Evangelická propria 5/2004

Autor:
Publikováno:

Prosby za požehnání práce - 4. až 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení Kristovo - Vylití Ducha svatého - proprium jednoty církve - pravoslavné a anglikánské perikopy - anglikánské kolekty - z bohatství pravoslavné tradice

Obsah: Prosby za požehnání práce - 4. až 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení Kristovo - Vylití Ducha svatého - proprium jednoty církve - pravoslavné a anglikánské perikopy - anglikánské kolekty - z bohatství pravoslavné tradice Liturgický kalendář - květen 2004

1.5. Prosby za požehnání práce - fialová
2.5. 4.neděle velikonoční - Jubilate - bílá
3.5. Apoštolové Filip a Jakub ml. - červená
9.5. 5.neděle velikonoční - Kantate - bílá
16.5. 6.neděle velikonoční - Rogate - bílá
20.5. Nanebevstoupení Kristovo - bílá
23.5. 7.neděle velikonoční - Exaudi - bílá
23.5. Prosby za jednotu církve - bílá (červená násl.dny)
30.5. Vylití Ducha svatého - červená
31.5. Pondělí svatodušní - červená
(Pravoslaví: Seslání Ducha svatého - Padesátnice - Svaté Trojice. Pondělí - Den svatého Ducha

1. David Livingstone, misionář (1873)
2. Athanasius, učitel církve (373) Lutherova primice 1507
3. FILIP A JAKUB, APOŠTOLOVÉ - l.b.červená (Přesun z 3.5.)
Karl Rahner, ekumenický teolog (1984) - 20 let!
4. Monika, matka Augustinova (387)
5. První exil Jednoty 1548
7. Korunovace Jiřího z Poděbrad 1458
8. Řehoř Naziánský, učitel církve (390)
9. N.L.Zinzendorf, biskup a obnovitel Jednoty (1760)
Den Evropy
11.Cyril a Metoděj (pravosl.), Rastislav Velkomoravský
Česká konfese (1575)
12.Pankrác, římský mučedník (304)
Roger Schutz (*1915)
Zmrzlí svatí: Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie
13.Koncil nicejský 325
15.Pachomius (346), otec egypt. mnišství
16. Brendan, mořeplavec (+575)
18.Chebská dohoda husitů s basilejským koncilem (1432)
Karol Wojtyla (*1920)
Paul Althaus (1966)
19.Adolf Schlatter (1938)
Předložena bratrská konfese (1535)
První německá mše ve Wittenberku (1525)
Edmund Schlink (1984)- 20 let! / Kryštof Kolumbus + 1506
21.Konstantin Veliký (337-22.), císařovna Helena
22.Baltští mučedníci (1919)
Památka 2.všeobecného sněmu (381)
23.Pražská defenestrace 1618 / G.Savonarola (1498)
24.Vincenc z Lerina / P.Brunner (1981) /
Dagmar1212) / Mikuláš Koperník (1543)
Založení kaple Betlémské 1371
25.Beda Venerabilis (+735 - dle pravosl. 27.) / Daniel Jablonský, biskup Jednoty (1741)
Formula concordiae 1577
26. Filip Neri/ Augustin z Canterbury (+604)
27. Paul Gerhardt (1676)
J.Calvin, ženevský reformátor (1564) / Sedmispáči
28. German Pařížský (677)
29. Jiří Třanovský (1637)
Pád Cařihradu (1453) / Vyznavačská synoda v Barmen (1934) Památka I.všeobecného sněmu (325)
30. Zdislava / Jana z Arku (1431) / Jeroným Pražský, mučedník (1416 - pravosl. 1.června)
Bitva u Lipan 1434
31. Joseph Haydn 1809

Judaismus: 26./27. Svátek týdnů

Proprium Požehnání práce

Vlídnost Pána Boha našeho buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným! Ž 90,17

Pane, jak mnohá a jak velká jsou tvá díla!
Všechna´s je moudře uspořádal
a země je plná tvého dobrodiní. Ž 104,24

Dobrořeč má duše Hospodinu,
Hospodine, Bože můj, jsi neskonale veliký.
Dáváš růst trávě pro dobytek,
i rostlinám, aby je pěstoval člověk,
a tak si ze země dobýval chléb,
víno pro radost lidskému srdci,
až se tvář leskne víc než olej.
Chléb dodá lidskému srdci síly.
Člověk vyjde za svou prací,
a koná službu až do večera.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine,
všechno jsi učinil moudře. Ž 104
Sláva Otci...

