na oltáři, eventuálně i bez varhan. Podle téže tradice můžeme začít bez pozdravu přímo vstupním žalmem:

Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,16

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?*
Daleko spása má, ač o pomoc volám.
Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,*
ani v noci nenajdu klid.
Ty však jsi svatý,*
sedíš na trůnu obklopen chvalami Izraele.
K tobě volali naši otcové a byli zachráněni,*
doufali v tebe a tys je nezklamal.
Nebuď mi vzdálen, blíží se úzkost,*
na pomoc zde nikoho nemám.
Nebuď mi vzdálen, Pane,*
má sílo, pospěš mi na pomoc! (Ž 22,2-5(-6).12.20(23-28)

Ježíš Kristus se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Fil 2,8

92. Svatý, věčný Bože,
ty jsi nechal svého Syna vytrpět trýzeň kříže,
abychom byli vytrženi z moci zlého.
Pomoz nám vděčně slavit památku jeho utrpení
a skrze jeho smrt dosáhnout odpuštění hříchů
a vykoupení z věčné smrti.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
toho, který svůj život obětoval za nás.

93. Všemohoucí, věčný Bože,
dáváš zvěstovat,
že utrpení tvého milého Syna jsou k naší spáse.
Ty jsi jej vydal do bídy světa,
do bezradnosti věřících,
do tvrdých rukou těch, kdo se považují za spravedlivé.
Dej nám otevřené srdce pro tento čin lásky,
aby nás tato tvá láska nesla
a drželi jsme se jí v životě i smrti.
+

94. Milosrdný Bože a Otče,
ty jsi pro nás nelitoval ničeho, ani vlastního Syna Ježíše Krista,
ale za nás a místo nás jsi jej vydal na smrt.
Prosíme tě, abychom na to spoléhali v životě i ve smrti,
a následovali ho cestou kříže.
Tobě buď sláva navěky.

Iz (52,13-15)53,1-12 2Kor 5,(14b-)19-21 (text kázání)
Jan 19,16-30
Continua: Marek 15,20-39
Marginália: Ozeáš 5, 15b-6,6
Nekoná-li se bohoslužba o třetí hodině, je možno aspoň zvonit a při pobožnosti k hodině smrti přečíst Jan 19,31-42.

Přímluvy velkopáteční viz Agenda ČCE II, s.157nn (první slova modlitby jsou vtipně umístěna na konci poslední řádky, jak je u této agendy obvyklé).

Velká noc podle EA

Introity a žalm viz neděle velikonoční.
Biblické votum tamtéž.

98. Bože, prameni všeho života,
ty osvětluješ tuto noc
vítězným zmrtvýchvstáním svého Syna.
Uchovej nás všechny ve společenství s tebou,
aby byl náš život obnoven na těle i na duchu
a mohli jsme ti sloužit celým srdcem.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

99. Pane, náš Bože,
tvé světlo svítí do noci,
tvůj život překonává smrt,
tvé slovo proniká stěny hrobu.
Prosíme tě:
Přijď k nám, probuď nás, zavolej nás k životu.
Tobě buď sláva navěky.

Biblická čtení (důležitější s hvězdičkou):
* 1M 1,1-2,4 ve výběru * Ezech 37,1-14
* 1M 5-8 ve výběru Iz 4,1-6
1M 22,1-19 2M 12,1-11
* 2M 14,24-15,1 * Iz 26,13-18
* Iz 54,17-55,11 5M 31,22-30
Baruch 3,9-38 * Dan 3,1-24

Zpravidla se nečtou všechna čtení, obsah vynechaných se shrne v kázání, které je na konci této části bohoslužby. Následuje křest nebo památka křtu s krédem a litanií - přímluvami, poté epištola z Kol 3, evangelium z Mat 28 a hned preface.

Haleluja před evangeliem se třikrát opakuje.

Ž 118,14-24
Iz 26,13-14(15-18)19
Kol 3,1-4 nebo Řím 6,3-11 (text kázání)
Mat 28,1-10

Neděle vzkříšení

Introitus:

I.: Byl jsem vzkříšen a jsem nyní navěky u tebe, haleluja,
držíš nade mnou svou ruku, haleluja.

