1. neděle postní A

Autor:
Publikováno:

Invocabit, texty Gn 2:15-17+3:1-7; Žalm 32; Řím 5:12-19; Mt 4:1-11 (pokušení na poušti). Liturgická barva: fialová.

Většinu materiálu lze použít z loňské přípravy v roce C. Tato příprava přináší pouze některé změny vázané na konkrétní biblické oddíly nebo alternativy k textům v odkazovaném materiálu.

Kyrie

Co nás zdržuje od následovaní Ježíše
na cestě k Bohu a k lidem?
Zkoumejme sami sebe před naším Pánem.

(chvíle ticha)

Pane Ježíši, ty jsi odmítl sloužit sám sobě
ale zvolil sis službu Otci a druhým lidem.
Pane smiluj se.

Ježíši Kriste, ty jsi odmítl imponovat davu,
ale zvolil sis pokornou cestu kříže.
Kriste smiluj se.

Pane Ježíši, ty jsi odmítl moc a bohatství
a učinil jsi základ království Božího mezi námi
z chudých a tichých tvůrců pokoje.
Pane smiluj se.

Smiluj se nad námi, Pane,
a odpusť nám všechny naše hříchy.
Posilni nás v zápasech s pokušením
a přiveď nás do věčného života.
Amen.

Kolekty

Bože, ve svém milosrdenství
slyš naši modlitbu
a natáhni svoji mocnou pravici,
abys nás bránil před všim zlem
které povstává proti nám.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

nebo

Všemohoucí milosrdný Bože,
tvůj Syn se postil na poušti,
kde byl vystaven všem pokušením jako my
a přesto jim nepodlehl.
Ochraňuj nás, když jsme pokoušeni
a uč nás vzdorovat ďáblu
v důvěře ve tvé slovo.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

nebo

Pane Bože, naše sílo,
boj mezi dobrem a zlem zuří kolem nás i mezi námi.
Zachovej nás pevnými ve svém slovu,
a když padneme, znovu nás zvedni a obnov nás
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(ELCA)

Texty

Gn 2:15-17; 3:1-7 (pokušení v ráji)
Ž 32 (Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata)
Řím 5:12-19 (smrt skrze Adama, život skrze Krista)
Mt 4:1-11 (pokušení na poušti)