Nebo Ž 127,1-2

Můj Otec pracuje, proto i já pracuji, praví Pán. Jan 5,17

Pane, náš Bože, buď tak laskav a podporuj dílo našich rukou. Ž 90,17

258. Pane, všemohoucí Bože,
mocí své milosti řídíš a živíš všechno, co žije.
Prosíme tě:
Dej nám dobré počasí,
aby naše země přinesla úrodu díky tvému požehnání
a my abychom tak poznali tvé dobré činy a děkovali ti
skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne odvěků navěky.

259. Milosrdný Otče, Stvořiteli a Pane země,
podle tvého zaslíbení
nikdy neustane setba a sklizeň.
Ochraňuj naše pole a zahrady
od mrazu, sucha a nepohody
a dávej zdar naší práci,
aby se dařilo plodům země
a my abychom chválili a oslavovali tebe,
na němž závisí všechen život.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

260. Pane, náš Bože, tvá je země.
Každý rok ji obnovuješ k růstu a květu.
Dej, aby to, co jsme zaseli, přineslo úrodu,
dávej slunce a déšť v pravý čas,
uchovávej nám zdraví a sílu k práci,
v našich srdcích pak ať přináší plody tvé slovo,
abychom rostli a zráli pro tvou věčnou sklizeň.
O to prosíme...

5M 28,2-6.11-14 2Tes 3,6-16(=text) Luk 16,10-13
Marg: Kaz 11,1-6(-9) Jer 22,13-17

Haleluja!
Člověku, který je mu milý, dává Bůh moudrost, poznání a radost.
Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci. Haleluja!

1.5. Modlitba za požehnání lidské práce TZB 105

Bože, původče všeho života a tohoto světa. Co jsi stvořil, uchováváš a chceš, abychom pokračovali v tvém díle prací našich rukou. Prosíme o tvé požehnání pro práci všech lidí, o pravou míru, vytrvalost a sílu, když pracujeme pro druhé. To nám dej skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků navěky.

4.neděle velikonoční - Jubilate

Jásejte Bohu, všechny země!
Zpívejte chvály k slávě jeho jména. Haleluja! Ž 66,1n

Pojďte, pohleďte na Boží skutky,
jeho jednání vzbuzuje lidský úžas.
Věčně vládne svou mocí,
jeho oči hledí na národy.
Dobrořečte, národy, našemu Bohu,
dejte zaznít jeho chvále.
Zachovává nás při životě,
nedopustí, aby uklouzla naše noha. Ž 66,5.7-9
Sláva Otci...

Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. 2Kor 5,17

Rozvinuté Kyrie:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravý vinný kmen.
Kyrie eleison.
Dáváš nám růst jako svým ratolestem.
Christe eleison.
Kdo v tobě zůstává, ponese ovoce.
Kyrie eleison.

113. Pane Bože,
lidskými slovy se nám zvěstuje
tvá věrnost a laskavost.
Ty jsi náš Bůh a náš Otec.
Prosíme tě:
Dej, abychom naslouchali slovům tvé radostné zvěsti
a byli u tebe srdcem i duší
ve společenství tvého svatého Ducha.
Tobě buď sláva navěky.

114. Pane, Stvořiteli všech věcí,
každé jaro probouzíš přírodu k novému životu.
Chceš obnovit i nás,
lidi propadlé smrti.
Z toho se radujeme a prosíme tě:
Dej, ať ve tvém Synu objevíme
počátek pravého života
a jeho prostřednictvím máme
účast na novém stvoření.
Tobě buď sláva navěky.

115. Všemohoucí Bože, ty jsi nás osvítil světlem své pravdy
a osvobodil jsi nás od hříchu a smrti.
Prosíme tě:
Dej, aby všichni, kdo věří v tvého Syna,
sloužili ti s radostným srdcem.
Skrze něho...