II. Pán vstal z mrtvých, haleluja,
opravdu vstal z mrtvých!

Ze stanů spravedlivých zní radostný zpěv vítězství.
Hospodinova pravice koná zázraky!
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
(Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl,
stal ses mou spásou.)
Kámen, který zavrhli stavebníci,
stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze Hospodina,
tento div se udál před našimi zraky.
Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho. (Ž 118,15.17.21-24 nebo 14-24)
Sláva Otci... nyní i navěky!

(Vložil na mne svou pravici a řekl:
Neboj se.) Já jsem první i poslední, ten živý.
Byl jsem mrtev, a hle - živ jsem na věky věků.
Mám klíče od smrti i hrobu. (Zjev 1,17b.18)

100. Všemohoucí Bože,
ty jsi učinil zázrak a vzkřísil
našeho Pána Ježíše Krista
a tak jsi daroval světu svou spásu.
Prosíme tě:
Dej, abychom dosáhli dokonalé svobody
a pronikli tmou k věčnému životu.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

101. Milý Otče v nebi,
ty jsi vzkřísil svého Syna z mrtvých.
Děkujeme ti za to s radostným srdcem a prosíme tě:
Proměň nás mocí jeho zmrtvýchvstání,
abychom vysvobozeni z vězení smrti žili tobě
a tebe chválili a oslavovali ve společenství všech vykoupených.
Tobě buď sláva navěky.

102. Pane Bože,
vzkříšením svého Syna jsi odňal smrti její moc
a dáváš dnes celému světu zvěstovat život.
Prosíme tě:
Otevři nám uši a srdce pro velikonoční zvěst,
odejmi od nás malověrnost a pochybnosti,
a připoj nás k velikonočnímu chvalozpěvu tvých svědků,
protože Kristus vstal z mrtvých.

103. Pane, náš Bože,
tvoje životodárná moc působí mezi námi,
i když ji nepoznáváme.
Prosíme tě:
Dej nám povstat ze smrti a zoufalství k životu a radosti.
Skrze Ježíše Kriste, jehož jsi pro nás vzkřísil z mrtvých.

1Sam 2,1-2.6-8a 1Kor 15,1-11 (text kázání)
Mk 16,1-8
Marginální texty ke kázání: Luk 24,1-12 Jan 20,1-10 1Kor 5,7-8
/1Kor 15,19-28/

Haleluja.
Pán byl vzkříšen!
Pán byl opravdu vzkříšen! (Luk 24,6.34)

Velikonoční pondělí a týden

Všechno jako o neděli velikonoční, pouze:

Alternativní kolekta:

104. Všemohoucí a milosrdný Bože,
ty dáváš tomuto pomíjivému světu radost
zvěstí o vzkříšení Ježíše Krista.
Dej, abychom i my žili novým životem
jako následovníci Vzkříšeného,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

105. Nebeský Otče,
ty jsi vzkřísil Ježíše z mrtvých
a učinils jej Pánem života i smrti.
Prosíme tě:
Dej nám účast na jeho zmrtvýchvstání
a naplň naše srdce nadějí a radostí,
aby se náš život stal svědectvím víry
v našeho Pána Ježíše Krista.

106. Pane, všemohoucí Bože,
ty jsi neponechal svého Syna smrti.
Děkujeme ti,
že překonal smrt,
a prosíme tě:
Dej, abychom tomu pevně důvěřovali
a zvěstovali to svým životem.
Pomoz nám pro svou lásku.

Izajáš 25,8-9 1Kor 15,12-20 (text kázání)
Luk 24,13-35
Marginální text: Sk 10,30-33.38-39
/Sk 10,34a.36-43/

Evangelista Marek

Proprium evangelisty
Ž 22,23.28-29.32
Sk 15,36-41 Luk 10,1-9 (text kázání)

2.neděle velikonoční - Quasimodogeniti (Bílá neděle)

Haleluja! Jako novorozené děti touží po mléku,
tak si žádejte nefalšované slovo Boží! Haleluja! 1Petr2,2a

Ovinuly mě provazy smrti,
přepadly mě úzkosti podsvětí;
Tys mě však zachránil ze smrti,
mé oko před slzami, mou nohu před uklouznutím.
Před Hospodinem smím stále chodit
v zemi živých.
Zvednu kalich spásy
a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,3.8-9.13 (nebo 116,1-9)
Sláva Otci...

