12. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Jer 20:7-13 nebo Gn 21:8-21, Ž 69 n. 86, Řím 6:1b-11, Mt 10:24-39, liturgická barva zelená.

Introitus Dominus fortitudo plebis

Hospodin je síla svého lidu,
spásná záštita svého pomazaného.
Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému,
buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!
V: K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje.
Neozveš-li se mi, budu podoben těm, kteří sestupují v jámu.
(Ž 28:8.9, V: 1)

Kolekta

Uč nás, dobrý Pane Bože,
sloužit ti tak, jak jsi toho hoden,
dávat a nepočítat cenu,
bojovat a nehledět na rány,
pracovat a nečekat odměnu
mimo vědomí, že konáme tvoji vůli -
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.
Amen.
(ELCA - možno užít i ke sbírce)

nebo

Děkujeme ti, milující Bože,
že jsme byli pokřtěni do Kristovy smrti.
Prosíme tě o to, abys -
tak jako jsi ho vzkřísil z mrtvých
- i nám dal nový život,
abychom zemřeli hříchu,
ale žili pro tebe v Kristu Ježíši,
neboť on žije a je Pánem všeho
s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh, nyní i navěky.
(LCA)

1. čtení

Jer 20:7-13 (Jeremiášova modlitba) nebo Gn 21:8-21 (Boží zaslíbení Hagar a Ismaelovi)

Zpěv mezi čteními

Ž 69:7-10(11-15)16-18 nebo Ž 86:1-10.16.17 nebo

Graduale Convertere Domine

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat?
Měj se svými služebníky soucit.
V: Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení!

(Ž 90:13, V: 1)

2. čtení

Řím 6:1b-11 (mrtvi hříchu, ale živí pro Krista)

Zpěv před evangeliem

Haleluja.
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej;
kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

(Mt 10:39)

nebo

Alleluia In te, Domine, speravi

Haleluja.
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben;
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě.

(Ž 31:2-3)

Evangelium

Mt 10:24-39

Přímluvné modlitby

Dostali jsme ve křtu nový život v Ježíši Kristu.
Přistupme k Bohu Otci v jeho jménu a modleme se za církev i za svět.

  1. Ať tvůj vzkříšený život posiluje tvoji církev, aby všichni pokřtění do Kristovy smrti mohli zemřít hříchu a žít jen pro tebe. Kéž je každý jejich skutek svědectvím světu o tvé pravdě.
  2. Ať tvůj vzkříšený život obnoví tvář země v každém národu. Kež jsou všichni potřební vysvobozeni z rukou těch, kdo páchají zlo.
  3. Ať tvůj vzkříšený život obklopuje všechny vyděděné, vyhnané a utíkající, všechny kdo jsou utlačováni a trpí závistí a předsudky. Prosíme zvláště za matky a děti bez pomoci a naděje. Tak jako se staráš o nejmenšího vrabce, pamatuj na všechny své děti a uzdrav všechny trpící.
  4. Ať tvůj vzkříšený život utěší všechny duše v našem společenství a vede nás po cestě věrného následování, trpělivého nesení kříže a svobody od hříchu.

Děkujeme ti, Pane, že jsi mnohem vytrvalejší v naslouchání než jsme my ve svých modlitbách. Prosíme tě: vyslyš prosby, které jsme ti předložili a naplň je podle své vůle pro dobro naše i všech ostatních, skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přípravě stolu Páně Perfice gressus

Drž mé kroky ve svých stopách,
aby moje nohy neuklouzly.
K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože,
nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Ukaž divy svého milosrdenství,
spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
(Ž 17:5-7)

Preface

Je vskutku správné abychom ti děkovali a chválili tě, Bože,
neboť ty jediný jsi pravý Bůh
a skláníš se ke všem, kdo k tobě volají.

Ty jsi se svým služebníkem Abrahamem uzavřel smlouvu
a v soucitu s vyděděnými jsi ukázal věrnost svým zaslíbením
Tvůj Syn Ježíš přišel mezi nás,
aby nás povolal k následování
s našimi kříži v jeho stopách.
Když byl zabit, usmrtil ve svých ranách otroctví hříchu,
abychom s ním vírou a vodami křtu
mohli být spojeni ve vzkříšení
a kráčeli v novosti života.

A proto...

Antifona k přijímání Circuibo

V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic,
budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.
(Ž 27:6)

nebo

Antifona k přijímání Quod dico vobis

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle;
a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
(Mt 10:27)

Propuštění

Jděte v pokoji a se svým křížem následujte Krista.
Bohu díky.