1M 1,1-4a.26-31a´: 2,1-4a 1Jan 5,1-4(=text) Jan 15,1-8
Marg: Přísl 8,23-32

Haleluja!
Vy, kdo milujete Pána, mějte v nenávisti zlo!
Pán ochraňuje duše svých svatých. Haleluja! Žalm 97,10ab
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja! Luk 24,6.34

Slov poslání pro velikonoční dobu:

Když jste byli vzkříšeni s Kristem ,
hledejte, co je nad vámi,
kde Kristus sedí po pravici Boží.
Kristus byl vzkříšen,
opravdu byl vzkříšen. Kol 3,1

5.neděle velikonoční - Kantate

Haleluja! Zpívejte Pánu novou píseň,
neboť Pán působí zázraky! Haleluja Ž 98,1a
Pán působí spásu svou pravicí,
svou svatou paží.
Pán dává zvěstovat svou spásu,
zjevuje národům svou spravedlnost.
Pamatuje na svou milost a věrnost izraelskému domu,
všechny končiny země vidí spásu našeho Boha.
Jásej Pánu, celá země,
zpívejte, chvalte a oslavujte! Ž 98,1b-4
Sláva Otci...

Zpívejte Pánu novou píseň, neboť učinil divy! Ž 98,1

Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tvé zmrtvýchvstání.
Kyrie eleison.
Chválíme tvé divy.
Christe eleison.
Zvěstujeme tvé vítězství.
Kyrie eleison.

116. Stvořiteli nebes a země,
tebe oslavují všechna tvá díla.
Prosíme tě:
Nedopusť, abychom mezi tvými tvory zůstali němí,
učiň z našeho života chvalozpěv
o tvé podivuhodné moci a dobrotě.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista.

117. Pane, náš Bože,
ty jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista
a tím jsi nám dal důvod k děkování a chválení.
Z našich úst je však často slyšet pouze starou píseň,
nářky a stížnosti.
Pomoz nám, abychom s tím už přestali
a zpívali novou píseň ke tvé cti
skrze Krista, našeho Pána.

118. Milý Pane a Bože,
ty naplňuješ srdce svých věřících jednomyslností.
Dej, abychom milovali to, co přikazuješ,
a toužili po tom, co zaslibuješ,
tak aby naše srdce uprostřed neklidu tohoto pomíjivého světa
zůstávala v bezpečí tam, kde je skutečná radost.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 12,1-6 Kol 3,12-17 (=text) Mat 11,25-30
Marg: 1Sam 16,14-23 Iz 57,15-19 Tob 13,1-5.8
Luk 19,37-40

Haleluja!
Jásejte Bohu, všechny země!
Zpívejte chvály k slávě jeho jména. Haleluja! Ž 66,1n
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja!

6.neděle velikonoční - Rogate

Haleluja! S radostným jásotem to oznamujte,
všude rozhlašujte: Pán vykoupil svůj lid! Haleluja! Podle Iz 48,20
Pojďte radostně zpívat Pánu,
jásotem oslavovat skálu své spásy!
Vstupmě před jeho tvář s díkůvzdáním,
oslavujme ho zpěvem žalmů!
Pojďte, klaňme se, poklekněme,
padněme před Pánem, který nás stvořil.
On je náš Bůh
a my jsme lid, jejž on pase. Ž 95,1-2.6-7
Sláva Otci...

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl,
a své milosrdenství mi neodepřel. Ž 66,20

Pane Ježíši Kriste, v tvém jménu se modlíme.
Kyrie eleison.
Z tvé síly žijeme.
Christe eleison.
V tvém pokoji umíráme.
Kyrie eleison.

