11. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 18, 1-15; 21. 1-7; Ž 116, 1-2.12-19; Ř 5, 1-8; Mt 9, 35-10, 8 (9-23). Liturgická barva: zelená.

Úvod a pozdrav

Ve jménu Boha + Otce i Syna i Ducha svatého

Amen

 

Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi

I s tebou

 

Introitus

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

 

Confiteor

Shromáždili jsem se zde, abychom společně slyšeli a naslouchali Božímu slovu, abychom Boha v písních a modlitbách vzývali, abychom společně slavili svatou večeři Páně.

Protože se, ale od Boha Otce často odvracíme a z vlastních sil se k němu vrátit nemůžeme,

modleme se k našemu nebeskému Otci a prosme ho o smilování.

 

Všemohoucí Bože smiluj se nad námi.

Odejmi od nás, Pane, naše hříchy a odpusť nám, abychom mohli tuto bohoslužbu slavit s ryzým srdcem a čistými rty a tebe přitom chválili a vzdávali ti dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

(podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

Kyrie

Pane, smiluj se nad námi

Kriste, smiluj se nad námi

Pane, smiluj se nad námi

Amen

 

Slovo milosti

Všemohoucí Bůh se nad námi smilovat, když se v Synu vydal světu pro naši záchranu, aby nás neusmířené smířil se sebou s námi navzájem a dal nám skrze Syna v Duchu svatém podíl na svém věčném životě. Amen

 

Gloria (píseň 158 samému Bohu sláva čest podle Evangelického zpěvníku)

 

Vstupní modlitba

Věčný Bože, chceš, aby bylo křesťanstvo
vedeno a obnovováno tvým Duchem.
Vyslyš naši modlitbu a dej,
aby ti všichni křesťané sloužili
s pevnou vírou a poslušností.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

(podle Erneuerte Agende)

 

nebo

 

Bože, Ježíš nám ukázal,
že jsi plný milosrdenství a lásky,
Pomoz nám, abychom i my byli milosrdní,
nebyli malicherní a úzkoprsí
a nezraňovali druhé tvrdým soudem.
Dej, abychom se naučili chápat druhé,
dodávat jim odvahu a nacházet společně cesty ku pokoji.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

(podle Erneuerte Agende)

 

nebo

 

Bože, sílo všech, kdo tebe doufají, bez tebe lidská slavnost nic nezmůže; vyslyš naše roby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Skrze tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne na věky. Amen.

(Římský misál)

 

Čtení z Písma

Starozákonní čtení Gn 18, 1-15; 21. 1-7

Žalm 116, 1-2.12-19 (možno podle Evangelického zpěvníky Ž 116, 1-2.6-9)

Epištola Ř 5, 1-8

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja, Přiblížilo se království, praví Pán, obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.

nebo

162 Pane, budiž chvála (Evangelický zpěvník)

 

Evangelium Mt 9, 35-10, 8 (9-23)

Kázání

Modlitba po kázání

 

Credo

152 Věříme srdečně v jediného Boha (Evangelický zpěvník)

nebo

602 Svou víru s nadějí (evangelický zpěvník – dodatek)

                       

Přímluvy

V pokoji vzývejme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za pokoj a za svou spásu prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za život a šíření jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve, aby všem národům dosvědčovala evangelium v jednotě víry - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za naši církevní obec a za všechny, kdo jí slouží zvěstováním evangelia a skutky pomáhající lásky; za všechny, kdo jsou s námi spojeni ve víře a spolu s námi vzývají jméno Boží - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za ty, kdo činí rozhodnutí ve vládě a ve sněmovně;, za všechny, kdo zastávají veřejné funkce a zodpovídají za obecné dobro - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za mír na celém světě, za Boží požehnání pro naši práci, za dobré podmínky pro život, za vezdejší chléb pro všechny, za spravedlnost a svobodu v naší zemi - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za naše děti a všechny mladé lidi, za jejich rodiče a všechny, kdo vyučují a vychovávají, aby jim Bůh dal vzájemné pochopení a lásku; za ovdovělé a osamělé, za zapomenuté a za ty, kdo potřebují pomoc, za vězně a lidi bez domova, za nemocné a umírající, aby jim Bůh pomohl z každé tísně - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Za lidi v zoufalství a bez naděje, za bezradné a ustrašené, aby jim Bůh byl oporou a posilou; za lidi, s nimiž nedokážeme žít v míru aby nás Bůh navzájem smířil - prosme Pána: Pane, smiluj se.

