13. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 22, 1-14; žalm 13; Ř 6, 12-23; Mt 10, 40-42. Liturgická barva: zelená.

Zahájení trojiční formulí
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého

Pozdrav

Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.
I s tebou

Introitus

Já v tvé milosrdenství však doufám,
Moje srdce jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu,
Neboť se mě zastal. (Ž 13)

Confiteor

Volejme v pokoře k Pánu:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce.
Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.

Kyrie

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se nad námi.

Slovo milosti

Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji jako povolaný služebník slova milosti Boží: odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

158 Samému Bohu sláva čest

Vstupní modlitba

Pane, ty jsi poslal své učedníky do celého světa,
aby národy uslyšely radostnou zvěst.
Dej svému slovu moc, aby v nás působilo,
a naplň nás radostí z tvých zaslíbení.
Tobě buď sláva navěky.

nebo


Pane, náš Bože,
ty jsi připravil neviditelné poklady pro všechny,
kdo tě milují.
Vlej nám do srdce hlubokou touhu po tobě,
abychom tě milovali nade všechno a získali zkušenost,
že podivuhodně naplňuješ svá zaslíbení.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

nebo


Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna, které s tebou a s Duchem svatý žije a kraluje na věky věků. Amen

Starozákonní čtení Gn 22, 1-14

Žalm 13

Epištola Ř 6, 12-23

Zpěv před evangeliem

549 Chváliž Hospodina, slávy vždy mocného krále
nebo
Aleluja, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, které vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.

Evangelium Mt 10, 40-42
Kázání
Modlitba po kázání


Píseň 603 Věřme v Boha jednoho (Vyznání víry)

Modlitba nad dary
Ty sám, Bože, působíš, že nám tvé svátosti přinášejí spásu; dej, ať naše spoluúčast při jejich slavení odpovídá svatosti toho, na čem máme podíl. Skrze Krista, našeho Pána.

Preface

K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.

Ano, je správné ti děkovat, je dobré tě chválit, svatý Bože.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.
Ty jsi nás Bože stvořil skrze své živoucí Slovo, ty jsi nás vykoupil skrze život, smrt a vzkříšení tvého Syna a povolal jsi nás do společenství svatých skrze svého Ducha.
Proto tě chválíme se všemi anděly a nebeskými zástupy

Sanctus

Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Anafora

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty jsi se smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.
Když činíme to, co on nám přikázal.

Náš Pána Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry….

Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.

Prosíme tě, Bože, za ty, kdo uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého Pána; dej, ať jsou ve víře pevní
Prosíme tě, Bože, za lid této země; bud mu milostiv, zjev se mu, ukaž mu své světlo, aby všichni poznali tebe, nebeského Otce, i tvého jednorozeného Syna.
Prosíme tě, Bože, ta všechny lidi; rozestři svou dobrotu nade všemi: nad muži i na ženami, nad starými i mladými, nad silnými a i slabými, nad chudými i bohatými; nade všemi se smiluj a veď je k sobě.
Prosíme tě, Bože, za všechny trpící a nešťastné; dej jim sílu; vysvoboď je ze všeho, co je tíží. Buď ty sám jejich úlevou a útěchou.
Prosíme tě, Bože, ať se všichni, kteří přijímají Kristovo tělo, stali jedním tělem v Kristu, a tak shromáždi svou církev ze všech končin země a dej abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti hostinu ve tvém království spolu s Kristem naším Pánem.

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Modlitba Páně
Pozdravení pokoje
Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hřích světě, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Před přijímáním
Chléb, který lámeme, zdaliž není společenstvím těla Kristova!
Kalich nové smlouvy, který dobrořečíme, zdaliž není společenstvím krve Kristovy!

Přijímání

Propouštění (z kruhu přijímání)
Mírnost vaše, ať je známa všem lidem, jděte v pokoji, Pán je blízko.

Po přijímání

Vzkříšený Pane, dobrořečíme ti, že jsi nás nasytil svou milostí a ujistil o novém životě. Nejsme ztraceni ve svém hříchu, zapomenuti před tvou tváří. Znáš nás, jako jsi znal naše otci. Děkujeme ti za obecenství s církví zvítězilou i bojující. Amen

Poslání

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. (Ž 50, 23)

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás a provázej vás všemohoucí a milostivý Bůh, + Otec, Syn i Duch svatý!

Zdroje:

-    Agenda II ČCE
-    Evangelický zpěvník a dodatek
-    Katolický misál
-    Evangelisches Gottesdienstbuch