10. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-25; Mt 9, 9-13.18-26. Evangelium odpovídá textu pro neděli Septuagesimae (Devítník) podle luterského lekcionáře pro 5. rok. Liturgická barva: zelená.


Vstupní antifona
 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

Kolekta

Nemilosrdnější Otče,
tvůj Syn přišel,
aby k sobě volal hříšníky a uzdravoval jejich duše,
a dával nám všem perspektivu nového života.
Odstraň z nás všechen egoismus a daruj nám své smilování.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Texty

Gn 12, 1-9
Ž 33
Ř 4, 13-25
Mt 9, 9-13.18-26

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

Přímluvy

např. podle Klementa Římského - Agenda ČCE II, str. 357

Nad dary

Svatý Bože,
ve slavnosti těchto tajemství
konáme, co nám tvůj Syn uložil.
Dej, ať tě chválíme a velebíme,
a tak přijímáme tvou spásu,
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Vzdáváme ti díky, věrný Otče plný lásky,
žes nám dal svého Syna Ježíše,
našeho Pána a bratra.
Jeho láska se projevila na chudých a nemocných,
na nepatrných a hříšných.
Nezůstal lhostejný k žádné tísni.
Jeho život a poselství nám dosvědčují,
že jsi Bůh, který se stará o lidi
jako otec o své děti.
Proto tě chválíme a oslavujeme,
vydáváme svědectví o tvé dobrotě a věrnosti
a s anděly i všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě:

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti:
V hostině svého Syna
jsi nás obdaroval božským životem.
Dej, ať v této svátosti stále znovu
poznáváme tvou lásku
a žijeme z její síly.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
 
Písně


EZ 158 (Gloria) EZ 243 (před evangeliem), EZ 250 (po kázání)
DEZ 693, 694

Molitby převzaty ze Starokatolického misálu.