 

Aby nám byl Bůh milostiv, požehnal náš život až do naší poslední hodiny a shromáždil nás před svou tváří spolu se všemi věřícími - prosme Pána: Pane, smiluj se.

Pomoz nám, Pane, a napřim nás ve své nekonečné lásce, kterou nás obdarováváš skrze Ježíše Krista, tvého Syna. Děkujeme ti a oslavujeme tvé jméno, nyní i vždycky a navěky.

 

Píseň 602 dnes k svému stolu zve nás Pána (Evangelický zpěvník – dodatek)

 

Nad dary

Chléb a víno, které přinášíme, Bože, živý nás jako pokrm a ve svátosti jsou znamením naší vnitřní obnovy. Dej, ať tento zdroj života nikdy nechybí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Preface

K: Pán s vámi.

V: I s tebou.

K: Vzhůru srdce .

V: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

V: Je to důstojné a spravedlivé.

 

nebo

 

Pozdvihněme svá srdce k Pánu,

vzdávejme mu díky,

neboť je to dobré a správné.

 

Ano, je správné ti děkovat, je dobré tě chválit, svatý Bože.

Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.

V něm jsi nám zjevil svou lásku a otevřel jsi nám cestu k životu věčnému.

Proto tě chválíme se všemi anděly a nebeskými zástupy

Svatý, svatý, svatý…

nebo

Ano, je správné ti děkovat. Je dobré tě chválit, svatý Bože.

Chválíme tě ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Ty jsi jej poslal na svět, kterýž leží ve tmách.

On je světlo, počátek života, kníže pokoje, který tvoří právo a spravedlnost nyní a vždycky.

On rozbil jho otroctví, probouzí naši radost, zve nás ke svému stolu.

Sdílíme dary, které nám dává: chléb života, kalich spásy.

Se všemi lidmi, kteří tě hledají, s těmi, kteří nás předešli, se všemi dobrými mocnostmi, se vším stvořením, ti děkujeme a chválíme tě a vyznáváme:

 

Sanctus

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny Tvé slávy.

Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana na výsostech.

 

Anafora

Buď pochválen Bože nebe a země.

Ty jsi se smiloval nad svým stvořením

A poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.

Děkujeme ti za spásu, kterou dokonal tvůj Syn na kříži.

Prosíme tě: sešli na nás svého svatého Ducha.

Posvěť a obnov nás na těle i na duši,

abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína

přijímali Kristova tělo a jeho krev k naší spáse,

když činím to, co on nám přikázal:

 

Náš Pán Ježíš Kristus, v noci, v které byl zrazen, vzal chléb, vzdal ti díky, požehnal, lámal a dával svým učedníkům se slovy:

Vezměte a jezte, toto jest + mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak po večeři vzal kalich, vzdal díky a dával svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná X mou krví, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

 

Tajemství víry

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

 

Pamětliví utrpení a smrti Ježíši Krista, chválíme jeho vzkříšení  a nanebevstoupení a v důvěře spoléháme na jeho vládu nad vším světem

 

Prosíme tě Bože, dej, aby všichni, kteří přijímají jeho tělo, byli také jedním tělem v Kristu. Shromáždi svou církev ze všech končin země a nechť se všemi věřícím slavíme v plné radosti hostinu ve tvém království s naším Pánem Ježíšek Kristem.

 

Neboť skrze něho a s ním a v něm, je všechna tvoje čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků.

Amen.

(podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

Modlitba Páně

 

Pozdravení pokoje

 

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích svatě, daruj nám svůj pokoj.

 

Pozvání

Pojďte tedy všichni, kdo jste pokřtení ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého a vyznáváte Ježíše Krista jako svého Pána. Pojďte a vizte jak dobrý jest Pán.

 

Přijímání

Propouštění

Mírnost vaše, ať je známa všem lidem, jděte v pokoji, Pán je blízko.

 

Po přijímání

Pane Ježíši Kriste, ty jsi se ve svaté večeři s námi spojil tak, že už není možná větší blízkost. Pronikni nás svou silou, veď naši vůli, myšlení i skutky, a tak buď vůle tvá. Tobě buď sláva navěky.

 

Poslání

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž 100, 3)

 

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, + Otec, Syn i Duch svatý!

 

489 Tvé požehnání, dobrý Otče (Evangelický zpěvník)