1. neděle po Vánocích A

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: bílá.

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

A Slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho.

uvedení

píseň

292 ,1 – 3. 8 Tak Bůh tento svět miloval

confiteor

K: Dříve než uslyšíme evangelium a přijmeme pozvání ke stolu Páně, chceme ve společné zpovědi prosit Boha o jeho smilování. Pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdcí ať každý myslí na svá provinění. ---

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, sestry a bratři, každý sám za sebe, svůj úmysl hlasitým: Vyznávám.

S: Vyznávám.

K: A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého jednorozeného Syna. Věříme v moc jeho života i smrti. Potvrď každý sám ze sebe svou důvěru hlasitým: Věřím.

S: Věřím.

K: Pamětlivi, že nám Bůh v Kristu odpustil, odpouštíme i my těm, kdo nám ublížili. Potvrď každý sám za sebe s důvěrou v pomoc Ducha svatého hlasitým: Odpouštím.

S: Odpouštím.

absoluce

Všem, kteří litujete svých hříchů a důvěřujete ve vtěleného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji milost Boží a odpuštění hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

gloria

kolekta

Bože, náš Otče, tvůj Syn se nám stal podobným ve všem a ukázal nám cestu života.

Dej, ať jsme stejné mysli jako on a předáváme dále tvou dobrotu a milosrdenství. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele,

který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

   1. čtení

      Iz 63,7 – 9

      žalm

      72,1 – 3 Své Bože soudy
  

2. čtení

Ga 4,4 – 7

haleluja

294,1.3 Ó Křesťané všichni

evangelium

Mt 2,13 – 23

kázání

credo

přímluvy

píseň

278 Velebme vždy s veselím

preface

K: Pán s vámi.

I s tebou.

K: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

K: Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože. Neboť věčné Slovo se stalo tělem, a to, co bylo od věčnosti skryto, se nám nyní zjevilo, a nové světlo tvé slávy ozářilo naše oči. Bůh se nám stal viditelným a zapaluje v nás lásku k tomu, co je neviditelné. Proto zpíváme s anděly a archanděly, trůny a mocnostmi a s celým nebeským zástupem chvalozpěv tvé slávě a vyznáváme bez přestání:

sanctus

zpěv: Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

nad dary

Dobrý Bože, přijmi naše modlitby a dary a celý tento svět se svými radostmi a bolestmi. Pro něj si z lásky dal svého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

 ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

zpěv: Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko. Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni.

přijímání

modlitba po přijímání

Bože a Otče, s radostí z narození našeho Vykupitele jsme slavili jeho hostinu. Kvůli němu nám dej sílu, abychom ti patřili po celý svůj život skrze Krista, našeho Pána.

požehnání

Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám dává útěchu v každém trápení, ať vám žehná a vede vaše dny ve svém pokoji.
Amen.
Ať vás uchrání před každým zmatkem
a upevní vaše srdce ve své lásce.
Amen.
V tomto životě ať vás učiní bohatými na dobré skutky a v budoucím ať je on sám vaší nepomíjející odměnou.
Amen.
Jděte v pokoji.

závěr

531,1.5 Vzdejme čest Pánu Bohu