119. Pane, náš Bože,
ty jsi nám slíbil, že nám dáš,
oč prosíme ve jménu tvého syna.
Nauč nás správně se modlit,
abychom všechnu pomoc očekávali od tebe
a chválili tvé jméno, dokud jsme živi.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

120. Pane, nebeský Otče,
čekáš na naši modlitbu.
Často však nevíme, za co se máme modlit.
Únava padla na naše prosby i děkování.
pomoz naší slabosti svým svatým Duchem.
Vyslyš nás kvůli Ježíši Kristu
a daruj nám pokoj a spásu v něm,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

121. Bože, náš Otče,
ty dokážeš pohnout lidi k dobrému jednání.
Dej, ať díky tvému Duchu poznáme, co je správné,
a uskutečníme to pod tvým vedením.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

2M 32,7-14 1Tim 2,1-6a(=text) Jan 16,23b-28(29-32)33
Marg: 2M 17,8-13 Sir 34,28-31

Haleluja. Bůh nezavrhuje mou modlitbu,
a neodvrací ode mne svou dobrotu. Ž 66,20
Haleluja. Pán vstal z mrtvých,
vpravdě vstal z mrtvých. Haleluja. Luk 24,6.34

Nanebevstoupení Kristovo

Možno přeložit na následující sobotu nebo neděli

Co zde stojíte a hledíte k nebi? Haleluja!
Jako jste viděli Krista vstupovat na nebe,
tak opět přijde. Haleluja! Sk 1,11

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte vstříc Bohu s radostnými tóny!
Bůh vystupuje za jásotu,
Pán za zvuku polnice.
Neboť Bůh je král nad celou zemí,
chvalte ho zpěvem žalmů.
Bůh je králem národů,
Bůh sedí na svém svatém trůnu.
Sláva Otci... Ž 47,2.6.8-9

Kristus říká: Až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Jan 12,32

Pane Ježíši Kriste, je ti dána všechna moc na nebi i a zemi.
Kyrie eleison.
Moc tvého pokoje naplňuje vesmír.
Christe eleison.
Jsi s námi až do skonání tohoto věku.
Kyrie eleison.

122. Všemohoucí Bože a Otče,
ty jsi dnes vyvýšil svého Syna, našeho Spasitele,
a posadil jsi jej po své pravici.
Radujeme se a prosíme tě:
Posilni naši důvěru,
že i my jsme povoláni do téže slávy,
do níž nás předešel Kristus,
který v jednotě s tebou a Duchem svatým
žije a vládne odvěků navěky.

123. Pane Ježíši Kriste, králi slávy,
ty jsi vyvýšen na pravici Boží
a otevřel jsi Boží království těm,
kdo v tebe věří.
Naše srdce jsou připoutána k pozemským věcem.
Vysvoboď je, aby se pozvedla tam,
kde se za nás přimlouváš před svým Otcem.
Tobě buď sláva navěky.

124. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi u Boha, svého Otce,
a naše oči tě nemohou vidět.
Pomoz nám důvěřovat, že jsi nám přesto blízko,
abychom mohli žít beze strachu.
Tobě buď sláva navěky.

1Král 8,22-24.26-28 Sk 1,3-4(5-7)8-11(=text)
Luk 24,(44-)50-53
Marg: Dan 7,1a.c.9-14 Jan 18,33-38 Zjev 4,1-11

Haleluja!
Řekl Pán mému Pánu:
Posaď se po mé pravici,
než ti položím nepřátele k nohám. Haleluja. Ž 110,1
Pravice Páně se vyvýšila,
pravice Páně zvítězila.
Haleluja! Ž 138,16

Slovo poslání:

Máme prorocké slovo,
a činíte dobře, když se ho držíte jako světla,
které svítí v temnotě,
dokud nevzejde den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích. 2Pt 1,19

Exaudi

Pane, slyš můj hlas, když volám,
smiluj se nade mnou a vyslyš mě. Haleluja! Ž 27,7

Pán je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Pán je síla mého života,
z koho bych měl strach?
Mé srdce ti připomíná tvé slovo: "Hledejte mou tvář!"
Proto hledám tvou tvář, Pane.
Vždyť ty jsi má pomoc, neopouštěj mě
a neodnímej ode mne svou ruku, Bože, moje spáso! Ž 27,1.8.9b
Sláva Otci...

Rozvinuté Kyrie k Exaudi:

360. Pane Ježíši Kriste, slyš naše volání:
Kyrie eleison.
Posiluj naši důvěru:
Kriste eleison.
Vysvoboď nás z tísně:
Kyrie eleison.