Pochválen buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás svým velkým milosrdenstvím znovuzrodil k živé naději tím, že vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. 1Petr 1,3

107. Bože, my jsme tvého Syna Ježíše Krista
neviděli na vlastní oči
a naše ruce se nedotýkaly jeho těla.
Přesto se odvažujeme v něho věřit.
Prosíme tě:
Vyzbroj nás svou silou
a sešli nám svého Ducha,
který nás uvede do plné pravdy.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

108. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi se po své smrti ukázal svým učedníkům jako živý.
Od strachu a úzkosti jsi je dovedl k víře.
Prosíme tě:
Ujisti i nás svou přítomností.
Dej abychom uvěřili i my, kdo jsme neviděli.
Tobě buď sláva navěky.

109. Všemohoucí Bože,
svou milostí jsi nás znovuzrodil svátostí křtu.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom v tomto novém životě
následovali našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Izajáš 40,26-31 Jan 20,19-29 1Petr 1,3-9 (text kázání)
Marg: Jan 17,9-19

Haleluja!
Hospodin s námi učinil veliké věci,
radujeme se z toho. Haleluja. Ž 126,3
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja!

Haleluja!
Blahoslavení, kdo nevidí a přece věří. Haleluja!
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja! Jan 20,29

3.neděle velikonoční - Miserikordias Domini

Haleluja! Země je plná Hospodinova milosrdenství,
blahoslavený národ, jehož Bohem je Hospodin! Haleluja!
Žalm 33,5b.12a

Pán je můj pastýř, nic mi neschází,
pase mě na zelené pastvině.
Vodí mě k čerstvé vodě,
osvěžuje mou duši.
Vede mne správnou stezkou pro své jméno.
I kdybych putoval tmavým údolím, nebál bych se;
vždyť ty jsi se mnou,
tvá berla mě povzbuzuje.
Prostíráš mi stůl před zraky nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
naléváš mi kalich až přetéká.
Milosrdenství a dobrota mě budou provázet po celý můj život,
v domě Pánově zůstanu navždy. Žalm 23
Sláva Otci...

Kristus říká: Já jsem pastýř dobrý. Moje ovce slyší můj hlas, a já je znám, a ony mě následují, a já jim dávám věčný život. Jan 10,11,27.28

110. Pane, náš Bože,
ty jsi vzkřísil svého Syna
a dal jsi tak světu znamení naděje.
Své věřící jsi vytrhl z věčné smrti.
Dávej nám vždy radostné srdce a pevnou víru.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje odvěků navěky.

111. Bože pokoje,
ty jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, dobrého pastýře,
a voláš nás do jeho stádce.
Dej nám tvého Ducha,
abychom poznali hlas dobrého pastýře
a následovali Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje odvěků navěky.

112. Pane Ježíši Kriste,
neustále zkoušíme převzít svůj život do vlastní režie,
důvěřujeme falešným pánům a jsme zklamáni.
Ty jsi ten pravý Pán a Pastýř,
veď nás po tvých cestách,
aby nám nic nescházelo.
Přiveď nás do svého stádce
a uchovej nás ve tvém společenství.
Neboť ty žiješ a vládneš navěky.

Ezech 34,1-2(3-9)10-16.31 1Petr 2,21b-25 (text kázání)
Jan 10,11-16(27-30)
/Žid 13,20-21/
Marg: 5M 18,15-19 Sirach 18,7-14 Jan 10,1-11 Sk 20,17-32(-38)

Haleluja!
Pán z nás učinil
svůj lid a ovce své pastvy.
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja!

Haleluja! Bloudili jsme jako ovce,
ale byli jsme obráceni k pastýři a strážci svých duší.
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja!

