Evangelická propria 6/2004

Autor:
Publikováno:

Neděle trojiční - 1. neděle po Trojici - 2. neděle po Trojici - Narození Jana Křtitele - Památka Augsburského vyznání - Den apoštolů Petra a Pavla

Obsah: liturgický kalendář - Neděle trojiční - 1. neděle po Trojici - 2. neděle po Trojici - Narození Jana Křtitele - Památka Augsburského vyznání - Den apoštolů Petra a Pavla Liturgický kalendář:

6.6. Neděle sv. Trojice
13.6. 1. neděle po Trojici
24.6. Narození Jana Křtitele
20.6. 2. neděle po Trojici
25.6. Památka Augsburského vyznání
27.6. 3. neděle po Trojici (viz loňská propria)
29.6. Den apoštolů Petra a Pavla

Neděle trojiční - Trinitatis

Vstupní žalm

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu
buď čest a sláva na věky věků. 1Tim 1,17
Chci tě oslavovat, můj Bože a Králi,
tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
Veliký je Pán a hoden velké chvály,
jeho velikost nelze vystihnout.
Děti našich dětí budou chválit tvoje skutky,
hlásat tvé mocné činy.
Tvoje království je království věčné,
tvoje vláda potrvá navěky.
Sláva Otci...

Bohu, věčnému králi,
nepomíjitelnému a neviditelnému, jedinému Bohu,
buď čest a sláva navěky. 1Tim 1,17
Chci tě oslavovat, Bože můj a králi,
a tvé jméno slavit navěky a navždy.
Děti našich dětí budou chválit tvá díla
a zvěstovat tvé mocné činy.
Tvé království je království věčné,
a tvoje vláda trvá navěky. Ž 145,1.3-4.13a

Votum

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá země je plná jeho slávy. Iz 6,3

Modlitba dne

134. Svatý Bože, ty jsi nás stvořil,
setkáváš se s námi v Ježíši Kristu,
voláš nás Duchem svatým.
V tobě je všechna spása.
Klaníme se ti a prosíme tě:
Buď při těchto bohoslužbách uprostřed nás.
Tobě, Trojjedinému Bohu, buď sláva navěky.

135. Bože, Stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem celého vesmíru.
Byl jsi mezi námi přítomen v podobě člověka
a ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi sdílel náš život a naši smrt -
ty, který jsi Bohem nade všechno.
Tvůj Duch přebývá mezi námi a udržuje nás při životě.
Dej, aby tvá láska, tvá laskavost, tvé slitování
vstoupily do našeho života.
Přijď tvé království.

136. Trojjediný, věčný Bože,
ty jsi nás stvořil, vykoupil a posvětil.
Prosíme tě:
Osviť nás, abychom poznali tajemství tvé podstaty
a uchovali víru do chvíle,
kdy uvidíme tváří v tvář tvou slávu.

Iz 6,1-13 Řím 11,(32)33-36 Jan 3,1-8(-15)
/2Kor 13,11(12)13/
Marg: Sirach 1,1-10 Iz 44,21-23

Haleluja.
Chvalte Boha pro jeho veliké činy,
chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Haleluja! Ž 150,2

Děkovná modlitba po přijímání:

Boží láska vytryskla do našich srdcí, haleluja,
skrze Ducha svatého, který nám je dán, haleluja. Řím 5,5

533. Svatý, Trojjediný Bože, Otče milosrdenství,
Vykupiteli všech lidí a Utěšiteli zarmoucených:
Děkujeme ti za dary,
které jsme přijali u tvého stolu,
a prosíme tě:
Posilni jimi náš život,
abychom tě oslavovali svým myšlením i jednáním.
Tobě buď sláva navěky.

Slova poslání k Trinitatis:

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha,
spojeni svazkem pokoje.
Jedno tělo a jeden Duch,
k jedné naději jste byli povoláni,
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Ef 4,3-6

1.neděle po Trinitatis

Pane, ty jsi blízko
a všechna tvá přikázání jsou pravda. Ž 119,151

Viz mé trápení a zachraň mě,
vždyť na tvůj zákon nezapomínám.
Ujmi se mé záležitosti a vykup mě,
osvěž mě svým slovem.
Pane, toužím po tvé spáse,
z tvého zákona mám radost.
Dej mé duši žít, aby tě chválila,
a tvé právo ať mi pomáhá. Ž 119,153-154.174-175
Sláva Otci...