Kristus říká: Až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Jan 12,32

125. Pane Ježíši Kriste, králi slávy,
ty jsi vyvýšen nad celý svět.
Prosíme tě:
Nezanech nás samotné a bez útěchy,
ale sesílej nám zaslíbeného Ducha,
aby nám byl oporou při všech pokušeních
a dovedl nás tam, kam jsi nás předešel ty,
který s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

126. Všemohoucí Bože,
ty jsi vyvýšil svého Syna na nebesa
a seslal s nebe svého svatého Ducha,
aby nás vedl k životu věčnému.
Dej, abychom díky tomuto daru rostli ve víře
a sloužili ti z celého srdce.
O to prosíme skrze Ježíše Krista.

127. Pane, máme o tobě svědčit před světem,
že jsi zachránce a spasitel.
Prosíme tě:
Dej nám odvahu k vyznávání
i když z toho budeme mít problémy
nebo dokonce budeme pronásledováni.
Důvěřujeme ve tvou pomoc.
Sesílej na nás svého Ducha,
aby nás povzbuzoval a vedl.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým...

Jer 31,31-34 Ef 3,14-21(=text) Jan 15,26 - 16,4
Marg: 2M 19,3-6 Iz 41,8-14 Mat 10,16-20

Haleluja.
Bůh kraluje nade všemi národy,
Bůh sedí na svém svatém trůnu. Haleluja. Ž 47,9
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja!

Vigilie svatodušní

Joel 2,21-3,5 / 1M 2,4b-7.18-23 / 1M 11,1-9 / 2M 19,3-6 / Iz 44,1-5
Řím 8,1-11 Jan 16,5-15

Den vylití Ducha svatého - Neděle svatodušní

I. Haleluja! Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Haleluja! (Řím 5,5)

II. Haleluja! Duch Boží naplňuje celou zemi,
a ten, který objímá vesmír, zná všechny jazyky. Haleluja. Moudr 1,7

Toto je den, který učinil Pán,
radujme se v něm a buďme veselí.
Hosana, Pane! Dopřej zdaru!
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!
Pán je Bůh, který nás osvítil.
Vyzdobme svátek ratolestmi až k rohům oltáře!
Děkujte Pánu, že je dobrý,
a jeho milosrdenství je věčné. Ž 118,24-26a.27.29
Sláva Otci...

Rozvinuté Kyrie k svatodušním svátkům:

361. Pane Bože, Otče v nebesích.
sešli svého Ducha a obnov tvář země:
Kyrie eleison.
Pane Ježíši Kriste, pomoz nám získat pro tebe druhé lidi:
Kriste eleison.
Bože, svatý Duchu, zapal v nás oheň své božské lásky:
Kyrie eleison.

Ne mocí ani silou, nýbrž mým Duchem, praví Pán Bůh zástupů. (Zach 4, 6).

128. Pane Bože, milý Otče,
ty jsi dnes osvítil srdce svých věřících
Duchem svatým.
Dej, abychom jeho působením poznali, co je správné,
byli potěšeni jeho útěchou
a posíleni jeho silou.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

129. Pane Ježíši Kriste, ty jsi na zemi založil svou církev
a dáváš v ní kázat slovo smíření.
Pošli nám svatého Ducha,
abychom poznali tvou zachraňující pravdu
a dosvědčovali tvou lásku slovem i skutkem.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

130. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi dal svým apoštolům Ducha svatého
a zaslíbil jsi jej také všem, kdo o něj prosí.
Sešli nám tohoto Ducha a naplň svým pokojem srdce všech,
jimž jsi daroval víru. Tobě buď sláva navěky.

131. Pane, dáváš lidem na celém světě
darem svého svatého Ducha
a shromažďuješ je v jediné církvi.
Prosíme tě:
Spoj křesťany přes všechny rozdělující hranice,
aby lidé poznali tvou svatou apoštolskou církev,
chválící společně tvé velké skutky.
Pomoz nám pro svou lásku.

132. Bože, náš Stvořiteli,
lidé jsou rozděleni růzností jazyků,
ale všem národům se zvěstuje evangelium o tvé lásce.
Tvůj Duch ať nás posilní,
abychom rozhlašovali radostnou zvěst
a všichni lidé se připojili k chvalozpěvu tvé slávy.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

4M 11,11-12.14-17.24-25 Sk 2,1-18(=text) Jan 14,23-27
Marg: Iz 44,1-5 Ez 36,22a.23-28 2Kor 3,12-18 Gal 3,1-5

Haleluja.
Sesíláš svůj dech a jsou stvořeni,
a obnovuješ tvář země. Haleluja. Ž 104,30
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících, a zapal v nich oheň své božské lásky. Haleluja.