Pravoslavné perikopy:

1. a 2.4. se dočte Gen - 46 a 49/50 a Přísl 23 a 31
3. Žid 12,28-13,8 Jan 11,1-45
4. - Květná neděle Filip 4,4-9 Jan 12,1-8
5.-7. se čte Ex 1,1-20, 2,5-10, 2,11-22 a Job 1,1-12 a 1,13-22 a 2,1-10 a ve středu ještě Mat 26,6-16
Velký čtvrtek: 1Kor 11,23-32 Mat 26,1-20 Jan 13,3-17, Mat 26,21-39 Luk 22,43-45 Mat 26,40-27,2
Velký pátek: 1Kor 18 - 2,2 Mat 27,1-38 Luk 23,39-43 Mat 27,39-54 Jan 19,31-37 Mat 27,55-61
Velká sobota: Řím 6,3-11 Mat 28,1-20
Vzkříšení Kristovo: Skut 1,1-8 Jan 1,1-17
2.velikonoční: Skut 5,12-20 Jan 20,19-31
Radonice: Skut 4,1-10 Jan 3,16-21
3.velikonoční: Skut 6,1-7 a Mk 15,43-16,8
Ve všedních dnech velikonoční doby se přečtou (skoro) kontinuálně celé Sk utky a Jan do 17.kapitoly

Anglikánské kolekty a perikopy:

Květná neděle:

Všemohoucí a věčný Bože,
ty jsi ve své laskavé péči o lidi poslal svého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, aby přijal naše tělo a aby vytrpělsmrt na kříži. Chceš, aby celé lidstvo následovalo příkladu jeho velké pokory. Dej nám ze své milosti, abychom si vzali příklad z jeho trpělivosti a měli účast na jeho vzkříšení. Skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Fil 2,5 Mat 27,1

Velký pátek:

Všemohoucí Bože, prosíme tě, abys pohlédl s milosrdenstvím na svou církev v tomto domě. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus se za ni nechal dobrovolně zradit a vydat do rukou zlých lidí a vytrpěl smrt na kříži, nyní však žije a vládne s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh,, odvěků navěky. Amen

Žid 10,1 Jan 19,1

Velikonoční vigílie:

Pane, byli jsme pokřtěni ve smrt tvého blahoslaveného Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista. Dej, ať stále umíráme svým hříšmým žádostem a jsme spolu s Kristem kladeni do hrobu, abychom branou smrti a hrobu dospěli k radostnému zmrtvýchvstání. Skrze zásluhy toho, který za nás zemřel byl pohřben a opět vstal z mrtvých - Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

1Petr 3,17 Mat 27,57

Svatý den velikonoční:

Všemohoucí Bože, prostřednictvím svého jednorozeného Syna Ježíše Krista jsi překonal smrt a otevřel bránu k věčnému životu. Tvá milost nás vede a naplňuje naši duši dobrými úmysly. Prosíme tě pokorně, abys nás svou stálou pomocí učinil schopnými také tyto úmysly uvést ve skutek, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

Kol 3,1 Jan 20,1

Ponděli velikonoční:

Kolekta jako v neděli

Skutky 10,34 Luk 24,13

Úterý velikonoční:

Kolekta jako v neděli

Sk 13,26 Luk 24,36

První neděle po velikonocích:

Všemohoucí Otče, ty jsi vydal svého jediného Syna na smrt pro naše hříchy a vzkřísil jsi jej opět pro naše ospravedlnění. Pomoz nám proto odložit kvas zloby a bezbožnosti, abychom ti vždycky sloužili v ryzosti a pravdě - skrze zásluhy téhož tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána.

1Jan 5,4 Jan 20,19

Druhá neděle po velikonocích:

Všemohoucí Bože, ty jsi dal svého jediného Syna, aby sám stal smírnou obětí za hřích i vzorem bohulibého života. Dej nám milost, abychom vždy přijínali s vděčností tento tvůj nedocenitelný dobrý skutek a denně pilně spěchali následovat tě v požehnaných stopách jeho svatého života, skrze téhož tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána. Amen

1Petr 2,19 Jan 10,12

Den svatého Marka:

Všemohoucí Bože, ty jsi vyučoval svou svatou církev nebeskou naukou svého evangelisty svatého Marka. Dej nám milost, abychom se nedali jako děti unášet jakýmkoli větrem falešné nauky, ale zůstávali pevně zakotveni v pravdě tvého svatého evangelia, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Efez 4,7 Jan 15,1