Nebo Ž 34,2-11:

Pána chci chválit v každém čase,
jeho chvála má znít stále z mých úst.
Moje duše se má chlubit Pánem,
aby to slyšeli sklíčení a zaradovali se.
Spolu se mnou oslavujte Pána,
společně vyzdvihujme jeho jméno!
Když jsem Pána hledal, odpověděl mi
a zachránil mě ze všech mých strachů.
Ti, kdo hledí k Pánu, budou zářit radostí,
a jejich obličej nezrudne studem.
Když člověk volal v utrpení, Pán ho slyšel
a pomohl mu ze všech jeho trápení.
Anděl Páně zaujme bojovou pozici kolem těch,
kdo žijí v bázni Boží, a pomůže jim z nouze.
Zkuste a uvidíte, jak laskavý je Pán,
blaze tomu, kdo v něho důvěřuje.
Přistupujte s bázní k Pánu, jeho svatí,
Ti, kdo žijí v bázni Boží, netrpí nedostatkem v žádném ohledu.
I dravci musí někdy strádat a hladovět,
nic však nechybí tomu, kdo hledá Pána.
Sláva Otci...

Nebo ze všeobecné řady po Trinitatis, tj. žalm 2.neděle.

Kristus říká: Kdo vás slyší, slyší mě, a kdo vámi pohrdá, ten pohrdá mnou. Luk 10,16.

137. Pane, náš Bože,
ty nejen lásku žádáš,
ale ty nás miluješ,
ty jsi sama láska.
Prosíme tě:
Měj s námi trpělivost, když jsme nelaskaví,
a dej nám svého Ducha,
který nás obnovuje a spojuje navzájem.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

138. Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi nám zjevil svou spásnou vůli
kázáním apoštolů a proroků.
Dej nám svého Ducha,
abychom naslouchali jejich slovu, dokud je čas,
a tak dosáhli věčného života.

139. Pane náš Bože, ty jsi silou všech,
kdo v tebe doufají.
A protože bez tebe nemůžeme nic, pomáhej nám,
abychom podle tvých přikázání sloužili tobě a svým bližním.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

5M 6,4-9 1Jan 4,16b-21 Luk 16,19-31
Continua Jonáš 1 (2)
Marg: Kaz 12,1-8 Moudr 15,1-3 Sirach 41,1-7 2Tim 3,14-17

Haleluja.
Tvá napomenutí, Pane, jsou spravedlivá navěky,
vyučuj mě a budu žít. Ž 119,144

Narození Jana Křtitele (Johannis)

Hle, pošlu posla, praví Pán,
aby mi připravil cestu. Mal 3,1

Nádherná věc je děkovat Pánu,
a chválit tvé jméno, Nejvyšší.
zvěstovat zrána tvou milost
a za noci tvou pravdu,
s žaltářem desetistrunným
a hrou na harfu.
Působíš, Pane, že jsem se radostně rozezpíval o tvých dílech,
a oslavuji činy tvých rukou.
Pane, jak veliká jsou tvá díla!
Tvé myšlenky jsou velmi hluboké.
Blázen tomu neuvěří,
hlupák to nepochopí.
Bezbožným se sice daří jako trávě
a vzkvétají ti, kdo jednají zle -
ale jen pro věčnou zhoubu!
Ty však, Pane, jsi Nejvyšší,
a zůstáváš navěky.
Podívej se na své nepřátele, Pane,
podívej se, že zhynou,
a ti kdo jednají zle, budou rozprášeni.
Mně však dáváš sílu divokého býka,
mažeš mě svěžím olejem. Ž 92,2-3.(4)5.6-)9(-11)
Sláva Otci....

Toto je svědectví Jana Křtitele: Ježíš musí růst, a já se musím umenšovat. Jan 3,30

228. Všemohoucí Bože,
ty jsi poslal Jana Křtitele,
aby připravil cestu tvému Synu.
Pomoz nám, abychom šli za jeho voláním
a obrátili se na cestu spásy.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Iz 40,1-8 Sk 19,1-7 Lk 1,57-67(-)76-80
Marg: Luk 1,5-25

Haleluja.
Spravedlivému vzejde světlo
a radost zbožným srdcím. Ž 97,11

2.neděle po Trinitatis

I: Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k svatební hostině Beránkově (Zjev 19,9)

II. U tebe, Pane, je pramen života, jen ve tvém světle vidíme světlo. (Ž 36,10)

Pane, tvoje milosrdenství sahá až k nebi
tvoje pravda až k oblakům.
Tvoje spravedlnost je jako Boží hory
a tvoje právo jak veliká propast.
Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství Bože,
lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
Sytí se tím nejlepším z tvého domu,
napájíš je proudem svých čistých radostí.
(U tebe je pramen života,
když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Zachovej své milosrdenství těm, kdo tě znají,
a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.) Ž 36,6-7a.8-9(-11)
Sláva Otci...

Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mat 11,25)

140. Pane, milosrdný Bože, prosíme tě:
Dávej své církvi svatého Ducha,
aby nás probudil k novému životu
a obnovil v nás radost ze zvěstování evangelia.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

141. Pane a Bože,
zveš nás do tvého domu, ke tvému stolu, ke tvému slovu.
Děkujeme ti za tvé pozvání a prosíme tě:
Dej nám najít domov ve tvém domě,
abychom přijímali odpuštění u tvého stolu
a naše víra aby rostla z tvého slova.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

142. Bože, ty nás zveš, abychom byli tvými hosty.
My jsme přijali tvé pozvání a prosíme tě:
Dej nám účast na tvé spáse a tvém pokoji.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Iz 55,1-5 Ef 2,17-22 Kázání: Luk 14,(15)16-24
/Mat 22,1-10 1Kor 9,16-23/
Continua Jonáš 3
Marg: Přísl 9,1-6.10(13-18) 1Jan 3,13-18 Zjev 22,12-17 Mat 10,1.7-15
Možno též kázat na slova ustanovení svaté večeře

Haleluja.
Zamiloval jsem si tě, Pane, má sílo.
Pane, má skálo, můj hrade, můj zachránče. Ž 18,2

25.6. Památka Augsburského vyznání

Vstupní žalm a haleluja-verš jako o svátku reformace:

I: Nestydím se za evangelium,
je to moc Boží,
která spasí každého, kdo v ně věří. Řím 1,16

II. O tvých svědectvích mluvím před králi
a nebudu zahanben. Ž 119,46 - motto CA

Bůh je naše útočiště a síla,
pomoc ve velkých souženích, která nás potkala.
Proto se nebojíme, i kdyby zanikl svět
a hory klesly doprostřed moře.
Město Boží má přesto zůstat veselé se svými studánkami,
svatyní Nejvyššího.
Pán zástupů je s námi,
Bůh Jákobův je naším hradem.
Sláva Otci... Ž 46,2-3.5.8

Nebo obecný žalm:

I. Jak krásné je, když po horách jdou nohy toho,
jenž radostné poselství nese, káže dobré věci
a ohlašuje spásu! Iz 52,7

II. Nestydím se za evangelium Kristovo,
je to moc Boží k spasení každému, kdo věří. Řím 1,16

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Rozpomenou se a obrátí se k Pánu všechny končiny země.
Budou se mu klanět všechny pohanské národy.
Neboť Pán kraluje
i nad pohanskými národy.
Přijdou a budou hlásat jeho spravedlnost
lidu, který se zrodí. Ž 22,23.28-29.32
Sláva Otci...

O tvých svědectvích mluvím před králi a nestydím se. Ž 119,46

229. Věčný Bože, ty jsi celému světu zaslíbil svou spásu.
Prosíme tě:
Otevírej prostor svému evangeliu, i tam, kde naráží na odpor,
a obnovuj svou církev mezi námi v pokání a ve víře.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Nehemiáš 8,1-2.5-6.9-12 1Tim 6,11-16 Kázání: Mat 10,26-33

Haleluja.
Pán Bůh je slunce a štít,
Pán dává milost a čest,
žádné dobro neodepře svým zbožným. Ž 84,12

Den apoštolů Petra a Pavla

Proprium apoštolů, vstupní žalm a haleluja-verš viz Památka Augsburského vyznání, kolekta vlastní:

224. Všemohoucí Bože,
apoštolové Petr a Pavel tě oslavili mučednickou smrtí.
Dej, aby tvá církev byla vedena jejich učením a příkladem,
shromažďována k jednotě tvým Duchem
a tak pevně stála na základě,
kterým je Ježíš Kristus, náš Pán,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Jeremiáš 16,16-21 Ef 2,19-22 Mat 16,13-19