Preface:

"... Když vystoupil na nebesa a posadil se po tvé pravici, vylil zaslíbeného Ducha svatého na všechny své vyvolené děti a svědectvím tohoto svatého Ducha si shromáždil ze všech jazyků a národů svatou obecnou církev. Z toho se raduje a jásá celá země a andělé zpívají chvalozpěv tvé slávy."

Vložka do rámcové preface forma b - svatodušní svátky:

459.b Děkujeme ti, že jsi svou církev zavolal ze všech národů a až podnes ji udržuješ svým svatým Duchem. Děkujeme ti, že nás nepřestáváš všechny volat k jednotě Ducha.

Děkovné modlitby po přijímání pro svatodušní svátky a za jednotu církve:

Boží láska je vylita do našich srdcí, haleluja,
skrze Ducha svatého, který nám byl dán, haleluja. Řím 5,5

530. Děkujeme ti, všemohoucí, milosrdný Bože,
že jsi nás v této hostině spojil s celou tvou církví
a prosíme:
Uchovej nás v jediné svaté církvi,
v níž nás posiluješ pro tento život
a uchováváš pro život budoucího věku.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

531. Pane, prosíme tě:
Dej, aby v nás slavení tvé svaté hostiny
zapálilo oheň lásky,
abychom ti sloužili ve všech,
kteří potřebují tvou lásku.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

532. Pane, náš Bože, děkujeme ti,
že jsi nás u stolu tvého Syna
spojil v jediné společenství lásky.
Zachovej svou církev při svém slovu,
obnov ji v Kristu
a sjednoť ji navždy ve tvém Duchu.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání k svatodušním svátkům:

Buďte jako živé kameny, z nichž se staví duchovní stavba,
abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti,
milé Bohu pro Ježíše Krista. 1Petr 2,5

Pondělí svatodušní

Vše jako v neděli, čtení a kolekta mohou být alternativní:

133. Pane, náš Spasiteli, prosíme tě:
Dávej nám denně svého Ducha,
abychom tě následovali,
překonali ve víře všechna pokušení
a nepolevovali v lásce.
Ty který s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš
odvěků navěky.

1M 11,1-9 1Kor 12,4-11(=text) Mat 16,13-19
Marg: 1Sam 3,1-10(11-14) Joel 3,1-5 Marek 13,9-11

Proprium Jednota církve

Pomoz nám, Pane, náš Bože,
a shromáždi nás,
abychom oslavovali tvé jméno. Ž 106,47

Pamatuj na mne, Pane,
podle milosti, kterou jsi slíbil svému lidu.
ukaž na nás, jak pomáháš,
abychom viděli spásu tvých vyvolených
a radovali se, že se tak dobře vede tvému lidu,
a chlubili se s těmi, kdo ti patří.
Pochválen buď Pán, Bůh Izraele, odvěků navěky
a všechen lid ať řekne: Amen! Ž 106,4-5.48

Kristus říká: Prosím za ty, kdo ve mně uvěří, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě. Jan 17,20-21

252. Pane Ježíši Kriste,
ty jsi založil na zemi svou církev
a uchováváš ji svým slovem a svátostmi.
Prosíme tě:
Spoj své věřící pod tvou vládou,
zboř hradby, které nás dělí,
a dej, ať brzy přijde den,
kdy bude jedno stádce a jeden pastýř.
Neboť ty s Otcem a a Duchem svatým žiješ a vládneš
od věků navěky.

Ef 4,2b-7.11-16 nebo 1Kor 1,10-18
Jan 17,1a.11b-23 nebo Mat 13,31-33(-35)
Text kázání: 1Kor 1,10-18

Haleluja.
Pomoz nám Bože, ty jsi naše pomoc,
pro čest tvého jména. Žalm 79,9a

Pravoslavné perikopy:

4.paschální O mrtvicí raněném
Sk 9,32-42 Jan 5,1-15

5.paschální o Samaritánce, o vodě živé a pravém uctívání Boha
Skut 11,19-26.29-30 Jan 4,5-42

6.paschální o slepém
Skut 16,16-34 Jan 9,1-38

Nanebevstoupení Páně
Skut 1,1-12 Luk 24,36-53

7.neděle Otců 1.sněmu
Skut 20,16-18.28-36 Jan 17,1-13

Padesátnice - Svaté Trojice - Seslání Ducha svatého
Skut 2,1-11 Jan 7,37-52´: 8,12

Den svatého Ducha
Efez 5,9-19 Mat 18,10-20

Anglikánské perikopy:

3.po velikonocích
1Petr 2,11 Jan 16,16

4.po velikonocích
Jak 1,17 Jan 16,5

5.po velikonocích
Jak 1,22 Jan 16,23

Nanebevstoupení
Sk 1,1 Marek 16,14

Neděle po svátku nanebevstoupení
1Petr 4,7 Jan 15,26 a část kapit.16

Svatodušní svátky
Sk 2,1 Jan 14,15

Pondělí svatodušní
Sk 10,34 Jan 3,16

Úterý svatodušní
Sk 8,14 Jan 10,1

Anglikánské kolekty:

3. neděle po velikonocích

Všemohoucí Bože, ty jsi bloudícím nechal zazářit světlo pravdy, aby se opět mohli dostat na správnou cestu: Dej všem, kdo byli přijati do společenství s Kristem, aby se vyhýbali všemu, co je v rozporu s jejich vyznáním, a činili to, co se s ním shoduje' skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

4. neděle po velikonocích

Všemohoucí Bože, ty jediný dokážeš zklidnit odpor a žádosti hříšného člověka: Dej svému lidu, aby miloval to, co přikazuješ, a toužil po tom, co jsi zaslíbil, aby tak ve všech proměnách a převratech tohoto světa byla naše srdce neochvějně obrácena k pravým radostem' skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

5. neděle po velikonocích

Pane, od tebe přicházejí všechny dobré dary: Vnukni nám, svým pokorným služebníkům, dobré myšlenky, a dej, abychom je pod tvým milosrdným vedením dokázali uskutečnit' skrze Ježíše Krista.

Svátek nanebevstoupení

Všemohoucí Bože, prosíme tě: Dej, abychom věřili v nanebevstoupení tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista a vstoupili srdcem a duší spolu s ním na nebesa a přebývali tam stále s ním, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh odvěků navěky. Amen.

Neděle po svátku nanebevstoupení

Bože, králi slávy, ty jsi svého jednorozeného Syna Ježíše Krista triumfálně vyvýšil do tvého nebeského království: Prosíme tě, nenech nás bez zastánce, ale sešli nám svého svatého Ducha, Těšitele, a vyvyš nás také tam, kam nás předešel náš Spasitel Kristus, který tam žije a vládne s tebou a Duchem svatým, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

O svátku Padesátnice

Bože, ty jsi v tento den vyučil srdce svých věřících tím, že jsi jim seslal světlo svého svatého Ducha: Daruj nám protřednictvím téhož Ducha pravou rozumnost ve všech věcech a stálou radost z jeho svaté útěchy' pro zásluhu Ježíše Krista, našeho Spasitele, který žije a vládne s tebou v jednotě téhož Ducha, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

Z bohatství pravoslavné tradice

Nanebevstoupení Páně - kolekta podle dogmatiku:

Dobrotivý Ježíši,
oslavujeme tvé sestoupení k nám i vstoupení od nás na nebe.
Při svém nanebevstoupení jsi naplnil své učedníky radostí příslibem, že jim dáš svého Ducha.
Dej i nám účast na radosti svých vyvolených.

Padesátnice - kolekta podle troparu:

Blahoslavený Kriste, Bože náš,
ty jsi učinil rybáře moudrými tím, že jsi jim seslal Ducha svatého, a jejich prostřednictvím jsi získal celý svět. Uděl našim
myšlenkám Ducha moudrosti, našemu nerozumu uděl Ducha rozumu.
Sláva tobě, jenž miluješ lidi!